Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Aeg T65170avm

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Aeg T65170avm to kompendium wiedzy na temat urządzenia pralek Aeg T65170avm. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy urządzenia, w tym informacje o częściach do wymiany, krok po kroku instrukcje naprawy, informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące użytkowania. Podręcznik jest skutecznym narzędziem, które pomaga w utrzymaniu urządzenia w dobrym stanie i pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Aeg T65170avm

HP Support Assistant to oprogramowanie przeznaczone do konserwacji i rozwiązywania problemów z komputerem lub drukarką HP. Użyj go, aby przeczytać ważne komunikaty, uruchomić diagnostykę, rozwiązać problemy, uzyskać dostęp do specyfikacji produktu, a nawet dowiedzieć się, czy drukarka jest nadal na gwarancji.

Aby otworzyć program HP Support Assistant lub sprawdzić, czy jest już zainstalowany, w systemie Windows wyszukaj HP, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję HP Support Assistant.

Aby pobrać i zainstalować program HP Support Assistant, nawet w komputerze innej firmy niż HP, przejdź do HP Support Assistant (w języku angielskim).

Po zainstalowaniu uruchom program HP Support Assistant, dodaj drukarkę do listy urządzeń, a następnie kliknij obraz drukarki, aby uzyskać dostęp do wielu przydatnych narzędzi do rozwiązywania problemów.

Moc

grza‐

nia

Zastosowanie:

Czas

Wskazówki

9

Zagotowanie większej ilości wody, gotowanie makaronu, obsmażanie

mięsa (gulasz, mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek

Informacja na temat

akryloamidów

Ważne! Zgodnie ze stanem najnowszej

wiedzy naukowej akryloamidy

powstające podczas przyrumieniania

potraw (zwłaszcza zawierających

skrobię) mogą stanowić zagrożenie dla

zdrowia. Z tego powodu zaleca się

pieczenie i smażenie potraw w jak

najniższych temperaturach oraz unikanie

ich nadmiernego przyrumieniania.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Urządzenie należy oczyścić po każdym

użyciu.

Zawsze używać naczyń z czystym

dnem.

Zarysowania lub ciemne plamy

na płycie ceramicznej nie mają

wpływu na działanie urządzenia.

Usuwanie zabrudzeń:

1.

– Usuwać natychmiast: stopiony

plastik, folię oraz zabrudzenia z

potraw zawierających cukier. W

przeciwnym razie zabrudzenia

mogą spowodować uszkodzenie

urządzenia. Użyć specjalnego

skrobaka do szkła. Przyłożyć skro‐

bak pod ostrym kątem do szklanej

powierzchni i przesuwać po niej

ostrzem.

– Usunąć, gdy urządzenie wystar‐

czająco ostygnie: ślady osadu ka‐

mienia i wody, plamy tłuszczu,

metaliczne odbarwienia. Użyć

specjalnego środka czyszczącego

do szkła ceramicznego lub stali

nierdzewnej.

2.

Przetrzeć urządzenie wilgotną

szmatką z dodatkiem detergentu.

3.

Na koniec wytrzeć urządzenie do su‐

cha czystą ściereczką.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Nie można uruchomić

urządzenia lub sterować

nim.

Ponownie uruchomić

urządzenie i w ciągu

mniej niż 10 sekund usta‐

wić moc grzania.

Dotknięto równocześnie

2 lub więcej pól czujni‐

ków.

Dotknąć tylko jednego

pola czujnika.

Włączona jest funkcja

Stop+Go.

Patrz rozdział „Codzienna

eksploatacja”.

Na panelu sterowania

znajdują się plamy tłusz‐

czu lub woda.

Wyczyścić panel sterowa‐

nia.

10 www. aeg. com

Rozwiązywanie najczęściej spotykanych problemów

Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych rozwiązań.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Ekran jest pusty lub

miga obraz wideo. Odłączony przewód

zasilający. Podłącz przewód zasilający.

Wyłączony monitor. Naciśnij przycisk zasilania na ramce tylnej.

UWAGA: Jeżeli naciśnięcie przycisku zasilania nie przynosi oczekiwanego efektu, naciśnij iprzytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania,aby wyłączyć funkcję blokady przycisku zasilania.

Nieprawidłowo podłączony

kabel wideo. Podłącz prawidłowo kabel wideo. SprawdźPodłączanie kabli na stronie 4 w celu uzyskaniadalszych informacji.

System znajduje się w trybie

uśpienia. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub ruszmyszą, aby wyłączyć tryb uśpienia.

Niekompatybilna karta

wideo. Otwórz menu OSD i wybierz menu Sterowanie

wejściem. Ustaw Automatyczne przełączanie wejścia na Wył. i ręcznie wyłącz wejście.

Obraz jest rozmyty,nieostry lub zbytciemny.

Za niski poziom jasności. Otwórz menu OSD i wybierz Jasność, aby wyregulować skalę jasności zgodnie zpotrzebami.

monitora. Podłącz odpowiedni kabel wideo pomiędzykomputerem i monitorem. Podczas podłączaniakabla wideo należy się upewnić, że jest

wyłączone zasilanie komputera.są ustawione na wartośćprzekraczającą możliwościobsługi przez monitor.

Zmień ustawienia na obsługiwane. SprawdźWstępnie ustawione rozdzielczości ekranu nastronie 21 w celu uzyskania dalszych informacji.

Ten monitor jest

Otwórz menu OSD i wybierz Sterowanie zasilaniem > Tryb automatycznego uśpienia i ustaw automatyczne uśpienie na Wł.

Wyświetlany jestkomunikat Blokada OSD.

Włączona funkcja monitora

Blokada OSD. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu na

monitorze przez 10 sekund, aby wyłączyć funkcjęBlokada OSD.

Wyświetlany jestprzycisku zasilania.

Blokada przycisku zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciskzasilania, aby wyłączyć funkcję blokady przyciskuzasilania.

Używanie funkcji automatycznej regulacji (wejście analogowe) 15

Używanie funkcji automatycznej regulacji (wejście analogowe)

Podczas pierwszej konfiguracji monitora, przywrócenia ustawień fabrycznych komputera lub zmianyrozdzielczości monitora, funkcja automatycznej regulacji zostanie włączona automatycznie i wykona próbęoptymalizacji obrazu.

W dowolnym czasie, można także zoptymalizować wydajność ekranu dla wejścia VGA (analogowe), poprzezużycie programu narzędziowego wzorca automatycznej regulacji, który można pobrać pod adresemwww. hp. com/support.

Procedury tej nie należy wykonywać w przypadku korzystania z wejścia innego niż VGA. Jeśli używane jestwejście VGA (analogowe) monitora, procedura ta może przyczynić się do poprawy następujących elementówobrazu:

Rozmyty obraz lub słaba ostrość

Efekty powidoku, prążkowania lub cieniowania

Blade paski pionowe

Cienkie linie przesuwające się w poziomie

Niewyśrodkowany obraz

Aby używać funkcję automatycznej regulacji:

1. Przed rozpoczęciem regulacji zaczekaj 20 minut, na rozgrzanie monitora.

2. Naciśnij przycisk Menu na monitorze, a następnie wybierz w menu OSD Sterowanie obrazem >

Automatyczna regulacja. Jeśli rezultaty nie będą zadowalające, należy kontynuować wykonywanie procedury.

3. Wyświetlanie na ekranie wzorca testowego konfiguracji automatycznej regulacji. Pobierz programu narzędziowy wzorca automatycznej regulacji pod adresem www. com/support.

4. Naciśnij przycisk OK na monitorze, aby uzyskać stabilny, wyśrodkowany obraz.

5. Naciśnij przycisk ESC lub dowolny, inny przycisk na klawiaturze, aby opuścić wzorzec testowy.

Optymalizacja jakości obrazu (wejście analogowe)

Aby poprawić jakość obrazu można wyregulować w menu ekranowym dwa elementy: Zegar i faza (dostępne wmenu OSD).

UWAGA: Elementy sterowania Zegar i faza można regulować tylko podczas używania wejścia analogowego (VGA). Te elementy sterowania nie umożliwiają regulacji dla wejść cyfrowych.

Ustawienia opcji Faza są zależne od ustawienia opcji Zegar, dlatego opcję Zegar należy ustawić jako pierwszą.

Opcji tych należy używać tylko wtedy, gdy po użyciu funkcji automatycznej regulacji wygląd obrazu nie jestzadowalający.

Zegar- Zwiększanie lub zmniejszanie wartości w celu zminimalizowania pionowych pasków lub prążków widocznych w tle ekranu.

Faza- zwiększanie lub zmniejszanie wartości w celu zminimalizowania migania lub rozmycia obrazu wideo.

UWAGA: Podczas używania elementów sterowania, najlepsze efekty działania osiąga się z użyciem programu narzędziowego wzorca regulacji, który można pobrać pod adresem www. com/support.

Podczas regulacji wartości Zegar i Faza, jeśli wystąpią zniekształcenia obrazu, należy kontynuować regulacjęwartości, aż do zniknięcia zniekształceń. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz Tak w menu

ekranowym Przywróć ustawienia fabryczne.

Aby wyeliminować pionowe paski (Zegar):

1. Naciśnij przycisk Menu na monitorze, aby otworzyć menu OSD, a następnie wybierz Sterowanie obrazem

> Zegar i faza. Użyj przycisków na monitorze do wyeliminowania pionowych pasków. Naciskaj przyciski powoli, aby nie pominąć optymalnego punktu regulacji.

3. Po wyregulowaniu ustawienia Zegar, jeśli na ekranie będą występować rozmycie, miganie albo wyświetlanie pasków, należy przejść do regulacji ustawienia Faza.

Aby usunąć miganie lub rozmycie (Faza):

2. Naciśnij przyciski na monitorze w celu wyeliminowania migania lub rozmycia. Miganie lub rozmycie może być trudne do wyeliminowania w zależności od komputera lub zainstalowanej karty graficznej.

Aby poprawić pozycję ekranu (Pozycja pozioma lub pozycja pionowa):

1. Naciśnij przycisk Menu na monitorze, aby otworzyć menu OSD, a następnie wybierz Pozycja obrazu.

Blokada przycisku 172. Naciśnij przyciski na monitorze w celu prawidłowej regulacji pozycji obrazu w obszarze wyświetlania

monitora. Pozycja pozioma przesuwa obraz w lewo lub w prawo; Pozycja pionowa przesuwa obraz w góręi w dół.

Blokada przycisku

Przytrzymanie przycisku zasilania lub przycisku Menu przez dziesięć sekund zablokuje działanie tegoprzycisku. Działanie to można przywrócić poprzez ponowne przytrzymanie przycisku przez dziesięć sekund.

To działanie jest dostępne tylko przy włączonym zasilaniu monitora, wyświetlającego aktywny sygnał i gdy niejest aktywne OSD.

Wsparcie dla produktu

Aby uzyskać dodatkowe informacje o używaniu monitora, przejdź na stronę http://www. com/support.

Wybierz listę Znajdź swój produkt i wykonaj instrukcje ekranowe.

Pod tym adresem można skorzystać z następujących możliwości:

Czat online z technikiem HP

UWAGA: Jeśli czat pomocy technicznej nie jest dostępny w danym języku, należy wybrać wersję angielską.

Lokalizacja punktu serwisowego HP

Przygotowanie do kontaktu z pomocą techniczną

Jeśli nie można rozwiązać problemu z użyciem opisanych w tej sekcji wskazówek rozwiązywania problemów,może być konieczny kontakt z pomocą techniczną. Po nawiązaniu kontaktu należy przygotować następująceinformacje:

Numer produktu monitora

Numer seryjny monitora

Data nabycia na fakturze

Warunki w których wystąpił problem

Odebrane komunikaty błędu

Konfiguracja sprzętowa

Nazwa oraz wersja używanego sprzętu i oprogramowania

Lokalizacja numeru seryjnego i numeru produktu

Numer seryjny i numer produktu znajdują się na etykietach pod ramką monitora. Numery te będą potrzebnepodczas kontaktu z HP w sprawie modelu monitora.

Zalecenia dotyczące konserwacji 19

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Aeg T65170avm

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Aeg T65170avm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Aeg T65170avm