Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Craftsman 917 773747

Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Craftsman 917 773747 to profesjonalny i wyczerpujący poradnik napisany przez profesjonalistów, który jest używany do instalowania, konserwacji i naprawy traktora Craftsman 917 773747. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania traktora. Poradnik zawiera także wyczerpującą listę części zamiennych i informacji o naprawach, a także wskazówki dotyczące konserwacji, aby zapewnić optymalną wydajność maszyny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Craftsman 917 773747

Za pomocą serwisu Adobe Admin Console administratorzy tworzą pakiety zawierające aplikacje i usługi Adobe, które mają zostać przekazane użytkownikom końcowym.

Po utworzeniu pakietu i pobraniu go na komputer można użyć jednej z następujących metod dystrybucji pakietu i instalowania zawartych w nim aplikacji:

 • Dwukrotne kliknięcie pliku pakietu
 • Korzystanie z narzędzi innych firm
 • Instalowanie z wiersza poleceń

Dwukrotne kliknięcie pliku pakietu

Dwukrotnie kliknij plik setup. exe znajdujący się w folderze „Build” pakietu.

Jeśli pakiet zawierający program Acrobat jest wdrażany za pomocą usługi MSI zamiast pliku setup. exe, to program ten nie zostanie zainstalowany.

Dwukrotnie kliknij plik. pkg znajdujący się w folderze „Build” pakietu.

Aby dostosować opcje instalacji, zmodyfikuj plik Info. plist:

 1. Otwórz plik Info. plist w następującej lokalizacji:

  [pakiet]/Build/xyz_install. pkg/Contents/Info. plist

 2. Dodaj następujący wpis z odpowiednią ścieżką w znaczniku string, aby ustawić niestandardowy katalog instalacyjny na komputerze klienckim, w którym mają zostać zainstalowane aplikacje.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Ścieżka katalogu instalacyjnego]</string>

  Dodaj w pliku następujący wpis z odpowiednim językiem w znaczniku string:

  <key>InstallLanguage</key>

  <string>pl_PL</string>

  Dwukrotnie kliknij plik . pkg.

Rozpocznie się instalacja pakietu.

Korzystanie z narzędzi innych firm

Aplikacje i usługi Adobe zawarte w pakiecie można wdrażać za pomocą następujących narzędzi innych firm:

 • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
 • Apple Remote Desktop (ARD)
 • JAMF Pro
 • Munki
 • Microsoft Intune
 • Korzystanie z wiersza poleceń

  W wierszu poleceń należy podać dodatkowe, wymagane parametry. Natomiast jeśli uruchamia się plik Setup. exe dwukrotnym kliknięciem, to przyjmowane są wartości domyślne tych parametrów.

  Znaczenie parametrów polecenia:

  [ADOBEINSTALLDIR] to katalog na komputerze klienckim, w którym zostaną zainstalowane aplikacje.

  [INSTALLLANGUAGE] to język, w którym zostaną zainstalowane aplikacje.

  Składnia

  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

  Przykład składni:

  setup. exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

  Położenie pliku setup. exe:

  [Pakiet]\Build

  Początkowa wersja pakietu będzie zawierać zarówno aplikacje, jak i ich najnowsze aktualizacje. Gdy zostaną udostępnione aktualizacje, można skorzystać z następujących opcji, aby je przekazać użytkownikom końcowym:

 • Jeśli w pakiecie wdrożeniowym uwzględniono narzędzie Remote Update Manager (co jest zachowaniem domyślnym), to można użyć dowolnego programu wdrożeniowego, aby uruchomić to narzędzie na komputerze klienckim. Procesy aktualizacji będą uruchamiane z uprawnieniami administratora. Aktualizacje są pobierane z serwera Adobe.

  Jeśli masz wewnętrzny serwer aktualizacji Adobe, wybierz go podczas tworzenia pakietu. Narzędzie Remote Update Manager pobiera aktualizacje z serwera wewnętrznego, a nie z serwera Adobe, co zmniejsza obciążenie sieci.

 • Aby zmniejszyć obciążenie sieci, można również zainstalować wewnętrzny serwer aktualizacji Adobe. Do skonfigurowania takiego serwera, który będzie udostępniać aktualizacje zarówno do systemu Windows, jak i macOS, używa się narzędzia AUSST.

 • Pakiet zawierający tylko aktualizacje można utworzyć w serwisie Admin Console. Taki pakiet wdraża się następnie za pomocą dowolnie wybranego narzędzia.

  Nie jest obsługiwane wdrażanie aplikacji w wersji Creative Cloud 2019 i nowszych w środowisku opartym na numerach seryjnych lub w starszym modelu licencji dla urządzeń. Aby wdrożyć wersje Creative Cloud 2019 i nowsze, należy wybrać licencje imienne lub licencje urządzeń współużytkowanych. Zapoznaj się z omówieniem metod licencjonowania Adobe.

  Utworzenie pakietu zawierającego aplikacje Universal Windows Platform (UWP) spowoduje wystąpienie nieoczekiwanego błędu podczas wdrażania na komputerze użytkownika końcowego. Szczegółowe informacje podano w dokumencie dotyczącym problemów i ograniczeń.

  Lokalizacje plików dziennika

  Poniżej przedstawiono lokalizacje plików dziennika odpowiadające poszczególnym narzędziom wdrożeniowym firmy Adobe:

  Nazwa pliku dziennika

  AdobeUpdateServerSetupTool. log

  Exception Deployer

  ExceptionDeployer. log

  Remote Update Manager (RUM)

  RemoteUpdateManager. log

  Creative Cloud Packager (CCP)

  Dziennik PDApp ma nazwę PDApp. log

  Dziennik narzędzia Package Builder ma następującą nazwę:
  AdobePBhhmmss_ddmmyy. log
  — gdzie hhmmss_ddmmyy = godzina|minuta|sekunda_dzień|miesiąc|rok

  Dzienniki licencjonowania:

 • Windows: %temp%\oobelib. log
 • macOS: /tmp/oobelib. log
 • Dzienniki pobierania i instalacji produktów Creative Cloud

  Jeśli w następującym katalogu zostanie umieszczony plik „asu. trace”, narzędzie Creative Cloud Packager utworzy plik dziennika umożliwiający diagnozowanie problemów z pobieraniem:

 • Windows: %temp%
 • macOS: ~/Library/Logs
 • Plik wynikowy DLM. log jest tworzony w następującej lokalizacji:

 • Windows: %temp%\AdobeDownload
 • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload
 • Listę błędów Windows (na przykład 12150) w dzienniku DLM. log podano w artykule Dla programistów: Komunikaty o błędach Windows.

  Komponent

  Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

  Optymalizacja sieci Wi-Fi

  Wiele szkolnych sieci Wi-Fi zostało zaprojektowanych z myślą o zapewnianiu zasięgu w określonych klasach, a nie w celu obsługi jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń w całej szkole. Należy przyjąć — niezależnie od typu wdrożenia — że każdy nauczyciel i każdy uczestnik zajęć może używać urządzeń Apple przed, w trakcie oraz po zajęciach, konieczne jest więc zaplanowanie infrastruktury do obsługi dużej liczby urządzeń na danym obszarze.

  Dobry projekt sieci Wi‑Fi rozpoczyna się od ustalenia, w jaki sposób sieć ta ma być używana. Pierwszym krokiem w ustalaniu potrzeb użytkowników jest rozmowa z nauczycielami, administratorami i personelem technicznym. Ważną częścią tego procesu jest analiza sieci bezprzewodowej (RF Site Survey). Kolejną dobrą praktyką jest zaprojektowanie sieci z myślą o rzeczywistych wdrażanych urządzeniach klienckich. Po zakończeniu wdrożenia należy zweryfikować raport dotyczący danego miejsca, aby upewnić się, że osiągnięto odpowiedni zasięg, pojemność i przepustowość.

  Nazywanie sieci

  Podczas konfigurowania sieci należy również wziąć pod uwagę nazwy sieci. W niektórych organizacjach konieczne może okazać się utworzenie wielu identyfikatorów usługi (SSID) do różnych celów, na przykład sieci przeznaczonej dla pracowników kontraktowych lub sieci dla gości. Obecność identyfikatorów SSID zwiększa ruch w sieci, nie należy więc tworzyć ich więcej, niż to konieczne, aby zapewnić wystarczającą przepustowość dla danych. Zalecane jest użycie trzech SSID lub mniejszej ich liczby.

  Zasięg

  Celem projektu sieci opartej na zasięgu jest zapewnienie docierania sygnału Wi-Fi do wszystkich miejsc, w których sygnał ten jest wymagany, w tym przestrzeni wspólnej, siłowni i kawiarni. Pełny zasięg Wi-Fi zapewnia ciągłą współpracę i poszerza granice klasy.

  Pojemność

  Zasięg sieci Wi-Fi jest ważny, ale najważniejsza jest możliwość jednoczesnej obsługi odpowiedniej liczby urządzeń. Upewnij się, że masz odpowiednią liczbę punktów dostępowych (AP), pozwalającą na obsługę wszystkich użytkowników korzystających jednocześnie z sieci w danym środowisku. Projekt sieci oparty na pojemności może obejmować użycie jednego punktu dostępowego w każdej klasie. Moc wyjściowa każdego punktu dostępowego może zostać zmniejszona, aby sygnał Wi-Fi punktu dostępowego z danej klasy nie docierał do pozostałych klas.

  Przepustowość

  Dostęp do materiałów edukacyjnych i pracy w klasie wymaga odpowiedniej przepustowości łącza z Internetem. Warto rozważyć wcześniejsze wdrożenie starannie zaplanowanej i monitorowanej grupy urządzeń testowych, które mogą zapewnić niezbędne dane dotyczące wymagań pełnego wdrożenia.

  Skontaktuj się z dostawcą Internetu, aby uzyskać więcej informacji na temat przepustowości sieci wymaganej przez Twoją organizację.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Optymalizacja korzystania z sieci Wi-Fi w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

  Certyfikaty i 802. 1X

  Twoja organizacja może zabezpieczać sieci i połączenia przy użyciu certyfikatów cyfrowych. W przypadku standardu 802. 1X należy upewnić się, że serwer RADIUS skonfigurowany jest do obsługi co najmniej jednego protokołu uwierzytelniania używanego w sieci i obsługiwanego przez urządzenia Apple.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat 802. 1X, zobacz: Przyłączanie urządzeń Apple do sieci 802. 1X w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

  Jak działają urządzenia Apple z usługą powiadomień push firmy Apple (APN)

  Rozwiązania MDM utrzymują ciągłą komunikację z urządzeniami Apple w sieciach publicznych i prywatnych, używając usługi powiadomień w trybie push firmy Apple (APN). Za pośrednictwem APN urządzenia Apple otrzymują informacje o uaktualnieniach, zasadach MDM oraz otrzymywanych wiadomościach. Rozwiązania MDM wymagają użycia wielu certyfikatów, w tym certyfikatu APN (w celu komunikacji z urządzeniami), certyfikatu SSL (w celu zapewnienia bezpieczeństwa) oraz certyfikatu pozwalającego na podpisywanie profili konfiguracyjnych. com/guide/deployment/dep2de55389a">Konfigurowanie urządzeń do obsługi powiadomień APN w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple oraz artykułach Wsparcia Apple: Jeśli urządzenia Apple nie otrzymują powiadomień w trybie push Apple oraz Korzystanie z produktów Apple w sieciach korporacyjnych.

  Ograniczenie liczby znaków:250

  Maksymalna liczba znaków to 250.

  Dziękujemy za komentarz.

  Przed zarejestrowaniem urządzeń należy wybrać jeden z przedstawionych poniżej typów rejestracji.

  Automatyczna rejestracja urządzenia

  Automatyczna rejestracja urządzenia jest przeznaczona do urządzeń należących do organizacji. Automatyczna rejestracja urządzenia pozwala organizacjom konfigurować i zarządzać urządzeniami od momentu wyjęcia z pudełka. Możesz także używać wszystkich dostępnych pakietów danych oraz ograniczeń zdefiniowanych przez Apple. Masz także opcję zapobiegania usuwania profilu MDM przez użytkownika.

  Rejestracja urządzenia

  Rejestracja urządzenia pozwala organizacjom umożliwiać użytkownikom ręczne rejestrowanie urządzeń w rozwiązaniu MDM, a następnie pozwala na zarządzanie wieloma aspektami korzystania z tych urządzeń — w tym możliwością wymazania urządzenia. Na komputerach Mac z systemem macOS 11 lub nowszym rejestracja urządzenia wymusza także nadzór nad komputerem Mac.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów rejestracji oraz wdrażania Auto Advance, zobacz: Rejestracja urządzenia i MDM w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów danych automatycznego wdrażania urządzeń oraz obsługiwanych ograniczeniach, zobacz: Informacje dotyczące automatycznej rejestracji urządzenia w rozwiązaniu MDM oraz Pakiety danych MDM obsługiwane przez funkcję automatycznej rejestracji urządzeń w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

  Rejestracja wspólnych iPadów

  Po włączeniu funkcji Wspólny iPad w rozwiązaniu MDM, dany iPad zostanie ponownie uruchomiony w środowisku współdzielonym po jego aktywacji i rejestracji w rozwiązaniu MDM. Działanie funkcji Wspólny iPad wymaga, aby każdy iPad był nadzorowany oraz dodany do usługi Apple School Manager. W przypadku korzystania z funkcji Wspólny iPad pomijane są wszystkie ekrany Asystenta ustawień wyświetlane po aktywacji urządzenia. Aby usunąć iPada z funkcji Wspólny iPad, musi on zostać wymazany i ponownie aktywowany przez Apple.

  Wymagana rejestracja w MDM

  Wiele organizacji edukacyjnych wybiera wymaganie rejestracji w MDM, aby wymusić zarządzanie urządzeniem oraz stosowanie określonych zasad. Gdy urządzenie dodane do usługi Apple School Manager jest aktywowane, wyświetla użytkownikowi nowy ekran, pozwalający na zarejestrowanie urządzenia w MDM. Jeśli Apple School Manager nie wymaga rejestracji urządzenia w MDM, użytkownik może pominąć tę rejestrację, aby uniknąć zarejestrowania urządzenia w MDM.

  Uwierzytelniana rejestracja w MDM

  Rozwiązania MDM pozwalają także na włączenie wymagania podania przez użytkownika nazwy i hasła (w Asystencie ustawień) w celu ukończenia rejestracji w MDM. Rejestrowanie uwierzytelniane wymuszane jest przez rozwiązanie MDM i może uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom wykonanie wszystkich kroków ustawień i korzystanie z urządzenia. Rejestrowanie uwierzytelniane pozwala także rozwiązaniu MDM na łączenie użytkownika z urządzeniem, umożliwiając zarządzanie MDM na poziomie użytkownika lub grupy użytkowników, a także na poziomie urządzenia lub grupy urządzeń.

  Uniemożliwianie wyrejestrowania z MDM

  Gdy urządzenie zostanie zarejestrowane w MDM przy użyciu usługi Apple School Manager, można wybrać, aby z urządzeń nadzorowanych nie można było usunąć profilu rejestracji w MDM. Uniemożliwia to użytkownikom samodzielne wyrejestrowanie z MDM. Wyrejestrowanie może zostać przeprowadzone tylko z poziomu rozwiązania MDM.

  Wyłączanie ekranów Asystenta ustawień

  Na urządzeniach zarejestrowanych w rozwiązaniu MDM, których numery seryjne są obecne w usłudze Apple School Manager, można wyłączyć określone ekrany Asystenta ustawień iOS, aby usprawnić obsługę użytkownikom. Nie jest jednak możliwe pominięcie przy użyciu usługi Apple School Manager trzech pierwszych ekranów Asystenta ustawień na iPadzie (dotyczących wyboru języka, kraju lub regionu oraz sieci Wi-Fi). Ekrany te wyświetlane są przed aktywacją urządzenia i przed pobraniem jego konfiguracji.

  Jeśli Twoja organizacja rejestruje urządzenia przy użyciu usługi Apple School Manager oraz zarządza nimi przy użyciu rozwiązania MDM, to Ty konfigurujesz wszystkie urządzenia. W tej sytuacji:

  • Urządzenie może pozostawać w trybie Asystenta ustawień podczas konfigurowania przy użyciu rozwiązania MDM, zanim uczestnik zajęć rozpocznie z nim interakcję

  • Pominięcie określonego ekranu Asystenta ustawień powoduje przyjęcie domyślnych ustawień danej funkcji

  Jeśli nie ograniczysz trwale dostępu do tych funkcji przy użyciu rozwiązania MDM, użytkownicy będą mogli je skonfigurować po zakończeniu początkowej konfiguracji urządzenia Apple.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ekranów Asystenta ustawień, zobacz: Zarządzanie Asystentem ustawień na urządzeniach Apple w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

  Wyłączanie łączenia w parę iPada z komputerem

  Urządzeniom nadzorowanym można zablokować możliwość łączenia z komputerem Mac lub PC w celu synchronizacji zawartości, wyświetlania książek w aplikacji Książki lub przesyłania zdjęć i wideo z aparatu. Jeśli łączenie w parę zostanie wyłączone podczas aktywacji, nie może zostać później włączone ponownie. Jeśli łączenie w parę jest włączone, może zostać ograniczone lub włączone zdalnie przy użyciu rozwiązania MDM (za pośrednictwem profilu konfiguracji). Dopuszczenie łączenia w parę zapewnia najlepsze działanie niezależnie od modelu wdrażania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zarządzanie łączeniem urządzeń Apple w parę przez USB i Thunderbolt w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

  Ograniczenie liczby znaków:250

  Maksymalna liczba znaków to 250.

  Dziękujemy za komentarz.

 • Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Craftsman 917 773747

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Craftsman 917 773747

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Craftsman 917 773747