Podręcznik procedur instalacyjnych Emerson Es30

Podręcznik procedur instalacyjnych Emerson Es30 jest instrukcją instalacji dla urządzeń marki Emerson Es30. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, przygotowania, uruchamiania, konserwacji i konfigurowania tych urządzeń. Podręcznik zawiera także informacje dotyczące wymagań dotyczących okablowania, instalacji i konfiguracji oprogramowania, jak również instrukcje, jak zarządzać urządzeniami za pomocą konsoli Emerson Es30. Podręcznik zawiera również informacje na temat połączeń sieciowych i protokołów, które należy wykorzystać, aby skonfigurować urządzenia Emerson Es30 do pracy w sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur instalacyjnych Emerson Es30

Stanowisko_MR_dot. pdf

Pismo_IP z_dn. 2. _rozszerzeń_w_projektach_POIiŚ. pdf


dochody_incydentalne_w_projektach_generujących_dochod. pdf

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (wersja z 27
maja 2014 r. )

Pobierz plik. pdf

Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków
funduszy UE (wersja z 27 maja 2014 r. pl/media/POiS/Tabela_wskaznika_2014. pdf

Korespondencja spółki Tauron Dystrybucja z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dot. konieczności usunięcia kolizji z siecią dystrybucyjną Tauron podczas realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE

Pismo TAURON do IZ dot_trwałości

Odpowiedz IZ_kolizje a trwałość projektu

Interpretacja Ministerstwa Środowiska dot. finansowania inwestycji odpadowych 

Pismo M. Niezgody, podsekretarza stanu MIiR z 12 listopada 2014 r. dot. autopoprawek do załączników do Zaleceń (... )

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność po autopoprawce

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność - pomoc techniczna (dla RPD 2010 i lat kolejnych) po autopoprawce

Instrukcja do karty informacyjnej - pomoc techniczna po autopoprawce

Podręcznik wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (18. 11. 2014 r. pl/media/podrecznikizalecenia/1/wykrywanie_przerobionych_dokumentow_poradnik. pdf">Praktyczny przewodnik - Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych

Praktyczny przewodnik - Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Stanowisko IP dot. składania wniosków o płatność

Podręcznik wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ. pdf

Załączniki do podręcznika wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Poradnik antykorupcyjny przedsiębiorcy

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

Rekomendacje CBA postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury Pzp

Pismo IP dot. między innymi możliwości rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów realizowanych w ramach POIiŚ

Stanowisko IP w sprawie wątpliwości dot. ustalenia wartości środków trwałych w projekcie

Pismo IP i IZ dot. zmian w procedurze monitorowania kosztów kwalifikowalnych w projektach POIiŚ

Pismo IZ dot. terminów składania wniosków o płatność rozliczających zaliczkę

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości dot. zakazu egzekucji środków UE przekazanych beneficjentom na realizację projektów POIiŚ

Regulacje IZ oraz IP odnoszące się do okresu przechowywania dokumentacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pismo IZ dotyczące okresu przechowywania dokumentacji POIiŚ,

Pismo IP dotyczące okresu przechowywania dokumentacji POIiŚ

Stanowisko IZ ws. rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach POIiŚ

Stanowisko IZ w kwestii wpływu opłat adiacenckich naliczanych w związku z budową kanalizacji sanit. na wysokość dofinansowania

Stanowisko IZ w sprawie wskaźników produktu i rezultatu

Interpretacja IZ pojęcia istotnej zmiany polityki taryfowej, wskazanego w "Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód"

Zmiana stanowiska IZ POIiŚ dot. sposobu przeliczenia dofinansowania przy spadku kosztów kwalifikowanych  

Zmiana przez IZ PO IiŚ klauzuli środowiskowej we wzorze umowy o dofinansowanie zawieranej z beneficjentami PO IiŚ

Nowe zasady zwrotu odsetek przez beneficjentów PO IiŚ 24. 01. 2012 r.  (2012-02-01 14:40:08)

Stanowisko IZ POIiŚ dotyczące stosowania postanowień Decyzji SGEI od 31. 1. 2012 r. (2012-01-25 10:04:06)

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:32:20)

Interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:33:29)

Podręcznik wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:34:58)

Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych (2011-12-28 12:35:46)

Interpretacja MRR na temat zasad kwalifikowania wydatków związanych z obowiązkiem przeprowadzania rozeznania rynku przez beneficjentów pomocy technicznej oraz beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach POIiŚ (2011-08-18 14:09:29)

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE (2011-04-27 11:27:47)

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie trybu udzielania zamówień na wykonanie nadzoru autorskiego (2011-03-22 08:18:00)

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wpisywanie pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu kierowanego do DUUE (2011-02-17 09:32:28)

Rekomendacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące postępowania z projektami dotknietymi skutkami powodzi (2011-02-10 13:42:29)

Zalecenia MRR w sprawie stosowania dokumentu pn. : Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Pzp związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE (2011-02-01 08:17:55)

Zalecenia MRR w sprawie stosowania w PO IiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE w projektach FS (2011-02-01 08:18:52)

Zalecenia MRR w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (2011-02-01 08:20:10)

Zalecenia MRR w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych (2011-02-01 08:22:43)

Zalecenia IZ PO IiŚ w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w PO IiŚ(2010-12-27 11:38:11)

Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (2010-10-26 09:49:11)

Uwagi do projektu Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (2010-10-26 09:49:34)

Pismo Adama Zdziebło, sekretarza stanu w MRR z 8 października 2010 r. dotyczące zatwierdzenia Zaleceń (…) (2010-10-26 09:50:22)

Wzór wniosku beneficjenta o płatność priorytety I_XIII POIiŚ (2010-10-26 13:11:38)

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność (2010-10-26 09:51:51)

Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ (2010-10-26 09:52:44)

Przykładowy opis faktury (2010-10-26 09:53:19)

Dodatkowe informacje dot. wniosków o płatność znajdująsię na stronie www. pois. gov. pl

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie interpretacji wskaźników produktu i rezultatu mierzących postęp w tworzeniu nowych miejsc pracy w ramach projektów finansowanych ze środków PO IiŚ (2010-10-19 10:33:45)

 Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska dot. rozliczania zaliczek w ramach PO IiŚ (2010-08-20 09:37:12)

Pismo Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nt. efektów kontroli operacji przeprowadzonych we wszystkich programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 (2010-08-09 09:24:16)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dokument z dnia 1 lipca 20 (2010-07-07 07:58:20)

Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-05-20 09:30:27)

Załącznik nr 1 - wzór formularza prognoz płatności (2010-05-20 09:33:24)

Załącznik nr 1a - instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 (2010-05-20 09:33:55)

Załącznik nr 2a - wniosek od IW do IP (2010-05-20 09:37:48)

Załącznik nr 2b - tabela środków odzyskanych od IW do IP (2010-05-20 09:38:16)

Załącznik nr 3a - wniosek od IP do IZ (2010-05-20 09:38:56)

Załącznik nr 3b - tabela środków odzyskanych od IP do IZ (2010-05-20 09:39:49)

Załącznik nr 4 - instrukcja wypełniania Załączników nr 2 i 3 (2010-05-20 09:40:37)

Załącznik nr 4a - karta wzorów podpisów (2010-05-20 09:40:59)

Załącznik nr 4b - zestawienie wypłaconych i rozliczonych zaliczek (2010-05-20 09:41:37)

Załącznik nr 4c - instrukcja do zestawienia wypłaconych i rozliczonych zaliczek (2010-05-20 09:42:17)

Załącznik nr 5 - oświadczenie (2010-05-20 09:42:49)

Załącznik nr 6a - Deklaracja wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego(2010-05-20 09:43:24)

Załącznik nr 6b - Deklaracja wydatków (zestawienie tabelaryczne) (2010-05-20 09:44:04)

Zestawienie uwag do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ (2010-05-20 09:44:54)

Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 25 marca 2010 r.  (2010-05-07 08:00:35)

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE (2010-05-07 07:59:05)

Opis procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem (2010-04-02 08:26:51)

Stanowisko MRR w sprawie sposobu rozliczania w ramach pierwszych wniosków o płatność refundacji lub zaliczki na maksymalnym dopuszczalnym w działaniu poziomie w przypadku projektów, dla których w umowach poziom dofinansowania jest niższy (2010-03-31 11:37:20)

Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-02-10 08:15:53)
 

Załącznik nr 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp (2010-02-10 08:16:34)

Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ:

Wstęp i Spis Treści (2010-03-12 13:07:30)

1. PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:10:12)

2. ZAGROŻENIA I RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH(2010-03-12 13:11:47)

3. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW (2010-03-12 13:12:43)

4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:35:34)

5. PROMOCJA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:29:39)

6. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (2010-03-12 13:19:56)

7. ADEKWATNE REAGOWANIE NA SYTUACJE KRYZYSOWE (2010-03-12 13:21:32)

Podręcznik pt. Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych (2010-01-29 07:22:58)

Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po Programie Infrastruktura i Środowisko wersja 2. 0 z marca 2010 r.  (2010-01-26 10:01:26)

Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach PO IiŚ” (wersja 4. 0 z lutego 2011 r. )(2010-01-26 14:36:16)

Przykładowa ścieżka postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (2010-01-26 14:49:56)

Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach trybu konkursowego (2010-01-26 14:53:54)

Zalecenia dot. wymogów stawianych beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE z zakresu oceny dokumentacji środowiskowej oraz celów kontroli procedur środowiskowych.  (2010-01-28 08:23:04)

Interpretacja pojęcia „zezwolenie na inwestycję” na potrzeby wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej OOŚ (2010-01-28 08:24:19)

Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie udzielania zamówień publicznych (2010-01-28 08:29:31)

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie stosowania zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu(2010-01-28 08:31:10)

Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z PO IiŚ(2010-01-28 08:33:45)

Informacja Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dla potencjalnych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO IiŚ w sprawie możliwości certyfikowania do Komisji Europejskiej zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom (2010-01-28 08:39:02)

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO IiŚ w sprawie zapisu dotyczącego wkładu własnego beneficjenta zawartego w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-01-28 08:44:56)

Zalecenia w zakresie kontroli projektów (w tym dużych) zaawansowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (2010-01-28 13:45:14)

Informacja nt. trybu powoływania i obowiązków MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (ang. - Measure Authorising Officer) (2010-04-09 13:56:36)

Languages:

 • Bahasa Indonesia
 • Deutsch
 • English
 • Esperanto
 • Nederlands
 • Tiếng Việt
 • Türkçe
 • dansk
 • español
 • español (formal)
 • français
 • italiano
 • magyar
 • polski
 • português
 • português do Brasil
 • română
 • suomi
 • svenska
 • čeština
 • Ελληνικά
 • български
 • мокшень
 • русский
 • українська
 • العربية
 • سنڌي
 • فارسی
 • پښتو
 • ไทย
 • 中文
 • 日本語
 • 한국어

Rozszerzenia pozwalają dostosować działanie i wygląd MediaWiki.

 • Właściciele wiki mogą przeglądać stworzone rozszerzenia.
 • Administratorzy mogą zainstalować (lub usunąć) rozszerzenia w instalacjach MediaWiki, którymi zarządzają.
 • Deweloperzy mogą pisać nowe rozszerzenia lub rozwijać istniejące.

Podczas gdy niektóre rozszerzenia są utrzymywane przez twórców MediaWiki, inne zostały napisane przez osoby trzecie.Z tego powodu, wiele z nich zawiera błędy i nie można zagwarantować ich kompatybilności z innymi.Niektóre z nich nie są rozwijane; nie wszystkie działają na wszystkich wersjach MediaWiki.Używasz rozszerzeń, szczególnie oznaczonych jako niebezpieczne, na własne ryzyko.If you are using an extension that requires patches to the core software, be sure to back up your database. This helps avoid the risk of breaking your wiki.

Rodzaje rozszerzeń

  Parser tags

Parser tags extend the built-in wiki markup with additional capabilities, whether simple string processing, or full-blown information retrieval.

  Parser functions

Parser functions are special wiki markup syntax that can 'interact' with other wiki elements in the page, and give a specific output.

  Hooks

Hooks allow custom code to be executed when some defined event (such as saving a page or a user logging in) occurs.

  Strony specjalne

Special pages are pages that are created by the software on demand to perform a specific function.

  Motywy

Skins allow users to customize the look and feel of MediaWiki.

  Magiczne słowa

Magic words are a technique for mapping a variety of wiki text strings to a single ID that is associated with a function.

  API

MediaWiki provides an action API, a web service that allows access to some wiki-features like authentication, page operations, and search.

  Page content models

The ContentHandler introduced in MediaWiki 1. 21 makes it possible for wiki pages to be composed of data other than wikitext, such as JSON or Markdown.

  Authentication

MediaWiki provides SessionManager and AuthManager, two authentication-related frameworks to enhance security via custom authentication mechanisms.

Przeglądanie rozszerzeń

Możesz przejrzeć Kategoria:Rozszerzenia według kategorii, aby zobaczyć wszystkie możliwe rozszerzenia, które zostały napisane.Po więcej informacji na temat instalacji tych rozszerzeń lub pisania własnego, zobacz poniżej.

Sprawdzanie zainstalowanych rozszerzeń

Tylko osoby z administracyjnym dostępem do plików (często też do bazy danych) na serwerze mogą instalować rozszerzenia dla MediaWiki, ale każdy może sprawdzić jakie rozszerzenia są aktywne na danej instalacji MediaWiki, poprzez wywołanie strony Special:Version.Na przykład, te rozszerzenia są dostępne na Polskiej Wikipedii.

Popular extensions

There are a number of ways of finding popular extensions.

The first set is those that are bundled with MediaWiki (a list that is reviewed regularly, and to which anyone can suggested an addition).

Extensions that are downloaded from MediaWiki. org via the ExtensionDistributor mechanism have some statistics gathered. The top 15 most downloaded extensions are listed at Special:ExtensionDistributor, and applicable extensions have their download count shown in their infobox. Note that these numbers do not account for alternate ways of installing extensions, such as via Git or Composer.

A third option is to look at WikiApiary's counts of wikis that extensions are installed on. This has the advantage of representing actual installations and not just downloads (i. e. it queries the wiki's APIs), but it is also (as of 2023) not completely up to date. It also doesn't count installations on private wikis.

Instalowanie rozszerzeń

MediaWiki jest gotowy do instalowania rozszerzeń już po instalacji.Aby dodać rozszerzenie, przejdź poniższe kroki:

 1. Zanim zaczniesz
  Wiele rozszerzeń zawiera instrukcje przeznaczone dla instalacji z wykorzystaniem komend unix-a. Musisz więc posiadać dostęp shell (SSH), aby wprowadzić wymienione na stronach pomocy rozszerzenia komendy.
 2. Pobierz rozszerzenie.
  Extension Distributor pomaga wybrać i pobrać większość najbardziej popularnych rozszerzeń.
  Rozszerzenia są zazwyczaj rozprowadzane w modułowych pakietach. Zazwyczaj wgrywa się je do ich własnego podkatalogu w $IP/extensions/. Lista rozszerzeń przechowywanych przez Wikimedia w repozytorium Git jest zlokalizowana w git:mediawiki/extensions. Some extensions don't use version control and are not recommended.
  Nieoficjalne zestawy rozszerzeń w repozytorium Wikimedia SVN można znaleźć na toolserwerze.
 3. 'Zainstaluj rozszerzenie'. .
  Na końcu pliku LocalSettings. php dodaj:
  wfLoadExtension( 'ExtensionName' );
  Ta linia wskazuje interpreterowi PHP aby odczytał plik tego rozszerzenia, oraz w ten sposób uczunił je dostępnym dla MediaWiki.
  Niektóre rozszerzenia mogą być w konflikcie ze skryptami konserwacyjnymi, na przykład, gdy bezpośrednio uzyskują dostęp do zmiennej $_SERVER (nie zalecane).
  W tym przypadku mogą zostać otoczone warunkiem, więc te skrypty mogą być nadal uruchamiane.
  if ( ! $wgCommandLineMode ) {wfLoadExtension ( 'ExtensionName' );}
  Skrypt konserwacyjny importDump. php może nie zadziałać jeżeli zainstalowano rozszerzenie, które wymaga dodatkowej przestrzeni nazw, która jest zarejestrowana wewnątrz warunku opisanego powyżej, np. Extension:Semantic MediaWiki, Rozszerzenie:Page Forms.

Upewnij się, że zostały ustawione wymagane przez rozszerzenie uprawnienia!

Mimo, że te procedury instalacyjne są wystarczające dla większości rozszerzeń, niektóre z nich wymagają innych procedur instalacyjnych. Zobacz dokumentację tego rozszerzenia aby zobaczyć szczegóły.

Jeżeli chcesz zmienić zmienne konfiguracyjne w LocalSettings. php, zazwyczaj musisz to zrobić po dołączeniu tego rozszerzenia. W innym przypadku, wartości domyślne zdefiniowane w tym rozszerzeniu nadpisza twoje ustawienia.

Aktualizowanie rozszerzeń

Niektóre rozszerzenia wymagają aktualizacji zawsze, kiedy aktualizujesz MediaWiki, podczas gdy inne działają z wieloma wersjami.Aby zaktualizować do nowej wersji rozszerzenia:

 1. Pobierz nową wersję rozszerzenia
 2. Podmień wszystkie pliki w katalogu extension/NazwaRozszerzenia na nowe pliki. Nie usuwaj ustawień rozszerzenia z pliku LocalSettings. php
 3. Jeżeli rozszerzenie wymaga zmian w bazie danych MediaWiki, będziesz musiał uruchomić skrypt update. php. Wiele rozszerzeń wspomina o tym, czy uruchomić ten skrypt czy nie. (Wykonaj kopię zapasową danych przed uruchomieniem tego skryptu). Jeżeli nie posiadasz dostępu do linii poleceń, możesz użyć web updatera.

Te instrukcje dotyczą 99% rozszerzeń. Jeżeli określone rozszerzenie posiada inne instrukcje niż powyższa, skorzystaj z instrukcji dla tego rozszerzenia

Deinstalacja rozszerzeń

Remove the line from LocalSettings. php with the extension name to uninstall it:

wfLoadExtension( 'ExtensionName' );
 • You must remove any lines pertaining to the configuration of the extension.

Zobacz też

 • Kategoria:Rozszerzenia
 • Szablon:Rozszerzenie
 • Podręcznik:Tworzenie rozszerzeń
 • Podręcznik:Tłumaczenie rozszerzeń - Informacje o tłumaczeniu rozszerzeń.
 • Special:ExtensionDistributor - Includes a list of the 15 most downloaded extensions in Wikimedia version control

Podręcznik procedur instalacyjnych Emerson Es30

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur instalacyjnych Emerson Es30

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur instalacyjnych Emerson Es30