Podręcznik wyboru Ge Dfe28jghbww

Podręcznik wyboru GE DFE28JGHBWW jest idealnym narzędziem do wyboru wyczerpującego urządzenia chłodniczego do domu lub biura. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące wszystkich rodzajów urządzeń chłodniczych, w tym technologii, funkcji i dostępnych opcji. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje instalacji oraz wskazówki dotyczące konserwacji i napraw urządzeń chłodniczych. Pozwala to na łatwe wybranie odpowiedniego urządzenia chłodniczego dla potrzeb użytkownika, zapewniając optymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyboru Ge Dfe28jghbww

Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco powiadomienia o nowościach oraz uczestniczyć w szkoleniach odbywających się
w Twojej okolicy, zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza Karty nauczyciela.

Zaświadczenie – Kompozytor klasówek i kart pracy

Nauczycieli, którzy chcieliby kupić program Kompozytor klasówek i kart pracy (a nie opierają swojego sposobu nauczania na materiałach Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego), zachęcamy do wypełnienia zaświadczenia, które potwierdza, że uczą Państwo w szkole.

Dotacje MEN

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń wydawnictwa Macmillan do klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz do klasy I i II gimnazjum dostępne są w ramach dotacji rządowej. Mogą je Państwo zamawiać zarówno poprzez oferty wydawnictw edukacyjnych, jak i bezpośrednio w naszym wydawnictwie. Aby złożyć zamówienie, prosimy skorzystać z poniższych odnośników.

Pomoc w sprawie zamówień dotacyjnych: zamowienia@macmillan. pl

 • W ofercie z WSiP

 • W ofercie z Nową Erą

  W ofercie z GWO

  W ofercie z MAC Edukacja i Juka

  W ofercie z Didasko

  W ofercie z Operon

(podręczniki i ćwiczenia)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników: Pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe: Pobierz »
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: Pobierz »
 • Nie. Ustawa zabrania przekazywania szkole lub nauczycielowi jakichkolwiek korzyści związanych z wyborem podręcznika.

  Art. 22d. 1. Zakazane jest:
  1) Oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.Zgodnie z ustawą za zapewnienie pełnej obudowy metodycznej umożliwiającej realizację podstawy programowej i przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę, czyli gmina (w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów) lub powiat (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych).

  Art. 5 ust. 7 pkt 4.
  Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
  4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacjiprogramów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminóworaz wykonywania innych zadań statutowych.Mając na uwadze ograniczone środki organów prowadzących szkoły, przygotowaliśmy oferty specjalne, umożliwiające zakup niezbędnych komponentów dla nauczyciela w przystępnych cenach. Wszystkie informacje znajdą Państwona stronie www. pl/zestawy.

  Od maja 2015 roku nauczyciele będą mogli również korzystać z Macmillan Online Staffroom, skąd można bezpłatniepobrać wybrane komponenty zestawów nauczycielskich. Wszystkie informacje będą pojawiały się na bieżącona stronie www. pl/staffroom.

  Jak pracować z podręcznikiem? (wkrótce)Zgodnie z ustawą wyboru podręcznika dokonuje zespół przedmiotowy nauczycieli uczący w danej szkole, biorącpod uwagę wartości merytoryczne oraz poziom dopasowania podręcznika i zeszytu ćwiczeń do potrzeb uczniów.Ustawodawca wskazuje ponadto na konieczność opiniowania powyższego wyboru przez radę pedagogiczną i radęrodziców. W przypadku braku porozumienia decydujący głos ma dyrektor szkoły.

  Art. 22ab.
  1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespółnauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły podstawowej,w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
  1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczeji społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;
  (…)

  2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcejniż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:
  1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczaniajęzyków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkołyponadgimnazjalnej;
  2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowylub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1,oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycjipodręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:
  1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danejklasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
  2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
  – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców (…)

  Wybór podręczników dokonywany jest raz na trzy lata. Wyjątkiem jest wybór podręczników w klasie I szkołypodstawowej w roku szkolnym 2015/2016, kiedy to nauczyciele dokonują ich wyboru na co najmniej dwa lata.Na pozostałych etapach edukacyjnych podręcznik wybrany w roku szkolnym 2015/2016 będzie obowiązywał przeztrzy kolejne lata.Ustawa nie precyzuje daty wyboru. Zgodnie z ustawą dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestawpodręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. Ustawa zniosła obowiązekpodania tej informacji do 15 czerwca.

  Art.
  6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałówedukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

  Tak, nauczyciele języka obcego mogą wybrać więcej niż jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów II, III i IV etapuedukacyjnego, pod warunkiem że uczniowie są na różnym poziomie znajomości języka oraz realizują różne podstawyprogramowe.

  Jeden podręcznik wybierają natomiast nauczyciele I etapu edukacyjnego.

  Aby ułatwić Państwu określenie poziomu początkowego uczniów i lepsze dobranie odpowiedniego poziomupodręcznika, proponujemy przeprowadzenie testów na początku roku szkolnego. Testy do wszystkich etapówedukacyjnych dostępne są na platf ormie diagnostycznej Macmillan Diagnostic Tools. Więcej informacji znajdą Państwona stronie www. pl/diagnoza.

  Jak pracować z podręcznikami? (wkrótce)Rodzice mają wpływ na wybór podręcznika. Zgodnie z ustawą wybór dokonany przez zespół przedmiotowy nauczycieli powinien być opiniowany przez radę rodziców.Zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie, dotyczą tylko szkoły i nauczycieli, nie dotyczą natomiast rodziców, którzy w dalszym ciągu mogą swobodnie kupować swojemu dziecku wszelkie materiały niezbędne do nauki.

   II. Kto i jak wybiera podręcznik? (GIM/LO)III. Jaka jest rola rodzica? (SP)VI. Jak zapewnić nauczycielowi pomoce dydaktyczne? (SP)I. Jak zmienia się podręcznik (GIM/LO)

  O chrześcijańskich korzeniach Polski

  2022-06-15

  Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

  Podręcznik wyboru Ge Dfe28jghbww

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyboru Ge Dfe28jghbww

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyboru Ge Dfe28jghbww