Księga danych technicznych produktów Ge S21o0

Księga danych technicznych produktów Ge S2100 to dokumentacja, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktu, w tym wszystkie jego parametry techniczne, instrukcje dotyczące instalacji i obsługi, informacje na temat bezpieczeństwa, dane dotyczące zgodności z przepisami, a także wiele więcej. Księga danych technicznych produktu Ge S2100 jest niezbędna dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami używania i konserwacji produktu, a także do przeprowadzania jego napraw. Dlatego też, aby mieć pewność, że wszystkie dane dotyczące produktu są aktualne, powinna być regularnie aktualizowana i odnawiana.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych produktów Ge S21o0

Przedsiębiorca w ramach swojej działalności ponosi różnorodne koszty, które następnie musi uwzględnić w odpowiednich kolumnach podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest to istotne nie tylko ze względu na rzetelność ewidencji, ale też dlatego, że w przeprowadzanym na zakończenie i rozpoczęcie roku podatkowego remanencie należy ujmować wyłącznie pozycje z kolumny 10 - czyli materiały i towary.

Materiały i towary- definicja

Definicje materiałów i towarów zostały wyjaśnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z § 3. ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia pojęciem materiałów podstawowych określa się takie surowce, które w procesie produkcji albo podczas świadczenia usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Zgodnie z tym za materiał podstawowy można uznać np. drewno w zakładzie stolarskim, czy też mąkę w piekarni.

Dalej, w grupie tej znajdują się też części składowe, z których producent montuje gotowy wyrób - będą to zatem żarówki i klosze dla wytwórcy lamp, czy też procesory, obudowy i płyty główne w zakładzie produkującym komputery. Ponadto, za taki materiał uznaje się także elementy ściśle z towarem złączone - np. puszki u producenta napojów gazowanych oraz etykiety określające towar i jego właściwości, opakowania wielokrotnego użytku, które nie są w firmie środkami trwałymi - czyli np. palety.

Oprócz materiałów podstawowych w kolumnie 10 należy umieścić także materiały pomocnicze. W tym przypadku chodzi o surowce, które nie są podstawą danego wyrobu, ale w toku produkcji oddają mu swoje właściwości. Tak więc materiałem pomocniczym będzie klej w zakładzie stolarskim, a wata i strzykawki - u lekarza.

W kolumnie 10 - zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych podatnik powinien ujmować także towary handlowe, czyli takie zakupy, których dokonuje się bezpośrednio do ich dalszej odsprzedaży. Łatwo jest tu znaleźć przykłady - owoce i warzywa w warzywniaku, książki w księgarni, części samochodowe w sklepie motoryzacyjnym.

Pozostałe wydatki a materiały i towary

Kolumna 13 PKPiR to miejsce, w którym podatnik ujmuje większość pozostałych kosztów, niestanowiących materiałów czy towarów.

Podstawowe wydatki księgowane w tym miejscu, to m. in. koszty czynszu, mediów, usług telekomunikacyjnych, materiały biurowe, paliwo do samochodów, składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

Także w przypadku, kiedy podatnik tworzy coś w ramach swojej firmy - np. maszynę czy nowe stanowisko pracy - to wydatki poniesione na ten cel uwzględnia właśnie w kolumnie 13. Przykładem może tu być np. zakup części do zbudowania stacji napełniania butli gazem. Bez względu na to, czy wydatki przekroczą 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) i trzeba będzie taką maszynę amortyzować jako stworzony we własnym zakresie środek trwały, czy też koszty będą jednak mniejsze i będzie je można ująć w księdze jednorazowo, odpowiednią kolumną będzie tu zawsze kolumna 13 - pozostałe wydatki.

Należy pamiętać, że oprócz najczęściej wykorzystywanych kolumn w KPiR (10 i 13) przewidziano jeszcze dwie dodatkowe kolumny na wydatki. W kolumnie 11 ujmuje się koszty uboczne zakupu towarów i materiałów - czyli np. transport, wysyłkę czy ubezpieczenie. Ważne, że nie uwzględnia się w tym miejscu kosztów ubocznych dotyczących innych wydatków - w takiej sytuacji całość kwoty z faktury czy rachunku powinna znaleźć się w kolumnie 13 KPiR. Natomiast w kolumnie 12 należy ujmować koszty wynagrodzeń pracowników - zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i w ramach umów cywilnoprawnych.

A0101. 101. 11PKD 01. Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu01. 12 Uprawa ryżu01. 13 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych01. 14 Uprawa trzciny cukrowej01. 15 Uprawa tytoniu01. 16 Uprawa roślin włóknistych01. 19 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie01. 201. 21 Uprawa winogron01. 22 Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych01. 23 Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych01. 24 Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych01. 25 Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów01. 26 Uprawa drzew oleistych01. 27 Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów01. 28 Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych01. 29 Uprawa pozostałych roślin wieloletnich01. 301. 30 Rozmnażanie roślin01. 401. 41 Chów i hodowla bydła mlecznego01. 42 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów01. 43 Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych01. 44 Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych01. 45 Chów i hodowla owiec i kóz01. 46 Chów i hodowla świń01. 47 Chów i hodowla drobiu01. 49 Chów i hodowla pozostałych zwierząt01. 501. 50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)01. 601. 61 Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną01. 62 Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich01. 63 Działalność usługowa następująca po zbiorach01. 64 Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin01. 701. 70 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową0202. 102. 10PKD 02. tomkatowy03"> Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych02. 202. 20 Pozyskiwanie drewna02. 302. tomkatowy03"> Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna02. 402. 40 Działalność usługowa związana z leśnictwem0303. 103. pl/wyszukiwarka/pkd/03. tomkatowy03">PKD 03. tomkatowy03"> Rybołówstwo w wodach morskich03. tomkatowy03"> Rybołówstwo w wodach śródlądowych03. 203. tomkatowy03"> Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich03. tomkatowy03"> Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowychB0505. 105. pl/wyszukiwarka/pkd/05. tomkatowy03">PKD 05. tomkatowy03"> Wydobywanie węgla kamiennego05. 205. tomkatowy03"> Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)0606. 106. pl/wyszukiwarka/pkd/06. tomkatowy03">PKD 06. tomkatowy03"> Górnictwo ropy naftowej06. 206. tomkatowy03"> Górnictwo gazu ziemnego0707. 107. pl/wyszukiwarka/pkd/07. tomkatowy03">PKD 07. tomkatowy03"> Górnictwo rud żelaza07. 207. tomkatowy03"> Górnictwo rud uranu i toru07. tomkatowy03"> Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych0808. 108. pl/wyszukiwarka/pkd/08. tomkatowy03">PKD 08. tomkatowy03"> Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków08. tomkatowy03"> Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu08. 908. 91 Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów08. 92 Wydobywanie torfu08. 93 Wydobywanie soli08. 99 Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane0909. 109. pl/wyszukiwarka/pkd/09. tomkatowy03">PKD 09. tomkatowy03"> Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego09. 909. 90 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanieC1010. 110. pl/wyszukiwarka/pkd/10. tomkatowy03">PKD 10. tomkatowy03"> Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu10. tomkatowy03"> Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu10. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego10. 210. tomkatowy03"> Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków10. 310. 31 Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków10. 32 Produkcja soków z owoców i warzyw10. 39 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw10. 410. tomkatowy03"> Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych10. tomkatowy03"> Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych10. 510. 51 Przetwórstwo mleka i wyrób serów10. 52 Produkcja lodów10. 610. tomkatowy03"> Wytwarzanie produktów przemiału zbóż10. tomkatowy03"> Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych10. 710. 71 Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek10. 72 Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek10. 73 Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych10. 810. 81 Produkcja cukru10. 82 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych10. 83 Przetwórstwo herbaty i kawy10. 84 Produkcja przypraw10. 85 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań10. 86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej10. 89 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana10. 910. tomkatowy03"> Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich10. tomkatowy03"> Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych1111. 011. 01PKD 11. tomkatowy03"> Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi11. 02 Produkcja win gronowych11. 03 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych11. 04 Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych11. 05 Produkcja piwa11. 06 Produkcja słodu11. 07 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych1212. 012. 00PKD 12. tomkatowy03"> PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH1313. 113. pl/wyszukiwarka/pkd/13. A. tomkatowy03">PKD 13. A Produkcja przędzy bawełnianej Produkcja przędzy wełnianej Produkcja przędzy z włókien chemicznych Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici13. 213. tomkatowy03"> Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych Produkcja tkanin z włókien chemicznych Produkcja pozostałych tkanin13. 313. tomkatowy03"> Wykończanie wyrobów włókienniczych13. 913. tomkatowy03"> Produkcja dzianin metrażowych13. tomkatowy03"> Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych13. tomkatowy03"> Produkcja dywanów i chodników13. 94 Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych13. 95 Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży13. 96 Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych13. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana1414. 114. pl/wyszukiwarka/pkd/14. tomkatowy03">PKD 14. tomkatowy03"> Produkcja odzieży skórzanej14. tomkatowy03"> Produkcja odzieży roboczej14. tomkatowy03"> Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej14. tomkatowy03"> Produkcja bielizny14. tomkatowy03"> Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży14. 214. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów futrzarskich14. 314. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów pończoszniczych14. tomkatowy03"> Produkcja pozostałej odzieży dzianej1515. 115. pl/wyszukiwarka/pkd/15. tomkatowy03">PKD 15. tomkatowy03"> Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych15. tomkatowy03"> Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich15. 215. tomkatowy03"> Produkcja obuwia1616. 116. pl/wyszukiwarka/pkd/16. tomkatowy03">PKD 16. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów tartacznych16. 216. tomkatowy03"> Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna16. tomkatowy03"> Produkcja gotowych parkietów podłogowych16. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa16. tomkatowy03"> Produkcja opakowań drewnianych16. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania1717. 117. pl/wyszukiwarka/pkd/17. tomkatowy03">PKD 17. tomkatowy03"> Produkcja masy włóknistej17. tomkatowy03"> Produkcja papieru i tektury17. 217. tomkatowy03"> Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury17. tomkatowy03"> Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych17. tomkatowy03"> Produkcja artykułów piśmiennych17. tomkatowy03"> Produkcja tapet17. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury1818. 118. pl/wyszukiwarka/pkd/18. tomkatowy03">PKD 18. tomkatowy03"> Drukowanie gazet18. tomkatowy03"> Pozostałe drukowanie18. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku18. tomkatowy03"> Introligatorstwo i podobne usługi18. 218. tomkatowy03"> Reprodukcja zapisanych nośników informacji1919. 119. pl/wyszukiwarka/pkd/19. tomkatowy03">PKD 19. tomkatowy03"> Wytwarzanie i przetwarzanie koksu19. 219. tomkatowy03"> Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej2020. 120. pl/wyszukiwarka/pkd/20. tomkatowy03">PKD 20. tomkatowy03"> Produkcja gazów technicznych20. tomkatowy03"> Produkcja barwników i pigmentów20. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych20. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych20. tomkatowy03"> Produkcja nawozów i związków azotowych20. tomkatowy03"> Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych20. 17 Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych20. 220. tomkatowy03"> Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych20. 320. tomkatowy03"> Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających20. 420. tomkatowy03"> Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących20. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych20. 520. tomkatowy03"> Produkcja materiałów wybuchowych20. tomkatowy03"> Produkcja klejów20. 53 Produkcja olejków eterycznych20. 59 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana20. 620. 60 Produkcja włókien chemicznych2121. 121. pl/wyszukiwarka/pkd/21. tomkatowy03">PKD 21. tomkatowy03"> Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych21. 221. tomkatowy03"> Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych2222. 122. pl/wyszukiwarka/pkd/22. tomkatowy03">PKD 22. tomkatowy03"> Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy22. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z gumy22. 222. tomkatowy03"> Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych22. tomkatowy03"> Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych22. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych22. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych2323. 123. pl/wyszukiwarka/pkd/23. tomkatowy03">PKD 23. tomkatowy03"> Produkcja szkła płaskiego23. tomkatowy03"> Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego23. tomkatowy03"> Produkcja szkła gospodarczego23. tomkatowy03"> Produkcja włókien szklanych23. tomkatowy03"> Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne23. 223. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów ogniotrwałych23. 323. tomkatowy03"> Produkcja ceramicznych kafli i płytek23. tomkatowy03"> Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny23. 423. tomkatowy03"> Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych23. tomkatowy03"> Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych23. tomkatowy03"> Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych23. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych23. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych23. 523. tomkatowy03"> Produkcja cementu23. tomkatowy03"> Produkcja wapna i gipsu23. 623. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów budowlanych z betonu23. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu23. tomkatowy03"> Produkcja masy betonowej prefabrykowanej23. tomkatowy03"> Produkcja zaprawy murarskiej23. 65 Produkcja cementu wzmocnionego włóknem23. 69 Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu23. 723. tomkatowy03"> Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia23. 923. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów ściernych23. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana2424. 124. pl/wyszukiwarka/pkd/24. tomkatowy03">PKD 24. tomkatowy03"> Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych24. 224. tomkatowy03"> Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali24. 324. tomkatowy03"> Produkcja prętów ciągnionych na zimno24. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno24. 33 Produkcja wyrobów formowanych na zimno24. 34 Produkcja drutu24. 424. tomkatowy03"> Produkcja metali szlachetnych24. tomkatowy03"> Produkcja aluminium hutniczego Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium24. tomkatowy03"> Produkcja ołowiu, cynku i cyny24. tomkatowy03"> Produkcja miedzi24. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych metali nieżelaznych24. tomkatowy03"> Wytwarzanie paliw jądrowych24. 524. tomkatowy03"> Odlewnictwo żeliwa24. tomkatowy03"> Odlewnictwo staliwa24. tomkatowy03"> Odlewnictwo metali lekkich24. 54 Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane2525. 125. pl/wyszukiwarka/pkd/25. tomkatowy03">PKD 25. tomkatowy03"> Produkcja konstrukcji metalowych i ich części25. tomkatowy03"> Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej25. 225. tomkatowy03"> Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania25. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych25. 325. tomkatowy03"> Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą25. 425. tomkatowy03"> Produkcja broni i amunicji25. 525. tomkatowy03"> Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków25. 625. tomkatowy03"> Obróbka metali i nakładanie powłok na metale25. tomkatowy03"> Obróbka mechaniczna elementów metalowych25. 725. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców25. tomkatowy03"> Produkcja zamków i zawiasów25. tomkatowy03"> Produkcja narzędzi25. 925. tomkatowy03"> Produkcja pojemników metalowych25. tomkatowy03"> Produkcja opakowań z metali25. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn25. tomkatowy03"> Produkcja złączy i śrub25. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana2626. 126. pl/wyszukiwarka/pkd/26. tomkatowy03">PKD 26. tomkatowy03"> Produkcja elementów elektronicznych26. tomkatowy03"> Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych26. 226. tomkatowy03"> Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych26. 326. tomkatowy03"> Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego26. 426. tomkatowy03"> Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku26. 526. tomkatowy03"> Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych26. tomkatowy03"> Produkcja zegarków i zegarów26. 626. tomkatowy03"> Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego26. 726. tomkatowy03"> Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego26. 826. 80 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji2727. 127. pl/wyszukiwarka/pkd/27. tomkatowy03">PKD 27. tomkatowy03"> Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów27. tomkatowy03"> Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej27. 227. tomkatowy03"> Produkcja baterii i akumulatorów27. 327. tomkatowy03"> Produkcja kabli światłowodowych27. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli27. tomkatowy03"> Produkcja sprzętu instalacyjnego27. 427. tomkatowy03"> Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego27. 527. tomkatowy03"> Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego27. tomkatowy03"> Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego27. 927. tomkatowy03"> Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego2828. 128. pl/wyszukiwarka/pkd/28. tomkatowy03">PKD 28. tomkatowy03"> Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych28. tomkatowy03"> Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych pomp i sprężarek28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych kurków i zaworów28. tomkatowy03"> Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych28. 228. tomkatowy03"> Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych28. tomkatowy03"> Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych28. tomkatowy03"> Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych28. tomkatowy03"> Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana28. 328. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa28. 428. tomkatowy03"> Produkcja maszyn do obróbki metalu28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych28. 928. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla metalurgii28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana2929. 129. pl/wyszukiwarka/pkd/29. tomkatowy03">PKD 29. tomkatowy03"> Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Produkcja samochodów osobowych Produkcja autobusów Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli29. 229. tomkatowy03"> Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep29. 329. tomkatowy03"> Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych29. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli3030. 130. pl/wyszukiwarka/pkd/30. tomkatowy03">PKD 30. tomkatowy03"> Produkcja statków i konstrukcji pływających30. tomkatowy03"> Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych30. 230. tomkatowy03"> Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego30. 330. tomkatowy03"> Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn30. 430. tomkatowy03"> Produkcja wojskowych pojazdów bojowych30. 930. tomkatowy03"> Produkcja motocykli30. tomkatowy03"> Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich30. tomkatowy03"> Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana3131. 031. pl/wyszukiwarka/pkd/31. tomkatowy03">PKD 31. tomkatowy03"> Produkcja mebli biurowych i sklepowych31. tomkatowy03"> Produkcja mebli kuchennych31. tomkatowy03"> Produkcja materaców31. 09 Produkcja pozostałych mebli3232. 132. pl/wyszukiwarka/pkd/32. tomkatowy03">PKD 32. tomkatowy03"> Produkcja monet32. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych32. tomkatowy03"> Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych32. 232. tomkatowy03"> Produkcja instrumentów muzycznych32. 332. tomkatowy03"> Produkcja sprzętu sportowego32. 432. tomkatowy03"> Produkcja gier i zabawek32. 532. tomkatowy03"> Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne32. 932. tomkatowy03"> Produkcja mioteł, szczotek i pędzli32. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana3333. 133. pl/wyszukiwarka/pkd/33. tomkatowy03">PKD 33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja maszyn33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja statków i łodzi33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia33. 233. tomkatowy03"> Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaD3535. 135. pl/wyszukiwarka/pkd/35. tomkatowy03">PKD 35. tomkatowy03"> Wytwarzanie energii elektrycznej35. tomkatowy03"> Przesyłanie energii elektrycznej35. tomkatowy03"> Dystrybucja energii elektrycznej35. tomkatowy03"> Handel energią elektryczną35. 235. tomkatowy03"> Wytwarzanie paliw gazowych35. tomkatowy03"> Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym35. tomkatowy03"> Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym35. 335. tomkatowy03"> Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnychE3636. 036. pl/wyszukiwarka/pkd/36. tomkatowy03">PKD 36. tomkatowy03"> POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY3737. 037. pl/wyszukiwarka/pkd/37. tomkatowy03">PKD 37. tomkatowy03"> ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW3838. 138. pl/wyszukiwarka/pkd/38. tomkatowy03">PKD 38. tomkatowy03"> Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne38. tomkatowy03"> Zbieranie odpadów niebezpiecznych38. 238. tomkatowy03"> Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne38. tomkatowy03"> Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych38. 338. tomkatowy03"> Demontaż wyrobów zużytych38. tomkatowy03"> Odzysk surowców z materiałów segregowanych3939. 039. pl/wyszukiwarka/pkd/39. tomkatowy03">PKD 39. tomkatowy03"> DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIF4141. 141. pl/wyszukiwarka/pkd/41. tomkatowy03">PKD 41. tomkatowy03"> Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków41. 241. tomkatowy03"> Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych4242. 142. pl/wyszukiwarka/pkd/42. tomkatowy03">PKD 42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową dróg i autostrad42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową mostów i tuneli42. 242. tomkatowy03"> Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych42. 942. tomkatowy03"> Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane4343. 143. pl/wyszukiwarka/pkd/43. tomkatowy03">PKD 43. tomkatowy03"> Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43. tomkatowy03"> Przygotowanie terenu pod budowę43. tomkatowy03"> Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich43. 243. tomkatowy03"> Wykonywanie instalacji elektrycznych43. tomkatowy03"> Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43. tomkatowy03"> Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43. 343. tomkatowy03"> Tynkowanie43. tomkatowy03"> Zakładanie stolarki budowlanej43. tomkatowy03"> Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43. tomkatowy03"> Malowanie i szklenie43. tomkatowy03"> Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43. 943. tomkatowy03"> Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43. tomkatowy03"> Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneG4545. 145. pl/wyszukiwarka/pkd/45. tomkatowy03">PKD 45. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45. 245. tomkatowy03"> Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45. 345. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45. 445. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich4646. 146. pl/wyszukiwarka/pkd/46. tomkatowy03">PKD 46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46. 18 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju46. 246. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa skór46. 346. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych46. 35 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych46. 36 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich46. 37 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw46. 38 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46. 446. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego46. 48 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego46. 546. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego46. 646. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa obrabiarek46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa mebli biurowych46. 66 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń46. 746. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa metali i rud metali46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46. 74 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego46. 75 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych46. 76 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów46. 77 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu46. 946. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana4747. 147. pl/wyszukiwarka/pkd/47. tomkatowy03">PKD 47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47. tomkatowy03"> Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47. 247. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 347. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw47. 447. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 547. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 647. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 747. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 79 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 847. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach47. 947. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet47. tomkatowy03"> Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiH4949. 149. pl/wyszukiwarka/pkd/49. tomkatowy03">PKD 49. tomkatowy03"> Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy49. 249. tomkatowy03"> Transport kolejowy towarów49. 349. tomkatowy03"> Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski49. tomkatowy03"> Działalność taksówek osobowych49. tomkatowy03"> Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany49. 449. tomkatowy03"> Transport drogowy towarów49. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z przeprowadzkami49. 549. tomkatowy03"> Transport rurociągami paliw gazowych Transport rurociągowy pozostałych towarów5050. 150. pl/wyszukiwarka/pkd/50. tomkatowy03">PKD 50. tomkatowy03"> Transport morski i przybrzeżny pasażerski50. 250. tomkatowy03"> Transport morski i przybrzeżny towarów50. 350. tomkatowy03"> Transport wodny śródlądowy pasażerski50. 450. tomkatowy03"> Transport wodny śródlądowy towarów5151. 151. pl/wyszukiwarka/pkd/51. tomkatowy03">PKD 51. tomkatowy03"> Transport lotniczy pasażerski51. 251. tomkatowy03"> Transport lotniczy towarów51. tomkatowy03"> Transport kosmiczny5252. 152. pl/wyszukiwarka/pkd/52. tomkatowy03">PKD 52. tomkatowy03"> Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów52. 252. tomkatowy03"> Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy52. tomkatowy03"> Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy52. tomkatowy03"> Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy52. tomkatowy03"> Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w portach śródlądowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych52. tomkatowy03"> Działalność morskich agencji transportowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych5353. 153. pl/wyszukiwarka/pkd/53. tomkatowy03">PKD 53. tomkatowy03"> Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)53. 253. tomkatowy03"> Pozostała działalność pocztowa i kurierskaI5555. 155. pl/wyszukiwarka/pkd/55. tomkatowy03">PKD 55. tomkatowy03"> Hotele i podobne obiekty zakwaterowania55. 255. tomkatowy03"> Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania55. 355. tomkatowy03"> Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe55. 955. tomkatowy03"> Pozostałe zakwaterowanie5656. 156. pl/wyszukiwarka/pkd/56. tomkatowy03">PKD 56. tomkatowy03"> Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne56. 256. tomkatowy03"> Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)56. tomkatowy03"> Pozostała usługowa działalność gastronomiczna56. 356. tomkatowy03"> Przygotowywanie i podawanie napojówJ5858. 158. pl/wyszukiwarka/pkd/58. tomkatowy03">PKD 58. tomkatowy03"> Wydawanie książek58. tomkatowy03"> Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)58. tomkatowy03"> Wydawanie gazet58. tomkatowy03"> Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków58. tomkatowy03"> Pozostała działalność wydawnicza58. 258. tomkatowy03"> Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych58. tomkatowy03"> Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania5959. 159. pl/wyszukiwarka/pkd/59. tomkatowy03">PKD 59. tomkatowy03"> Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych59. tomkatowy03"> Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi59. tomkatowy03"> Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych59. tomkatowy03"> Działalność związana z projekcją filmów59. 259. tomkatowy03"> Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych6060. 160. pl/wyszukiwarka/pkd/60. tomkatowy03">PKD 60. tomkatowy03"> Nadawanie programów radiofonicznych60. 260. tomkatowy03"> Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych6161. 161. pl/wyszukiwarka/pkd/61. tomkatowy03">PKD 61. tomkatowy03"> Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej61. 261. tomkatowy03"> Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej61. 361. tomkatowy03"> Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej61. 961. tomkatowy03"> Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji6262. 062. pl/wyszukiwarka/pkd/62. tomkatowy03">PKD 62. tomkatowy03"> Działalność związana z oprogramowaniem62. tomkatowy03"> Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki62. tomkatowy03"> Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi62. tomkatowy03"> Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych6363. 163. pl/wyszukiwarka/pkd/63. tomkatowy03">PKD 63. tomkatowy03"> Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność63. tomkatowy03"> Działalność portali internetowych63. 963. tomkatowy03"> Działalność agencji informacyjnych63. tomkatowy03"> Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaK6464. 164. pl/wyszukiwarka/pkd/64. tomkatowy03">PKD 64. tomkatowy03"> Działalność banku centralnego64. tomkatowy03"> Pozostałe pośrednictwo pieniężne64. 264. tomkatowy03"> Działalność holdingów finansowych64. 364. tomkatowy03"> Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych64. 964. tomkatowy03"> Leasing finansowy64. tomkatowy03"> Pozostałe formy udzielania kredytów64. tomkatowy03"> Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych6565. 165. pl/wyszukiwarka/pkd/65. tomkatowy03">PKD 65. tomkatowy03"> Ubezpieczenia na życie65. tomkatowy03"> Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe65. 265. tomkatowy03"> Reasekuracja65. 365. tomkatowy03"> Fundusze emerytalne6666. 166. pl/wyszukiwarka/pkd/66. tomkatowy03">PKD 66. tomkatowy03"> Zarządzanie rynkami finansowymi66. tomkatowy03"> Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych66. tomkatowy03"> Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych66. 266. tomkatowy03"> Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat66. tomkatowy03"> Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych66. tomkatowy03"> Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne66. 366. tomkatowy03"> Działalność związana z zarządzaniem funduszamiL6868. 168. pl/wyszukiwarka/pkd/68. tomkatowy03">PKD 68. tomkatowy03"> Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek68. 268. tomkatowy03"> Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi68. 368. tomkatowy03"> Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami68. tomkatowy03"> Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieM6969. 169. pl/wyszukiwarka/pkd/69. tomkatowy03">PKD 69. tomkatowy03"> Działalność prawnicza69. 269. tomkatowy03"> Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe7070. 170. pl/wyszukiwarka/pkd/70. tomkatowy03">PKD 70. tomkatowy03"> Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych70. 270. tomkatowy03"> Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja70. tomkatowy03"> Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania7171. 171. pl/wyszukiwarka/pkd/71. tomkatowy03">PKD 71. tomkatowy03"> Działalność w zakresie architektury71. tomkatowy03"> Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne71. 271. tomkatowy03"> Badania i analizy związane z jakością żywności Pozostałe badania i analizy techniczne7272. 172. pl/wyszukiwarka/pkd/72. tomkatowy03">PKD 72. tomkatowy03"> Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii72. tomkatowy03"> Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych72. 272. tomkatowy03"> Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych7373. 173. pl/wyszukiwarka/pkd/73. tomkatowy03">PKD 73. tomkatowy03"> Działalność agencji reklamowych73. tomkatowy03"> Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach73. 273. tomkatowy03"> Badanie rynku i opinii publicznej7474. 174. pl/wyszukiwarka/pkd/74. tomkatowy03">PKD 74. tomkatowy03"> Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania74. 274. tomkatowy03"> Działalność fotograficzna74. 374. tomkatowy03"> Działalność związana z tłumaczeniami74. 974. tomkatowy03"> Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana7575. 075. pl/wyszukiwarka/pkd/75. tomkatowy03">PKD 75. tomkatowy03"> DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAN7777. 177. pl/wyszukiwarka/pkd/77. tomkatowy03">PKD 77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli77. 277. tomkatowy03"> Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego77. tomkatowy03"> Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 77. tomkatowy03"> Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego77. 377. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane77. 477. tomkatowy03"> Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim7878. 178. pl/wyszukiwarka/pkd/78. tomkatowy03">PKD 78. tomkatowy03"> Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników78. 278. tomkatowy03"> Działalność agencji pracy tymczasowej78. 378. tomkatowy03"> Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników7979. 179. pl/wyszukiwarka/pkd/79. tomkatowy03">PKD 79. tomkatowy03"> Działalność agentów turystycznych Działalność pośredników turystycznych79. tomkatowy03"> Działalność organizatorów turystyki79. 979. tomkatowy03"> Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana8080. 180. pl/wyszukiwarka/pkd/80. tomkatowy03">PKD 80. tomkatowy03"> Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa80. 280. tomkatowy03"> Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa80. 380. tomkatowy03"> Działalność detektywistyczna8181. 181. pl/wyszukiwarka/pkd/81. tomkatowy03">PKD 81. tomkatowy03"> Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach81. 281. tomkatowy03"> Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81. tomkatowy03"> Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81. tomkatowy03"> Pozostałe sprzątanie81. 381. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni8282. 182. pl/wyszukiwarka/pkd/82. tomkatowy03">PKD 82. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura82. tomkatowy03"> Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura82. 282. tomkatowy03"> Działalność centrów telefonicznych (call center)82. 382. tomkatowy03"> Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów82. 982. tomkatowy03"> Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe82. tomkatowy03"> Działalność związana z pakowaniem82. tomkatowy03"> Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaO8484. 184. pl/wyszukiwarka/pkd/84. tomkatowy03">PKD 84. tomkatowy03"> Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej84. tomkatowy03"> Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych84. tomkatowy03"> Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania84. 284. tomkatowy03"> Sprawy zagraniczne84. tomkatowy03"> Obrona narodowa84. tomkatowy03"> Wymiar sprawiedliwości84. tomkatowy03"> Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne84. tomkatowy03"> Ochrona przeciwpożarowa84. 384. tomkatowy03"> Obowiązkowe zabezpieczenia społeczneP8585. 185. pl/wyszukiwarka/pkd/85. tomkatowy03">PKD 85. tomkatowy03"> Wychowanie przedszkolne85. 285. tomkatowy03"> Szkoły podstawowe85. 385. tomkatowy03"> Gimnazja Licea ogólnokształcące Licea profilowane85. tomkatowy03"> Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Szkoły specjalne przysposabiające do pracy85. 485. tomkatowy03"> Szkoły policealne85. tomkatowy03"> Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych Szkoły wyższe85. 585. tomkatowy03"> Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych85. tomkatowy03"> Pozaszkolne formy edukacji artystycznej85. tomkatowy03"> Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu85. tomkatowy03"> Nauka języków obcych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane85. 685. tomkatowy03"> Działalność wspomagająca edukacjęQ8686. 186. pl/wyszukiwarka/pkd/86. tomkatowy03">PKD 86. tomkatowy03"> Działalność szpitali86. 286. tomkatowy03"> Praktyka lekarska ogólna86. tomkatowy03"> Praktyka lekarska specjalistyczna86. tomkatowy03"> Praktyka lekarska dentystyczna86. 986. tomkatowy03"> Działalność fizjoterapeutyczna Działalność pogotowia ratunkowego Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność paramedyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana8787. 187. pl/wyszukiwarka/pkd/87. tomkatowy03">PKD 87. tomkatowy03"> Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską87. 287. tomkatowy03"> Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi87. 387. tomkatowy03"> Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych87. 987. tomkatowy03"> Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem8888. 188. pl/wyszukiwarka/pkd/88. tomkatowy03">PKD 88. tomkatowy03"> Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych88. 988. tomkatowy03"> Opieka dzienna nad dziećmi88. tomkatowy03"> Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanaR9090. 090. pl/wyszukiwarka/pkd/90. tomkatowy03">PKD 90. tomkatowy03"> Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych90. tomkatowy03"> Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych90. tomkatowy03"> Artystyczna i literacka działalność twórcza90. tomkatowy03"> Działalność obiektów kulturalnych9191. 091. pl/wyszukiwarka/pkd/91. tomkatowy03">PKD 91. tomkatowy03"> Działalność bibliotek Działalność archiwów91. tomkatowy03"> Działalność muzeów91. tomkatowy03"> Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych91. tomkatowy03"> Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody9292. 092. pl/wyszukiwarka/pkd/92. tomkatowy03">PKD 92. tomkatowy03"> DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI9393. 193. pl/wyszukiwarka/pkd/93. tomkatowy03">PKD 93. tomkatowy03"> Działalność obiektów sportowych93. tomkatowy03"> Działalność klubów sportowych93. tomkatowy03"> Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej93. tomkatowy03"> Pozostała działalność związana ze sportem93. 293. tomkatowy03"> Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki93. tomkatowy03"> Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjnaS9494. 194. pl/wyszukiwarka/pkd/94. tomkatowy03">PKD 94. tomkatowy03"> Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców94. tomkatowy03"> Działalność organizacji profesjonalnych94. 294. tomkatowy03"> Działalność związków zawodowych94. 994. tomkatowy03"> Działalność organizacji religijnych94. tomkatowy03"> Działalność organizacji politycznych94. tomkatowy03"> Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana9595. 195. pl/wyszukiwarka/pkd/95. tomkatowy03">PKD 95. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych95. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego95. 295. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku95. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego95. tomkatowy03"> Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych95. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego95. tomkatowy03"> Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii95. tomkatowy03"> Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego9696. 096. pl/wyszukiwarka/pkd/96. tomkatowy03">PKD 96. tomkatowy03"> Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich96. tomkatowy03"> Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne96. tomkatowy03"> Pogrzeby i działalność pokrewna96. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej96. tomkatowy03"> Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaT9797. 097. pl/wyszukiwarka/pkd/97. tomkatowy03">PKD 97. tomkatowy03"> GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW9898. 198. pl/wyszukiwarka/pkd/98. tomkatowy03">PKD 98. tomkatowy03"> Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby98. 298. tomkatowy03"> Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzebyU9999. 099. pl/wyszukiwarka/pkd/99. tomkatowy03">PKD 99. tomkatowy03"> ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Ostatnio sprawdzono: 21/11/2022

Wiele wyrobów, zanim trafi do sprzedaży w UE, musi posiadać oznakowanie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadanyprzez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwai ochrony środowiska. Oznakowanie jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanychna całym świecie, które następnie są sprzedawane w UE.

W jakich przypadkach oznakowanie CE jest obowiązkowe?

Oznakowanie CE jest obowiązkowe tylko w przypadku produktów objętych unijnymi specyfikacjami zawierającymi wymóg zamieszczaniaoznakowania CE.

Niektóre produkty podlegają jednocześnie kilku unijnym wymogom. Przed umieszczeniemoznakowania CE na produkcie należy upewnić się, że spełnia on wszystkie odpowiedniewymogi. Zabronione jest umieszczanie oznakowania CE na produktach, dla których specyfikacjeUE nie istnieją lub nie wymagają umieszczenia oznakowania CE.

Jak uzyskać oznakowanie CE?

Jako producent wyrobu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za deklarację zgodności ze wszystkimi wymogami. Aby umieścić oznakowanie na produkcie, nie trzeba mieć zezwolenia.Przed umieszczeniem oznakowania należy jednak:

  • zapewnić zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wymogami obowiązującymi w całej UE
  • zdecydować, czy można samodzielnie ocenić swój produkt, czy zwrócić się o to do jednostki notyfikowanej
  • skompletować dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność z przepisami: zapoznać się ze szczegółami dokumentacji technicznej
  • sformułować i podpisać deklarację zgodności UE.

Po umieszczeniu oznakowania CE na produkcie – na wniosek właściwego organu krajowego– musisz przekazać mu wszystkie informacje i dokumenty dotyczące oznakowania CE.

Czy potrzebujesz niezależnej oceny?

Należy sprawdzić, czy Twój produkt wymaga przetestowania przez jednostkę notyfikowaną. Informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich przepisach mających zastosowaniedo produktu: sprawdź przepisy według kategorii produktuen.

Nie jest to wymagane dla wszystkich produktów.

Jeżeli musisz się zwrócić do jednostki notyfikowanej, oprócz oznakowania CE na produkcie musi się znaleźć numer identyfikacyjny tej jednostki.Oznakowanie CE i numer identyfikacyjny jednostki można umieścić na produkcie, o ilewyraźnie widać, że są one ze sobą powiązane.

Jednostkę notyfikowaną, która zajmie się certyfikacją produktu, można znaleźć w bazie danych Nandoen.

Jeżeli Twój wyrób nie podlega ocenie przez niezależny organ, to Ty musisz zadbać o zagwarantowanie zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi.Wiąże się to z dokonaniem oceny Twojego produktu i sporządzeniem dokumentacji dotyczącejewentualnych zagrożeń dla użytkowników.

Czy za to się płaci?

Jeśli jako producent dokonasz samodzielnie oceny zgodności, nie musisz uiszczać żadnychopłat. Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z usług jednostki notyfikowanej lub jeśli unijne specyfikacje dotyczące Twojego produktu wymagają niezależnej ocenyprzez jednostkę notyfikowaną, będziesz musiał zapłacić jednostce notyfikowanej za jej usługi. Koszty zależą między innymi od procedury certyfikacji stosowanej wodniesieniu do produktu i od jego złożoności.

Jak umieścić oznakowanie CE na produkcie?

Oznakowanie CE musi być widoczne, czytelne i trwałe.

Oznakowanie CE musi składać się z liter „CE", przy czym obydwie litery powinny miećpionowo taki sam rozmiar i nie mogą być mniejsze niż 5 mm (o ile nie określono inaczejw odpowiednich wymaganiach dotyczących produktu).

Jeśli chcesz zmniejszyć lub powiększyć oznakowanie CE na produkcie, należy zachowaćproporcje obu liter. O ile litery pozostają widoczne, oznakowanie CE może przybieraćróżne formy (np. kolor, wypełnienie lub kontur).

Jeżeli oznakowania CE nie da się umieścić na samym produkcie, można umieścić je na ewentualnym opakowaniu lub na dokumentach dołączonych do produktu.Jeżeli produkt podlega kilku dyrektywom/rozporządzeniom UE, które wymagają umieszczeniaoznakowania CE na produkcie, dokumenty towarzyszące muszą wskazywać, że produkt jestzgodny ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami UE.

Pliki z obrazami oznakowania CE można pobraćenze strony internetowej DG GROW.

Księga danych technicznych produktów Ge S21o0

Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych produktów Ge S21o0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych produktów Ge S21o0