Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Hitachi Rak 18qh8

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Hitachi Rak 18qh8 określa właściwości chemiczne i fizyczne tej substancji. Zawiera ona informacje dotyczące zagrożeń związanych z danym produktem, w tym dane dotyczące skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska, a także dane dotyczące przechowywania, transportu i bezpiecznego używania substancji. Ten dokument jest szczególnie ważny dla pracowników, którzy pracują z substancją, ponieważ zawiera wszystkie informacje, jakie muszą znać, aby chronić swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Hitachi Rak 18qh8

Na terenie każdego zakładu pracy, w którym używane są substancje lub mieszaniny uznane za niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie, istnieje obowiązek prowadzenia ich ewidencji oraz stosowania odpowiednich środków ochrony zgodnie z kartami charakterystyki tych substancji. Obowiązek ten wynika z art. 221 Kodeksu Pracy. [1]

W aptece substancje niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie to głównie substancje recepturowe, ale również preparaty służące do sprzątania i dezynfekcji (np. Domestos, ACE, Aerodesin).

Klasyfikacja, oznakowanie oraz pakowanie substancji i mieszanin zostały opisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego. [2]

W aptece należy prowadzić ewidencję używanych substancji niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz posiadać karty charakterystyki tych substancji lub mieszanin w wersji papierowej lub elektronicznej. Karty charakterystyki powinien dostarczyć producent substancji, ale można je też pobrać ze stron internetowych producentów. Istotne, aby były przygotowane zgodnie z obowiązującym wzorem, czyli powinny posiadać 16 sekcji. Poniżej opisałam, co powinna zawierać każda z nich:

 • w sekcji 1 znajdują się m. in. dane dostawcy z numerem telefonu i adresem e-mailowym (ta informacja ułatwia rozróżnienie aktualnych kart od tych przygotowanych wg starych przepisów),
 • sekcja 2 dotyczy identyfikacji zagrożeń przedstawionych w postaci piktogramów, symboli oraz opisów zagrożeń. W tej sekcji wskazane są też środki ostrożności, jakie należy zachować przy pracy z daną substancją,
 • sekcja 3 zawiera informacje o składzie,
 • sekcje 4, 5, 6, 7 i 8 dotyczą postępowania z substancją, środków pierwszej pomocy i środków ochrony,
 • w Sekcji 9 opisane są właściwości fizyczne i chemiczne a w 10 stabilność i reaktywność substancji,
 • kolejne sekcje (11, 12) to informacje toksykologiczne i ekologiczne,
 • sekcja 13 i 14 dotyczy postępowania z odpadami i transportu, w sekcji 15 zamieszczono podstawy prawne a w ostatniej 16 sekcji informacje inne.

Na potrzeby przygotowania ewidencji najważniejsze są informacje zawarte w sekcji 2 oraz informacje o środkach ochrony w sekcji 8. W aptece prócz ewidencji powinny się znajdować i być używane do pracy środki ochrony jak np. okulary, rękawice, maseczki.

Karty charakterystyki można znaleźć np. na stronie Fagron, a dla substancji używanych do utrzymania porządku w aptece np. na tej stronie. Posiadanie kart charakterystyki dla danej substancji od każdego producenta nie jest konieczne.

Informacje o substancjach niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie znajdują się też w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. [3] a wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki w rozporządzeniu Komisji (UE). [4]

Kierownik apteki powinien zadbać o to, aby w aptece znalazło się zestawienie stosowanych substancji niebezpiecznych np. w formie tabeli. Najważniejsze informacje, jakie powinny się tam znaleźć to: rodzaj zagrożenia, środki ochrony osobistej, jakie należy stosować podczas pracy z daną substancją oraz pierwsza pomoc, jaką należy zastosować w razie kontaktu z substancją. Poniżej przykładowe zestawienie.

Lp. Nazwa substancji chemicznej Identyfikacja zagrożeniaŚrodki ochrony indywidualnej Pierwsza pomocŚrodki gaśnicze
1Acidum boricumMoże działać szkodliwie na płodność oraz na dziecko w łonie matkiRękawice i odzież ochronna, maska FP3Przepłukanie oczu, wentylacja dróg oddechowych, przepłukanie jamy ustnej. 2BenzocainaMoże powodować reakcję alergiczną skóryRękawice i odzież ochronnaPrzepłukanie skóry, oczu, jamy ustnej, wentylacja dróg oddechowych3ChloramfenikolPowoduje wady genetyczne, może powodować raka, może działać szkodliwie na płodność i na dziecko w łonie matki, może powodować uszkodzenia narządów przez długotrwałe narażenie na kontakt, może powodować reakcję alergiczną skóryRękawice i odzież ochronna, maska FP3, okulary ochronne szczelnie zamkniętePrzepłukanie skóry, oczu, jamy ustnej, wentylacja dróg oddechowych

W aptece wykonującej leki recepturowe powinny się znaleźć środki ochrony osobistej wymagane przez zapisy w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Obecność kart charakterystyki substancji niebezpiecznych może być kontrolowana przez Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Pracy. Warto zatem zadbać o przygotowanie zestawienia substancji niebezpiecznych stosowanych w aptece przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ale również z powodu uwag, jakie mogą pojawić się podczas kontroli.

Piśmiennictwo:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy pełny tekst
 2. Rozporządzenie PE i Rady (WE) z dnia 16 grudnia 2008 r. nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin pełny tekst. pdf
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. pełny tekst. pdf
 4. Rozporządzenie Komisji UE 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów pełny tekst. pdf

Czy przedstawiony materiał był dla Ciebie interesujący?

TAKNIE

SKLEP INTERNETOWY EKÄRCHER
ADRES

Kärcher Sp. z o. o.
Stawowa 138-140
31-346 Kraków

DOSTAWA W EKÄRCHER

Darmowa dostawa od 100 zł. Zamówione towary są dostarczane przez DPD.

METODY PŁATNOŚCI DOSTĘPNE W EKÄRCHER
KÄRCHER W SOCIAL MEDIA

Zmiana formatu karty charakterystyki

Przypominamy, że Komisja Europejska zmieniła w 2020 r. załącznik II rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH) dotyczący sporządzania kart charakterystyki. Zmiany formatu zostały wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2020/878.

Terminy

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/878, karty charakterystyki sporządzone zgodnie z rozporządzeniem REACH, zmienionym rozporządzeniem (UE) 2015/830, można było stosować do 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie karty charakterystyki dostarczane od 1 stycznia 2023 r. muszą mieć format zgodny z rozporządzeniem (UE) 2020/878.

Co nowego?

Główne zmiany załącznika II rozporządzenia REACH uwzględniają m. in. :

 • dostosowanie do 6. i 7. wersji Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS),
 • nowe wymagania dla nanomateriałów,
 • wymagania związane ze zgłaszaniem mieszanin stwarzających zagrożenie (umieszczanie kodu UFI),
 • informacje dotyczące substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających układ hormonalny,
 • dodanie specyficznych stężeń granicznych (SCL), współczynników M i szacunkowej toksyczności ostrej.

Główne sekcje karty charakterystyki, które zostały poddane rewizji to sekcje 1, 2, 3, 9, 11, 12 i 14.

Kto przekazuje kartę charakterystyki?

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH, kartę charakterystyki przekazuje dostawca substancji/mieszaniny swojemu odbiorcy. Informujemy, że Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie pełni roli dostawcy i nie przekazuje kart charakterystyki.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje co do zmian formatu karty charakterystyki znajdą Państwo bezpośrednio w tekście rozporządzenia (UE) 2020/878 oraz w Poradniku Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczącym sporządzania kart charakterystyki.

Materiały

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II
Poradnik Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczący sporządzania kart charakterystyki - (Wersja 4. 0 Grudzień 2020 r. ) - wersja PL

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Hitachi Rak 18qh8

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Hitachi Rak 18qh8

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Hitachi Rak 18qh8