Ograniczona gwarancja C P A M P I 80m

Ogólnie rzecz biorąc, ograniczona gwarancja C P A M P I 80m umożliwia klientom bezpłatną naprawę lub wymianę wybranych produktów w okresie do 80 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne, elektryczne lub funkcjonalne, które wystąpiły z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych złym użytkowaniem, zaniedbaniem lub zużyciem. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń, które wystąpiły w wyniku naturalnych kataklizmów, w tym trzęsień ziemi, powodzi lub pożarów. Aby skorzystać z gwarancji, klient musi przedstawić dowód zakupu oryginalnego produktu i przedstawić produkt do naprawy lub wymiany.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja C P A M P I 80m

Wnoszona w urzędzie skarbowym kaucja gwarancyjna zapobiegała odpowiedzialności solidarnej u podatników do wysokości wpłaconej kaucji. Zwykle korzystali z niej przedsiębiorcy sprzedający m. in. wyroby stalowe, paliwa, niektóre części komputerowe, części do drukarek czy pakiety oprogramowania systemów operacyjnych (dyski SSD). W związku z nowelizacją ustawy o VAT zaszły zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej – czego dotyczą? Odpowiadamy w artykule.

Kaucja gwarancyjna – zmiany w funkcjonowaniu od listopada 2019

Instytucja kaucji gwarancyjnej od dawna nie spełniała prawidłowo swojej zabezpieczającej roli. Utworzona została ona bowiem z myślą o uczciwych podatnikach, a w praktyce w większości korzystały z niej przedsiębiorstwa działające nielegalnie, które dopuszczały się oszustw podatkowych. Innymi słowy, z jej pomocą tego rodzaju firmy mogły uwiarygodnić swój status uczciwego podatnika.

W konsekwencji ustawodawca 1 listopada 2019 r. uchylił artykuły 105a ust. 3 pkt 3 i 4 oraz 105b–105d ustawy o VAT, dzięki którym kaucja gwarancyjna funkcjonowała. Wobec tego zarówno przesłanki pozytywne, jak i negatywne odpowiedzialności solidarnej określone zostaną dzięki czynnościom dowodowym, np. przeprowadzonej kontroli przez organ podatkowy.

Kaucja gwarancyjna zastąpiona została co do zasady mechanizmem podzielonej płatności. W związku z tym od 1 listopada 2019 r. solidarnej odpowiedzialności uniknie podatnik, który dokona płatności za pomocą split payment.

Przykład 1.

Pan Stanisław prowadzi działalność fotograficzną. 1 lutego 2021 roku zakupił kamery cyfrowe za 10 000 zł na fakturę VAT. Sprzedawca, który dokonywał dostawy kamer, znacznie obniżył ich cenę w stosunku do wartości rynkowej, co wydało się panu Stanisławowi podejrzane. W związku z tym postanowił dokonać zapłaty w split payment.

Dzięki zapłacie z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeśli sprzedawca nie ureguluje podatku VAT od tej sprzedaży do urzędu skarbowego, pan Stanisław nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległość podatkową sprzedawcy.

W jaki sposób funkcjonowała kaucja gwarancyjna przed zmianą przepisów?

Poniżej zostaną omówione regulacje dotyczące kaucji gwarancyjnej, zanim nastąpiła nowelizacja ustawy o VAT. Kogo kaucja dotyczyła, w jakiej wysokości – odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Kogo dotyczyła kaucja gwarancyjna?

Do końca października 2019 roku, zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy o VAT (aktualnie uchylonym), podatnik dokonujący dostawy towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 ustawy o VAT mógł wnieść w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną. Stanowiła ona zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 • podatnik nie posiada zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

 • podatnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;

 • podatnik posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostawy:

  • benzyn silnikowych, olejów napędowych oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych;

  • olejów opałowych oraz olejów smarowych;

 • podatnik upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Analizy spełnienia wyżej wymienionych warunków urząd skarbowy dokonywał według stanu na dzień, w którym kaucja gwarancyjna była wnoszona.

Podatnik nieposiadający zaległości podatkowych wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składał wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienie dla urzędu skarbowego o udzielenie informacji odnośnie do wszystkich dokonywanych transakcji na rachunku bankowym.

Wniosek podatnik mógł znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej. Określone zostały następujące wzory wniosków w sprawie:

 • kaucji gwarancyjnej – VAT-28,

 • przyjęcia kaucji gwarancyjnej – VAT-28/A, 

 • przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej – VAT-28/B, 

 • podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej – VAT-28/C,

 • zwrotu kaucji gwarancyjnej – VAT-28/D.

Ponadto w sytuacji cofnięcia upoważnienia przez dostawcę towarów wrażliwych bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo–kredytowa byli obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego podmiotu najpóźniej do następnego dnia roboczego od dnia otrzymania oświadczenia o cofnięciu upoważnienia.

Kaucja gwarancyjna posiadała 3 formy, z których podatnik mógł wybrać jedną bądź więcej: 
- depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego;
- gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
- pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie.

Ile wynosiła kaucja gwarancyjna?

Wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez sprzedawcę towarów wrażliwych w danym miesiącu wartości sprzedaży tych towarów. Równocześnie kaucja gwarancyjna nie mogła wynosić mniej niż:

 • 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów takich jak:

  • wyroby stalowe (rury przewodowe, tkaniny, kraty, płyty, pręty, kątowniki, ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali, miedzi, siatka rozciągana z żeliwa i inne);

  • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne;

  • dyski twarde HDD, SSD, aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe, części i akcesoria do fotokopiarek;

  • pakiety oprogramowania systemów operacyjnych i pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD; 

  • pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i im podobnych nośnikach – wyłącznie dyski SSD;

  • atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze (do maszyn do automatycznego przetwarzania danych);

  • płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch;

 • 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów takich jak:

  • benzyny silnikowe, oleje napędowe oraz gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych;

  • oleje opałowe i smarowe.

Jak przebiegało wykreślenie podmiotu z wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów wrażliwych?

W myśl w art. 105c ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwał podmiot z wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów wrażliwych w przypadku, gdy:

 • sprzedawca towarów wrażliwych znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

 • wycofano upoważnienie bankowe organom podatkowym uprawniające je do otrzymywania informacji o wszystkich transakcjach na danym rachunku bankowym,

 • sprzedawcy towarów wrażliwych cofnięto koncesję na ich sprzedaż lub ta koncesja wygasła.

Reasumując, podatnikowi nie pomoże już kaucja gwarancyjna. Chcąc zatem uzyskać ochronę przed solidarną odpowiedzialnością, należałoby korzystać z mechanizmu podzielonej płatności.

Niniejsza ograniczona gwarancja HP przyznaje klientowi-użytkownikowi końcowemu wyraźne prawa ograniczonej gwarancji ze strony producenta, firmy HP. Szczegółowy opis uprawnień wynikających z ograniczonej gwarancji znajduje się w witrynie sieci Web firmy HP. W zakresie, w jakim klient zawarł osobną pisemną umowę z HP, może posiadać inne uprawnienia, których niniejsza ograniczona gwarancja HP nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza. Więcej informacji na temat uprawnień klienta dostępnych jest w części „Warunki dla poszczególnych krajów” znajdującej się na odwrocie niniejszej gwarancji.

Niniejsza ograniczona gwarancja HP dotyczy wyłącznie produktów sprzętowych oznaczonych logo marki HP i Compaq, w tym między innymi, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących HP (zwanych łącznie w niniejszej ograniczonej gwarancji HP „produktami sprzętowymi HP”) sprzedawanych lub wynajmowanych od firmy Hewlett-Packard Company, jej spółek zależnych działających na całym świecie (zwanych łącznie w niniejszej ograniczonej gwarancji „HP”), jednostek powiązanych, autoryzowanych sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów lub dystrybutorów krajowych z niniejszą ograniczoną gwarancją HP. Termin „produkt sprzętowy firmy HP” jest w swym znaczeniu ograniczony do elementów sprzętowych i wymaganego oprogramowania sprzętowego. Termin „produkt sprzętowy firmy HP” NIE obejmuje programów lub aplikacji, produktów firm innych niż HP ani urządzeń peryferyjnych nieopatrzonych marką HP. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, wszystkie produkty firm innych niż HP lub peryferyjne urządzenia firm innych niż marki HP, takie jak zewnętrzne systemy przechowywania, wyświetlacze, drukarki oraz inne urządzenia peryferyjne są dostarczane w stanie w stanie „TAK JAK SĄ” i nie obejmuje ich niniejsza ograniczona gwarancja HP. Jednakże inni producenci, dostawcy lub wydawcy mogą dostarczyć osobne gwarancje bezpośrednio klientowi. Zewnętrzne urządzenie marki HP lub inny produkt marki HP, których nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja HP, mogą być również objęte niniejszą ograniczoną gwarancją HP dla danego produktu peryferyjnego lub produktu marki HP. Należy zapoznać się z ograniczoną gwarancją HP dla danego produktu, aby określić uprawnienia i zobowiązania klienta.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, firma HP gwarantuje, że naprawi, wymieni lub zwróci koszty, wedle uznania firmy HP, za produkt sprzętowy HP, w którym wykryte zostaną wady materiałowe lub wykonania w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji, jeśli klient-użytkownik końcowy poinformuje firmę HP o wykryciu błędów w użytkowanym przez niego produkcie sprzętowym HP w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Obowiązkiem firmy HP, zgodnie z postanowieniami niniejszej ograniczonej gwarancji HP, jest, wedle uznania firmy, naprawa, wymiana lub zapewnienie zwrotu kosztów produktu sprzętowego HP, w którym wykryte zostaną wady materiałowe i wykonania aż do momentu wygaśnięcia okresu ograniczonej gwarancji.

Za początek okresu ograniczonej gwarancji przyjmuje się datę zakupu lub wzięcia w leasing produktu od firmy HP lub, w stosownych przypadkach, datę ukończenia instalacji przez autoryzowanego dostawcę usług HP. Za dokument potwierdzający datę zakupu produktu sprzętowego HP bądź wzięcia go w leasing uznaje się fakturę zakupu, paragon lub pokwitowanie odbioru wyraźnie opatrzone datą zakupu bądź wzięcia w leasing, o ile firma HP lub upoważniony przez firmę sprzedawca nie poinformują nabywcy na piśmie o zmianie tego warunku. Otrzymanie usługi gwarancyjnej może być uwarunkowane posiadaniem przez zamawiającego dowodu zakupu produktu bądź wzięcia go w leasing. Usługa gwarancyjna wskazana w tym dokumencie odzwierciedla ofertę gwarancyjną na poziomie podstawowym. Do produktu sprzętowego firmy HP mogą być dołączone dodatkowe usługi serwisowe rozszerzające gwarancję podstawową. Aktualne informacje o gwarancji można uzyskać kontaktując się z firmą HP lub odwiedzając stronę HP. com. Wkłady atramentowe HP są objęte gwarancją do czasu zużycia atramentu HP lub do wskazanego dnia „upływu gwarancji”, zależnie od tego, która z sytuacji nastąpi jako pierwsza. W przypadku głowic drukujących HP gwarancja obowiązuje do wskazanego dnia „upływu gwarancji” lub wykorzystania limitu użycia gwarancji, zależnie od tego, która z sytuacji nastąpi jako pierwsza. W przypadku wkładów do drukarek HP LaserJet gwarancja obowiązuje do momentu określonego limitu gwarantowanego okresu użytkowania.

Niektóre stany lub kraje nie zezwalają na poniższe wykluczenia lub ograniczenia, w związku z tym poniższe wykluczenia lub ograniczenia mogą mieć ograniczone zastosowanie w stosunku do danego klienta.

FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŻONYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, W FORMIE PISEMNEJ BĄDŹ USTNEJ, A W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA FIRMA HP WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI NIE WYSZCZEGÓLNIONE W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI HP. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO W JURYSDYKCJACH POZA GRANICAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH FIRMA HP NIE UDZIELA NA SWOJE PRODUKTY ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI WARUNKÓW, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W PRZYPADKU WSZYSTKICH TRANSAKCJI MAJĄCYCH MIEJSCE W STANACH ZJEDNOCZONYCH WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA WYRAŹNEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ. NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OBOWIĄZYWANIE OGRANICZENIA DOTYCZĄCEGO CZASU TRWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WARUNKU LUB WYŁĄCZENIA BĄDŹ OGRANICZENIA OKREŚLONEGO RODZAJU SZKÓD, ŁĄCZNIE ZE SZKODAMI WYPADKOWYMI LUB UBOCZNYMI DOTYCZĄCYMI PRODUKTÓW KONSUMENCKICH. W ZWIĄZKU Z TYM WYŁĄCZENIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KLIENTÓW W TYCH STANACH LUB KRAJACH. W ZAKRESIE, W JAKIM NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA HP LUB JEJ DOWOLNA CZĘŚĆ NIE SĄ ZGODNE Z PRZEPISAMI LOKALNEGO PRAWA, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA HP LUB ODPOWIADAJĄCA JEJ CZĘŚĆ BĘDĄ UWAŻANE ZA ZMIENIONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNEGO PRAWA.

W PRZYPADKU TRANSAKCJI KONSUMENCKICH, MIĘDZY INNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ, AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII, WARUNKI NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH OBOWIĄZKOWYCH PRAW USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY DANEGO PRODUKTU SPRZĘTOWEGO HP, ALE STANOWIĄ ICH UZUPEŁNIENIE.

Niniejsza ograniczona gwarancja HP jest ważna na całym świecie i może zostać zrealizowana w dowolnym kraju, w którym firma HP lub jej autoryzowany serwis świadczy usługi dla tego samego numeru modelu produktu zgodnie z warunkami i postanowieniami ujętymi w tej ograniczonej gwarancji HP. Niniejsza ograniczona gwarancja HP podlega wszelkim obowiązującym krajowym prawom i przepisom dotyczącym eksportu i importu. Zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją HP, produkty sprzętowe HP zakupione w jednym kraju lub regionie mogą być przenoszone do innego kraju lub regionu, w którym HP lub jej autoryzowani dostawcy usług oferują usługę gwarancji dla tego modelu produktu o tych samych numerach. Warunki gwarancji, dostępność usług gwarancyjnych oraz czas reakcji mogą być inne w różnych krajach lub regionach. Standardowy czas reakcji dla usług gwarancyjnych może ulegać zmianom ze względu na lokalne warunki dostępności części zamiennych. Jeśli części nie są dostępne, więcej szczegółów na ten temat dostarczy klientowi autoryzowany dostawca usług HP. Firma HP nie będzie zmieniać formy, dopasowania lub funkcji produktu sprzętowego HP, aby mógł on być stosowany w kraju, do którego nigdy nie był przeznaczony. Firma HP nie jest odpowiedzialna za żadne cła ani opłaty importowe związane z transferem produktu. Transfer produktów może podlegać wszelkim obowiązującym przepisom i regulacjom prawnym dotyczącym eksportu i importu oraz środkom kontroli wydanym przez różne organy rządowe różnych państw.

W krajach lub regionach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi gwarancyjne na importowane produkty muszą być dostarczane przez lokalnego importera, lub w których obowiązujące przepisy prawne nie nakładają obowiązku zapewniania usług gwarancyjnych na importowane produkty przez producenta, wszystkie usługi gwarancyjne na produkty HP w tych krajach lub regionach będą świadczone wyłącznie przez importera, a nie firmę HP, z wyjątkiem sytuacji, w których lokalny importer otrzymał specjalne upoważnienie od firmy HP lub jej spółki zależnej na import produktów oraz kierowanie usług gwarancyjnych do firmy HP.

Klient jest uprawniony do korzystania z usług gwarancyjnych na sprzęt zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu, jeśli naprawa produktu sprzętowego HP jest wymagana w związku z wykryciem wady materiałowej lub wykonania w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Firma HP, wedle swojego uznania, naprawi lub wymieni dowolną część lub produkt sprzętowy, w którym wykryto wadę materiałową lub wykonania w okresie ograniczonej gwarancji, jeśli HP otrzyma od klienta-użytkownika końcowego informację o wykryciu tego rodzaju wad w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. O ile nie postanowiono inaczej i w zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, nowe produkty sprzętowe firmy HP mogą być wytwarzane z nowych materiałów lub z materiałów nowych i już wcześniej używanych, ale równoważnych materiałom nowym pod względem działania i niezawodności. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego (a) firma HP może dokonać naprawy wadliwych produktów sprzętowych HP dostarczając naprawione produkty sprzętowe HP tego samego rodzaju zamiast przeprowadzania naprawy oraz (b) naprawione części mogą być używane do naprawy produktów sprzętowych HP. (b) wymienione lub naprawione produkty sprzętowe HP będą równoważne pod względem działania i niezawodności oryginalnym produktom objętym gwarancją, które przestały być używane. O ile przepisy prawa lokalnego wyraźnie nie wymagają inaczej, to jeżeli w wymienionych lub naprawionych produktach sprzętowych HP lub ich częściach znalezione zostaną wady materiałowe lub wykonania w trakcie (1) dziewięćdziesięciu (90) dni od daty ich naprawy i/lub wymiany, albo (2) przez pozostały okres ograniczonej gwarancji dotyczącej produktu sprzętowego firmy HP, który zastępują lub w którym zostały zainstalowane, firma HP gwarantuje, że dokona ponownej naprawy lub wymiany tego rodzaju produktów lub części sprzętowych HP.

Wszelkie części składowe lub produkty sprzętowe usunięte w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji HP przechodzą na własność firmy HP, chyba że inaczej stanowią obowiązujące przepisy lokalnego prawa. Gdyby, co jest mało prawdopodobne, awaria produktu sprzętowego firmy HP powtarzała się, lub firma HP uznała, że nie jest w stanie naprawić lub wymienić produktu sprzętowego HP, firma HP może, według własnego uznania, (a) dostarczyć wybrany przez siebie produkt zamienny — taki sam jak wadliwy produkt sprzętowy firmy HP lub równoważny mu pod względem działania — lub (b) zwrócić klientowi kwotę w wysokości ceny zakupu lub opłat leasingowych (pomniejszonych o odsetki) zamiast wymieniać produkt. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, jest to jedyna rekompensata przysługująca klientowi za wadliwe produkty.

W niektórych stanach lub krajach nie jest dozwolone powyższe wyłączenie lub ograniczenie, nie będzie więc ono w takim przypadku obowiązywać w stosunku do klienta.

Spory powstałe w związku z niniejszą ograniczoną gwarancją HP lub dotyczące dokonanego zakupu produktu sprzętowego HP objętego ograniczoną gwarancją HP, czy to w oparciu o umowę, delikt, ustawę, oszustwo lub jakąkolwiek inną zasadę prawną, są regulowane zgodnie z przepisami prawa danego kraju, stanu, prowincji lub terytorium, na którym aktualnie przebywa klient, bez względu na reguły prawa kolizyjnego obowiązujące w danym miejscu.

Postanowienia, w tym postanowienia gwarancyjne, zależą od tego, gdzie zakupiono urządzenie. Z listy rozwijanej wybierz kraj lub region, gdzie zakupiono urządzenie.

Standardowa ograniczona gwarancja

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Argentynie.

LinkiPobierz
Język

Hiszpański

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Australii.

Angielski

Pobierz


Postanowienia dotyczące planu ochrony

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Australii.

Ważne:  Przewodnik Financial Services Guide (FSG) opisuje usługi świadczone przez firmę A. I. S. Firmy Insurance Brokers Pty LTD i Microsoft Australia jako nasz autoryzowany przedstawiciel w związku z gwarancją Microsoft Complete i produktu ubezpieczeniowego dla przypadkowego uszkodzenia (Microsoft Complete).Przejdź tutaj, aby wyświetlić ten dokument.

Urządzenie

Postanowienia

Surface — Consumer

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia programu Microsoft Complete dla uczniów lub studentów

Surface — Business, Enterprise i Education

Rozszerzona usługa sprzętowa Firmy Microsoft plus z usługą w witryniePostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for SchoolsProgram Microsoft Complete for Business Student

Surface Hub

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Xbox

Postanowienia dotyczące usług

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Australii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

Surface Hub

Surface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówTypData zakupu

Od 4 stycznia 2022 r.

Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2022 r. com/download/4/8/d/48dbe9fa-6c36-4c0b-9fe0-4e1bfa5b4dd9/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 stycznia 2020 r. do 29 listopada 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Oświadczenie na temat ujawniania informacji o produkcie

PobierzPobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPobierz

Od 7 listopada 2017 r. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. 1. com/download/d/f/8/df8b8b9b-29ec-4dd1-ad06-557c92d905e8/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V8. com/download/0/b/f/0bfe6efc-a822-4b61-bae6-245cdcef3aca/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V7. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V6. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Określenie rynku docelowego (TMD)

Od 23 grudnia 2022 r. com/download/0/f/f/0ffe9e03-c780-450f-aa30-75ec5e1d5683/TMD_Australia_Microsoft Consumer Complete_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 21 października 2021 r. com/download/a/5/d/a5d84687-2bb9-4aef-a4db-5ea4471e0f10/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Dual-Screen_Devices_TermsandCond.... pdf" target="_blank">PobierzPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete dla uczniów lub studentów

Od 1 września 2022 r. com/download/d/1/2/d126d815-6120-412e-93c9-88518f12899c/Reseller_Msft_Australia_Consumer_Complete_for_Students_V1. pdf " target="_blank">PobierzPobierzPobierz

Rozszerzona usługa sprzętowa Firmy Microsoft plus z usługą w witrynie

Od 1 grudnia 2022 r. com/download/1/d/5/1d51cb6e-5934-4d50-827d-f2a10f8bd6b8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Plus_with_On-Site_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Opis usługi

Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPobierz

Począwszy od 28 kwietnia 2021 r. com/download/6/4/d/64d959ca-e1fc-4d81-a7f1-d8c87307af61/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_for_Accessories_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 15 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2021 r. włącznie

Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Od 25 października 2022 r.

Uwaga: Rozszerzona usługa sprzętowa firmy Microsoft jest specyficzna dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe zostaną dodane po uiszczeniu płatności. Bez opcjonalnych usług dodatkowych obowiązują warunki i postanowienia Rozszerzonego planu serwisowania sprzętu firmy Microsoft. com/download/a/8/c/a8c6bad0-2cc5-4b73-9058-4813d4fff278/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V9. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 stycznia 2022 r. do 24 października 2022 r. com/download/d/9/f/d9fbbf67-75af-4723-9db6-453e4bd5c504/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V8. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/7/3/d/73d11ef8-b00a-494e-8c3f-dead5597a30c/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V7. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 1 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 13 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 stycznia 2017 r. do 12 grudnia 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 20 kwietnia 2017 r. do 7 stycznia 2017 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 sierpnia 2015 r. do 19 kwietnia 2017 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_AU_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPobierz

Od 1 sierpnia 2018 r. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. do 31 lipca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 stycznia 2022 r. com/download/3/6/7/3676bf5f-ba58-4fdb-8cce-e8df12cab33a/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V9. com/download/f/4/8/f48d69e7-78e6-49ad-9567-45db23ffc8f4/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V8. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V7. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V6. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V5. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 31 sierpnia 2016 r. com/download/8/5/C/85C1EF36-852F-4504-9946-E01BE77AEAD1/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Określanie rynku docelowego

Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPobierz

Począwszy od 30 listopada 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 2 września 2019 r. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/MSFT_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V1. com/download/b/c/b/bcbe77ad-5be5-46a0-9480-27a352168525/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V4. com/download/3/5/2/3529c04a-f2c4-4c25-806f-fce446496257/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V3. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V2. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business Plus

Od 9 czerwca 2021 r. com/download/0/7/2/072d8872-4669-4f84-869b-e73e33647de9/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. do 8 czerwca 2021 r. com/download/8/5/2/852d8f01-c159-4ad1-bf9f-db638e72170a/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditio.... pdf" target="_blank">Pobierz

Angielski

Pobierz

Od 18 stycznia 2022 r. pdf " target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for SchoolsPobierz

Pakiet Microsoft Complete for Business StudentPobierz

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandCondi.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 października 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 23 maja 2017 r. do 8 października 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandConditions_V1. com/download/5/1/3/513fee51-0ad9-4dc7-912a-3911f772c1d1/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Student_V5. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Student_V3. com/download/F/6/7/F67618BE-9E70-494E-97E5-3C78B87D3D91/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer.... com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 kwietnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_and_Consumer_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dla urządzeń Surface HubPobierz

Począwszy od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Australia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 28 września 2017 r. do 26 sierpnia 2019 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Australia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 kwietnia 2016 r. do 27 września 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaPobierz

Warunki i postanowienia obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoPobierz

Surface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialnościPobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Austrii.

Niemiecki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Austrii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńUsługi Advanced Exchange — postanowieniaPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Austrii.

Warunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 19 lutego 2020 r. com/download/c/f/8/cf8af095-776c-4bd2-be29-80e147b69234/MSFT_Austria_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 22 maja 2018 r. com/download/B/4/5/B4509EAA-C2F9-4C91-A1B5-175599D69386/MSFT_Austria_DE_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od (lub po) 7 listopada 2017 r. do (lub przed) 21 maja 2018 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Austria_DE_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

niemiecki

Począwszy od 15 kwietnia 2022 r.

Rozszerzony plan serwisowania sprzętu Microsoft Plus jest specyficzny dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe są dodane po dokonaniu płatności. com/download/6/3/e/63e801a2-f806-4c20-bb09-7425c79142d3/MSFT_Austria_DE_CommercialEHSOnly_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 21 lipca 2021 r. do 14 kwietnia 2022 r. włącznie

Od 15 lutego 2020 r. do 20 lipca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 maja 2018 r. do 14 lutego 2020 r. com/download/2/6/A/26A26A7D-243D-46C7-B35E-55731F00A50C/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 29 września 2017 r. do 21 maja 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 3 maja 2015 r. do 28 września 2017 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu lub po 15 listopada 2021 r. com/download/e/6/9/e6969145-1bd8-418a-a46a-027708ed9c9d/MSFT_Austria_DE_CommercialEHSOnly_DualScreen_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Austria_DE_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/0/F/6/0F6F93B2-E0C7-4333-B29C-756D44AFBF19/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 13 czerwca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 12 czerwca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPobierz

Od 31 grudnia 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/b/3/9/b39480b3-6e6e-402b-900c-b359bc557548/MSFT_Austria_DE_Commercial_Complete_for_Business_PLUS_TermsandConditions_V1.... pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 15 maja 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/d/4/d/d4ddc638-c442-4419-ba92-85591f240ff4/MSFT_Austria_DE_Commercial_CompleteforBusinessPlus_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Enterprise

Do 1 sierpnia 2018 r. com/download/4/9/6/496B00C0-5B48-451F-85BA-0F53313E74E7/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz postanowienia

Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EducationPobierz

Pobierz

Od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. do 29 lipca 2019 r. com/download/C/E/7/CE7784E1-0453-48AE-8B0B-F6E537D511DC/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 24 sierpnia 2017 r. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. do 24 sierpnia 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Bahrajnie.

Arabski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są udostępnione dla Bahrajnu.

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Bahrajnie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Bahrain_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 grudnia 2020 r. do 20 grudnia 2021 r. com/download/0/c/f/0cf66270-a8d2-471c-9ee0-b7c4dea938d4/MSFT_Bahrain_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Belgii.

Holenderski

Pobierz

Francuski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Belgii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Belgii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

francuski

Pobierz

Pobierz

Od 22 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2022 r. com/download/c/d/4/cd4549ee-c5f6-4e2c-885a-464abfe369e4/MSFT_Belgium_NL_Commercial EHSOnly_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Belgium_FR_Commercial EHSPlus_v1. com/download/c/d/4/cd4549ee-c5f6-4e2c-885a-464abfe369e4/MSFT_Belgium_FR_Commercial EHSOnly_TermsandConditions_SC_V1. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 września 2017 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Belgium_NL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 25 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Belgium_NL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Belgium_NL_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/D/A/0/DA08DFD3-FDCD-422B-9C1D-367A25E953A4/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Belgium_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Boliwii.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Brazylii.

Portugalski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Bułgarii.

Bułgarski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Bułgarii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Stanach Zjednoczonych

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Począwszy od 15 maja 2022 r.

Pobierz

Od 21 lipca 2021 r. do 14 maja 2022 r. com/download/6/3/e/63e801a2-f806-4c20-bb09-7425c79142d3/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 kwietnia 2021 r. com/download/f/a/d/fad5c790-158e-4023-b796-2def22d8afbf/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2[1]. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 maja 2019 r. do 26 kwietnia 2021 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 kwietnia 2021 r. com/download/a/e/f/aef3375d-4b64-434a-8190-fcb43281b638/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1[1]. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 1 grudnia 2019 r. com/download/3/d/8/3d887a91-86dd-46b5-9cae-85ef9afd9585/MSFT_Bulgaria_BG_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Kanadzie. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft Limited Hardware Warranty-North America. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft Limited Hardware Warranty-North America_FR-CA. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Kanady.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Kanadzie

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 4 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_FR_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Lokalizacja

Od 8 października 2018 r.

Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Jukon, Nowa Fundlandia i Labrador, Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebec, Saskatchewan

Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Jukon

Pobierz

Nowa Fundlandia i Labrador, Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebec, Saskatchewan

Pobierz

Od 18 lutego 2021 r. com/download/9/7/5/97537720-b3ed-4ecc-b3a5-2bbb17b2cb32/MSFT_CAN_EN_Consumer_Complete_Duo_TermsandConditions_v1. com/download/9/7/5/97537720-b3ed-4ecc-b3a5-2bbb17b2cb32/MSFT_CAN_FR_Consumer_Complete_Duo_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_CAN_EN_Commercial_EHS__Accessories_Termsandconditions%20v1. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_CAN_FR_Commercial_EHS_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 grudnia 2019 r. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions%20V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 października 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_Canada_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 września 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions%20V4. com/download/F/B/4/FB466E41-FE03-40C2-BF46-44AB438AD005/MSFT_Canada_F_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_EN_Complete_for_Bussiness_for_Accessories_TermsandConditions%20v1.... com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_FR_Complete_for_Bussiness_for_Accessories_TermsandConditions%20v1.... pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 maja 2017 r. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 30 kwietnia 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V2. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_FR_Complete_for_Business_TermsandConditions_V6. com/download/F/B/4/FB466E41-FE03-40C2-BF46-44AB438AD005/NWS-MSCP-CFB-CAN%20MSFT%20Complete%20Business_V5. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V4. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. pdff" target="_blank">PobierzPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 czerwca 2019 r. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_CAN_EN_Surface_Hub_EHS_Onlys_SurfHub2%20v5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 października 2017 r. do 26 czerwca 2019 r. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_CAN_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_COM_Canada_INS_ENG_SurfaceHub_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_INS_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_SC_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_CAN_FR_Surface_Hub_EHS_Only_SurfHub2%20v5. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_CAN_FR_Complete_for_Business_Hub_French_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_COM_Canada_INS_FR_SurfaceHub_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_INS_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_SC_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Chile.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC, gogli HoloLens i platformy Azure Kinect DK w Chinach.

Urządzenie

Chiński (uproszczony)

urządzenia Surface, konsole Xbox, akcesoria komputerowe, gogle HoloLens i platforma Azure Kinect DK

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja handlowa dla urządzeń Surface dla urządzeń Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro 9, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Pro X, Surface Book 3, Surface Laptop Go, Surface Laptop Go 2 i Surface Laptop Studio

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Chin.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft Plus

Od 11 lutego 2022 r. com/download/f/6/4/f643a9ce-e3ee-4c4a-a198-0c66daedb28e/MSFT_China_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 12 października 2019 r. do 10 lutego 2022 r. com/download/a/8/2/a82f9ddc-4f47-45f4-8a21-93467ccc969c/MSFT_China_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 6 maja 2018 r. do 10 lutego 2022 r. com/download/3/e/c/3ec6dcd4-4bdf-4af6-a3d8-4ccce93949b8/MSFT_China_ZH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 6 kwietnia 2015 r. do 5 czerwca 2018 r. com/download/3/e/c/3ec6dcd4-4bdf-4af6-a3d8-4ccce93949b8/MSFT_China_ZH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 grudnia 2021 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 1 lutego 2020 r. do 21 grudnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/9/2/3/923FCFCA-EFD3-4F8F-A3BB-F7E6C995E6C8/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2020 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/9/2/3/923FCFCA-EFD3-4F8F-A3BB-F7E6C995E6C8/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 czerwca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 13 czerwca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_China_ZH_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Kupione od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_China_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Kupione od 27 listopada 2020 r. com/download/5/f/a/5fa20d26-08ff-4cfb-8c71-eb30ce867768/MSFT_China_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Kostaryce.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Kolumbii.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Chorwacji.

Chorwacki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Chorwacji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Chorwacji.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Cyprze. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_EN-GB. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Cypru.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Cyprze.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Grecki

Pobierz

Od 1 października 2021 r. com/download/e/9/9/e99f5bf4-6f7a-4f27-a14f-1bb186657e3d/MSFT_Cyprus_EL_CommericalEHSOnly_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Turecki

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Czechach.

Czeski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Czech.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńUsługi Advanced Exchange — postanowieniaPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Czechach.

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Danii.

Duński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Danii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Danii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 31 marca 2021 r. com/download/b/3/9/b39480b3-6e6e-402b-900c-b359bc557548/MSFT_Denmark_DA_Commercial_Complete_for_BusinessPlus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Dominikanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Ekwadorze.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Egipcie. com/download/c/3/a/c3a1243d-40fe-4464-bc86-fa15b087de51/Standard_Limited_Warranty_AR-EG. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Estonii.

Estoński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Estonii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Estonii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 1 maja 2019 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Estonia_ET_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Finlandii.

Fiński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Finlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Finlandii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 3 maja 2015 r. do 7 marca 2018 r. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/V2/MSFT_Finland_FL_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens we Francji.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Francji.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące we Francji

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 18 lutego 2021 r. com/download/4/3/8/43870b67-8e9a-45a8-8f79-4889d451e3bf/MSFT_France_FR_Commercial_CompleteforBusinessPlus_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 22 maja 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. com/download/D/7/5/D752B395-3D29-4D9D-ACBA-28466CB99652/MSFT_France_FR_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 21 maja 2018 r. com/download/D/7/E/D7ED6A33-7060-4025-A26F-7068AA55DA57/MSFT_France_FR_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Niemczech.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Niemiec.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Niemczech.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

W dniu lub po 30 listopada 2020 r. com/download/b/9/b/b9b58fd7-65df-4cba-9542-0886efbf8c78/MSFT_Germany_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 19 lutego 2020 r. com/download/c/f/8/cf8af095-776c-4bd2-be29-80e147b69234/MSFT_Germany_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

niemiecki

Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/1/c/d/1cd2cc78-15ad-41bb-a61e-b8564042cb06/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. com/download/4/b/9/4b9ebd1a-acae-4a71-ad6b-1c28dea8cad2/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/d/f/7/df79e760-87bb-4e7e-aef1-4fa5c0576bee/MSFT_Germay_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Germany_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/d/e/3/de3408dd-5f60-46c9-949e-9f5b768e8ad6/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. com/download/8/e/1/8e15e82a-40fe-4940-9175-773bd535522d/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/8/e/c/8ec06bb4-9b9b-417b-9b4a-3f840750b8d4/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Grecji. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_EL. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Grecji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Grecji.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 15 października 2019 r. do 26 czerwca 2021 r. com/download/9/7/9/97903A19-A778-4DDA-96BB-B259A54D01E3/MSFT_Greece_EL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Gwatemali.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong.

Język

Link

Chiński (tradycyjny)

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Hongkongu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Hongkongu.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Warunki rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPobierz

Począwszy od 3 stycznia 2020 r. com/download/9/5/7/957c7c6f-8a1b-4054-8523-c90fbc70ef46/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/f/6/4/f643a9ce-e3ee-4c4a-a198-0c66daedb28e/MSFT_Hong Kong_EN_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/b/d/6bd521ab-a0da-493a-9ac1-bce03a3b44df/MSFT_Hong%20Kong_EN_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Od 22 grudnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/a/8/c/a8c6bad0-2cc5-4b73-9058-4813d4fff278/MSFT_Hong Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Hong Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_Hong%20Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Hong%20Kong_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 30 czerwca 2021 r. com/download/5/1/4/5142f83a-c745-4bb5-8a58-424753ce129d/MSFT_Hong Kong_ZH_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

angielski

Od 30 czerwca 2021 r. com/download/d/8/f/d8fb9dd7-1cc3-4cf1-b9b9-17001ed59b67/MSFT_Hong Kong_EN_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 sierpnia 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Zakup od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Hong Kong_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 czerwca 2017 r. com/download/8/3/7/837F2D20-D036-4002-BAAE-E19959B6C30C/MSFT_Hong%20Kong_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Węgrzech.

Węgierski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Węgier.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Węgrzech.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft Data zakupu

Począwszy od 15 czerwca 2022 r. com/download/9/b/9/9b9f0363-d05e-4369-87c4-5d1ad5b24e1b/MSFT_Hungary_HU_Commercial EHS Plus_v1. pdf " target="_blank">Pobierz

Od 15 grudnia 2020 r. com/download/9/c/a/9ca8b324-c84f-45e7-bba7-ec133939c8f5/MSFT_Hungary_HU_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Indiach.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Indii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Indiach.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 8 listopada 2022 r. com/download/a/f/1/af1a8587-019b-4367-8d1d-35df9a623b04/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_and_Plus_TermsandConditions_V7. do 7 listopada 2022 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 28 kwietnia 2021 r. com/download/a/2/2/a224b9f9-4ff8-4be4-b460-4dd4b74967af/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 kwietnia 2018 r. com/download/8/1/A/81A5AC23-030B-488B-ACED-4534565A4B7B/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 kwietnia 2016 r. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

1 października 2021 r. lub później

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Irlandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Irlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Irlandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 1 września 2020 r. com/download/2/7/0/27094fb6-1294-455d-b5bb-da7083cd5729/MSFT_Ireland_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. do 31 sierpnia 2020 r. com/download/b/c/1/bc15470b-fe8b-4278-ade3-c53be63a1f47/MSFT Ireland_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Ireland_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Od 26 lutego 2021 r. com/download/7/3/9/739ed658-3eef-48c9-9876-f8be240b5dcf/MSFT_Ireland_EN_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu 22 maja 2018 r. lub po 22 maja 2018 r. oraz w dniu 25 lutego 2021 r. lub po 25 lutego 2021 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_IR_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 26 lutego 2021 r. com/download/8/8/7/887ad8ed-47d5-4e8e-aff2-1c0adcc8706e/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/8/7/c/87c1e3b3-4b2f-407b-ba7f-ac609f3991b9/MSFT Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_Termsand_Conditions_V4. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_IR_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 7 grudnia 2020 r. com/download/1/b/5/1b50c7ff-fcfa-4526-a32e-052856be5bd9/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_with_DR_TermsandConditi.. _. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox w Izraelu.

Hebrajski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens we Włoszech.

Włoski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Włoch.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące we Włoszech

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 18 września 2020 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 12 marca 2020 r. do 17 września 2020 r. com/download/3/c/2/3c2239aa-efa3-4a4e-818a-00e5d0af68bb/MSFT_Italy_IT_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 8 marca 2019 r. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V7. do 7 maja 2019 r. com/download/2/D/3/2D3213FC-840E-41A6-9B84-1AB50A5C34FF/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2018 r. com/download/C/6/6/C66CA52D-CD08-489B-B025-A2038972BDCB/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. do 14 lutego 2018 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

włoski

Pobierz

Pobierz

Od 18 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V7. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 maja 2019 r. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V6. com/download/8/7/2/872083F1-BE4F-4011-AD54-3050803AB880/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 16 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. com/download/B/2/9/B29C1D33-D08F-446F-8E22-D92E645D6478/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 18 września 2020 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V6. com/download/9/1/F/91F93301-F868-4A8A-BDA1-0415BF162254/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. com/download/D/0/8/D080D099-8E23-4156-9359-512F8F69EE80/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 19 stycznia 2017 r. com/download/B/A/1/BA13306C-0C9A-467E-B3E6-796D34383862/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V3. do 18 stycznia 2017 r. com/download/B/A/1/BA13306C-0C9A-467E-B3E6-796D34383862/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/E/9/5/E95D399B-422B-4C47-A976-744F0306D76C/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Italy_IT_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Japonii.

Japoński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Japonii.

Postanowienia programu Microsoft Consumer Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Commercial Complete for Business dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationPostanowienia dotyczące komercyjnych rozszerzonych usług sprzętowych firmy Microsoft dla urządzeń z podwójnym ekranemRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Japonii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia programu Microsoft Consumer Complete dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 10 stycznia 2022 r. com/download/0/b/4/0b45754a-b6bf-48c8-a12b-5060551f9157/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 4 listopada 2019 r. com/download/3/f/7/3f7983dd-7aa1-4f3a-a434-47058be5961c/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 7 listopada 2017 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 2 czerwca 2017 r. do 6 listopada 2017 r. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. do 1 czerwca 2017 r. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/V2/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Commercial Complete for Business dla urządzeń z podwójnym ekranemPobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 czerwca 2021 r. com/download/0/e/f/0efef3e6-5715-4ede-904f-e4e2eacba831/MSFT_Japan_JP_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

japoński

Od 30 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. com/download/e/a/7/ea7fc561-7daa-4aa2-aefa-b6a12ce6c3bf/MSFT_Japan_JP_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Postanowienia dotyczące komercyjnych rozszerzonych usług sprzętowych firmy Microsoft dla firm dotyczące urządzeń z podwójnym ekranemPobierz

Pobierz

Począwszy od 22 kwietnia 2019 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V4. 0. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 września 2017 r. do 21 kwietnia 2019 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 18 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 marca 2016 r. do 17 sierpnia 2017 r. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Jordanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Kuwejcie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są udostępnione dla Kuwejtu.

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Łotwie.

Łotewski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Łotwy.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Łotwie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Libanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Litwie.

Litewski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Litwy.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Litwie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja dotyczy urządzeń Surface, Xbox, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń HoloLens w Luksemburgu.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Luksemburga.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Luksemburgu.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 16 lipca 2020 r. com/download/e/5/3/e539fc6a-0671-4a39-a85f-7e08e4400846/MSFT_Luxembourg_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. do 15 lipca 2020 r. com/download/B/F/F/BFFC8F36-34B6-4E3A-8783-DE1F2BA17EF6/MSFT_Luxembourg_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/b/9/6/b9617182-6f5f-4e38-b0a1-eb7065a70614/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHSOnlyPlus_V1. com/download/e/5/3/e539fc6a-0671-4a39-a85f-7e08e4400846/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/7/0/C/70C0465B-6D2C-4C64-B4DB-B6003B817FFB/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lipca 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 3 maja 2015 r. do 1 marca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Luxembourg_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Luxembourg_FR_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Malezji.

Malajski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Malezji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Malezji

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 25 czerwca 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Malaysia_MY_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Malcie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Malty.

Urządzenia Surface dla firm, przedsiębiorstw i sektora edukacji

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Malcie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

maltański

Pobierz

Warunki i postanowienia dotyczące rozszerzonego serwisowania sprzętu komputerowego firmy Microsoft

Od 15 lutego 2021 r. com/download/2/8/0/280c576a-2380-4abf-b3d6-24e2db35cf7e/MSFT_Malta_MT_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2021 r. com/download/4/f/c/4fc53b49-7490-4c57-909b-b876d7639570/MSFT_Malta_MT_Commercial_Complete_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Meksyku.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Meksyku.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 21 października 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES%20_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 5 sierpnia 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES%20_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 marca 2014 r. do 4 sierpnia 2020 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Mexico_ES_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Kupione od 21 października 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Maroku.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Holandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Holandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Holandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Nowej Zelandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Nowej Zelandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Nowej Zelandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 4 listopada 2019 r. com/download/3/f/7/3f7983dd-7aa1-4f3a-a434-47058be5961c/MSFT_New%20Zealand_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions.... pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 13 grudnia 2018 r. com/download/8/7/3/873d4ce6-2d43-4bb2-97f2-791f051f6d57/MSFT_New Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/4/1/4/4142E3AE-83F5-4F68-801A-C4BB26629E3B/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Rozszerzona ochrona serwisowa sprzętu

Pobierz

Począwszy od 27 sierpnia 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_New%20Zealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_New%20Zealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 kwietnia 2015 r. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_NewZealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pakiet Complete for Business

Od 1 kwietnia 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. do 31 marca 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_New%20Zealand_EN_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Norwegii.

Norweski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Norwegii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Norwegii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Omanie.

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Omanie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Panamie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Paragwaju.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Peru.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Polsce.

Polski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Polski.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Polsce

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 12 października 2017 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Poland_PL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Do 11 października 2017 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Poland_PL_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 listopada 2020 r. com/download/9/7/2/97242253-0871-4529-a6f6-83927acd1664/MSFT_Poland_PL_Commercial_Complete_for_Business_with_DR_TermsandConditii.... pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 października 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Poland_PL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Portugalii. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_PT-PT. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Portugalii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Portugalii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 6 listopada 2018 r. com/download/D/7/E/D7ED6A33-7060-4025-A26F-7068AA55DA57/MSFT_Portugal_PT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 kwietnia 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Portugal_PT_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Katarze. com/download/d/3/4/d343e7c6-94b0-4320-8bca-99adcdb017e3/Standard_Limited_Warranty_EN-MEA_RU_UA. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Kataru.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Katarze

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

W okresie od 13 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Qatar_AR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V2. 2. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 12 grudnia 2018 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Qatar_AR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Qatar_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 23 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r. com/download/A/B/2/AB2748DD-B6DD-41EE-BF5B-AD08186512A7/MSFT_Qatar_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. do 22 kwietnia 2018 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Qatar_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Qatar_AR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/A/B/2/AB2748DD-B6DD-41EE-BF5B-AD08186512A7/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Qatar_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Rumunii.

Rumuński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Rumunii.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Rumunii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Uwaga: W celu uzyskania informacji dotyczących odsprzedaży, skorzystaj z dokumentu Warunki i postanowienia, który został wysłany do Ciebie w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupu. com/download/9/b/9/9b9f0363-d05e-4369-87c4-5d1ad5b24e1b/MSFT_Romania_RO_Commercial EHS Plus_v1_website version. pdf" target="_blank">Pobierz

15 stycznia 2021 r. i później

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Rosji.

Rosyjski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Arabii Saudyjskiej.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Arabii Saudyjskiej.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Od 29 grudnia 2021 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Saudi Arabia_AR _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Saudi Arabia_EN _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/6/0/5/60594e8f-44d5-4669-ab64-fea1fbce00ee/MSFT_Saudi Arabia_EN _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Saudi%20Arabia_EN%20_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 marca 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Saudi Arabia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Saudi%20Arabia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Singapurze.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Singapuru.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Singapurze.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Słowacji.

Słowacki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Słowacji.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Słowacji.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Słowenii.

Słowenia

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Słowenii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Słowenii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Słoweński

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 1 maja 2019 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Slovenia_SL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i gogli HoloLens w Republice Południowej Afryki. com/download/b/3/1/b311fbc2-da94-4af7-94e9-8c1b7224cda3/Standard_Limited_Warranty_EN-ZA. pdf" target="_blank">Pobierz

Rozszerzone postanowienia zostały również udostępnione dla Republiki Południowej Afryki.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Pobierz

Począwszy od 29 lipca 2020 r. com/download/e/2/4/e24835fa-bfdd-4d85-9240-042b2e7bba40/MSFT_South%20Africa_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Począwszy od 9 grudnia 2020 r. com/download/e/2/4/e24835fa-bfdd-4d85-9240-042b2e7bba40/MSFT_South%20Africa_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Korei Południowej.

Koreański

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Korei.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Korei Południowej.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Do 30 czerwca 2015 r. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Korea_KO_Commercial_EHS_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 31 grudnia 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Korea_KO_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lipca 2015 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Korea_KO_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Począwszy od 14 sierpnia 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Korea_KO_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Hiszpanii. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_ES-ES. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Hiszpanii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Hiszpanii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 7 listopada 2018 r. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Spain_ES_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 maja 2015 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Spain_ES_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Szwecji.

Szwedzki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Szwecji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Szwecji.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Szwajcarii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Szwajcarii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Szwajcarii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Począwszy od 22 maja 2018 r. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Switzerland_FR_Commercial EHSPlus_v1. com/download/5/8/1/5811450c-c4cf-4f84-aa5d-32c056871df2/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V5. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Switzerland_IT_Commercial EHSPlus_v1. com/download/5/8/1/5811450c-c4cf-4f84-aa5d-32c056871df2/MSFT_Switzerland_IT_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V5. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

PobierzPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja dotyczy urządzeń Surface, Xbox, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń HoloLens w Tajwanie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Tajwanu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Tajwanie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Kupione od 1 grudnia 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Taiwan_ZT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i urządzeń HoloLens w Tajlandii.

Tajski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Tajlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Tajlandii.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/0/5/1/051b614b-cb39-465d-84cd-fccbc01c67de/MSFT_Thailand_TH _Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/MSFT_Thailand_TH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/MSFT_Thailand_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface zakupionych na Filipinach.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Filipin.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for Business

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Filipinach.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Począwszy od 15 lipca 2021 r. com/download/b/c/1/bc14c3b5-24c0-4ed3-b051-1573839072d2/MSFT_Philippines_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

W dniu 15 września 2021 r. com/download/a/1/7/a1734d00-419d-4c53-b2b2-27c797f5116c/MSFT_Philippines_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobieranie

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Trynidadzie i Tobago.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Turcji. com/download/b/f/1/bf11e639-4cbe-43d1-9825-b6deb1b4936d/XboxOne_StandardWarranty_tr-TR. pdf" target="_blank">Pobierz

Akcesoria komputerowe

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Ukrainie.

ukraiński

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rozszerzone postanowienia zostały również udostępnione dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 26 kwietnia 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_UAE_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Linki

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Zjednoczonym Królestwie. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_%20Warranty%20EOC_EN-GB. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Zjednoczonego Królestwa.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseMicrosoft Accidental Damage Protection Plus — postanowieniaMicrosoft Accidental Damage Protection — postanowieniaPostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 16 listopada 2020 r. com/download/9/e/3/9e34fb77-7e44-4ee3-9d54-f4a0833ac981/MSFT_UK_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions _V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 listopada 2019 r. do 15 listopada 2020 r. com/download/6/d/9/6d9d764c-9dc0-45ca-a6f2-b33bef82b2bb/MSFT_UK_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 22 czerwca 2021 r. com/download/1/4/2/1426f393-320f-490d-afcb-9877f3e47e61/MSFT_UK_EN_Commercial EHSOnly_Accessories_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/2/6/6/26615f11-b11b-4d83-8717-5d390aa05eb7/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only_for_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 grudnia 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/b/f/f/bffa56c5-95ec-4cb9-b895-07f759925934/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only with DR_TermsandConditions_V1. com/download/4/3/4/4342c082-7fc9-4c80-a096-1c7519f89a5d/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2020 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/MSFT_UK_EN_Complete_for_Business_for_Accessories_TermsandConditions%20v1%20. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/e/4/4/e44a3654-b350-47ac-9205-c8d9c5cf3b4f/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Microsoft Accidental Damage Protection Plus — postanowienia

Od 1 czerwca 2022 r. com/download/f/9/3/f93c83e4-932a-4f8c-b049-d5d12b3d40ad/MSFT_UK_CommericalADP Plus_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Microsoft Accidental Damage Protection — postanowieniaPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC, gogli HoloLens i platformy Azure Kinect DK w Stanach Zjednoczonych. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft%20Limited%20Hardware%20Warranty-North%20America. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft%20Limited%20Hardware%20Warranty-North%20America_ES-US. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Stanów Zjednoczonych

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem urządzeniaRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 6 grudnia 2018 r. com/download/F/C/3/FC3B6AB7-8FD5-461F-93CB-BC9F4808B07F/%5bPRINT%5d%20MSFT_Cons_Complete_V6. 1%20form%20NWS-MSCP-USA%20(09-17). do 5 grudnia 2018 r. com/download/D/6/C/D6C7BD67-B552-45A9-8DFB-09997712ED7D/MSFT_USA_EN_Consumer_Complete_TCs_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu lub po 10 września 2020 r. com/download/9/3/e/93e50811-7c19-4b53-b471-7324edd90264/MSFT_USA_EN_Consumer_Complete_for_Dual_Screen%20Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 4 lutego 2022 r. włącznie

Rozszerzona usługa sprzętowa firmy Microsoftjest specyficzna dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe zostaną dodane po uiszczeniu płatności. com/download/0/2/2/022fcd25-cf7b-40b4-a9a0-72517b946910/MSFT_US_Commercial_EHSOnly_Termsandconditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 grudnia 2019 r. do 3 grudnia 2022 r. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_US_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/3/3/2/33236F33-21C9-4925-A38A-7646FAD76744/MSFT_US_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_USA_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. do 31 stycznia 2018 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_USA_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pakiet Microsoft Complete for Business z zachowaniem urządzenia — postanowienia

Od 12 grudnia 2018 r. com/download/F/C/3/FC3B6AB7-8FD5-461F-93CB-BC9F4808B07F/%5bPRINT%5d%20MSFT_Com_CfB_KYOD_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Obsługa serwisowa następnego dnia roboczego — warunki i postanowienia

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 19 stycznia 2022 r. com/download/b/a/d/bad1d32e-0af6-4778-a872-c336ed25bc1e/MSFT_US_Surface_Hub_EHS_Only_Termsandconditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 czerwca 2019 r. do 18 stycznia 2022 r. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_USA_EN_Surface_Hub_EHS_Only_Termsandconditions_V4. com/download/4/5/A/45A4EFD6-C57A-4256-BCA7-BAF7CF175B02/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Urugwaju.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i urządzeń HoloLens w Wietnamie.

Wietnamski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Wietnamu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Wietnamie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 30 października 2020 r. com/download/3/e/9/3e997972-c060-4a7e-a02d-604f8e006876/MSFT_Vietnam_VI_Commercial_EHS_Only_Termsandconditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Ograniczona gwarancja C P A M P I 80m

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja C P A M P I 80m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja C P A M P I 80m