Opis techniczny C Aire S1700hd

C Aire S1700hd jest platformą satelitarną o specjalnym dostosowaniu do technologii HDTV. Jest to przełomowa platforma satelitarna, która zapewnia wysokiej jakości sygnał HDTV, który nie jest dostępny na innych platformach satelitarnych. Platforma jest wyposażona w wysoce zaawansowane technologie, aby zapewnić najlepszą jakość obrazu i dźwięku. Platforma jest wyposażona w modem szerokopasmowy, który pozwala na szybkie połączenie z siecią, dzięki czemu można cieszyć się wyższą jakością sygnału. Dodatkowo, platforma ma funkcję zdalnego sterowania, dzięki czemu można zdalnie zarządzać wybranymi funkcjami satelitarnymi.

Ostatnia aktualizacja: Opis techniczny C Aire S1700hd

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOMU JEDNORODZINNEGO

nazwa, adres obiektu budowlanego i numer ewidencyjny działki,

na której obiekt jest usytuowany

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

nazwa i adres jednostki projektowej

imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie

części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich

opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień

budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy

imiona i nazwiska osób sprawdzających wszystkie części

projektu budowlanego (jeśli konieczne)

1. 

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

2. 

Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:

1)

przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

2)

w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

a)

przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b)

powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2, 20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1, 40 m, lecz mniejszej od 2, 20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1, 40 m pomija się całkowicie;

3)

formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

4)

układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

5)

w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

6)

w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;

7)

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;

8)

rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a)

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,

b)

dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;

9)

rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

10)

charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. 138), określającą w zależności od potrzeb:

a)

bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,

b)

w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c)

parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

d)

dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

11)

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a)

zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

b)

emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

c)

rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

d)

właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

e)

wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

12)

w stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:

a)

roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

b)

dostępne nośniki energii,

d)

wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e)

obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

f)

wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

13)

warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

3. 

Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych.

Informacje, do których linki znajdują się na tej stronie, to w większości skany schematów i instrukcji obsługi zabytkowych przyrządów. Nie są one produkowane już od dawna, a przedsiębiorstwa, które je wyprodukowały zwykle już nie istnieją. Zamieszczamy je tutaj, by uchronić od zapomnienia te niewątpliwie ciekawe urządzenia.

Możemy przy tym niezamierzenie naruszyć czyjeś prawa autorskie. Deklarujemy usunięcie ze strony każdego materiału, który zostanie oprotestowany.

Oscyloskopy

 • 461-DC - Instrukcja

Radiotechnika

 • DT-516A - Instrukcja serwisowa
 • DT3100 DT3200 - Instrukcja serwisowa
 • DT516A - Instrukcja użytkownika
 • DT525A - Instrukcja użytkownika. Instrukcja użytkownika. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/dt525a_2.
 • DT6620 - Schemat. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/DT6620_schemat_2. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/DT6620_SM. pdf">Instrukcja serwisowa.
 • KR7001A - Instrukcja użytkownika
 • KR7010 -
 • KR7201 - Instrukcja użytkownika
 • KR7103 - Schemat
 • KR7203A - Instrukcja użytkownika
 • OKD505A III - Schematy
 • OKS512 OKD514 - Schematy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/OKD512_514-A_1. djvu">Instrukcja serwisowa
 • OS301 - Schematy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/OS301_2.
 • OS9600D - Schemat
 • ST315A - Instrukcja użytkownika
 • ST509 - Instrukcja użytkownika
 • STD501 - Instrukcja obsługi, dobra jakość!

Unitra Unima

 • OS350 - Instrukcja serwisowa
 • OS351 - Schemat

ZDZ

 • Mini 4 - Schemat z opisem
 • Mini 5 - Instrukcja użytkownika, schemat

Generatory

ELPO

 • G534A - Tranzystorowy generator RC. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/Instrukcja_obslugi_generatorG534A. pdf">Instrukcja obsługi

Meratronik

 • E 445 - Generator-wobulator. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/E445. pdf">Opis techniczny
 • G430 - Generator z mostkiem Wiena. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/G430. pdf">Opis techniczny
 • G432 - Generator funkcyjny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/G432. pdf">Opis technicznyInstrukcja obsługi, dobra jakość!
 • K 944 - Generator sygnałów telewizyjnych. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/K944. pdf">Schematy
 • K 945 - generator sygnałów telewizyjnych PAL/SECAM z teletekstem. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/K945. pdf">Opis techniczny

Radiotechnika

 • GFP70 - Generator fali prostokątnej. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/GFP70. pdf">Opis techniczny (niem. ). pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/GFP70_1. pdf">Opis techniczny

ZOPAN KABID

 • KZ1404 - Generator funkcyjny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/KZ1404. pdf">Opis techniczny
 • PGP6 - Generator impulsów Schemat
 • PMZ11 - Automatyczny miernik zniekształceń nieliniowych Instrukcja obsługi
 • PMZ9 - Automatyczny miernik zniekształceń nieliniowych Instrukcja obsługi. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/PMZ9. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • PO14 - Generator RC Instrukcja obsługi
 • PO23 - Generator RC Instrukcja obsługi
 • PO25 - Generator RC Instrukcja obsługi
 • POF10 - Generator funkcyjny/wobulator Instrukcja obsługi
 • PZL1 - Generator funkcyjny Schemat
 • PG19 - Generator sygnałowy Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • PGP5 - Generator impulsów Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • PO20 - Generator RC Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • PW-9 - Generator dekadowy RC Instrukcja obsługi
 • PW-11 - Generator dekadowy RC Instrukcja obsługi
 • PW-14 - Generator dekadowy RC Instrukcja obsługi

Częstościomierze

Meratronik

 • C 533 - Zegar cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/C533. pdf">Opis techniczny
 • C 549 - Częstościomierz-czasomierz. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/C549. pdf">Opis techniczny
 • C 549A - Częstościomierz-czasomierz. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/C549A. pdf">Opis techniczny

ZOPAN KABID

 • KZ2025 - Częstościomierz uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/KZ2025. pdf">Schemat
 • PFL20 - Częstościomierz uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL20. pdf">Schemat
 • PFL21 - Częstościomierz uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL21. pdf">Schemat
 • PFL22 - Częstościomierz uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL22. pdf">Instrukcja obsługi
 • PFL23 - Częstościomierz uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL23. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL23_schemat. pdf">Schemat
 • PFL28 - Częstościomierz uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/PFL28_UM. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • PFL30 - Częstościomierz uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL30. pdf">Instrukcja obsługi
 • PFL34 - Częstościomierz uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL34. pdf">Instrukcja obsługi

Multimetry, Woltomierze, Amperomierze, Watomierze

Lumel

 • Lavo 3 - Miernik uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/Lavo3. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!

ERA

 • UM3B - Miernik uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/UM3B. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • UM5B - Miernik uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/UM5B. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • UM110B - Miernik uniwersalny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/UM110B. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!

CEMI

 • 1331 - Multimetr cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/1331_schemat. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/1331. djvu">Instrukcja techniczna

ELPO

 • V-621 - Tranzystorowy miliwoltomierz napięcia zmiennego. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V621. pdf">Opis techniczny
 • V-623 - Mikrowoltomierz napięcia stałego. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V623_schem. jpg">Schemat

INCO

 • KT-35 - Kompensator techniczny prądu stałego. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/KT_35. pdf">Instrukcja obsługi

Meratronik

 • V-148 - Woltomierz lampowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V148. pdf">Opis techniczny
 • V-530 - Woltomierz cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V530. pdf">Opis techniczny. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/V530. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • V-535 - Multimetr cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V535. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V535_2. pdf">Opis techniczny
 • V-540 - Woltomierz cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V540. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V540_2. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/V540. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • V-541 - Woltomierz cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V541. djvu">Opis techniczny. pdf">Opis techniczny
 • V-543 - Multimetr cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V543. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/V543. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • V-544 - Woltomierz cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V544. pdf">Opis techniczny
 • V-553 - Woltomierz cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V553. pdf">Instrukcja obsługi i serwisu
 • V-560 - Multimetr cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V560. pdf">Instrukcja obsługi i serwisu. djvu">Instrukcja obsługi i serwisu
 • V-561 - Multimetr cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V561. gif">Schemat. djvu">Instrukcja obsługi. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V561a. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/V561. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • V-562 - Multimetr cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V562. djvu">Instrukcja obsługi i serwisu
 • V-611 - Miliwoltomierz lampowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V611. pdf">Instrukcja obsługi
 • V-640 - Multimetr.

Mera Zem

 • UM207 - Miernik uniwersalny Instrukcja obsługi
 • UM221 - Miernik uniwersalny Instrukcja obsługi

Polmed

 • DM-51 - Multimetr cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/DM-51. djvu">Instrukcja obsługi
 • DM-53 - Mltimetr cyfrowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/DM-53. djvu">Instrukcja obsługi

T-M

 • V-710 - Woltomierz lampowy. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/V710. pdf">Instrukcja obsługi

Slandi

 • MUC2000 - Multimetr cyfrowy Instrukcja użytkownika

Mostki RLC

Meratronik

 • E-302 - Laboratoryjny mostek RLC. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/E302. pdf">Opis techniczny, dobra jakość!
 • E-314 - Półautomatyczny mostek RLC. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/E314. pdf">Opis techniczny
 • E 315 A - Automatyczny mostek pojemności. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/E315. pdf">Opis techniczny
 • E-316 - Uniwersalny mostek RLC. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/E316. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/E316_Ba. )
 • E-317 - Automatyczny mostek RLC. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/E317. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/E317. pdf">Opis techniczny, dobra jakość!
 • E-318 - Automatyczny miernik RLC
 • U902 - Mostek techniczny RLC Schemat

Mera Elpo

 • MLR3 - Miernik Indukcyjności Schemat

Zasilacze

Biofiz

 • Zasilacz Anodowy Typ 2 - Zasilacz do pracowni szkolnych

Spółdzielnia "Spójnia"

 • Typ 5/63 - Zasilacz regulowany. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/5%2063. pdf">Instrukcja techniczna

Meratronik

 • P316 P317 - Zasilacz Dane techniczne. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/P316_P317. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/moje_skany/P316_P317. pdf">Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • P333 - Zasilacz Instrukcja obsługi

Elektrometry i pikoamperomierze

Przemysłowy Instytut Elektroniki

 • EP2 - Pikoamperomierz Instrukcja techniczna

Inne

Mera Elpo

 • P433 - Miernik izolacji Instrukcja obsługi
 • P560 - Miernik parametrów tranzystorów Instrukcja obsługi
 • P561 - Miernik parametrów tranzystorów Instrukcja obsługi

ZOPAN KABID

 • PMZ-12 - Automatyczny miernik zniekształceń nieliniowych Instrukcja Obsługi

Inne

 • MSP3 - Radiometr uniwersalny Schemat
 • P435 - Miernik izolacji Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • RUFG4 - Falomierz Schemat
 • P512 - Próbnik lamp elektronowych Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • NT2 - Cyfrowy miernik obrotów Instrukcja obsługi, dobra jakość!
 • ZPFM 3 - Zespoły pomiarowe do radiotelefonów Schemat wkładek. pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/ZPFM3_zasilacz. pdf">Schemat zasilacza
 • ZPFM 4 - Zespoły pomiarowe do radiotelefonów Instrukcja obsługi

Opis techniczny C Aire S1700hd

Bezpośredni link do pobrania Opis techniczny C Aire S1700hd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis techniczny C Aire S1700hd