Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Designer Remote Cf759ab03

Emerson Designer Remote Cf759ab03 jest zdalnym podręcznikiem zgodności i bezpieczeństwa, który pozwala na tworzenie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa i zgodności dla sieci i urządzeń Emerson. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności, w tym wymagania dotyczące kontroli, monitorowania i audytu, a także wytyczne dotyczące zarządzania sieciami i systemami. Podręcznik zawiera również narzędzia i procedury, które umożliwiają zarządzanie bezpieczeństwem sieci i systemów oraz identyfikację i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. Podręcznik jest skutecznym i skutecznym narzędziem do zarządzania bezpieczeństwem i zgodnością w sieci i systemach Emerson.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Designer Remote Cf759ab03

Spis treściSŁOWO WSTĘPNE (napisane przez Roberta Epsteina) IXPRZEDMOWA DO DRUGIEGO I TRZECIEGO WYDANIA XIPODZIĘKOWANIA XIVWPROWADZENIE XVROZDZIAŁ 1: SQLI ZARZĄDZANIE RELACYJNĄBAZĄ DANYCH 1Zarządzanie relacyjną bazą danych 1Początek projektowania bazy danych 14ROZDZIAŁ 2: PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH 15Projekt bazy danych 15Encje danych i ich zVi? iązki 22Zalecenia dotyczącą normalizacji 32Przegląd bazy danych 39Implementacja projektu 42ROZDZIAŁ 3: TWORZENIE I WYPEŁNIANIE BAZY DANYCH 43Tworzenie baz danych i ich obiektów za pomocą SQL 43Składnia SQŁ 43Tworzenie baz danych 47Tworzenie tabel 49Tworzenie indeksów 57Tworzenie tabel z ograniczeniami SQL-92 61Zmienianie i usuwanie baz danych i ich obiektów 66Dodawanie, zmienianie i usuwanie danych 69Wstawianie danych do kilku kolumn 70Wyrażenia 73VI Spis treściZmienianie istniejących danych: UPDATE 74Usuwanie danych: DELETE 78ROZDZIAŁ 4: WYBIERANIE DANYCH Z BAZY DANYCH 790 instrukcji SELECT 79Wybieranie kolumn: lista wyboru 82Wybieranie tabel: lista tabel 94Wybieranie wierszy: klauzula WHERE 951 co dalej? 117ROZDZIAŁ 5: SORTOWANIE DANYCH I INNEMETODY WYBORU 119Nowa porcja klauzul i instrukcji SEŁECT 119Sortowanie wyników zapytania: ORDER BY 119Eliminowanie powtarzających się wierszy: DISTINCT i ALL 128Funkcje agregujące 135Agregaty skalarne i wektorowe 145ROZDZIAŁ 6: WYNIKI GRUPOWANIA DANYCH 147Grupowanie 147Klauzula GROUP BY 147Klauzula HAVING 161Więcej na temat nuli 166Praca z wieloma tabelami 172ROZDZIAŁ 7: ZŁĄCZANIE TABEL W CELU OTRZYMANIAPEŁNEJ ANALIZY DANYCH 173Co to jest złączanie? 173Dlaczego złączenia są konieczne 174Wstępny przykład złączenia 176Jak otrzymać dobre złączenie 177Poprawianie czytelności wyników złączania 178Określanie warunków złączenia 180Jak system wykonuje złączenie 192Operacje UNION 194Nurkowanie w podzapytaniach 198ROZDZIAŁ 8: TWORZENIE ZAPYTAŃ ZAWIERAJĄCYCHPODZAPYTANIA 199Cotojestpodzapytanie? 199Jak działają podzapytania? 200Złączenia czy podzapytania? 203Spis treści VIIReguły rządzące podzapytaniami 206Podzapytania zwracające zero lub więcej wartości 207Podzapytania zwracające jedną wartość 218Podzapytanie sprawdzające istnienie 222Podzapytania na wielu poziomach zagnieżdżenia 226Podzapytania w instrukcjach UPDATE, DELETE i INSERT 227Ku perspektywom 228ROZDZIAŁ 9: TWORZENIE I UŻYWANIE PERSPEKTYW 229Użycie perspektyw a elastyczność analizy danych i operowania nimi 229Tworzenie perspektyw 230Zalety perspektyw 231Jak działają perspektywy 236Modyfikowanie danych za pomocą perspektyw 245Tworzenie kopii danych 248Problemy administrowania bazą danych 250ROZDZIAŁ 10: BEZPIECZEŃSTWO, TRANSAKCJE,WYDAJNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ 251Zarządzanie bazą danych w świecie rzeczywistym 251Bezpieczeństwo danych 252Transakcje 261Wydajność 265Spójność danych 270Od ogólnego SQŁ do świata rzeczywistego 277ROZDZIAŁ 11: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW FIRMY 279Zastosowanie SQL w pracy 279Formatowanie i wyświetlanie danych 280Igraszki z wzorcami 289Znajdowanie danych za pomocą złożonych złączeń i podzapytań 298GROUP BY 306Liczby kolejne 307Unikanie błędów 310ROZDZIAŁ 12: BŁĘDY I JAK ICH UNIKAĆ 311Nie, nie jesteś głupi 311GROUP BY 312WHERE i HAVING 313DISTINCT 323Inne mieszanki 328VIII Spis treściDODATEK A: SKŁADNIA SQL STOSOWANA W TEJ KSIĄŻCE 331DODATEK B: PRZEMYSŁOWE RÓWNOWAŻNIKI SQL 333DODATEK C: SŁOWNIK POJĘĆ 347DODATEK D: PRZYKŁADOWA BAZA DANYCH BOOKBIZ 361DODATEK E: BIBLIOGRAFIA 393SKOROWIDZ 397Słowo wstępneJęzyk SQL przekształcił się z języka baz danych, znanego tylko specjalistom,w szeroko stosowany w świecie standard przemysłu komputerów osobistych. Licz-bę tworzonych co roku baz danych zgodnych z SQL-92 liczy się dziś na miliony.Można śmiało powiedzieć, że SQL niemal zawsze ma swój udział w pobieraniudanych z Internetu lub z sieci wewnętrznej. To, co dziś jest tak oczywiste i dobre,kiedyś wcale takie nie było.Na początku ery relacyjnych baz danych, gdy pracowano nad projektem SQLw IBM Research Laboratory, zajmowałem się implementowaniem języka baz da-nych, który mógłby konkurować z SQL. Nasz język lepiej nadawał się do formu-łowania bardziej złożonych zapytań, miał mniej wyjątków, ale był trudniejszy doopanowania. Po siedmiu latach pracy i utworzeniu dwóch pełnych produktów (niew SQL) stałem się zapalonym wielbicielem SQL.Powody były proste: język ten jest łatwy do nauki, jest już wystarczająco skutecz-ny i staje się coraz lepszy, a - co najważniejsze - został zaimplementowany przezkażdego producenta systemu zarządzania bazami danych (DBMS*). W tej sytuacjimój trzeci projekt DBMS (w Sybase) byłjuż całkowicie oparty na SQL.Bardzo łatwo się zapomina, że poprzednie generacje baz danych były nierela-cyjne i że każda miała własny język. Koszty implementacji były zabójcze, a naukainnego systemu zarządzania bazami danych była ciężkim doświadczeniem.Wkroczyliśmy w erę, w której wszystkie DBMS wspierają SQL. Nawet bazy da-nych poprzednich generacji mogą być przetwarzane dzięki translatorom SQL, łączą-cym dane z różnych baz danych. W przetwarzaniu typu klient-serwer i w pracy z Inter-netem bazy danych są dostępne dzięki SQL. Tak więc praktyczna znajomość tegojęzyka to cenna umiejętność, bez względu na to, jakiego DBMS się ostatecznie używa.Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż SQL ma korzenie akademickie, nietrudno zro-zumieć, dlaczego tak wiele osób boi się tego języka i systemów zarządzania relacyj-nymi bazami danych. Takie pojęcia, jak „postać normalna", „zmienna korelacyjna"czy „spójność odwołań" nie są pojęciami intuicyjnymi i wydają się skomplikowane.Od ang. DBMS - database management system (przyp. tłum. ).X S ł o w o w s t ę p n echoć ich znaczenie jest proste. Sprawiają, że zarządzanie bazą danych pozornie przy-pomina dział matematyki wyższej - co jedynie owocuje powstawaniem coraz to więk-szej liczby rozpraw doktorskich i większej liczby doktorów (włącznie ze mną).Mimo swej prostoty SQL jest językiem o dużych możliwościach. Trzeba byćjednak świadomym pułapek: nawet fachowcy mogą w nie wpaść. Kilka lat temu, naprzykład, współpracowałem z pewnym przedsiębiorstwem DBMS nad wzorcowymtestem. Mieliśmy bardzo dobre wyniki w każdym przypadku, oprócz jednego -kiedy potrzebowaliśmy sześćdziesięciu godzin (tak, godzin), żeby zrealizowaćpolecenie, jakie inny system wykonywał w ciągu dwóch minut.Przez całe dnie spędzało nam to sen z powiek. Wreszcie ktoś poprosił klienta,żeby ten powiedział swoimi słowami, czego zapytanie ma dotyczyć. Okazało się,że polecenie SQL dostarczone nam przez klienta miało prawy nawias w złym miej-scu. Gdy nawias przesunięto, zapytanie wykonało się w ciągu minuty!Nigdy nie zapomnę utyskiwań klienta, że języki relacyjne są bardziej wrażliwena nawiasy niż FORTRAN! Dziś potrafiłbym takiego klienta poratować i oszczę-dzić mu na testach wiele potu i łez - a to dzięki książce Podręcznikjęzyka SQL.Choć już od 1976 roku zajmuję się systemami zarządzania bazami danych,z przyjemnością ją przeczytałem. Autorki omawiają nie tylko sam SQL, ale równieżprojektowanie baz danych i ich normalizację, przy czym podchodzą do tych zagad-nień z praktycznego punktu widzenia. Oznacza to umożliwienie Czytelnikowi szyb-kiego opanowania poruszanych tematów.Dzięki przykładom przytoczonym w książce można lepiej zrozumieć praktyczneznaczenie omawianych pojęć. Autorki wyraźnie dają do zrozumienia, że wymusza-nie „spójności odwołań" oznacza coś tak prostego jak zastosowanie do aplikacjiDBMS „zasady bez niedopracowania": system odmówi zgody na wypuszczenienieistniejącego produktu. Nie przyzwoli również na wysłanie czegokolwiek donieistniejącego klienta (można to nazwać „zasadą bez oszustwa").Autorki starają się też przewidzieć przyszłość języka SQL, który się ciąglezmienia. Zarówno wytwórcy DBMS, jak i organizacje standaryzacyjne intensywniepracują nad jego rozszerzeniem. Wiele zmian jest spowodowanych potrzebą two-rzenia coraz to bardziej złożonych systemów, w których bazy danych odgrywałybywiększą rolę w zarządzaniu aplikacjami. Rozszerzenia SQL, wprowadzające cen-tralne zarządzanie bazą danych, są szczególnie istotne dla systemów, w którychkomputery osobiste i stacje robocze porozumiewają się z DBMS przez architekturęsieciową znaną jako system klient-serwer. Autorki książki Podręcznik języka SQLprzedstawiają niektóre z tych rozszerzeń, co widać na przykładzie języka Transact--SQL utworzonego przez Sybase dla SQL Server i SQL Anywhere.Podsumowując, jest to książka dla „inteligentnego amatora". Jest przeznaczonadla kogoś, kto ma niewielką lub nie ma żadnej wiedzy o SQL i kogo trzeba wprowa-dzić w zarządzanie relacyjnymi bazami danych. Czytelnik dowie się z niej wszyst-kiego, co powinien wiedzieć, żeby zacząć używać SQL i relacyjnych baz danych.Robert EpsteinPierwszy zastępca prezesa Sybase, Inc.Przedmowa do drugiegoi trzeciego wydaniaDLACZEGO NOWE WYDANIA?Od czasu opublikowania tej książki po raz pierwszy w 1989 r. zaszło wiele zmian,które nie ominęły też SQL. Nastąpił jego ogromny rozwój - zarówno pod wzglę-dem liczby użytkowników, jak i liczby dostępnych poleceń. A sprzedaż relacyjnychbaz danych rośnie bez przerwy.Kiedy pisałyśmy pierwsze wydanie Podręcznika języka SQL, American NationalStandards Institute (ANSI) właśnie zatwierdził standard 1986. International StandardsOrganization (ISO) przyjęła go w 1987 r. Nad nową wersją 1989 pracowały zarównoANSI, jak i ISO. Standard 1986 był ubogi. Brakowało w nim wielu możliwości ofero-wanych już przez większość komercyjnych dostawców. Standard 1989 był pełniejszy,ale wciążjeszcze wiele istotnych elementów pozostawało niezdefiniowanych.Tym, co naprawę miało znaczenie w owym czasie, było ustanowienie standarduprzemysłowego: każdy dostawca bacznie obserwował, co robi konkurencja, i ofe-rował produkt na tyle podobny do produktu konkurencji (spełniając żądanie doty-czące zgodności), aby przyciągnąć zarówno klientów konkurencji, jak i nowychużytkowników, chcących tworzyć bazy danych. Postanowiłyśmy więc zostawićekspertom rozważanie problemów dotyczących ostatecznych określeń standardówANSI oraz poszczególnych implementacji SQL, a zająć się tym, na co to wszystkonie ma wpływu, a mianowicie ogólnym SQL lub „standardem przemysłowymSQL". Naszym celem było dostarczenie inteligentnemu amatorowi praktycznychinformacji o sposobie używania obowiązującego w tym czasie SQL.Standard ANSI 1992 (często na2ywany SQL-2 lub SQL-92) reprezentuje nowyetap rozwoju SQL. Jest pełniejszy niż standard 1989, a jego opis ma cztery razywięcej stron niż poprzednia wersja. Dostawcy baz danych zaakceptowali już dużepartie standardu 1992. Standardy przemysłowy i ANSI/ISO się pokrywają.Niezależnie od tych perturbacji istnieje ogólne, szeroko stosowane w przemyśle,jądro poleceń SQL, które wszyscy użytkownicy powinni znać. Do przyjęcia stan-dardów nie dochodzi się przecież w ciągu jednej nocy; jest to proces długotrwały.XII P r z e d m o w a do drugiego i trzeciego wydaniaDostawcy będą tak czy inaczej dostarczać produkty o różnym poziomie dostoso-wania do standardów. Użytkownik SQL może więc skorzystać na doskonałymopanowaniu podstaw tego języka przed przejściem do badania specyficznychszczegółów poszczególnych implementacji.WYDANIE DRUGIEDokonując przeglądu tego, do czego użytkownicy SQL mają dostęp, odkryłyśmy tesame dziury w wersji 1993 co w wersji 1989, a mianowicie - bardzo mało praktycz-nych porad na temat sposobu używania języka. Jest kilka dobrych książeko określonych implementacjach (sprawdź w swojej miejscowej bibliotece lub księgar-ni) i kilka pełnych omówieńjęzyka z punktu widzenia standardu, w szczególności Gui-de to the SQL Standard' autorstwa Date'a i Darwena (Addison-Wesley 1993, wyd. 3)oraz Understanding the New SQL: A Complete Guide autorstwa Meltona i Simonsa(Morgan Kaufmann 1993). Wygląda więc na to, że zarówno informacje o określonychproduktach, jak i wyjaśnienia dotyczące standardu są łatwo dostępne.Jednakże rozmawiając z nowymi użytkownikami lub z osobami rozwijającymiSQL, bez końca słyszałyśmy o potrzebie przytaczania przykładów do naśladowa-nia. W związku z tym uzupełniłyśmy drugie wydanie o nowy materiał i o dwa cał-kowicie nowe rozdziały. Oba składają się przeważnie z „przepisów" na kod. Po-prawiłyśmy również błędy zauważone w pierwszym wydaniu.Rozdział 11, zatytułowany „Rozwiązywanie problemów firmy", jest zbioremprzykładów opartych na pytaniach i odpowiedziach, które nadeszły przez popularnesieci komputerowe NETNEWS/USENET. Odtworzyłyśmy interesujące zagadnie-nia i podałyśmy ich rozwiązania na przykładzie bazy danych bookbiz, na którą po-wołujemy się w całej książce. Rozdział ten zawiera przykłady formatowania wyni-ków, wyszukiwania danych, pracy z zapytaniami wielotabelowymi, stosowaniaklauzuli GROUP BY i tworzenia liczb sekwencyjnych.Kilka przykładów wpadło do innej kategorii. Są one nie tyle rozwiązaniami pew-nych problemów, co raczej wskazują na powszechne l>łędy. Te sprawy zostały zgro-madzone w rozdziale 12, zatytułowanym „Błędy i jak ich unikać". Zawiera on opisoddziaływania klauzul GROUP BY, HAVING i WHERE, DISTINCT. Dodatkowo sąw nim wyjaśnione nieporozumienia dotyczące tego, co też SQL może robić.WYDANIE TRZECIEWydaniu trzeciemu przyświeca następujący cel: uaktualnienie podstaw gramatykiSQL i włączenie tych zmian z SQL-92, które uwzględniła już większość dostaw-' Polskie tłumaczenie czwartego wydania tej książki, zatytułowane SQL. Omówienie standardu ję-zyka, ukazało się nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicznych w 2000 r. (przyp. red. ).Podziękowania XIIIców. Omawiamy w nim zatem nowe typy danych, uzupełnienia instrukcji CREATETABLE umożliwiające wbudowanie więzów spójności, modyfikacje do klauzulORDER BY i GROUP BY, nowy znak ucieczki dla słowa kluczowego LIKE orazzmiany w instrukcjach GRANT i REVOKE. Przejrzałyśmy składnię większościwspólnych poleceń używanych w systemach Sybase Server, Sybase SQL Anywdzone zarówno w systemie SQL Server, jak i w systemie SQL Anywhere.Trzecie wydanie tej książki ma dodatkową zaletę: dzięki dołączonej (patrz do-datek D) przykładowej bazie danych bookbiz (biznes książkowy) można - powprowadzeniu jej do PC - samodzielnie wypróbować dostarczone przykłady(i własne warianty). Naszym zdaniem droga do opanowania SQL wiedzie przezpraktykę. Można i należy eksperymentować bez końca, wypróbowując przykładykodu ze znanymi danymi i sprawdzając poprawność wyników (czy są takie, o jakiechodziło). Jeśli kod jest zbyt skomplikowany, to należy podzielić go na małe, alesensowne, części i wykonać je niezależnie. Ma się wtedy pewność, że wiadomo, cokażda część robi. Potem można składać te części w coraz bardziej skomplikowanekonstrukcje i dobrze się przy tym bawić.PODZIĘKOWANIAChcemy podziękować następującym osobom za ich wkład w powstanie tej książki:Donnie Jeker i Stu Schuster za okazywanie pomocy zawsze wtedy, kiedy byłanam ona potrzebna, i za dodawanie odwagi;Jeffowi Lichtma...

UWAGA: Niezastosowanie się do tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia lub uszkodzenie głośnika HomePod lub innego mienia. Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi przed użyciem HomePod.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

 • Przeczytaj te instrukcje. Zachowaj te instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 • Nie używaj HomePod w pobliżu wody lub w miejscach, gdzie może być narażony na kapanie lub rozpryskiwanie. Trzymaj HomePod z dala od wszelkich źródeł płynów, takich jak napoje, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, baseny, spa i tak dalej. Nie kładź na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynem. Nie wystawiaj HomePod na działanie wilgoci, damplub mokrą pogodę, taką jak deszcz, śnieg lub mgła.
 • Czyść HomePod delikatnie i tylko suchą szmatką.
 • Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych w HomePod. Zainstaluj go zgodnie z instrukcjami Apple.
 • Odłącz HomePod podczas burz z piorunami lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
 • Nie instaluj HomePod w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które wytwarzają ciepło. Nie umieszczaj otwartego ognia, takiego jak zapalona świeca lub zapalony papieros, na lub w pobliżu HomePod.
 • Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdkach i miejscu wyjścia z głośnika HomePod.
 • Używaj tylko dodatków i akcesoriów wskazanych przez Apple.
 • Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani serwisować HomePod. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Serwis jest wymagany, gdy HomePod został w jakikolwiek sposób uszkodzony, na przykład gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, rozlany płyn lub przedmioty wpadły do ​​HomePod lub gdy HomePod został wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie, lub został upuszczony.
 • Podczas pracy wibracje głośnika mogą powodować poruszanie się HomePod. Upewnij się, że HomePod nie spadnie z powierzchni montażowej. Nie wieszać produktu na przewodzie zasilającym.
 • HomePod nie ma włącznika / wyłącznika. Ponadto HomePod może wydawać się wyłączony i odłączony od źródła zasilania, gdy jest nadal podłączony i znajduje się w trybie gotowości. Aby odłączyć go od zasilania, odłącz przewód zasilający. Upewnij się, że główna wtyczka przewodu zasilającego jest zawsze łatwo dostępna. Podczas podłączania lub odłączania zawsze trzymaj wtyczkę za boki. Nie odłączaj, ciągnąc za przewód zasilający. Trzymaj palce z dala od metalowej części wtyczki.
 • Głośnik HomePod jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
 • Głośnik HomePod może zostać uszkodzony w wyniku niewłaściwego przechowywania lub obsługi. Uważaj, aby go nie upuścić podczas transportu.

Ingerencja w urządzenie medyczne HomePod zawiera radio i inne komponenty, które emitują pola elektromagnetyczne. HomePod zawiera również magnesy. Te pola elektromagnetyczne i magnesy mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów lub innych urządzeń medycznych. Zachowaj bezpieczną odległość między urządzeniem medycznym a HomePod. Skonsultuj się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego, aby uzyskać informacje dotyczące Twojego urządzenia medycznego. Przestań używać HomePod, jeśli podejrzewasz, że zakłóca on działanie rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego.

Utrata słuchu Słuchanie dźwięku przy dużej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Hałas w tle, jak również ciągłe narażenie na wysokie poziomy głośności, mogą powodować, że dźwięki wydają się cichsze niż w rzeczywistości. Więcej informacji na temat ubytku słuchu można znaleźć na stronie www. apple. com/sound.

Oświadczenie o zgodności z FCC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ważne: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nieautoryzowane przez Apple mogą unieważnić kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) i zgodność bezprzewodową oraz unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego produktu.

Ten produkt wykazał zgodność z kompatybilnością elektromagnetyczną w warunkach obejmujących użycie zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych kabli między elementami systemu. Ważne jest, aby używać zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych kabli między komponentami systemu, aby zmniejszyć możliwość powodowania zakłóceń w radioodbiornikach, telewizorach i innych urządzeniach elektronicznych.

Narażenie na energię o częstotliwości radiowej Emitowana moc wyjściowa tego urządzenia jest zgodna z ograniczeniami limitów FCC / IC dotyczących ekspozycji na częstotliwości radiowe. To urządzenie powinno być obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między sprzętem a ciałem osoby.

Strona odpowiedzialna (kontakt tylko w sprawach FCC):

Zgodność korporacyjna firmy Apple Inc.

1 Nieskończona pętla, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Oświadczenie o zgodności z ENERGY STAR® Jako partner ENERGY STAR firma Apple ustaliła, że ​​ten produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej. Program ENERGY STAR to partnerstwo z producentami sprzętu elektronicznego w celu promowania energooszczędnych produktów. Zmniejszenie zużycia energii przez produkty oszczędza pieniądze i pomaga chronić cenne zasoby.

Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR, przejdź do www. gov.

Australia / Nowa Zelandia

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że ​​to urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy R & TTE oraz dyrektywy 2014/53 / UE w sprawie urządzeń radiowych.

Kopia deklaracji zgodności UE, zawierająca informacje o pasmach częstotliwości urządzenia i maksymalnej mocy częstotliwości radiowej, jest dostępna pod adresem www. com/euro/compliance.

Przedstawicielem Apple w UE jest Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia. lproj/GlobalArt/EU_CE. png" alt="Logo UE CE" width="50" height="37" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1"/>

Użyj ograniczenia To urządzenie jest ograniczone do użytku w pomieszczeniach w przypadku pracy w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz. lproj/GlobalArt/WheelieBin. png" alt="Logo recyklingu kosza na śmieci" width="50" height="50" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1"/>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu Powyższy symbol oznacza, że ​​tego produktu i / lub baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Decydując się na pozbycie się tego produktu i / lub jego baterii, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska. Więcej informacji na temat programu recyklingu Apple, punktów zbiórki odpadów, substancji objętych ograniczeniami i innych inicjatyw środowiskowych można znaleźć pod adresem. Jabłka Środowiskowy webwitryna internetowa.

Informacje o utylizacji w UE. Powyższy symbol oznacza, że ​​zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt i / lub jego bateria powinny być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec żywotności, zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielne zbieranie i recykling produktu i / lub jego baterii w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że zostanie poddany recyklingowi w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko

Apple i środowisko W Apple uznajemy naszą odpowiedzialność za minimalizowanie wpływu naszych działań i produktów na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny Apple

Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Aruba, Austria, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belgia, Belize, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Egipt, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Grenada, Guernsey, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Honduras, Hongkong, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jersey, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kanada, Katar, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Makau, Malediwy, Malezja, Malta, Martynika, Monako, Montserrat, Niemcy, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Południowa Afryka, Reunion, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Salwador, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Wielka Brytania, Wietnam, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Łotwa

Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Designer Remote Cf759ab03

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Designer Remote Cf759ab03

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Designer Remote Cf759ab03