Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi 3 Com U S Robotics 3com

Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi 3Com U S Robotics 3Com dostarcza użytkownikom szczegółowe informacje na temat instalacji [1], konfiguracji i użytkowania sprzętu firmy 3Com. Instrukcja zawiera wyczerpujące informacje na temat wszystkich komponentów [1], które są konieczne do instalacji, jak również kroki, które trzeba wykonać, aby sprzęt był bezpieczny i niezawodny. Instrukcja zawiera również informacje na temat konfiguracji sieci i konfiguracji oprogramowania, a także instrukcje dotyczące uruchamiania i obsługi sprzętu. Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi 3Com U S Robotics 3Com jest ważnym narzędziem w procesie instalacji i konfiguracji sprzętu 3Com.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi 3 Com U S Robotics 3com

Instrukcja obsługi maszyny i innych urządzeń użytkowanych na terenie zakładu powinna być w polskiej wersji językowej. Przepisy szczegółowo określają obowiązki producenta lub jego przedstawiciela przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Zgodnie z przepisami wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja ta musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”. W takim przypadku oryginał musi być dołączony do tłumaczenia (załącznik I, poz. : 1. 7. 4. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Oznacza to, że w Polsce każda maszyna powinna być wyposażona w instrukcję, a instrukcja musi być w języku polskim.

Jeżeli „Oryginalna instrukcja” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Obowiązki producenta

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu;
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127;
 • sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Od producenta lub jego przedstawiciela należy żądać dostarczenia „Instrukcji oryginalnej” lub „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej”, która zawiera elementy wymagane dyrektywą maszynową oraz rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zobacz też:

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka. pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 t. j. );
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

  1. Model, np. EWF1204W
  2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
  3. Kod ML, np. 05
  4. Numer seryjny

  1 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL KW750

  2 2

  3 3

  4 POLSKI Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Strug elektryczny Black & Decker jest przeznaczony do heblowania drewna, materiałów drzewnych i tworzyw sztucznych. Urządzenie to jest przystosowane do obsługi ręcznej i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych. Przepisy bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie elektronarzędzie oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego). 1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem. b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji. c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem. 2. Bezpieczeństwo elektryczne a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym. d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. f. W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo- -prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 3. Bezpieczeństwo osobiste a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu. Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku. Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała. Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia. g. Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem. 4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. 4

  5 d. Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne. 5. Serwis a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy strugów elektrycznych. W razie niebezpieczeństwa przetarcia własnego przewodu zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami struga, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku natrafi enia na będący pod napięciem przewód. Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad strugiem. Przed odłożeniem struga odczekaj, aż noże całkowicie się zatrzymają. Obracające się noże mogą zawadzić o podłoże, co grozi utratą panowania nad elektronarzędziem i doznaniem poważnego urazu. Dbaj o to, by noże zawsze były ostre. Tępe lub uszkodzone może mogą spowodować odrzut lub utknięcie wału nożowego pod naciskiem. Używaj tylko noży przeznaczonych do tego struga. Bezpośrednio po użyciu struga nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani noży, gdyż mogą być bardzo gorące. Przed rozpoczęciem strugania wyjmij wszystkie gwoździe i inne metalowe przedmioty z obrabianej powierzchni. Strug trzymaj obiema rękami za obydwie rękojeści. W razie uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego natychmiast wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ostrzeżenie! Kontakt lub wdychanie pyłów powstających podczas strugania niektórych materiałów zagraża zdrowiu. Zakładaj specjalną maskę chroniącą przed pyłem i parami, a ponadto dbaj o bezpieczeństwo innych osób przebywających w miejscu pracy. Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem. W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Bezpieczeństwo innych osób Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. Pozostałe zagrożenia Przy korzystaniu z elektronarzędzia są możliwe dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia. Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich: Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów. Skaleczenia doznane przy wymianie elementów, noży i akcesoriów. Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy. Pogorszenie słuchu. Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF). Wibracje Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi elektronarzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej. 5

  6 Ostrzeżenie! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da się wykluczyć jej przekroczenia. Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających elektronarzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym. Tabliczki na strugu Na strugu umieszczono następujące symbole: Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo elektryczne Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo. Elementy struga Strug ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów: 1. Wyłącznik 2. Przycisk blokujący 3. Wyrzutnik wiórów 4. Przełącznik kierunku wyrzucania wiórów 5. Pokrętło ustawcze głębokości strugania 6. Skala głębokości strugania Montaż Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy strug jest wyłączony, a wtyczka kabla zasilającego wyjęta z gniazda sieciowego. Wymiana noży skrawających (rys. A) Noże zamontowane w strugu są dwustronne. Noże zamienne można nabyć w handlu detalicznym. Zdejmowanie Poluzuj śruby (7) dostarczonym kluczem maszynowym płaskim. Wysuń nóż (8) z uchwytu. Obróć nóż, by teraz strugał materiał swoją drugą stroną. Po zużyciu obydwu ostrzy noże trzeba wymienić. Mocowanie Wsuń nóż w uchwyt do oporu. 6 Dostarczonym kluczem maszynowym płaskim mocno dokręć śruby. Ostrzeżenie! Zawsze wymieniaj obydwa noże. Regulacja głębokości strugania (rys. B) Głębokość strugania jest wskazywana wskaźnikiem (9) na skali (6). Tak obróć pokrętło nastawcze głębokości strugania (5), by uzyskać żądaną grubość wióra. Gdy strug nie jest używany, obróć pokrętło do pozycji P. Zakładanie i zdejmowanie prowadnicy dystansowej (rys. C) Prowadnica dystansowa ułatwia obróbkę wąskich przedmiotów. Wkręć pokrętło (11) w otwór z boku struga i mocno je dokręć. Poluzuj pokrętło ustalające prowadnicy dystansowej (10). Przesuń prowadnicę do żądanej pozycji. Mocno dokręć pokrętło ustalające. Wskazówka: Przy prawidłowym zamocowaniu prowadnica dystansowa znajduje się poniżej powierzchni roboczej struga. By zdjąć prowadnicę dystansową, wykonaj opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności. Przyłączanie odkurzacza do struga (rys. D) By przyłączyć odkurzacz lub odpylacz ssący do struga, jest potrzebny specjalny adapter. Można go nabyć w sklepie ze sprzętem Black & Decker. Nasuń adapter (12) na wyrzutnik wiórów (3). Połącz wąż odkurzacza (13) z adapterem. Montaż pojemnika na wióry (rys. E) Pojemnik na wióry jest szczególnie przydatny, gdy pracuje się w ciasnych pomieszczeniach. Nasuń pojemnik (14) na wyrzutnik wiórów (3) z boku struga. Tak ustaw przełącznik kierunku wyrzucania wiórów (4), by wpadały one do pojemnika. Opróżnianie pojemnika z wiórów By nie doszło do zatkania wyrzutnika w trakcie strugania, pojemnik na wióry trzeba regularnie opróżniać. Przed kontynuowaniem pracy zdejmij i opróżnij pojemnik. Zastosowanie Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążenia struga. Nastaw odpowiednią głębokość strugania. Ewentualnie załóż i wyreguluj prowadnicę dystansową. Załączanie i wyłączanie Załączanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący (2), a następnie naciśnij wyłącznik (1).

  7 Zwolnij przycisk blokujący. Wyłączanie Zwolnij wyłącznik. Struganie Przednią część stopy struga oprzyj o powierzchnię przedmiotu obrabianego. Załącz strug. Równomiernie przemieszczaj strug do przodu, by zebrać pierwszą warstwę. Po zakończeniu strugania wyłącz strug. Wręgowanie (rys. F) Załóż i wyreguluj prowadnicę dystansową. Dalej postępuj jak przy struganiu. Fazowanie krawędzi (rys. G) Rowki klinowe na spodzie stopy struga umożliwiają fazowanie krawędzi pod kątami 45, 30 i 15. Przyłóż odpowiedni rowek (20) do krawędzi przedmiotu obrabianego i sfazuj ją. Podpórka (rys. H) Strug elektryczny zawiera podpórkę (21), która wysuwa się automatycznie w chwili uniesienia wału nożowego znad przedmiotu obrabianego. W chwili przyłożenia struga podpórka się chowa. Przy wysuniętej podpórce strug można odłożyć na obrabianej powierzchni, nieobawiając się, że zawadzą o nią noże. Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy Prowadź strug wzdłuż słojów drewna. Gdy słoje się krzyżują lub przebiegają faliście bądź też drewno jest twarde, nastaw taką głębokość strugania, by strug ścinał tylko bardzo cienką warstwę materiału przy każdym przejściu. Potrzeba wtedy wiele operacji, by osiągnąć zadowalający wynik. By strug poruszał się idealnie w jednej płaszczyźnie, na początku operacji strugania dociskaj do materiału przednią część stopy, a na końcu - tylną część. Wyposażenie dodatkowe Sprawność struga zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria fi rmy Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem ich jest polepszenie sprawności narzędzia. W handlu detalicznym można nabyć następujące noże zamienne: - Dwustronne noże ze spiekami węglikowymi (numer katalogowy X35007, dostępne parami). - Dwustronne noże ze stali szybkotnącej (numer katalogowy X24192-XJ11, dostępne parami). Konserwacja Strug odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jego regularne czyszczenie. Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu. Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki. Wymiana paska napędowego (rys. I) Wykręć wkręty (15) i zdejmij osłonę (16). Zdejmij zużyty pasek napędowy. Załóż nowy pasek (17) na koła pasowe. Najpierw załóż go na duże koło pasowe (18), a następnie na małe (19), równomiernie obracając przy tym pasek ręką. Ponownie umieść osłonę na swoim miejscu i przykręć ją wkrętami. Kontrola i wymiana szczotek węglowych (rys. J) Szczotki należy regularnie sprawdzać pod względem zużycia. Zdejmij zaślepkę (22). Szczotki powinny się swobodnie przesuwać w szczotkotrzymaczach. W przypadku zużycia do 8 mm trzeba je wymienić. Włóż nową szczotkę w szzczotkotrzymacz. Musi ona być zwrócona w tę samą stronę co uprzednio wyjęta szczotka. Ponownie załóż zaślepkę, ale nie wciskaj jej zbyt mocno. Ochrona środowiska Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych. Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów. Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu. Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu. 7

  8 W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: Dane techniczne KW750 (typ 4) Napięcie wejściowe V AC 230 Pobór mocy W 750 Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min Szerokość strugania mm 82 Głębokość strugania mm 2 Głębokość wręgu mm 12 Masa kg 2, 9 Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745: Wartość skuteczna: < 2, 5 m/s 2, Niepewność pomiaru: 1, 5 m/s 2 Poziom hałasu według normy EN 60745: Poziom ciśnienia akustycznego: 83, 9 db(a), niepewność pomiaru: 3 db(a), Poziom mocy akustycznej: 94, 9 db(a), niepewność pomiaru: 3 db(a) Deklaracja zgodności z normami UE DYREKTYWA MASZYNOWA KW750 Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat. kw750 opisany w Danych technicznych został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/EG, 2004/108/EG, EN, EN By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi. Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker. Kevin Hewitt Wiceprezes Global Engineering Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough Berkshire, SL1 3YD Wielka Brytania 11/11/2010 8

  9 Black & Decker WARUNKI GWARANCJI: Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie: a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej; b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Produkt reklamowany musi być: a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata. 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie: a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny; zst b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych. 7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe; b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy. 8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach. 9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną. 10. Gwarancją nie są objęte: a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji; b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Black & Decker; c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady; d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych; e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób; f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu. 11. Centralny Serwis Gwarancyjny, fi rmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu. 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH ul. Obozowa 61, Warszawa tel. : (22), faks: (22)

  10 10

  11 CZ ZÁRUČNÍ LIST PL KARTA GWARANCYJNA H JÓTÁLLÁSI JEGY SK ZÁRUČNÝ LIST CZ H měsíců hónap 24 PL SK miesiące mesiacov CZ Výrobní kód Datum prodeje H Gyári szám A vásárlás napja PL Numer seryjny Data sprzedaży SK Číslo série Dátum predaja Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Stempel Podpis Pečiatka predajne Podpis

  12 CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel. : Fax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Obozowa Warszawa Tel. : Fax: Band Servis K Pasekám 4440 CZ Zlín Tel. :, 1 Fax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel. : Fax: H Black & Decker Központi Garanciális-és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel. : Fax: CZ Dokumentace záruční opravy PL Przebieg napraw gwarancyjnych H A garanciális javitás dokumentálása SK Záznamy o záručných opravách CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási Jótállás új határideje munkalapszám Hiba jelleg oka PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg naprawy SK Číslo dodávky Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo objednávky Popis poruchy Pecsét Aláírás Stempel Podpis Pečiatka Podpis 01/11

  Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi 3 Com U S Robotics 3com

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi 3 Com U S Robotics 3com

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi 3 Com U S Robotics 3com