Szybkie instrukcje Beko Hsa32540

Szybka instrukcja Beko Hsa32540 jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą szybko i sprawnie używać urządzenia. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. W instrukcji zawarte są także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym wskazówki dotyczące tego, jak uniknąć obrażeń lub uszkodzeń. Instrukcja zawiera także informacje na temat gwarancji, dzięki którym użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej i naprawy urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Szybkie instrukcje Beko Hsa32540

Zobacz poniższy poradnik dla Beko DFS05013S. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko DFS05013S, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko DFS05013S. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko DFS05013S tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko DFS05013S

Marka:
Beko
Produkt:
Zmywarki
Model/nazwa:
DFS05013S
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Włoski

Powiązane produkty Beko DFS05013S

Poniżej znajdują się Drzwi i klapy do zamrażarek skrzyniowych Beko HSA 32540 Jeżeli masz problem ze swoją usterką zajrzyj do naszej Bazy porad, gdzie opisujemy jak radzić sobie ze sprzętami AGD. Mamy także kanał na Youtube, gdzie pokazujemy jak prosto można wymieniać części zamienne. Zobacz również jakie mamy inne części zamienne dedykowane do Twojego modelu: zamrażarek skrzyniowych Beko HSA 32540. Bądź na bieżąco!

HSA 32540
PL

Instrukcja obsługi

SK

Návod na používanie

CZ

Návod k použití

HU

Használati útmutató

UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do
zaleceń zawartych
w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi nale? y przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby
mo? na było z niej
korzystać w razie konieczności. Mo? e być ona przydatna równie? dla innego u? ytkownika.

VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologické
chladivo R 600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce
pravidlá:
Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako
odporúča výrobca.
Neporušujte chladiaci okruh.
Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestoru na skladovanie potravín, okrem tých,
ktoré odporúča výrobca.

UPOZORNĚNÍ!
Pro zajištění normálního provozu chladicího spotřebiče, který používá zcela ekologické
chladivo R 600a (hořlavé pouze za určitých podmínek), je třeba dodržet následující pravidla:
Nezabraňujte volné cirkulaci vzduchu v okolí spotřebiče.
Nepoužívejte jiné mechanické prostředky pro urychlení odmrazování, než doporučuje
výrobce.
Nepoškoďte chladicí okruh.
Nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče uvnitř potravinového oddělení se signalizací, než
doporučuje výrobce.

FIGYELMEZTETÉS!
Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal
mőköd? hőt? berendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következ?
szabályokat:
Ne gátolja a leveg? keringését a készülék körül!
Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a
gyártó ajánl!
Ne szakítsa meg a hőt? közeg keringésirendszerét!
Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó
javasolhat!

PL

Spis treści

Odzysk starego urządzenia /1
Odzysk opakowania /2
Instrukcje transportu i ustawienia /2
Środki ostro? ności w trakcie u? ytkowania /2
Monta? /3
Podłączenie do zasilania /3
Odłączanie /4
Uruchamianie /4
Zapoznaj się z twoim urządzeniem /4
Funkcje zamra? arki /4
Przechowywanie? ywności /5
Obsługa koszy drucianych /5
Rozmra? anie /6
Czyszczenie i konserwacja /6
Rozwiązywanie podstawowych problemów /7
Tabliczka znamionowa /7

Obsag

Rada pre recyklovanie starého zariadenia /8
Recyklovanie balenia /9
Pokyny pre prepravu /9
Varovania a všeobecné rady /9
Nastavenie /10
Zapojenie do siete /10
Vypínanie /10
Opis zariadenia /11
Používanie /11
Rada pre uchovanie jedla /11
Odmrazovanie zariadenia /12
Čistenie zariadenia /12
Príručka odstraňovania závad /13
Údaje o zariadení /14

Recyklace starého spotřebiče /15
Recyklace obalu /16
Přepravní pokyny /16
Upozornění a zvláštní rady /16
Nastavení /17
Elektrické zapojení /17
Vypnutí /18
Popis spotřebiče /18
Provoz mrazničky /18
Uchovávání potravin /19
Použití košíků /19
Odmrazování /20
Čištění spotřebiče /20
Odstraňování závad /21
Datový list spotřebiče /21

Tartalom

Tanácsok a régi készülék hasznosításához /22
Csomagolás hasznosítása /23
Szállítási el? írások /23
Figyelmeztetések és általános tanácsok /23
Beüzemelés /24
Elektromos csatlakozás /24
Kikapcsolás /24
A készülék leírása /24
A fagyasztó mőködése /25
Tartósítási tanácsok /25
A kosárak használata /26
A készülék leolvasztása /26
A készülék tisztítása /26
Mőszaki adatlap /27

1

3

2
4
6

5

7

8

Instrukcja obsługi
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!

to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w Europie. Produkty naszej marki to dla
konsumentów w ponad 100 krajach synonim funkcjonalności, niezawodności i przystępnej
ceny. Obecnie ju? ponad 250 milionów u? ytkowników urządzeń
potwierdza,? e był to
mądry wybór.
Opisana tu zamra? arka jest najnowszym modelem urządzeń chłodniczych wchodzących w
skład serii produktów
. Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do u? ytkowania prosimy zapoznać się
uwa? nie z instrukcją obsługi. Zastosowanie się do poni? szych zaleceń zagwarantuje uzyskanie
optymalnego zu? ycia energii elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń

U? ywanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami
powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Nale? y dopilnować, aby dzieci nie u? ywały urządzenia do zabawy.

Odzysk starego urządzenia chłodniczego
Je? eli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uwa? nie poni? ej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są bezu? ytecznymi odpadkami; usunięcie ich zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu cenny surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć nale? y postąpić w następujący sposób:
o odłączyć je od źródła zasilania;
o odciąć kabel zasilania;
o wymontować wszelkie zamki drzwiowe, aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się
wewnątrz.
Chłodziarko-zamra? arki zawierają materiały izolacyjne i czynniki chłodnicze, które nale? y
poddać odpowiedniej utylizacji(uzdatnieniu do
ponownego u? ycia). Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opró? nić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

1

Niezastosowanie się do powy? szej instrukcji
mo? e spowodować uszkodzenie sprę? arki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie nale? y tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Nie zastosowanie się do tej instrukcji mo? e
uszkodzić kompresor i utratę gwarancji.

Odzysk opakowania
Ostrze? enie!
Nie nale? y trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze zło? onymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umo? liwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to mo? liwe.

Środki ostro? ności w trakcie
U? ytkowania
o Nie podłączać urządzenia w przypadku
zauwa? enia usterki.
o Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
o Urządzenie nale? y odłączyć od źródła
zasilania podczas odmra? ania i czyszczenia.
Urządzenie nale? y odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
oUpewnij się czy urządzenie stoi w
odpowiedniej odległości od ściany
o Nie nale? y nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, klapie, czy
półkach.
oZabronić dzieciom wchodzenia bądź
chowania się wewnątrz urządzenia
o W urządzeniu nie wolno u? ywać urządzeń
elektrycznych
oTrzymać z daleka od źródeł ciepła
(ogrzewania, kuchenek)
o Nie wolno zostawiać otwartej klapy
urządzenia na dłu? ej, ni? to jest konieczne do
wyjęcia lub wło? enia? ywności.
o Gdy urządzenie nie jest u? ywane, nie
nale? y pozostawiać w nim? ywności.
oW urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.

WAśNE!
Przed podłączeniem urządzenia przeczytaj
uwa? nie instrukcję. Zawiera ona niezbędne
informacje dotyczące podłączenia, u? ywania
oraz pielęgnacji urządzenia. Producent nie
podlega odpowiedzialności, je? eli zasady
instrukcji nie są przestrzegane. Trzymaj
instrukcję w bezpiecznym i dostępnym
miejscu aby w razie potrzeby sięgnąć po nią.
Pamiętaj,? e mo? e ona później być u? ywana
przez kogoś innego.
UWAGA!
Urządzenie mo? e być u? ywane tylko
zgodnie z przeznaczeniem, w
odpowiednim pomieszczeniu, z dala od
deszczu, wilgoci

Instrukcje transportu i ustawiania
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, i? urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem nale? y pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.

2

o Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamra? arce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie nale? y zamra? ać
plastikowych butelek.
o Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamra? arki; niska temperatura mo? e
spowodować urazy.
o Nie nale? y dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdy? mogą one spowodować
odmro? enia.
o Je? eli urządzenie ma pozostać nie
u? ywane przez kilka dni, to nie ma potrzeby,
? eby odłączyć je od zasilania. Jednak gdy
przerwa ta ma trwać dłu? ej ni? kilka dni,
nale? y postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opró? nić zamra? arkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- pozostawić otwartą klapę, aby zapobiec
powstaniu nieprzyjemnych zapachów.
Kabel zasilania mo? e być wymieniana
wyłącznie przez autoryzowaną osobę.
Jeśli twoje urządzenie ma zamek, zamykaj
je i trzymaj klucz w bezpiecznym miejscu,
poza zasięgiem dzieci. Pozwoli to na
uniknięcie sytuacji zatrzaśnięcia dziecka w
środku, co mo? e kosztować je? ycie.

Je? eli jest to niemo? liwe nale? y zachować
następujące minimalne odległości:
-od kuchni olejnych lub węglowych 100 mm
-od kuchni elektrycznych lub gazowych 150
mm
Nale? y zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umo? liwiające właściwą cyrkulację powietrza
nale? y zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).

Podłą c z e nie do z a s ila nia
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~220-240V, 50 Hz. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci nale? y
upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i
częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej
urządzenia.
o Informacja na temat parametrów elektrycznych
jest podana na tabliczce znamionowej.
o Podłączenie elektryczne musi być w
zgodzie z obowiązującymi przepisami.
* Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za obra? enia ludzi, zwierząt lub
przedmiotów powstałych w wyniku
niezastosowania się do wytycznych
podłączenia zamieszczonych w instrukcji.
o Urządzenie jest zaopatrzone w kabel
zasilający i wtyczkę z podwójnym
uziemieniem dla bezpieczeństwa. Je? eli
gniazdko nie pasuje do wtyczki, poproś
specjalistę o zmianę.
o Nie nale? y podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłu? aczy elektrycznych.

Monta?
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10° do
C
+32° Je? eli temperatura w pomieszczeniu
C.
przekroczy +32° to wtedy temperatura
C,
wewnątrz urządzenia mo? e wzrosnąć.
Urządzenie nale? y umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zu? ycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.

3

Odłą c z a nie

Funk c je z a mra? a rk i

robić przez pociąganie za kabel.

Regulacja temperatury
Temperaturę wnętrza nale? y regulować
pokrętłem termostatu-Rys. 4 (pozycja,, MAX"
jest najwy? sza). Mo? e się jednak wahać w
zale? ności od takich warunków jego
u? ytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania klapy oraz ilość przechowywanej
? ywności; zale? nie od tych warunków nale? y
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy normalnej temperaturze pomieszczenia,
czyli poni? ej 32° zaleca si ę ustawienie
pokrętła regulacji termostatu w pozycji
środkowej.

Uruchamianie
Przed uruchomieniem urządzenia nale? y
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale " Czyszczenie urządzenia ").
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
Nale? y podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Zielona i czerwona dioda
(rys. 5) na panelu muszą się zaświecić.
Pozostawić urządzenie uruchomione, lecz
puste, przez około 2 godziny. Świe? ą
? ywność mo? na wło? yć i zacząć zamra? ać po
upływie minimum 20 godzin od włączenia.

Panel
(Rys. 5)
1. Pokrętło termostatu
2. Zielona dioda - sygnalizacja pracy
3. Czerwona dioda - sygnalizacja, i?
temperatura wewnątrz zamra? arki jest za
wysoka(! ). Dioda będzie się świecić od 15 do
45 minut po włączeniu urządzenia do
zasilania, a potem powinna się wyłączyć.
Następnie, gdy temperatura wewnątrz
zamra? arki obni? y się odpowiednio, dioda
gaśnie.
4. Pomarańczowy przycisk - szybkie
mro? enie - po przyciśnięciu zapala się
pomarańczowa dioda, pokazująca, i?
urządzenie weszło w tryb,, szybkie mro? enie".
Po ponownym wciśnięciu przycisku
urządzenie powraca do normalnego trybu, a
pomarańczowa dioda gaśnie.
Te trzy diody pokazują informację o obecnym
trybie zamra? arki.

Za poz na j s ię z e s woim
urz ą dz e nie m
(Rys. 1)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Uchwyt drzwi
Drzwi
Uchwyt koszy
Koszyki
Taca
Zamek
Termostat
Blokada do transportu

4

- Je? eli na opakowaniu nie podano daty
zamro? enia, to jako maksymalny okres
przechowywania nale? y ogólnie przyjąć 3
miesiące.
- Nie wolno ponownie zamra? ać? adnej
rozmro? onej? ywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmro? ona. śywność taką
nale? y skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
- Gazowanych napojów nie nale? y trzymać w
zamra? arce.
- W razie odcięcia prądu, nie nale? y otwierać
urządzenia. Zamro? ona? ywność nie ulegnie
zepsuciu, je? eli spadek napięcia potrwa krócej
ni? 40 godzin.

Porady odnośnie przechowywania
zamro? onej? ywności
Zamra? arka jest przeznaczona do zamra? ania
świe? ej? ywności oraz do przechowywania
mro? onek przez dłu? szy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamra? ania,
? ywność nale? y szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
? ywności, odporny na niskie temperatury, nie
nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe.

PAMIĘTAJ!
Po 24 godzinach po wło? eniu
? ywaności do zamra? arki, wyłącz tryb
"szybkie mro? enie" naciskając
ponownie pomarańczowy przycisk.
Pomarańczowa dioda powinna zgasnąć.

- Świe? ą? ywność nale? y wkładać do kosza
na produkty.
- Nie nale? y zamra? ać jednocześnie du? ych
ilości? ywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu? ywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamra? ana w
mo? liwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamra? ania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu nale? y
wtedy tak wyregulować, aby w zamra? arce
osiągnąć jak najni? szą temperaturę.
- Świe? a? ywność nie mo? e mieć
bezpośredniego kontaktu z? ywnością ju?
zamro? oną.
- Produkty spo? ywcze ju? zamro? one (gotowe
mro? onki) mo? na wkładać od razu do
zamra? arki, bez potrzeby regulowania
termostatu.

Obsługa koszy drucianych
Koszyki mogą być umieszczone na dnie
zamra? arki oraz przemieszczane. Aby tak
zrobić postępuj według instrukcji:
1. Obróć rączkę o 200 i pociągnij w stronę
którą wskazuje strzałka(Rys6. 1) Po tej
czynności otrzymasz pozycję rączki z
rysunku 6. 2. Obróć rączkę w stronę którą pokazuje
strzałka (Rys6. 2) dopóki nie otrzymasz
pozycji rączki
3. Zapnij uchwyt na drucie, przesuwając ją w
stronę pokazaną na rysunku 6. 3. Wło? yć pojemnik na dno zamra? arki
Koszyki mogą być wkładane do
zamra? arki w następujących kombinacjach
(Rys 7)

Roz mra? a nie urz ą dz e nia

Cz y s z c z e nie wnę trz a

Zalecamy rozmra? anie urządzenia
przynajmniej 2 razy w roku lub gdy
warstwa lodu jest nadmiernie gruba.
Niewielki osad z szronu jest normalnym
zjawiskiem..
Wielkość lodowej pokrywy zale? y od
otaczających warunków oraz częstotliwości
otwierania drzwiczek.
Zalecamy rozmra? anie kiedy zawartość
urządzenia jest niewielka
Przed rozmra? aniem ustaw termostat na
maksymalne mro? enie aby później
rozmra? ana? ywność zachowała więcej
zimna.
- Odłącz urządzenie
- Wyjmij zamro? one jedzenie, pozawijaj je
osobno w papier i wstaw do lodówki lub połó?
w chłodnym miejscu.
Wyjmij tacę oddzielającą i umieść ją pod
zamra? arką pod rurą odpływową. Wyjmij
wtyczkę zabezpieczającą. Woda, która
będzie wypływać zbierze się w ten sposób
w tacy. Po stopieniu się lodu i wybraniu
całej wody wytrzyj suchą ściereczką
wnętrze zamra? arki. Włó? z powrotem
wtyczkę zabezpieczającą do rury
odpływowej (Rys. 8)
W celu szybszego rozmro? enia zostaw
drzwi zamra? arki otwarte.

Przed rozpoczęciem czyszczenia nale? y
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po ka? dym jego odszronieniu.
Wnętrze urządzenia nale? y czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stę? eniu 1 ły? eczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy u? ywać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdy? mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia nale? y
u? ywać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie nale? y stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdy? mo? e to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu. W trakcie czyszczenia prosimy
pamiętać o dokładnym wytarciu suchą
szmatką uszczelek drzwi.

Cz y s z c z e nie z z e wną trz
Części zewnętrzne nale? y czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie nale? y u? ywać proszków do czyszczenia,
silnych detergentów lub narzędzi ściernych.
o Obudowę nale? y myć gąbką nasączoną
ciepłą, namydloną wodą, wycierać miękką i
suchą szmatką.
o Po umyciu urządzenia ustawić części na
swoim miejscu i podłączyć urządzenie.

Nie wolno u? ywać ostrych narzędzi do
usówania lodu.
Nie wolno u? ywać suszarki ani innego
elektrycznego urządzenia grzewczego w
celu rozmro? a? ania.

D ź w i ę k i w yd a w a n e p o d c z a s
operacji

Roz wią z y wa nie pods ta wowy c h
proble mów

Urządzenie podczas pracy wydaje ró? ne
dźwięki - w większości są to normalne
dźwięki słyszalne podczas prawidłowego
funkcjonowania urządzenia.

Urządzenie nie działa
Brak zasilania w gniazdku
Wtyczka nie jest dobrze podłączona
Przepalony bezpiecznik.
Termostat jest w pozycji,, OFF"

Normalne dźwięki
o,, Mruczenie" sprę? arki podczas pracy.
Głośniejszy dźwięk mo? e być słyszany
podczas zatrzymywania i uruchamiania się
sprę? arki.
o Bulgotanie, pomruk lub trzaski powodowane przez czynnik chłodzący
przepływający przez system chłodzenia.
o " Kliknięcie " - mo? e być słyszane podczas
włączania lub wyłączania silnika
elektrycznego przez termostat.

T e m p e r a t u r a n i e j e s t w ys t a r c z a j ą c o
niska(czerwona lampka).
Jedzenie blokuje domknięcie drzwi.
Urządzenie zostało nieprawidłowo ustawione
Urządzenie zostało ustalone w pobli? u źródła
ciepła
Termostat nie jest ustawiony w odpowiedniej
pozycji

Nadmierne narastanie lodu
Drzwiczki nie zostały zamknięte
prawidłowo

Ostrze? enie!!

T o n i e s ą p r o b l e m y:
Pomrukiwania i trzaski wydobywając się z
urządzenia: spowodowane cyrkulacją
czynnika chłodniczego.

Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych poni? ej w tabeli) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
u? ytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.

Ta blic z k a z na mionowa
Nazwa producenta lub znak firmowy
Oznaczenie modelu
HSA 32540
Typ urządzenia
ZAMRAśARKA
Pojemność u? ytkowa całkowita(l)
310
Pojemność u? ytkowa całkowita netto(l)
298
Zdolność zamra? ania w (kg/24h)
18
Klasa efektywności energetycznej (1)
B
Roczne zu? ycie energii (kWh/rok) (2)
350
Czas przechowywania,, Z" godzin bez zasilania
40
Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3)
41
Ekologiczny czynnik chłodniczy R 600a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej
efektywna)
(2) Rzeczywiste zu? ycie zale? y od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego
u? ytkowania

SK

Návod na použitie
Gratulujeme vám k vášmu výberu!
Mraziaci box, ktorý ste si zakúpili, je jeden zo škály produktov
firmy BEKO a reprezentuje harmonické spojenie medzi
technikou chladenia a estetickým vzhľadom. Má nový a
atraktívny dizajn a je vyrobený v súlade s európskymi normami
a národnými štandardmi, ktoré garantujú jeho funkčnosť a
bezpečnosť. Rovnako, používaná mraziaca zmes R 600a je
ekologická a neovplyvňuje ozónovú vrstvu. Aby ste svoj
mraziaci box používali čo najlepšie, odporúčame vám, aby ste
si pozorne prečítali informácie v tomto návode.

Rada pre recyklovanie starého zariadenia
Ak ste kúpili nové zariadenie, je potrebné, aby ste to staré
správne recyklovali, musíte si preto zvážiť niekoľko skutočností.
Staré zariadenia nie sú len bezcenný odpad. V súlade
s princípmi ochrany životného prostredia ich zlikvidujte tak, aby
sa dôležité recyklovateľné materiály recyklovali.
Znehodnoťte svoje staré zariadenie:
- odpojte zariadenie zo siete;
- odrežte elektrický kábel (odstrihnite ho);
- poškoďte prípadné zámky na dverách, aby ste zabránili
uviaznutiu detí vo vnútri počas hry, a aby ste neohrozovali ich
životy.
Chladiace spotrebiče obsahujú izolačné materiály a chladiace
prostriedky, ktoré vyžadujú správne recyklovanie.

Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo
mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby
môžu spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak
ich zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.

Návod na použitie

Recyklovanie balenia

Varovania a všeobecné rady

VÝSTRAHA!
Zabráňte deťom, aby sa hrali s obalom,
alebo s jeho časťami. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia časťami vlnitej
lepenky a plastickou fóliou.
Aby sa k vám výrobok dostal v čo najlepšom
stave, zariadenie je ochránené príslušným
balením. Všetky tieto materiály sú v súlade s
ochranou životného prostredia a sú
recyklovateľné. Pomôžte nám recyklovať a
tým aj chrániť životné prostredie.

Nezapájajte zariadenie, ak ste objavili
nejakú chybu.
Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný
technik.
Ak sa vyskytnú nasledujúce situácie, vypojte
prosím zariadenie zo siete:
- ak zariadenie kompletne odmrazujete;
- ak zariadenie čistíte.
Pre vypojenie zariadenia zo siete,
potiahnite za hlavicu, nie za kábel!
Dodržte minimálnu požadovanú vzdialenosť
medzi zariadením a stenou, pri ktorej
zariadenie je.
Nestúpajte na zariadenie.
Zabráňte deťom hrať sa, alebo skrývať sa
v zariadení.
Nikdy nepoužívajte elektrické zariadenie na
odmrazovanie vo vnútri zariadenia.
Nepoužívajte zariadenie v blízkosti
tepelných zdrojov, varičov, alebo iných zdrojov
tepla a ohňa.
Nenechávajte dvere mraziaceho boxu
otvorené viac, ako je to potrebné na vloženie
alebo vybratie jedla.
Nenechávajte v mraziacom boxe jedlo,
pokiaľ je spotrebič mimo prevádzky.
Neponechávajte vo vnútri produkty
obsahujúce horľavé alebo výbušné plyny.
Neponechávajte vo vnútri šumivé nápoje
(malinovky, minerálne vody, šampanské,
atď. ): fľaša by mohla vybuchnúť!
Nezamrazujte nápoje v plastových fľašiach.
Nejedzte ľad ani zmrzlinu hneď po tom,
ako ju vyberiete z boxu, pretože by mohli
spôsobiť,, popáleniny".
Nikdy sa nedotýkajte studených kovových
častí alebo zamrazeného jedla, pretože vaše
ruky môžu rýchlo primrznúť na veľmi
studenom povrchu.

DÔLEŽITÉ!
Predtým, ako uvediete zariadenie do
prevádzky, pozorne si prečítajte celý návod
na použitie. Obsahuje dôležité informácie
týkajúce sa nastavenia, použitia
a manipulácie so zariadením. Výrobca
nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ sa
nedodržia nejaké informácie z tohto
dokumentu. Uchovajte tento manuál na
bezpečnom mieste, aby ste ho mali
kedykoľvek po ruke v prípade potreby. Tieto
informácie môžu byť samozrejme neskôr
využité aj iným používateľom.
POZOR!
Toto zariadenie sa môže používať len na
určený účel, (domáce použitie), na
vhodnom mieste, mimo dažďa, vlhka alebo
iných prírodných podmienok.

Pokyny pre prepravu
Zariadenie sa môže prevážať kedykoľvek,
ale vždy len vo vertikálnej polohe. Balenie
musí byť počas transportu vo výbornom
stave. Ak sa počas transportu dostane
zariadenie do horizontálnej polohy (len ako
je to na známke na balení), odporúčame,
aby bolo pred samotným uvedením do
prevádzky zariadenie ponechané na 12
hodím bez činnosti, aby sa ustálil mraziaci
obeh.
Nerešpektovanie tohto nariadenia môže
spôsobiť zlyhanie motorového kompresoru
a následné zrušenie záruky.

9

Ak zariadenie niekoľko dní nepoužívate, nie
je potrebné, aby ste ho vypínali. Ak ho však
nepoužívate dlhší čas, riaďte sa podľa
nasledovných informácií:
- vypojte zariadenie;
- vyprázdnite zariadenie;
- odmrazte a vyčistite ho;
- nechajte dvere otvorené, aby ste zabránili
vytváraniu nepríjemného zápachu.
Šnúra zariadenia môže byť vymenená len
kvalifikovaným technikom.
AK je váš spotrebič vybavený zámkou,
nechajte ju zamknutú a kľúče uschovajte na
bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Pri
likvidácii spotrebiča so zámkou ho poškoďte
tak, aby bol nefunkčný. Vyhnete sa tak
ohrozenia života detí, ktoré pri hraní môžu
uviaznuť vo vyradenom spotrebiči.

Zapojenie do siete
Zariadenie je určené na zapojenie do elektrickej
siete s jednofázovým prúdom 220-240V/50 Hz.
Pred zapojením zariadenia sa uistite, že
parametre siete vo vašom dome (napätie,
bežný typ, frekvencia) zodpovedajú
parametrom fungovania zariadenia.
o Informácie týkajúce sa napätia a príkonu sú
uvedené na etikete vzadu dole na pravej strane.
o Zapojenie do siete musí byť v súlade so
zákonnými požiadavkami a predpismi.
o Uzemnenie zariadenia je povinné.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
zranenie osôb, zvierat alebo tovarov, ktoré
môžu nastať z chybného alebo
nesprávneho plnenia uvedených
podmienok.
o Zariadenie je vybavené elektrickou šnúrou
a zástrčkou (európsky typ, značka 10/16A)
pre dvojité uzemnenie - pre bezpečnosť. Ak
elektrická zásuvka nie je totožná s typom
zástrčky, požiadajte špecializovaného
elektrikára o výmenu.
o Nepoužívajte predlžovacie káble alebo
členité adaptéry (rozdvojky).

Nastavenie
Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby fungovalo
pri okolitej teplote medzi +100C a +320C (SN
trieda). Ak je okolitá teplota viac ako +320C,
teplota vo vnútri môže stúpnuť. Umiestnite
zariadenie niekam mimo zdrojov tepla a ohňa.
Umiestnenie zariadenia do teplej miestnosti,
na priame slnečné svetlo alebo ku zdrojom
tepla (radiátor, sporák, rúra) spôsobia
zvýšenie spotreby energie a skrátenie
životnosti zariadenia.
o Dodržujte prosím aspoň tieto minimálne
vzdialenosti::
o 100 cm od sporákov, ktoré pracujú na
uhlie alebo olej;
o 150 cm od elektrických a plynových
sporákov.
o Uistite sa, že je zaručená správna cirkulácia
vzduchu okolo zariadenia tak, že dodržíte
predpisy v bode 2.
Na kondenzátore (na zadnej strane)
namontujte dodané rozpery. (bod 3).
o Umiestnite zariadenie na rovnom, suchom
a dobre vetranom mieste.
Zmontujte dodané príslušenstvo.

Vypínanie
Vypínanie musí byť umožnené tak, že sa
vytiahne zástrčka zo zásuvky, alebo tak, že sa
vypne dvojpólový vypínač pred zásuvkou.

Fungovanie
Pred samotným uvedením do prevádzky,
vyčistite vnútro zariadenia (pozrite kapitolu
,, Čistenie").
Po dokončení čistenia, zapojte zariadenie
a nastavte gombík termostatu na strednú
pozíciu. Zelené a červené LED diódy na
kontrolnom paneli musia svietiť.
Nechajte zariadenie pracovať asi na 2 hodiny
bez toho, aby ste do vnútra umiestnili jedlo.
Mrazenie čerstvého jedla je možné po 20
hodinách fungovania.

10

Rada pre uchovanie jedla

Opis zariadenia
(obr. 1)
Mraziaci box slúži na uchovanie zmrazeného
jedla na dlhý čas, ako aj na samotné
zamrazovanie jedla.
Jeden z najdôležitejších prvkov úspešného
mrazenia je balenie.
Hlavná podmienka, ktorú musí balenie spĺňať
je nasledovné: musí byť bez vzduchu, musí
byť stabilné voči balenému jedlu, musí byť
odolné nízkym teplotám, musí byť odolné
tekutinám, tuku, vodným výparom, zápachom
a musí sa dať umývať.
Tieto podmienky sú naplnené nasledovnými
typmi balení: plastové alebo hliníkové fólie,
plastové alebo hliníkové nádoby, voskované
kartónové poháre alebo plastové poháre.

rukoväť veka
veko
rukoväť koša
koše
miska
zámok
termostat
rozpera

Používanie
Nastavenie teploty
Teplota sa nastavuje gombíkmi na
termostate (obr. 4), poloha,, MAX" je
najnižšia teplota.
Dosiahnuté teploty sa môžu meniť podľa
podmienok použitia zariadenia, ako:
umiestnenie zariadenia, okolitá teplota,
časté otváranie dvier, miera plnenia
mraziaceho boxu jedlom.
Poloha gombíka na termostate sa pri
týchto podmienkach zmení.
Pri normálnej okolitej teplote pribl. 320C,
sa termostat nastaví na strednú polohu.

- Pre mrazenie čerstvého jedla použite
dodávaný kôš.
- Nevkladajte do mraziaceho boxu naraz
veľké množstvo jedla. Kvalita jedla sa
najlepšie zachová, ak je hlboko zamrazené čo
najskôr. Toto je prečo sa odporúča
neprekročiť kapacitu mraziaceho boxu tak,
ako je to uvedené v,, Údajoch o zariadení" (str.
14). V záujme zrýchlenia zmrazovania môžete
nastaviť super zmrazovanie.
- Čerstvé jedlo nesmie prísť do kontaktu s už
zamrazeným jedlom.
- Zamrazené jedlo, ktoré ste kúpili, môže byť
umiestnené do mraziaceho boxu, bez toho,
aby ste nastavili termostat.
- Čas uchovania zamrznutého jedla môžete
sledovať na dverách mraziaceho boxu, ak nie
sú údaje uvedené na obale, dodržujte dĺžku
mrazenia max. 3 mesiace, odporúčame to ako
všeobecné pravidlo.
- Jedlo, dokonca aj keď iba čiastočne
rozmrazené, nemôže byť opätovne
zamrazené. Musí byť okamžite
skonzumované, alebo uvarené a potom
zamrazené.
- Šumivé nápoje sa nesmú uchovávať
v mraziacom boxe.
- V prípade výpadku elektrickej energie,
neotvárajte dvere zariadenia. Zamrznuté jedlo
vydrží až do 40 hodín.

Signalizačná jednotka je umiestnená na
prednej strane mraziaceho boxu (bod 5).
Obsahuje:
1. Gombík nastavenia termostatu - vnútorná
teplota je nastavená. zelenú LED diódu - zobrazuje, že
zariadenie je pripojené do siete. červenú LED diódu - poruchová kontrolka,
ktorá sa rozsvieti, ak je teplota v mraziacom
boxe príliš vysoká. Kontrolka bude svietiť

15-45 minút po zapojení zariadenia, potom
sa musí vypnúť. Ak kontrolka svieti aj
počas fungovania, znamená to, že sa
vyskytla chyba. žltá LED dióda - rýchle mrazenie -
svieti, keď je termostat v polohe (supermrazenie).
Tieto tri LED diódy: zelená, červená a žltá
zobrazujú režim prevádzky mrazničky.
11

Čistenie zariadenia

NEZABUDNITE!
Po 24 hodinách od vloženia potravín
nezabudnite vypnúť funkciu super
zmrazovania (obr. 4) (Žltá LED dióda sa
zhasne).

Vyberte oddeľovací panel a umiestnite ho
pod mrazničku v smere odkvapkávacej
trubičky. Vyberte zadržiavaciu zátku.
Odmrazená voda sa zachytí v špeciálnej
miske. (oddeľovací panel). Po odmrazení
námrazy a odtečení vody spotrebič vytrite
handričkou alebo špongiou a vytrite
dosucha. Oddeľovací panel umiestnite na
svoje miesto (obr. 8)

Používanie košov
Koše môžete vložiť na dno mrazničky
a zoradiť. Postupujte takto:
1. Rukoväť otočte o 200 a potiahnite ju v
smere šípky (obr. 6. 1). Dosiahnete polohu
rukoväte ako na obr. Rukoväť otočte v smere šípky (obr. 2),
aby ste dosiahli polohu na obr. Rukoväť pripevnite na drôte posunutím v
smere šípky (obr. 3). Získate kôš s rúčkou v zobrazenej polohe
a môžete ho umiestniť na dno spotrebiča
(obr. 4).
Koše môžete umiestniť do spotrebiča podľa
pokynov na obrázku 7.

- Nechajte dvere otvorené pre rýchle
rozmrazenie.
Nepoužívajte ostré kovové predmety na
odstraňovanie ľadu.
Pri odmrazovaní nepoužívajte sušiče na
vlasy, ani iné elektrické ohrievače.

Vnútorné čistenie
Pred začatím čistenia, odpojte zariadenie
zo siete.
o Odporúča sa, aby ste zariadenie čistili
po odmrazovaní.
o Umyte vnútro vlažnou vodou s trochou
neutrálneho saponátu. Nepoužívajte
mydlo, saponát, benzín alebo acetón,
ktoré by mohli zanechať silný zápach.
o Pretrite vlhkou špongiou a osušte
s jemnou handričkou.
Počas tejto operácie, zabráňte vniknutiu
vody do termálnej izolácie zariadenia,
ktoré by spôsobilo nepríjemný zápach.
Nezabudnite tiež očistiť tesnenie na
dverách, hlavne spodné rebrá čistou
handričkou.

Odmrazenie zariadenia
Odporúčame vám, aby ste zariadenie
odmrazovali aspoň dvakrát do roka, alebo
ak sa zväčší hrúbka ľadu.
Tvorba ľadu je bežná záležitosť.
Množstvo a rýchlosť ľadu záleží na
vnútorných podmienkach a otváraní veka.
rozmrazovali, keď je množstvo
zamrazeného jedla najnižšie.
Pred samotným rozmrazovaním,
nastavte gombík termostatu na vyššiu
polohu, aby bolo jedlo vo väčšom chlade.
- Vypojte zariadenie zo siete.
- Vyberte zamrazené jedlo zabaľte ho do
niekoľkých vrstiev papiera a umiestnite ho
na chladné miesto.

Vonk a jš ie č is te nie
o Očistite vonkajšok mraziaceho boxu
špongiou namočenou v teplej mydlovej
vode, pretrite jemnou handričkou a osušte.

12

o Čistenie vonkajšej časti chladiaceho
obehu (kompresoru, kondenzátora,
spájacích trubiek) treba robiť jemnou
kefkou alebo vysávačom. Počas tejto
operácie dávajte pozor, aby ste neskrivili
trúbky, alebo neodpojili káble.
Nepoužívajte brúsne a drsné materiály!
o Po dokončení čistenia, umiestnite
príslušenstvo na svoje miesto a zapojte
zariadenie.

Zvuky počas prevádzky
V záujme udržiavania nastavenej teploty sa
kompresor pravidelne spúšťa.
Zvuky, ktoré sprevádzajú činnosť kompresora
sú normálne. Zvuky sa stratia po dosiahnutí
nastavenej prevádzkovej teploty.
Bzučivý zvuk vydáva kompresor. Pri štarte je
zvuk silnejší.
Bublanie a čľapkanie pochádza z pretekania
chladiva cez trubice spotrebiča, ide o bežné
prevádzkové zvuky.

Príručka odstraňovania porúch

Výstraha!
Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať
zariadenie, alebo jeho elektrické
komponenty. Hocijaký zásah vykonaný
neoprávnenou osobou je nebezpečný pre
ďalšie používanie a môže spôsobiť zánik
záruky.

Zariadenie nefunguje.
Výpadok elektrickej energie.
Zástrčka elektrickej šnúry nie je dobre
zapojená do zásuvky.
Vyhorela poistka.
Termostat je v polohe,, OFF".
Teploty nie sú dostatočne nízke
(svieti červená LED dióda).
Jedlo zabraňuje správnemu zatvoreniu
dverí.
Zariadenie nebolo správne umiestnené.
Zariadenie je umiestnené príliš blízko
k zdroju tepla.
Gombík termostatu nie je v správnej polohe.

V e ľ k é m n o ž s t vo n á m r a z y
Dvere neboli správne zatvorené.
N a s l e d u j ú c e j a vy n i e s ú p o r u c h y
Možné kývanie a praskanie
vychádzajúce z produktu cirkulácie
chladiacej zmesi v systéme.

13

Údaje o zariadení
ZNAĆKA
MODEL
TYP ZARIADENIA
Celkový hrubý objem (l)
Celkový úžitkový objem (l)
Kapacita mrazenia (kg/24 h)
Energetická trieda (1)
Spotreba energie (kWh/rok) (2)
Odolnosť proti výpadku prúdu (h)

HSA32540
Truhlicová mraznička
40

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča je 41 dB (A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu na referenčný akustický výkon 1pW.
Ekologická mraziaca zmes R 600a
(1) Energické triedy: A... G
(A = ekonomické... G = menej ekonomické)
(2) Reálna spotreba energie závisí na podmienkach použitia a na umiestnení
zariadenia.

14

CZ

Blahopřejeme Vám k Vaší volbě!
Pultová mraznička, kterou jste si zakoupili, je jedním z výrobků řady
BEKO představující harmonické spojení chladicí techniky a
estetického vzhledu. Má nový atraktivní design a je zkonstruována
podle evropských a státních norem, což zajišťuje její kvalitní provoz a
bezpečnost. Použité chladivo R600a je přátelské k životnímu
prostředí a neničí ozónovou vrstvu.
Pro používání mrazničky co nejlepším způsobem Vám
doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli informace v tomto
uživatelském návodu.

Recyklace starého spotřebiče
Pokud nově zakoupeným spotřebičem nahrazujete starý spotřebič, je
třeba zvážit několik aspektů.
Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem. Při jejich likvidaci lze
znovu získat důležité suroviny a přispět tak k zachování životního
prostředí.
Zajistěte nepoužitelnost starého spotřebiče:
- odpojte spotřebič od sítě;
- odstraňte (přestřihněte) přívodní šňůru;
- odstraňte případné zámky na dveřích, aby nemohlo dojít k ohrožení
života dětí hrajících si uvnitř spotřebiče v případě zablokování dveří.
Mrazničky obsahují izolační materiály a chladiva vyžadující náležitou
recyklaci.

Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo
mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby
mohou spotřebič používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a
nebo pokud je zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.

15

Re c y k la c e oba lu

Upoz orně ní a obe c né ra dy

Nedovolte dětem, aby si hrály s obalem
nebo jeho částí z důvodu nebezpečí
udušení částmi vlnité lepenky nebo
plastovou fólií.
Aby se k Vám spotřebič dostal v dobrém
stavu, je chráněn vhodným obalem. Všechny
obalové materiály jsou slučitelné s životním
prostředím a recyklovatelné. Prosím, pomozte
nám recyklovat obaly a chránit tak životní
prostředí!

Nezapojujte spotřebič do zásuvky, pokud
jste zpozorovali závadu.
Opravy může provádět pouze kvalifikovaný
personál.
V následujících situacích prosím odpojte
spotřebič od sítě:
- pokud spotřebič zcela odmrazujete;
- pokud spotřebič čistíte.
Při odpojování přístroje tahejte za
zástrčku, nikoliv za šňůru!
Zajistěte minimální prostor mezi
spotřebičem a zdí, ke které je umístěn.
Nelezte na spotřebič.
Nedovolte dětem, aby si hráli nebo se
schovávali uvnitř spotřebiče.
Nikdy nepoužívejte pro rozmrazování uvnitř
mrazničky elektrické spotřebiče.
Neumisťujte spotřebič v blízkosti tepelných
spotřebičů, sporáků nebo jiných zdrojů tepla a
ohně.
Nenechávejte dvířka mrazničky otevřená
déle, než je nutné pro vložení nebo vyjmutí
potravin.
Nenechávejte potraviny v nefunkčním
spotřebiči.
Nenechávejte uvnitř produkty obsahující
hořlavé nebo výbušné plyny.
Nevkládejte do mrazničky šumivé nápoje
(džus, minerální vodu, šampaňské, atd. ):
láhev může explodovat! Nemrazte nápoje
v plastových lahvích.
Nejezte kostky ledu nebo zmrzlinu ihned po
vyjmutí z mrazničky, protože mohou způsobit
popáleniny mrazem.
Nikdy se nedotýkejte studených kovových
částí nebo zmrazených potravin mokrýma
rukama, protože ruce mohou rychle
přimrznout k velice studeným povrchům.

DŮLEŽITÉ!
Před uvedením spotřebiče do provozu si
pečlivě přečtěte celý návod k použití.
Obsahuje důležité informace o nastavení,
použití a údržbě spotřebiče.
Výrobce neponese jakoukoliv odpovědnost
v případě nedodržení pokynů uvedených
v tomto dokumentu. Uložte tento návod na
bezpečném místě, aby byl snadno dostupný
v případě potřeby. Může být také užitečný pro
dalšího uživatele.
Spotřebič se musí používat pouze ke
stanovenému účelu (domácí použití), ve
vhodných prostorách, mimo dosah deště,
vlhkosti nebo jiných klimatických
podmínek.

Přepravní pokyny
Spotřebič je třeba přepravovat pokud možno
pouze ve svislé poloze. Obal musí být během
přepravy v perfektním stavu.
Je-li během transportu spotřebič ve
vodorovné poloze (pouze dle značek na
obalu), doporučujeme, aby byl spotřebič
ponechán v klidu po dobu 12ti hodin před
uvedením do provozu, aby se ustálil chladicí
okruh.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit
poruchu motorkompresoru a zrušení této
16

Nebudete-li mrazničku používat po dobu
několika dnů, nedoporučujeme ji vypínat.
Nebudete-li mrazničku používat delší dobu,
postupujte prosím následovně:
- vytáhněte přívodní šňůru;
- vyprázdněte mrazničku;
- odmrazte ji a vyčistěte;
- nechejte dvířka otevřená, abyste zabránili
tvorbě nepříjemného zápachu.
Přívodní šňůru může vyměnit pouze
povolaná osoba.
Má-li spotřebič zámek, nechejte ho
uzamčený a klíč uschovejte na bezpečném
místě mimo dosah dětí. Pokud likvidujete
spotřebič se zámkem, ujistěte se, že je
nefunkční. Je to velice důležité, aby se
zabránilo uvíznutí dětí uvnitř a případnému
ohrožení jejich života.

Ele k tric k é z a poje ní
Tento spotřebič je určen pro provoz
v jednofázovém napětí 220-240V/50 Hz. Před
zapojením spotřebiče do sítě se prosím ujistěte,
že parametry sítě v domě (napětí, druh proudu,
kmitočet) odpovídají provozním parametrům
spotřebiče.
o Informace o napájecím napětí a příkonu jsou
uvedeny na štítku na zadní straně mrazničky.
o Elektrická instalace musí odpovídat
požadavkům zákona.
o Uzemnění spotřebiče je povinné. Výrobce
nepřebírá odpovědnost za škody
způsobené osobám, zvířatům nebo zboží,
které vzniknou při nedodržení
stanovených podmínek.
o Spotřebič je vybaven přívodní šňůrou se
zástrčkou (evropský typ, označení 10/16A)
s dvojitým zemnícím kontaktem z důvodu
bezpečnosti. Nebude-li zástrčka stejného typu
jako zásuvka, požádejte specializovaného
elektrotechnika, aby ji vyměnil.
o Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo
rozdvojky.

Na s ta v e ní
Tento spotřebič byl zkonstruován pro provoz
při teplotě prostředí v rozmezí +10°C až +32°C
(třída SN). Je-li teplota prostředí vyšší než
+32°C, může se teplota v mrazničce zvýšit.
Postavte spotřebič daleko od zdroje tepla a
ohně. Umístění v teplé místnosti, u zdroje
tepla (topidla, sporáky, trouby) a přímé
vystavení slunečnímu svitu zvyšuje spotřebu
energie a zkracuje životnost spotřebiče.
o Dodržujte prosím následující minimální
vzdálenosti:
o 100 cm od sporáků na uhlí nebo naftu;
sporáků.
o Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem
spotřebiče dodržením vzdáleností uvedených
v bodě 2.
Namontujte na kondenzátor (na zadní stranu)
přiložené distanční podložky (bod 3).
o Umístěte spotřebič na dokonale rovné,
suché a dobře větrané místo.
Namontujte dodané příslušenství.

17

Vy pnutí

Prov oz mra z nič k y

Musí být umožněno vypnutí vytažením
zástrčky ze zásuvky nebo pomocí
dvoupólového síťového vypínače umístěného
před zásuvkou.

Nastavení teploty
Teplota mrazničky se nastavuje knoflíkem
termostatu (obr. 4), pozice,, MAX" znamená
nejnižší teplotu.
Dosažené teploty se mohou lišit podle
podmínek použití spotřebiče, například podle
umístění spotřebiče, teploty prostředí,
frekvence otevírání dvířek a objemu potravin
v mrazničce. Podle těchto faktorů se bude
měnit poloha knoflíku termostatu. Při teplotě
prostředí okolo 43° se termostat nastaví do
střední polohy.

Prov oz
Před uvedením do provozu vyčistěte vnitřní
prostor spotřebiče (viz kapitola,, Čištění").
Po ukončení této operace připojte
spotřebič k síti a nastavte knoflík
termostatu do střední polohy. Zelená a
červená dioda na signalizačním bloku musí
svítit. Nechejte prázdný spotřebič pracovat asi
dvě hodiny.
Čerstvé potraviny se zmrazí minimálně po
20ti hodinách provozu.

Signalizační systém se nachází na přední
straně mrazničky (obr. 5).
1. Nastavovací knoflík termostatu - pro
nastavení teploty uvnitř mrazničky
2. Zelenou diodu - ukazuje, že je spotřebič
napájen elektrickou energií
3. Červenou diodu - porucha - svítí, je-li
teplota v mrazničce příliš vysoká. Tato
dioda svítí 15-45 minut po uvedení
mrazničky do provozu, potom musí
zhasnout. Pokud červená dioda svítí
během provozu, znamená to, že došlo
k závadě. Oranžové tlačítko - rychlé mrazení - po
stisknutí tohoto tlačítka se rozsvítí
oranžová dioda, která ukazuje, že je
spotřebič v režimu rychlého mrazení.
Ukončení tohoto režimu se provede
opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Oranžová dioda zhasne.
Tyto tři diody poskytují informace o režimu
provozu mrazničky.

Popis s potře bič e
(Obr. 1)
Držadlo dvířek
Dvířka
Držadlo košíku
Košíky
Tácek
Zámek
Skříňka termostatu
Rozpěrka pro transport

18

Návod k použití
- Není-li doba spotřeby mrazených potravin
uvedena na obalu, předpokládejte obecně
maximální dobu 3 měsíců.
- Částečně rozmrazené potraviny nelze znovu
zmrazit, je třeba je spotřebovat nebo uvařit a
potom znovu zmrazit.
- Neuchovávejte v mrazničce šumivé nápoje.
- V případě výpadku proudu neotevírejte
dvířka mrazničky. Zmrazené potraviny se
nepoškodí, bude-li výpadek proudu kratší než
40 hodin.

Uchovávání potravin
Mraznička je určena k dlouhodobému
uchovávání mražených potravin a k mrazení
čerstvých potravin.
Jedním z hlavních předpokladů úspěšného
mrazení potravin je vhodný obal.
Obal musí splňovat tyto hlavní podmínky:
musí být vzduchotěsný, inertní vůči baleným
potravinám, odolný vůči nízkým teplotám,
nepropouštět kapaliny, tuk, vodní páry,
zápach, musí být omyvatelný.
Tyto podmínky splňují následující typy obalů:
plastové nebo aluminiové fólie, plastové a
aluminiové nádoby, voskované kartónové
obaly nebo plastové obaly.

NEZAPOMEŇTE!
24 hodin po vložení potravin do
mrazničky zrušte režim rychlého
mrazení opětovným stisknutím tlačítka
4, oranžová dioda zhasne.

- Pro mrazení čerstvých potravin používejte
košíky ve spotřebiči.
- Nevkládejte do mrazničky velké množství
potravin najednou. Kvalita potravin se nejlépe
zachová, jsou-li co nejrychleji hluboce
zmrazeny. Proto se nedoporučuje překračovat
zmrazovací výkon spotřebiče uvedenou
v oddíle,, Datový list spotřebiče" (str. 21). Pro
snížení doby mrazení stiskněte tlačítko pro
rychlé mrazení.
- Čerstvé potraviny nesmějí přijít do styku s již
zmrazenými potravinami.
- Zakoupené mrazené potraviny můžete vložit
do mrazničky bez nutnosti nastavovat
termostat.

Použití košíků
Košíky lze vložit do spotřebiče na dno a vrstvit
na sebe. Postupujte následovně:
1. Otočte držadlem o 20° a zatáhn ěte ve
směru šipky (obr. Držadlo bude
v poloze uvedené na obr. Otočte držadlem ve směru šipky (obr. 2),
aby se dostalo do polohy dle bodu 6. Upevněte držadlo k drátu pohybem ve
směru šipky (obr. Tak získáte smontovaný košík s držadlem
v uvedené poloze, který můžete vložit do
skříně spotřebiče (obr.
Košíky lze vložit do mrazničky následovně
(obr. 7).

19

Odmra z ov á ní s potře bič e

Vnitřní č iš tě ní

Doporučujeme odmrazovat mrazničku
minimálně dvakrát za rok nebo v případě, že
vrstva ledu dosáhne nadměrné tloušťky.
Tvorba ledu je normální jev.
Množství a rychlost tvorby ledu závisí na
podmínkách prostředí a na frekvenci otevírání
dvířek.
Doporučujeme odmrazit spotřebič v době,
kdy je množství potravin v něm minimální.
Před odmrazováním nastavte knoflík
termostatu do vyšší polohy, aby se potraviny
uchovaly dlouho zmrazené.
- Odpojte spotřebič od sítě.
- Vyjměte zmrazené potraviny, zabalte je do
několika archů papíru a vložte do ledničky
nebo uložte v chladnu.
Vezměte separační panel a položte ho
pod mrazničku ve směru odtokové trubky.
Vyjměte zátku. Voda se bude
shromažďovat na speciálním tácku
(separačním panelu). Po rozpuštění ledu
a vypuštění vody vytřete spotřebič
hadříkem nebo houbou a důkladně
osušte. Vraťte zátku zpět na místo (obr. 8)
Pro rychlé tání nechejte dvířka otevřená.

Před zahájením čištění odpojte spotřebič od
sítě.
o Doporučujeme čistit spotřebič při
odmrazování.
o Omyjte vnitřek vlažnou vodou s neutrálním
čisticím prostředkem. Nepoužívejte mýdlo,
detergent, benzín nebo aceton, které mohou
zanechat silný zápach.
o Otřete vlhkou houbou a utřete suchou
utěrkou.
Při této činnosti nepoužívejte nadměrné
množství vody. Při vniknutí do tepelné izolace
spotřebiče by mohla způsobit nepříjemný
zápach.
Nezapomeňte otřít čistou utěrkou také těsnění
dvířek, především žebra měchové manžety.

Vně jš í č iš tě ní
o Očistěte povrch mrazničky houbou
namočenou v teplé mýdlové vodě a otřete
dosucha měkkou utěrkou.
o Vnější části chladicího okruhu (motorkompresor, kondenzátor, spojovací trubky)
očistěte měkkým kartáčem nebo vysavačem.
Při této operaci dávejte pozor, abyste
nepoškodili trubky a neodpojili kabely.
Nepoužívejte hrubé a drsné materiály!
o Po provedení čištění vraťte příslušenství na
své místo a zapojte spotřebič do sítě.

Neodstraňujte led ostrými kovovými
předměty.
Pro rozmrazování nepoužívejte vysoušeč
vlasů ani jiné elektrické tepelné
spotřebiče.

20

Ods tra ňov á ní z á v a d

Hluk při provozu

Spotřebič nefunguje.
Výpadek proudu.
Zástrčka přívodní šňůry není správně
zasunuta do zásuvky.
Spálená pojistka.
Termostat je v poloze,, OFF".

Pro udržení teploty na nastavené hodnotě se
periodicky zapíná kompresor.
Hluk, který je při tom slyšet, je zcela normální.
Utichne, jakmile spotřebič dosáhne provozní
teploty.

Teplota není dostatečně nízká (svítí
červená dioda).
Potraviny zabraňují uzavření dvířek.
Spotřebič není správně umístěn.
Spotřebič je umístěn příliš blízko tepelného
zdroje.
Knoflík termostatu není ve správné poloze.

N a d m ě r n á t vo r b a l e d u
Dvířka nejsou správně uzavřena.

Z á va d o u n e n í
praskání vycházející ze spotřebiče,
způsobené cirkulací chladiva v systému.

Kompresor vytváří bzučivý hluk. Při zapnutí
kompresoru může hluk zesílit.
Bublavé zvuky způsobené chladivem
cirkulujícím v trubkách spotřebiče jsou také
normální provozní hluk.

Upozornění!
Nikdy se sami nepokoušejte opravit
spotřebič nebo jeho elektrické součásti.
Opravy provedené nepovolanými osobami
mohou být pro uživatele nebezpečné a
mohou mít za následek zrušení záruky.

Datový list spotřebiče
ZNAČKA
BEKO
TYP SPOTŘEBIČE
PULTOVÁ MRAZNIČKA
Celkový užitečný objem (l)
Zmrazovací výkon (kg/24 h)
Třída energetické účinnosti (1)
Spotřeba energie (kWh/rok) (2)
Doba udržení potravin ve zmrazeném stavu
při výpadku proudu (hodin)
Hluk (dB (A) re 1 pW)
Ekologické chladivo R 600a
(1) Energetické třídy: A... G
(A = ekonomická... G = méně ekonomická)
(2) Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití spotřebiče a na jeho
umístění.

21

HU

Használati utasítás

Gratulálunk a választásához
Az Ön által megvásárolt hőt? láda a BEKO termékcsalád tagja és
harmonikusan ötvözi a hőtési technológiát az esztétikus kinézettel.
Új, vonzó kialakítással rendelkezik valamint az európai és nemzeti
el? írások szerint készült, amely garancia a megfelel? mőködésre és
a biztonságosságára. Ugyanakkor a használt hőt? közeg, az R600a
környezetbarát és nincs káros hatással az ózonrétegre.

Tanácsok a régi készülék hasznosításához
Ha az újonnan megvásárolt készülék egy régi készülék helyére kerül,
néhány szempontot figyelembe kell venni.
A régi készülék nem értéktelen szemét. A megsemmisítése, a
környezet megóvásával együtt, segíti a fontos alapanyagok
újrahasznosítását.
A régi készülék használhatatlanná tétele:
o Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
o Távolítsa el a hálózati vezetéket (vágja el).
o Távolítsa el az ajtón lév? zárakat, hogy elkerülje a gyermekek
bezáródását és mások életének veszélyeztetését.
A hőt? gépek szigetel? anyagot és hőt? közeget tartalmaznak, amelyek
megfelel? újrahasznosítást igényelnek.

Ennek a készüléknek a használata, csökkentett szellemi és fizikai képességekkel
rendelkez? k számára csak felügyelet mellett tanácsos.
A készülék a gyerekek számára veszélyes, ezért, csak felügyelet mellett használhatják.
A készülék nem játékszer.

22

Gratulálunk a választásához

Figyelmeztetések és általános
tanácsok

Vigyázat!
Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a
csomagolással vagy a csomagolás
darabjaival.
Fulladás veszélye áll fenn a hullámpapír és
a mőanyag zacskók miatt.
Azért, hogy a készüléket jó állapotban kapja
meg, a készüléket megfelel? csomagolással
védjük. A csomagolás minden eleme
környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük
segítse a környezet megóvását a
csomagolóanyag újrahasznosításával.

o Ne csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózathoz, ha hibát észlel rajta.
o A javítást kizárólag szakszerviz végezheti.
o Az alábbi esetekben kérjük, hogy húzza ki a
csatlakozót a hálózati aljzatból:
- Ha a készüléket teljesen leolvasztja.
- Ha a készüléket tisztítja.
A hálózatból ne a vezetéknél, hanem a
csatlakozónál fogva húzza ki a vezetéket!
o Biztosítsa a fal és a készülék között a
minimális távolságot.
o Ne másszon fel a készülékre.
o Ne engedje, hogy a gyermekek a
készülékben játszanak vagy oda bújjanak el.
o Soha ne használjon elektromos
készülékeket a fagyasztóban a készülék
leolvasztásának el? segítésére.
o Ne használja a készüléket főt? testek,
tőzhelyek vagy egyéb h? források közelében.
o Ne hagyja a fagyasztó fedelét a
szükségesnél hosszabb id? re nyitva.
o Ne hagyja az ételt a készülékben, ha nem
mőködik.
o Ne tartson a fagyasztóban gyúlékony vagy
robbanásveszélyes anyagokat.
o Ne tartson a készülékben szénsavas
italokat, mert a flakon felrobbanhat! Ne
fagyasszon italokat mőanyag flakonban.
o Ne egyen jégkrémet vagy jégkockát rögtön
azután, hogy kivette a fagyasztóból, mert
fagyási sérülést okozhat.
o Ne érjen a hideg fém részekhez vagy a
fagyott ételhez nedves kézzel, mert a keze
gyorsan odafagyhat a nagyon hideg
felülethez.
o Ha a készüléket pár napig nem használja,
nem javasoljuk, hogy kikapcsolja. Ha
hosszabb ideig nem fogja használni, kérjük az
alábbiak szerint járjon el:
- Húzza ki a készüléket a hálózatból.
- Ürítse ki a fagyasztót.
- Olvassza le és tisztítsa ki.
- Hagyja a fedelét nyitva a kellemetlen szagok
kialakulásának megel? zése érdekében.

Fontos!
A készülék használatba vétele el? tt
figyelmesen olvassa át a teljes használati
útmutatót. Ezek fontos információkat
tartalmaznak a készülék beállításával és
karbantartásával kapcsolatban.
A gyártó nem vállal semmilyen felel? sséget,
ha a használati útmutatóban található
információk nem kerülnek betartásra. A
használati útmutatót? rizze meg, olyan
helyen, ahonnan bármikor el? tudja venni,
ha szüksége van rá.
Más felhasználóknak is jól jöhet.
Figyelem!
A készüléket csak arra szabad használni,
amire tervezték (háztartásban), a megfelel?
helyen, es? t? l, nedvességt? l és egyéb
környezeti ártalmaktól távol.

Szállítási el? írások
A készüléket lehet? ség szerint függ? leges
helyzetben kell szállítani. A csomagolás
szállítás közben tökéletes állapotban legyen.
Ha szállítás közben a készüléket vízszintes
helyzetbe tette (csak a csomagoláson
feltüntetett jelzés szerint), javasoljuk, hogy
használatba vétele el? tt a készüléket
hagyja 12 órán át pihenni, hogy a hőt? kör
leülepedjen.
Ezen el? írások benemtartása a
motorkompresszor tönkremeneteléhez
vezethet és a garancia érvényét veszti.

23

o A hálózati vezetéket kizárólag szakszerviz
cserélheti ki.
o Ha a készüléken van zár, zárja be és a
kulcsot biztos helyen tárolja, gyermekek által
elérhetetlen helyen. Ha zárral rendelkez?
készüléket készül kidobni, a zárat tegye
használhatatlanná. Ez azért nagyon fontos,
mert így a gyermekek nem tudnak
bennragadni.

Elektromos csatlakozás
A készülék egyfázisú, 220-240V/ 50Hz
hálózati áramról mőködtethet?. A készülék
elektromos hálózathoz történ?
csatlakoztatása el? tt gy? z? djön meg róla,
hogy az elektromos rendszer (feszültség,
áram típusa, frekvencia) megfelel a
készüléken feltüntetett feszültségeknek.
o A hálózati feszültség és a teljesítmény fel
van tüntetve a készülék adatlapján a
fagyasztó belsejében.
o Az elektromos hálózatnak meg kell felelnie a
hatósági el? írásoknak.
o A készüléket földelni kötelez?. A gyártó
nem vállal felel? sséget személyek vagy
állatok sérüléséért vagy anyagi kárért,
amelyek a meghatározott feltételek
betartásának elmulasztása miatt
következnek be.
o A készülék kett? s földel? érintkez? vel
rendelkez? hálózati vezetékkel és
csatlakozóval (európai típus, 10/16A
jelöléssel) rendelkezik. Ha a hálózati aljzat
nem illeszkedik a csatlakozóhoz, kérjen meg
egy villanyszerel? t, hogy cserélje ki az
aljzatot.
o Ne használjon hosszabbító vezetéket vagy
elosztót.

Beüzemelés
A készüléket +100C és +320C közötti
környezeti h? mérsékleten történ? mőködésre
tervezték. Ha a környezeti h? mérséklet +320C
fölött van, a készülék belsejében a
h? mérséklet növekedhet.
A készüléket h? forrástól messze helyezze
üzembe.
Meleg szobában vagy h? források közvetlen
közelében üzemeltetve illetve közvetlen
napfénynek kitéve az energiafogyasztás
növekszik és a termék élettartama csökken.
o Kérjük, vegye figyelembe az alábbi minimális
távolságokat:
o Szén vagy olajtőzhelyekt? l 100 cm.
o Elektromos vagy gáztőzhelyekt? l 150 cm.
o Biztosítsa a készülék körüli szabad
légáramlást a 2. ábra szerinti távolságok
betartásával.
o A párologtatókra szerelje rá a készülékhez
kapott távtartókat (3. ábra).
o A készüléket tökéletesen egyenletes, száraz
és jól szell? z? helyre tegye.
o Szerelje fel a készülékhez kapott
tartozékokat.

24

Kikapcsolás

A fagyasztó mőködése

A készüléket úgy lehet kikapcsolni, hogy
kihúzza az elektromos hálózati aljzatból vagy
az aljzat el? tt található kétállású kapcsolót
lekapcsolja.

H? mérséklet beállítás
A fagyasztó h? mérsékletét a termosztátra
er? sített gomb elforgatásával lehet beállítani
(4. A,, MAX" a legalacsonyabb
h? mérsékletet jelenti.
Az elért h? mérséklet a használati feltételekt? l
függ: a készülék helye, a környezeti
h? mérséklet, az ajtónyitás gyakorisága, a
benne tárolt étel mennyisége. A termosztát
kapcsoló helyzetét ezek alapján változtassa.
Normál esetben, 320C környezeti
h? mérséklet esetén a termosztátot
középállásba kell állítani.

Használat
Miel? tt a készüléket üzembe helyezi, tisztítsa
ki a készülék belsejét (lásd.,, Tisztítás"
fejezet).
Ezután csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózathoz és állítsa a
h? fokszabályzót középs? állásba. A zöld és a
piros LEDeknek fel kell kapcsolódniuk.
Legalább 2 órán keresztül hagyja
bekapcsolva a készüléket, miel? tt ételt tesz
bele. Friss ételek fagyasztása kb. 20 perc
mőködés után lehetséges.

A jelz? rendszer a fagyasztó elején található
(5.
Az alábbiakat tartalmazza:
1. Termosztát szabályzó gomb - a bels?
h? mérsékletet állítja. Zöld LED - mutatja, hogy a készülék kap
elektromos áramot. Piros LED - kár - mutatja, ha a
fagyasztóban a h? mérséklet nagyon
magas. A LED bekapcsolás után 15-45
percig világít, majd el kell aludnia. Ha a
LED továbbra is világít, az hibát jelez. Narancssárga gomb - gyorsfagyasztás -
megnyomva, kigyullad a narancsszínő
LED, ami mutatja, hogy a készülék
gyorsfagyasztó módban van. Ebb? l a
módból a gomb újbóli megnyomásával
léphet ki. Ekkor a narancsszínő LED
elalszik.
Ez a három LED nyújt információt a készülék
mőködésér? l.

A készülék leírása
1. ábra
1. Fedél fogantyú
2. Fedél
3. Kosár fogantyú
4. Kosár
5. Osztás
6. Zár ház
7. Termosztát doboz
8. Szállítási távtartó

25

Tartósítási tanácsok

NE FELEDJE!
24 órával azután, hogy behelyezte az ételt,
kapcsolja ki a gyorsfagyasztás funkciót a
gyorsfagyasztó
gomb (4) megnyomásával, hogy a
narancsszínő LED kialudjon.

A fagyasztó fagyasztott étel hosszú ideig
történ? eltartására illetve friss étel
lefagyasztására való.
A sikeres fagyasztás egyik kulcseleme a
csomagolás.
A csomagolásnak az alábbi alapvet?
feltételeket kell teljesítenie: légmentes,
közömbös az étellel szemben, ellenáll az
alacsony h? mérsékletnek, nem ereszti át a
folyadékokat, zsírokat, a párát és a szagokat,
valamint tisztítható.
Ezeket a feltételeket az alábbi típusú
csomagolások teljesítik: mőanyag vagy
alufólia, mőanyag és alumínium edények.
Mázas kartonpoharak vagy mőanyag
poharak.

A kosarak használata
A kosarak a készülék aljára helyezhet? ek és
egymásra rakhatóak. Az alábbiak szerint
járjon el:
1. Fordítsa el a fogantyút 200 -kal, majd húzza
a fogantyút a nyíl irányába (6. 1 ábra).
Ezután a fogantyú a 6. 2 ábra szerint fog
állni. Fordítsa el a fogantyút a nyíl irányába,
hogy a 6. 3 ábra szerint álljon. Rögzítse a fogantyút a rácsra a nyjl által
jelzett irányba fordítva. Az így átalakított kosarat bele tudja
ereszteni a készülékbe. (6. 4 ábra).
A kosarak a fagyasztóba a 7. ábra szerint
tehet? k be.

o Friss ételek fagyasztásához használja a
készülék kosarait.
o Ne tegyen egyszerre túl nagy mennyiségő
ételt a fagyasztóba. Az étel min? sége akkor
marad meg a legjobban, ha a lehet?
leggyorsabban hől le. Ezért javasoljuk, hogy
ne lépje túl a készülék fagyasztási
kapacitását, amelyet a Mőszaki adatlap
fejezetben találhat meg. A fagyasztási id?
csökkentése érdekében nyomja meg a
gyorsfagyasztás gombot.
o A friss étel nem érintkezhet a már
lefagyasztott étellel.
o A vásárolt mirelit ételek a termosztát
átállítása nélkül behelyezhet? k a készülékbe.
o Ha a fagyasztási dátum nincs feltüntetve a
csomagoláson, általános irányelvként
maximum 3 hónapig tárolja.
o Az étel, még ha csak részlegesen olvadt is
ki, nem fagyasztható le újra. El kell
fogyasztani vagy meg kell f? zni illetve sütni.
o Szénsavas italokat ne tartson a
fagyasztóban.
o Ha nincs áram, ne nyissa ki a fagyasztó
fedelét. A fagyasztott étel nem fog károsodni,
ha az áramkimaradás kevesebb, mint 40 órát
tart.

26

Leolvasztás

Bels? tisztítás

o Javasoljuk, hogy évente legalább kétszer
olvassza le a fagyasztót vagy ha a jég túl
vastag.
o A jegesedés normális jelenség.
o A jég lerakódásának mennyisége és
sebessége a környezeti feltételekt? l és az
ajtónyitás gyakoriságától függ.
o Javasoljuk, hogy a leolvasztást akkor
végezze, amikor a lehet? legkevesebb étel
van a fagyasztóban.
o Leolvasztás el? tt állítsa a termosztátot
magasabb állásra, hogy az étel több hideget
tároljon.
o Húzza ki a készüléket a hálózatból.
o Vegye ki a fagyasztott ételeket, csavarja be
jó pár réteg papírba és tegye? ket a
hőt? szekrénybe vagy hővös helyre.
Vegye ki az elválasztó lapot és tegye a
fagyasztó alá a csepegtet? cs? irányába.
Húzza ki a dugót. A víz a különleges tálcában
(elválasztó lap) fog összegyőlni.
Miután a jég megolvadt és a víz lefolyt, törölje
le egy ruhával vagy szivaccsal és alaposan
szárítsa meg.
Tegye vissza a dugót ( 8.
A gyors leolvasztás érdekében a fedelet
hagyja nyitva.

A tisztítás megkezdése el? tt húzza ki a
készüléket az elektromos hálózatból.
o Javasoljuk, hogy leolvasztáskor tisztítsa is ki
a készüléket.
o A bels? részt kézmeleg vízzel mossa le,
amihez tegyen egy kevés semleges
tisztítószert. Ne használjon szappant,
mosószert, benzint vagy acetont, mert ezek
er? s szagot hagynak maguk után.
o Törölje le nedves szivaccsal és szárítsa meg
puha ronggyal.
Eközben ne használjon sok vizet, hogy jusson
be a készülék h? szigetelésébe, ami
kellemetlen szagot okozhat.
Ne felejtse el letisztítani az ajtótömítést sem,
f? leg a bordázat alatt egy tiszta ronggyal.

Küls? tisztítás
o A készülék külsejét meleg, szappanos vízbe
mártott szivaccsal takarítsa le., majd puha
ronggyal törölje le és szárítsa meg.
o A hőt? áramkör küls? részeit (kompresszor,
párologtató, csatlakozócsövek) puha kefével
vagy porszívóval tisztítsa le. Eközben
ügyeljen rá, hogy ne hajlítsa el a csöveket és
ne húzza szét a vezetékeket.
Ne használjon súroló vagy
dörzsöl? szereket!
o A tisztítás befejezése után tegye vissza a
tartozékokat a helyükre és csatlakoztassa a
készüléket az elektromos hálózathoz.

Ne használjon éles tárgyakat a jég
lekaparásához.
Ne használjon hajszárítót vagy egyéb
elektromos főt? készüléket a leolvasztás
gyorsításához.

27

Mőszaki adatlap
MÁRKA
TÍPUS
KÉSZÜLÉK JELLEGE
HŐT? LÁDA
Teljes bruttó térfogat (liter)
Teljes hasznos térfogat (liter)
Fagyasztó kapacitás (kg/24 óra)
Energiahatékonysági osztály (1)
Energiafogyasztás (kWh/év) (2)
H? tartás (óra)
Zaj (dB (A) re 1pW)
Környezetbarát hőt? közeg R600a
(1) Energia osztályok: A... G (A=gazdaságos... G=kevésbé gazdaságos)
(2) A valódi fogyasztás a használati feltételekt? l és a készülék elhelyezkedését? l függ.

28

4577494002
13. 07. 07

HSA 32540
13. 07

Szybkie instrukcje Beko Hsa32540

Bezpośredni link do pobrania Szybkie instrukcje Beko Hsa32540

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybkie instrukcje Beko Hsa32540