Instrukcja lotu Ge 239

Instrukcja lotu Ge 239 jest jedną z wielu instrukcji lotu wykorzystywanych w lotnictwie. Instrukcja lotu składa się z szeregu zaleceń i procedur, które pilot musi przestrzegać podczas lotu. Przykładowe zalecenia obejmują wysokość i kierunek lotu, w jakim pilot powinien latać, a także jakie działania należy podjąć w razie wystąpienia nieprawidłowych warunków atmosferycznych lub innych sytuacji

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja lotu Ge 239

Flight Yoke System

Profesjonalny wolant i panel przepustnicy do symulatorów

Precyzja i realizm w symulatorach dla początkujących oraz zaawansowanych.

Wymiary

Wolant lotniczy
 • Długość:38 – 46, 4 cm
 • Szerokość:31 cmWysokość:18, 5 cmMasa (bez zacisków):1775 gMasa:2094 gDługość kabla (zasilanie/ładowanie):1, 8 m
Zacisk wolanta
16, 7 cm15, 5 cm24, 7 cm
Lotniczy panel przepustnicy
11 – 17, 5 cm16, 5 – 17, 5 cm9 cm501 g694 g1, 5 m
Zacisk panelu przepustnicy
10, 8 cm11 cm

Dane techniczne

Dane techniczne kontrolera
Typ połączenia:USBProtokół USB:USB 2. 0Szybkość interfejsu USB:Pełna szybkośćWskaźniki (diody LED):TakWyświetlacz LCD:Porty USB (wbudowane):Podświetlenie:Nie

Dwuletnia, ograniczona gwarancja na sprzęt

 • 945-000004Windows® 11Windows 10, Windows 8. 1, Windows 7Połączenie internetowe do opcjonalnego pobrania oprogramowania
 • Wolant lotniczy z kablem połączeniowym USB o długości 1, 8 m
 • Lotniczy panel przepustnicy z kablem połączeniowym PS/2 o długości 1, 5 m
 • 2 zaciski biurkowe
 • Znajdź całą dostępną dokumentację, aby szybko uruchomić ten produkt. 

  ZASIĄDŹ W FOTELU PILOTA I ROZPOCZNIJ PRAWDZIWĄ SYMULACJĘ LOTU

  Pilotuj samoloty pasażerskie i prywatne jako początkujący lub zaawansowany pilot w symulatorach z prawdziwym wolantem i dźwigniami przepustnicy w dłoniach. Rozwijaj pamięć mięśniową i uzyskaj wrażenie precyzyjnej, realistycznej kontroli. System Logitech G Flight Yoke System z dołączonym panelem przepustnicy oferuje łącznie pięć osi, drążek sterowania lotkami i sterem wysokości ze stali nierdzewnej oraz 25 w pełni programowalnych przycisków i pozycji przełączników. System wolanta jest prawdziwym bohaterem symulatorów lotu i stanowi część kompletnej, wyważonej konfiguracji, która obejmuje modułowe i wymienne elementy oferowane przez Logitech G.

  MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ TAKŻE

  Podczas rejestracji motolotni jednym z dokument�w, kt�reb�d� od nas wymagane jest samodzielnie napisana InstrukcjaEksploatacji Motolotni. Publikujemy ni�ej takidokument. Chc�c go wykorzysta� do w�asnych potrzeb,nale�y oczywi�cie pozmienia� niekt�re dane (parametryskrzyd�a, silnika, osi�gi, ograniczenia etc.. )

  Generalnie szkielet Instrukcji da si� dostosowa� doka�dej motolotni. Zawiera wszystkie niezb�dne dane.

  Mi�ej lektury. Mi�ego i tw�rczego przerabianiai.... przyjemnych lot�w.

  Instrukcja Ekspolatacji Motolotni sk�ada si� z dw�chcz�ci: Dane techniczne i Instrukcja Wykonywania Lot�w

  DANE TECHNICZNElotni z nap�dem Stratus - Buran

  1. SKRZYD�O

  Typ skrzyd�a - Stratus E3 u�yte materia�y - ruryduralowe PA6, PA7, blachy na okucia ze stali 45 i HGSA,typowe elementy z��czne ze stali stopowych. Plecione linkistalowe. Pokrycie - dakron.

  • rozpi�to�� - 10, 6 m
  • powierzchnia no�na - 14, 6 m2
  • wyd�u�enie l - 7, 2
  • k�t wierzcho�kowy - 126 o

  2. W�ZEK

  typ w�zka - MotoGapa, jednomiejscowy, zbudowany z kabinyszybowca PW "GAPA"

  u�yte materia�y - kompozyt szklano-epoksydowy, ruryduralowe PA6, kszta�towniki duralowe PA6, podwozie z k�od motorynki i taczki, elementy z��czne ze stali stopowych,zbiornik paliwa kompozytowy.

 • d�ugo�� - 2, 2 m
 • szeroko�� - 1, 7 m
 • rozstaw k� - 1, 5 m
 • baza podwozia - 1, 75 m
 • wyposa�enie elektryczne - 12 V, akumulator �elowy 10 Ah

  wyposa�enie tablicy przyrz�d�w:

  wysoko�ciomierz, pr�dko�ciomierz, wariometr,obrotomierz elektroniczny z woltomierzem

  termometr temperatury silnika, stoper elektroniczny,busola

  zbiornik paliwa - pojemno�� 20 l

  3. SILNIK

  typ - BURAN

  producent - Rosja

  nr fabryczny - 043756

 • pojemno�� skokowa - 600 ccm
 • typ - dwucylindrowy, rz�dowy, ch�odzony powietrzem,wolnoss�cy dwusuw z zasilaniem ga�nikowym
 • moc nominalna - ok. 35 KM przy 5600 obr/min
 • maksymalne dopuszczalne obroty - 6100 obr/min
 • obroty biegu ja�owego - 1800 - 2100 obr/min
 • paliwo - mieszanka benzyny B95 z olejem syntetycznymw stosunku 1:40
 • ch�odzenie wymuszone integraln� dmuchaw�,nap�dzan� paskiem klinowym
 • filtr powietrza - siatkowy
 • �wiece zap�onowe -BOSCH N7Y lub podobne o takiejsamej warto�ci cieplnej
 • instalacja elektryczna:

 • wysokiego napi�cia; iskrownikowa, pojedyncza
 • niskiego napi�cia; 12 V bez regulatora napi�cia
 • rozrusznik - r�czny, samoczynnie zwijany, uruchamianytak�e z miejsca pilota

  przek�adnia �mig�a - mechaniczna, z�bata pracuj�ca wk�pieli olejowej o prze�o�eniu 1:2, 5

  �mig�o - drewniane, sta�e dwu�opatowe, nie okute

 • �rednica - 160 cm
 • skok geometryczny - 75 cm
 • dolna granica ci�gu statycznego przy mocy startowej - 90kG

  OSI�GI MOTOLOTNI:

 • pr�dko�� minimalna - 40 km/h
 • pr�dko�� przelotowa - 65 km/h
 • pr�dko�� maksymalna - 80 km/h
 • pr�dko�� dopuszczalna - 90 km/h
 • doskona�o�� obliczeniowa - ok. 9
 • maksymalne wznoszenie przy obci��eniu dopuszczalnym- 2, 5 m/s
 • minimalna pr�dko�� opadania w locie swobodnym -1, 5 m/s
 • rozbieg i dobieg na nawierzchni trawiastej - max. 50m
 • MASY:

 • masa w�asna skrzyd�a - 35 kg
 • masa w�asna w�zka - 75 kg
 • masa w�asna motolotni - 110 kg
 • dopuszczalna masa startowa - 233, 6 kg
 • OGRANICZENIA:

 • maksymalny czas pracy silnika na mocy startowej - 3min.
 • maksymalne obci��enie powierzchni no�nej 16 kg/m2
 • dopuszczalne przeci��enia w locie: +3/-1, 5
 • dopuszczalny zakres temperatury powietrza doeksploatacji motolotni: -10 oC, +30 oC
 • dopuszczalne pr�dko�ci wiatru:
 • czo�owy - 8 m/s
 • boczny - 4 m/s
 • tylny - 2 m/s
 • znaki rejestracyjne: APL - WSF

  INSTRUKCJAWYKONYWANIA LOT�W na lotni znap�dem MOTOGAPA

  1. Lotnia z nap�dem zwana dalej kr�tkomotolotni� s�u�y do latania rekreacyjnego. Jestmotolotni� jednoosobow�. Zabrania si� wykonywania lot�w wdwie osoby, nawet gdy pilot posiada uprawnienia do lot�wpasa�erskich.

  2. Loty mo�na wykonywa� tylkowtedy, gdy:

  2. 1 Motolotnia ma aktualny wpis sprawno�ci technicznej

  2. 2 Wykonuj�cy loty posiada wa�ne ubezpieczenie OC i NW

  2. 3 Wykonuj�cy loty posiada niezb�dne kwalifikacjepotwierdzone Kart� Wyszkolenia do wykonywania zamierzonychlot�w.

  3. Przygotowanie motolotni do lot�w

  3. 1 Przed wykonaniem przegl�du motolotni powinno si� j�wyhangarowa�.

  3. 2 Przegl�d przed lotami nale�y rozpocz�� od w�zka. 2. 1 Sprawdzamy stan ogumienia, ci�nienie w ko�achw�zka (ko�o przednie 2, 0 atm., ko�a podwozia g��wnego2, 2 atm. ). Sprawdzamy stan �o�yskowania i ewentualnewycieki smaru z �o�ysk. Sprawdzamy po��czenie ci�gnahamulca z peda�em i d�wigni� tarczy ko�a przedniego.Sprawdzamy zawleczki zabezpieczaj�ce nakr�tki o�ki ko�aprzedniego. 2 Sprawdzamy stan po��czenia i �lady kontrolne na�rubach mocuj�cych gole� podwozia g��wnego do kabiny.Sprawdzamy mocowanie (4 �ruby) masztu do w�zka. Sprawdzamy�ruby mocuj�ce �o�e silnika do w�zka. 3 Nast�pnie sprawdzamy stan element�w elastycznychmocowania silnika do �o�a oraz �ruby mocuj�ce silnik,�ruby mocuj�ce przek�adni�, �ruby mocuj�ce �mig�o.Ogl�damy �mig�o, szukaj�c ew. p�kni�� lubrozwarstwie� drewna, zwracaj�c szczeg�ln� uwag� nako�c�wki �opat. Obracamy r�cznie �mig�o kontroluj�cp�aszczyzn� obrotu. Ew. odchylenia ko�c�wek odp�aszczyzny nie mog� przekracza� 1 mm. 4 Sprawdzamy ew. podcieki oleju z przek�adni i paliwaz komory p�ywakowej ga�nika. Kontrolujemy stan opasekzaciskowych na przewodach instalacji paliwowej oraz stan gumyr�cznej pompki paliwa. 5 Badamy stan �rub mocuj�cych pasy bezpiecze�stwa,siedzenie pilota oraz tablic� przyrz�d�w. 6 Przegl�d w�zka ko�czymy kontrol� tablicyprzyrz�d�w: Zerujemy wskazania wysoko�ciomierza,sprawdzamy stan przewod�w elastycznych ��cz�cychprzyrz�dy z dajnikem ci�nienia dynamicznego, sprawdzamydro�no�� rurki Pitota. Po w��czeniu zasilania(wy��cznik nr 1. ) kontrolujemy napi�cie akumulatora -wskaz�wka powinna znajdowa� si� na ��tym polu.Sprawdzamy stan przewod�w elektrycznych przy tablicy isilniku - szukaj�c ew. uszkodze� ich zamocowa�. 7 Po sprawdzeniu ilo�ci paliwa - rurka elastyczna zasiedzeniem pilota - ew. dope�niamy zbiornik do pe�namieszank� benzyny bezo�owiowej 95 z olejem syntetycznym wproporcji 1:40. 3 Kontrola skrzyd�a i element�w mocowania. 3. 1 Kontrolujemy zabezpieczenia �rub mocuj�cych rur�w�zek-maszt. 2 Kontrolujemy zabezpieczenie �rub sterownicy. 3 Kontrolujemy, wchodz�c na gole� podwozia, stanw�z�a g��wnego zawieszenia skrzyd�a - zwracaj�cszczeg�ln� uwag� na zabezpieczenia nakr�tek, ew.odkszta�cenia blach w�z�a, stan kostki (p�kni�cia).Sprawdzamy spos�b zap�tlenia i mocowania kauszy linkiasekuracyjnej. 4 Po rozchyleniu pokrycia ogl�damy wn�trze skrzyd�askupiaj�c uwag� na widoczne w�z�y: mocowanie d�wigara,kil, mocowanie linki napinaj�cej d�wigar, w�ze� masztu. 5 Po przechylenia skrzyd�a do przodu zdejmujemyos�on� z centralnego w�zka kraw�dzi natarcia ikontrolujemy stan rur kraw�dzi oraz mocowanie centralnego�ebra. Zak�adamy os�on�. 6 Przechylamy skrzyd�o na lew� stron� i odko�c�wki kontrolujemy osadzenie �cina w gnie�dzie orazzakres jego swobodnego ruchu (tylko do g�ry! przy ruchach wd� powinien by� wyczuwalny op�r! ). Patrz�c wzd�u�d�wigara i rury kraw�dzi natarcia sprawdzamy ich stan.Rozsuwamy zamek b�yskawiczny przy w�le mocowaniad�wigara do kraw�dzi natarcia i kontrolujemy stanpo��czenia. Obchodzimy skrzyd�o od strony sp�ywu ikontrolujemy osadzenie i zabezpieczenie ka�dego �ebrag�rnego i dolnego. 7 Te same czynno�ci wykonujemy przy prawej po��wceskrzyd�a. 8 Kontrol� skrzyd�a ko�czymy dok�adnym przegl�demlinek: bocznych sprawdzaj�c ich stan (p�kni�cia, ew.korozja drut�w) oraz mocowanie linek do sterownicy id�wigara. To samo powtarzamy przy linka przednich i tylnychsterownicy. Optycznie kontrolujemy symetri� olinowaniastaraj�c si� wykry� ew. zap�tlenia linek przy mocowaniach(sterownica, d�wigar, kil). 9 Kontrol� skrzyd�a ko�czymy sprawdzaj�c optyczniestan pokrycia, szukaj�c ew. p�kni�� lub rozda� orazmocowanie linek antyflatterowych do sp�ywu i mocowanie ichdo wierzcho�ka masztu.

  4. Uruchamianie silnika

  4. 1 Do uruchamiania silnika wskazane jest zapewni� sobiepomoc drugiej osoby. Jej zadaniem jest przytrzymywaniemotolotni za rur� lub "mordk�" w�zka,zabezpieczaj�c j� przed nieoczekiwan� jazd�. W wypadkusamodzielnego uruchamiania silnika nale�y zawczasuzabezpieczy� si� podk�adaj�c np. podstawki pod ko�apodwozia g��wnego.

  4. 2 W wypadku uruchamiania zimnego silnika nale�ypost�powa� wg procedury A

  PROCEDURA A - uruchamianie zimnego silnika BURAN

 • je�eli silnik nie by� uruchamiany przez okreswi�kszy ni� tydzie�: wykr�camy �wiecezap�onowe, kontrolujemy ich stan i nie wykonuj�c�adnych manipulacji przy ga�niku, przy otwartejmaksymalnie przepustnicy kilkakrotnie za pomoc�rozrusznika obracamy silnik. Wkr�camy �wiecestarannie zak�adaj�c ich zabezpieczenie.
 • je�eli silnik by� uruchamiany w okresie kr�tszymni� 7 dni post�pujemy jak ni�ej: pompk� r�czn�pompujemy paliwo, r�wnocze�nie przyciskamyzatapiacz p�ywaka komory p�ywakowej a� doznacznego wyp�ywu paliwa przez wlot powietrza doga�nika manetk� gazu przestawiamy ok. 1-1, 5 cm odpo�o�enia GAZ ZAMKNI�TY
 • w��czamy g��wny wy��cznik instalacjielektrycznej
 • w��czamy w��cznik zap�onu
 • energicznie poci�gamy za uchwyt rozrusznika,przytrzymuj�c stop� lewej nogi gole� podwozia
 • pr�by ponawiamy a� do uruchomienia silnika.
 • gdy silnik ruszy, manetk� gazy staramy si� takzwi�kszy� obroty (orientacyjnie do ok. 2 - 3 tys.obr/min. ) aby pierwszy cylinder podj�� ci�g��prac�. Silnik grzejemy do czasu, a� wska�niktemperatury wska�e ok. 70-80 oC.
 • PROCEDURA B - uruchamiane ciep�ego silnika BURAN

 • je�eli silnik jest bardzo nagrzany, uruchamiamy go zsiedzenia pilota przy zamkni�tym gazie.
 • w wypadku przerwy w lotach ok. 0, 5 h wskazane jestsilnik troch� przela� lub uruchamia� przyw��czonym ssaniu.
 • 4. 3 Po uruchomieniu silnika i zagrzaniu go, a� doosi�gni�cia normalnej reakcji na gaz nale�y zaj��miejsce pilota i przeprowadzi� pr�b� silnika. Powci�ni�ciu d�wigni hamulca manetk� gazu nale�y p�ynnymruchem przesun�� na pozycj� GAZ DU�Y. Obrotomierzpowinien wskazywa� przynajmniej 5 500 obr. /min. Przezminimum 1 min. silnik powinien pracowa� na mocy startowejstabilnie.

  5. Ko�owanie

  5. 1 Po uzyskaniu ew. zgody Kierownika Lot�w ko�ujemy nastart.

  5. 2 Maksymalna pr�dko�� ko�owania nie mo�eprzekracza� 25 km/h. Przy ko�owaniu z bocznym wiatremnale�y troch� opu�ci� nawietrzn� cz�� skrzyd�a.Ko�owanie jest dozwolone tylko ze �ci�gni�t�sterownic�. Ko�owanie nale�y wykonywa� z zapi�tymipasami i z za�o�onym kasku ochronnym.

  6. Start

  6. 1 Przed uruchomieniem silnika sprawdzamy ka�dorazowoilo�� paliwa. Po kontroli optycznej motolotni (linki,podwozie, mocowanie silnika i �mig�a, tablica przyrz�d�w)i upewnieniu si�, �e przy �migle nie ma nikogo uruchamiamysilnik.

  6. 2 Po dope�nieniu niezb�dnych formalno�ci (zg�oszenielot�w do OKRL, uzyskanie zgody Kierownika Lot�w) ko�ujemyna start. 3 Po zaj�ciu odpowiedniego miejsca na pasie startowymuruchamiamy stoper do pomiaru czasu lotu, jeszcze razsprawdzamy przestrze� na podej�ciu i p�ynnie dodaj�c gazurozpoczynamy rozbieg. W ko�cowej fazie rozbiegu, przedoderwaniem przednie k�ko zdecydowanie podnosi si�. Jestto objaw normalny! Po oderwaniu i ustabilizowaniu lotuzmniejszamy gaz, a� do uzyskania 1, 5 - 2 m/s wznoszenia.Przy lotach po kr�gu do uzyskania wysoko�ci 100 - 200 m.kontynuujemy wznoszenie z t� pr�dko�ci�. Przy lotach potrasie osi�gamy nakazan� wysoko�� kontroluj�ctemperatur� silnika i przy jej wzro�cie ponad normaln�warto�� na chwil� zmniejszamy pr�dko�� wznoszenia.

  7. Lot i l�dowanie

  7. 1 Motolotnia jest dopuszczona do lot�w przy maksymalnejpr�dko�ci wiatru 8 m/s. Zabrania si� wykonywania na niejzakr�t�w ustalonych o przechyleniu wi�kszym ni� 45 o.

  7. 2 Pr�dko�� przelotowa przy neutralnym po�o�eniusterownicy powinna wynosi� 65 km/h. Dopuszczalna pr�dko��80 km/h. Pr�dko�� podej�cia do l�dowania: w ZWA - 70km/h, w TWA 75 km/h. 3 Nominalne zu�ycie paliwa: ok. 8 l/h lotu, co przypojemno�ci zbiornika paliwa (zu�ywalnej 20 l. ) daje czaslotu 2h + 30 min. rezerwy nawigacyjnej. 4 Motolotnia przyziemia na ko�a podwozia g��wnego,p�niej opuszczaj�c na ziemi� k�ko przednie. Hamowaniena dobiegu nale�y ograniczy� do minimum - z wyj�tkieml�dowania w ograniczonym terenie przygodnym. Po wyl�dowaniupami�ta� o zatrzymaniu stopera i zanotowaniu czasu lotu.

  8. Sytuacje wyj�tkowe i nienormalne stany lotu

  8. 1 W trakcie lotu, poza kr�giem nad lotniskowym nale�yzawsze wyszukiwa� miejsce do l�dowania awaryjnego nawypadek przerwania pracy silnika. Zasi�g lotu szybowegomo�na w przybli�eniu oszacowa� wg schematu:

  wysoko�� lotu w metrach: 1, 5 = czas lotu swobodnego w(s).

  zasi�g w locie prostym (bez niezb�dnych manewr�w dol�dowania) r�wna si� ilo�ci minut lotu swobodnego w km.Przy powy�szych szacunkach nale�y wnie�� poprawki nazmniejszenie zasi�gu w locie pod wiatr (zwi�kszenie w lociez wiatrem) oraz zapewni� sobie rezerw� wysoko�ci na ew.manewry do l�dowania.

  8. 2 Nienormalne stany lotu przy sprawnym sprz�cie,odpowiednich warunkach atmosferycznych i prawid�owympilota�u nie maj� prawa wyst�pi�!

  9. Uwagi ko�cowe

  W ka�dym wypadku nale�y tak planowa� swoje manewry wpowietrzu i na ziemi, aby maksymalne zapewni�bezpiecze�stwo w�asne i innych u�ytkownik�w przestrzeni.W szczeg�lno�ci kategorycznie zabrania si� wykonywanialot�w nad widzami oraz wykonywania manewr�w nisko (poni�ej50 m. ) nad ziemi�.

  Nale�y lata� rozs�dnie!

  Instrukcj� na podstawie do�wiadcze�w�asnych (niewielkich:) i opowie�ci koleg�w, a tak�eoblicze� i danych producent�w sporz�dzi�:

  Jacek Maria Jeli�ski

  Podstawy, mechanika, ułatwienia.

  Witajcie w poradniku do Microsoft Flight Simulator 2020. Najnowsza odsłona serii symulatorów od Microsoftu pozwala zwiedzać całą kulę ziemską i pilotować różne rodzaje samolotów.

  Dzięki możliwości włączenia ułatwień, gra nadaje się nie tylko dla zapalonych miłośników symulatorów lotniczych, ale też osób, które chcą po prostu skupić się na przyjemnej podróży.

  Dodatkową atrakcją jest fakt, że gracze mogą wpływać na pogodę, swobodnie manipulując porą dnia czy warunkami atmosferycznymi. Ustawienia kamery pozwalają też robić zachwycające zdjęcia.


  Poradnik i wskazówki do Microsoft Flight Simulator

  Dzięki poniższym opracowaniom zapoznasz się z podstawami rozgrywki i sprawniej wkroczysz w świat lotniczego symulatora.

  • Microsoft Flight Simulator - wymagania sprzętowe na PC
  • Microsoft Flight Simulator - więcej FPS, ustawienia grafiki
  • Microsoft Flight Simulator - łatwy poziom dla początkujących, asysty
  • Microsoft Flight Simulator - sterowanie: jak sprawdzić i zmienić
  • Microsoft Flight Simulator - sterowanie: klawiatura i mysz + pad
 • Microsoft Flight Simulator - aktywna pauza, tryb fotograficzny
 • Microsoft Flight Simulator - kamera i widok: jak zmienić na zewnętrzną i wewnętrzną z kokpitu
 • Microsoft Flight Simulator - autopilot, jak włączyć
 • Microsoft Flight Simulator - jak startować samolotem
 • Microsoft Flight Simulator - pogoda i czas: jak zmieniać, na żywo
 • Microsoft Flight Simulator - samoloty: jak wybrać i zmienić
 • Microsoft Flight Simulator - mapa świata: podstawowe informacje
 • Microsoft Flight Simulator - planowanie lotu: tworzenie i konfiguracja
 • Microsoft Flight Simulator - jak zacząć w powietrzu i pominąć start
 • Microsoft Flight Simulator - brak paliwa: jak tankować samolot
 • Interfejs i wskaźniki na ekranie

  Niektóre elementy interfejsu różnią się w zależności od modelu samolotu, ale większość pozostaje niezmieniona lub przynajmniej podobna. Oto najważniejsze wskaźniki, liczniki oraz inne elementy ekranu:

  1. Kompas
  2. Aktualna prędkość, podana w węzłach
  3. Moc silnika, przyspieszenie
  4. Stan paliwa
  5. Kąt natarcia - zielony to prawidłowy, czerwony to niebezpieczny
  6. Klapy - wskaźnik na górze oznacza klapy ustawione płasko (czyli odpowiednio do lotu)
  7. Trym - funkcja pozwalająca na skorygowanie lotu w górę lub w dół. Wskaźnik na górze to lot w dół - i odwrotnie. Wskaźnik na środku to pozycja neutralna
  8. Aktualna wysokość, podana w metrach
  9. VS - wskaźnik przeciągnięcia
  10. Interesujący punkt na mapie

  W grze jest też pasek narzędzi, wywoływany podczas lotu poprzez przesunięcie kursora w górę ekranu. Oto wszystkie jego elementy:

 • Komunikacja z kontrolą ruchu lotniczego
 • Opcje kamery i widoku
 • Lista kontrolna - spis niezbędnych do wykonania czynności
 • Podstawy sterowania
 • Sterowanie SI, autopilot
 • Opcje związane z paliwem
 • Dziennik nawigacyjny
 • Cele
 • Plan lotu, wraz z możliwością „przeskoczenia” do konkretnego punktu
 • Mapa VFR (lotnicza)
 • Opcje pogody - ustawienia warunków atmosferycznych i pory dnia
 • Ustawienia paska narzędzi - możesz tu usunąć elementy, które uważasz za niepotrzebne
 • Microsoft Flight Simulator - porady ogólne

  Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, dzięki którym szybko poprawisz komfort gry.

 • Jeżeli utraciłeś kontrolę nad samolotem lub masz chwilowe problemy, rozważ włączenie funkcji autopilota. Po chwili znów możesz przejąć stery
 • Każdy samolot zachowuje się inaczej w powietrzu, chociażby w kontekście zwrotności. Na początku najlepiej trenować na samolotach średniej wielkości
 • Aby nie musieć startować z lotniska, tylko od razu znaleźć się w powietrzu, wybierz punkt na mapie i kliknij Przylot
 • Nawet przy rozgrywce z padem, potrzebujesz do zabawy klawiatury i myszy
 • Gra nie ma standardowego trybu fotograficznego, ale możesz zrobić imponujące zdjęcia po włączeniu aktywnej pauzy
 • Domyślnie gra ma ustawioną wysoką czułość analogów i minimalną martwą strefę, co może sprawiać kłopoty podczas lotu. Możesz to jednak zmienić w opcjach kontrolera
 • Aby zapisać aktualny widok (kamerę), naciśnij kombinację CTRL + ALT + 1. Aby go przywołać, użyj ALT + 1
 • Włączając różne okna w trakcie rozgrywki (autopilot, kontakt z kontrolą lotów i inne), możesz je „chwycić” i dowolnie przemieszczać na ekranie
 • Instrukcja lotu Ge 239

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja lotu Ge 239

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja lotu Ge 239