Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Black And Decker Mouse Bdems230k6

Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia myszy Black And Decker Bdems230k6 powinna być przestrzegana przy użyciu tego narzędzia. Przed rozpoczęciem pracy z myszą Black And Decker Bdems230k6 należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania. Należy mieć na uwadze, że mysz Black And Decker Bdems230k6 jest narzędziem elektrycznym i należy korzystać z niego tylko wtedy, gdy jest wyłączona. Przed użyciem należy włożyć baterię, wybrać odpowiednią czułość myszy i sprawdzić, czy kabel jest dobrze podłączony. Należy uważać, aby nie dotykać części metalowych myszy, które mogą być gorące po długotrwałym użytkowaniu. Należy unikać kontaktu z wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie myszy. Po zakończeniu pracy należy wyjąć baterię i wyłączyć mysz.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Black And Decker Mouse Bdems230k6

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS227. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS227, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS227. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS227 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS227

Strona: 1

3130POLSKIZasady bezpiecznej pracyelektronarzêdziamiOstrze¿enie! Podczas stosowania narzêdzielektrycznych, dla zredukowania ryzykapo¿aru, pora¿enia pr¹dem elektrycznym iuszkodzenia cia³a osoby obs³uguj¹cej, nale¿yprzestrzegaæ ni¿ej podanych podstawowychœrodków bezpieczeñstwa. Przedprzyst¹pieniem do korzystania z tego wyrobunale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹, któr¹ powinnosiê zachowaæ do póŸniejszego stosowania.Dla bezpieczeñstwa pracy:• Zalecamy, aby Pañstwo podjêliodpowiednie œrodki, celem zabezpieczenianarz¹du s³uchu, jeœli ciœnienie akustyczneprzekracza poziom 85 dB (A).• Miejsce pracy trzeba utrzymywaæw czystoœci. Nieuporz¹dkowane miejscepracy i sto³y warsztatowe to zaproszeniedo k³opotów i uszkodzeñ cia³a.• Nale¿y uwzglêdniæ warunki pracy.Narzêdzi elektrycznych nie wolnowystawiaæ na deszcz, nie nale¿y tak¿estosowaæ ich w wilgotnych lub mokrychmiejscach. Stanowisko pracy musi byædobrze oœwietlone.• Narzêdzi elektrycznych nie mo¿na u¿ywaærównie¿ tam, gdzie wystêpuje ryzykospowodowania po¿aru albo eksplozji.• Zabezpieczenie przed pora¿eniempr¹dem elektrycznym. Wszêdzie, gdzieto tylko mo¿liwe, nale¿y unikaæ kontaktucia³a z uziemionymi powierzchniami (takimijak np. rury, grzejniki, kuchenki, lodówki).• Trzymaæ z dala od dzieci. Nie wolnodopuszczaæ, aby dzieci dotyka³y narzêdzilub kabla przed³u¿aj¹cego. Wszystkiedzieci trzeba trzymaæ z dala odstanowiska pracy.• Przechowywanie nieu¿ywanychnarzêdzi. Narzêdzia, kiedy nie s¹u¿ywane, nale¿y przechowywaæ wsuchym, wysoko po³o¿onym, zamkniêtymi niedostêpnym dla dzieci miejscu.• Narzêdzi nie wolno forsowaæ.Narzêdzie bêdzie dzia³a³o lepiej ibezpieczniej, gdy pracuje z prêdkoœci¹zgodn¹ z przeznaczeniem.• Nale¿y stosowaæ odpowiednienarzêdzia. Nie wolno u¿ywaæ ma³ychnarzêdzi lub nasadek do wykonywaniaprac przeznaczonych dla narzêdziprzystosowanych do pracy pod du¿ymobci¹¿eniem. Narzêdzi nie wolnostosowaæ do robót, do których nie s¹przeznaczone, na przyk³ad nie wolnostosowaæ pi³y tarczowej do obcinaniaga³êzi drzew lub ciêcia k³ód drewna.• Nale¿y odpowiednio siê ubieraæ. Przypracy nale¿y unikaæ luŸnych ubrañ iwyrobów jubilerskich, gdy¿ mog¹ onezostaæ pochwycone przez poruszaj¹cesiê czêœci urz¹dzenia. Podczas pracy nawolnym powietrzu zaleca siê zak³adaniekauczukowych rêkawic iprzeciwpoœlizgowego obuwia. Dlazabezpieczenia d³ugich w³osów nale¿yzak³adaæ os³ony chroni¹ce w³osy.• Nale¿y stosowaæ szk³azabezpieczaj¹ce. Nale¿y stosowaæmaski ochronne lub maski przeciwpy³owe,jeœli pracê wykonuje siêw pomieszczeniach zapylonych lub te¿zamkniêtych.• Nie wolno nara¿aæ przewodu nauszkodzenie. Przewodu nie wolnonara¿aæ na uszkodzenie, trzymaj¹cnoszone narzêdzie za przewód, wzglêdnieszarpi¹c go w celu wyci¹gniêciaz gniazdka. Przewód nale¿y trzymaæ z dalaod ciep³a, oleju oraz ostrych za³amañ.• Obrabiany przedmiot trzebaodpowiednio zamocowaæ. Dozamocowania obrabianego przedmiotunale¿y u¿yæ zacisków lub imad³a. Jest torozwi¹zanie bardziej bezpieczne ni¿u¿ywanie rêki, a ponadto zwalnia obydwierêce do obs³ugiwania narzêdzi.• Nie wolno przeliczyæ siê z si³ami.Podczas pracy, dla zachowaniarównowagi, trzeba utrzymywaæ stabilneoparcie.• Narzêdzia nale¿y staranniekonserwowaæ. Narzêdzia skrawaj¹cetrzeba ostrzyæ i czyœciæ dla zapewnienialepszej i bardziej bezpiecznej pracy. Nale¿yprzestrzegaæ instrukcji smarowania iwymiany akcesoriów. Okresowo nale¿ysprawdzaæ przewody narzêdzi i w razieich uszkodzenia oddawaæ je do naprawyw autoryzowanej placówce serwisowej.Okresowo trzeba sprawdzaæ przewodyprzed³u¿aj¹ce i w razie uszkodzeniawymieniaæ. Uchwyty musz¹ byæ suche,czyste i wolne od oleju i smaru.• Narzêdzia trzeba wy³¹czaæ. Narzêdziatrzeba wy³¹czaæ, kiedy siê z nich niekorzysta, przed przyst¹pieniem do operacjiserwisowych i podczas wymianyakcesoriów, takich jak ostrza, wiert³a i frezy.• Trzeba wyjmowaæ kliny regulacyjne iklucze maszynowe. Trzeba w sobiewyrobiæ nawyk sprawdzania przedw³¹czeniem, czy z narzêdzia wyjêto klinyi klucze maszynowe i w³o¿ono jez powrotem do obszaru przechowywania.• Nale¿y unikaæ nieumyœlnegow³¹czania narzêdzi. Nie wolno nosiæw³¹czonego do gniazda narzêdzia z palcemna w³¹czniku. Podczas wciskania wtyczkido gniazdka zasilaj¹cego nale¿y sprawdziæ,¿e w³¹cznik jest w po³o¿eniu wy³¹czonym.• Nale¿y stosowaæ przed³u¿aczprzeznaczony do pracy na wolnympowietrzu. Kiedy narzêdzie jeststosowane na wolnym powietrzu, nale¿ystosowaæ wy³¹cznie przed³u¿aczeprzeznaczone do pracy na wolnympowietrzu i odpowiednio oznakowane.• Nale¿y pozostawaæ w staniegotowoœci. Nale¿y kontrolowaæ swojeczynnoœci. Trzeba zachowaæ zdrowyrozs¹dek. Nie wolno korzystaæ z narzêdzi,kiedy jest siê zmêczonym.• Trzeba pod³¹czyæ urz¹dzenia dousuwania kurzu. Jeœli przewidzianourz¹dzenia do usuwanie i zbierania kurzu,to nale¿y upewniæ siê, ¿e s¹ one pod³¹czonei prawid³owo stosowane, zw³aszczaw zamkniêtych pomieszczeniach.• Nale¿y kontrolowaæ, czy wszystkieczêœci urz¹dzenia s¹ sprawne. Przeddalszym korzystaniem z narzêdzia lubinnej uszkodzonej czêœci, nale¿y jestarannie skontrolowaæ, celem okreœlenia,czy bêd¹ dzia³aæ prawid³owo iwykonywaæ przewidziane dla nichfunkcje. Sprawdziæ wyosiowanieruchomych czêœci, swobodê poruszaniasiê ruchomych czêœci, z³amanie czêœci,zamocowanie i dowolne inne warunki,które mog¹ wp³ywaæ na ich dzia³anie.• Os³ona lub inna uszkodzona czêœæ powinnazostaæ naprawiona albo wymieniona przezautoryzowany oœrodek serwisowy, chyba¿e w niniejszej instrukcji zosta³o to okreœloneinaczej. Uszkodzone w³¹czniki powinnybyæ wymienione przez autoryzowanyoœrodek serwisowy. Nie wolno stosowaænarzêdzi, dopóki w³¹cznik nie w³¹cza siêani nie wy³¹cza siê.• Ostrze¿enie! Zastosowaniejakichkolwiek akcesoriów lub nasadekinnych, ni¿ zalecane w niniejszej instrukcjimo¿e stworzyæ ryzyko uszkodzenia cia³apersonelu.• Pañstwa narzêdzia musz¹ byænaprawiane wy³¹cznie przezwykwalifikowane osoby. Niniejszenarzêdzie elektryczne wykonane jestzgodnie z odnoœnymi wymaganiamibezpieczeñstwa. Naprawy powinny byæwykonywane wy³¹cznie przezwykwalifikowane osoby, z u¿yciemoryginalnych czêœci zapasowych, bowiemw przeciwnym razie mo¿e to spowodowaæpowa¿ne zagro¿enie dla u¿ytkownika.DODATKOWE INSTRUKCJEBEZPIECZEÑSTWA DLA PILAREKTARCZOWYCHPod³¹czanie pilarki do sieci zasilaj¹cejPrzed pod³¹czeniem wtyczki zasilajacej dogniazda elektrycznego nale¿y upewniæ siê czywy³¹cznik pilarki znajduje siê w po³o¿eniu“wy³¹czone” (zerowym)W³¹czanie pilarkiPrzed w³¹czeniem pilarki nale¿y sprawdziæczy zdjêty zosta³ klucz ze œruby mocuj¹cejtarczê pi³y.Wy³¹czanie pilarkiPilarki nie wolno wy³¹czyæ wczeœniej zanimpi³a nie zakoñczy ciêcia i nie zacznie obracaæsiê swobodnie.Pi³owaniePrzed rozpoczêciem pi³owania nale¿y usun¹æz elementu wszystkie gwoŸdzie i inne tkwi¹ceelementy metalowe.Pilark¹ nie wolno ci¹æ elementów o bardzoma³ych wymiarach. Po wy³¹czeniu pilarki niewolno hamowaæ ruchu tarczy pi³y poprzezdociskanie do jej bocznej powierzchnijakichkolwiek przedmiotów. Pilarkê wolnopo³o¿yæ na stole roboczym lub od³o¿yæ na bokdopiero wtedy, gdy zostanie ona wy³¹czona itarcza pi³y przestanie siê obracaæ. Przewódzasilaj¹cy oraz wtyczka sieciowa musz¹ byæw³aœciwie pielêgnowane i nie mog¹wykazywaæ oznak jakiegokolwiek uszkodzenia.Podczas pi³owania pilarkê nale¿y prowadziæpo lewej stronie przecinanego elementu.Niniejsze instrukcje trzeba zachowaæ dowykorzystania w przysz³oœci!

Strona: 2

3332PODWÓJNA IZOLACJAPañstwa narzêdzie wyposa¿one jestw podwójn¹ izolacjê. Oznacza to, ¿ewszystkie zewnêtrzne metaloweczêœci s¹ odizolowane elektrycznie odzasilania sieciowego. Zrealizowano toprzez wprowadzenie barier izolacjipomiêdzy czêœciami elektrycznymioraz mechanicznymi, dziêki czemu niema potrzeby uziemienia narzêdzia.Uwaga: Podwójna izolacja nie wchodzi wzakres normalnych œrodków bezpieczeñstwapodczas pracy tym narzêdziem. Ten systemizolacji stanowi dodatkowe zabezpieczenieprzed uszkodzeniem cia³a spowodowanymprzez ewentualne uszkodzenie izolacjielektrycznej w samym narzêdziu.BEZPIECZEÑSTWOELEKTRYCZNETrzeba sprawdziæ, ¿e zasilanie jest takie samo,jak napiêcie podane na tabliczce znamionowej.To narzêdzie jest wyposa¿one w przewóddwu¿y³owy i wtyczkê.KABLEPRZED£U¯AJ¥CEBez niepo¿¹dane straty mocy mo¿na stosowaædwu¿y³owe kable przed³u¿aj¹ce Black&Deckero d³ugoœci do 30 m. Przed³u¿acza nie nale¿yu¿ywaæ, chyba ¿e jest to absolutnie niezbêdne.Zastosowanie niew³aœciwego kablaprzed³u¿aj¹cego pociaga za sob¹ ryzykopo¿aru oraz pora¿enia pr¹dem elektrycznym.Jeœli trzeba u¿yæ przed³u¿acza, to nale¿yupewniæ siê, ¿e zosta³ prawid³owo okablowanyi jest w dobrym stanie technicznym.NIEPOTRZEBNENARZÊDZIAAOCHRONAŒRDODOWISKAJeœli kiedyœ oka¿e siê, ¿e narzêdziewymaga wymiany lub te¿ nie jest ju¿przydatne, trzeba pomyœleæ o ochronieœrodowiska. Agenci serwisuBlack&Decker przyjm¹ stare narzêdziei zlikwiduj¹ w spoœob bezpieczny dlaœrodowiska.AKCESORIADzia³anie dowolnego narzêdzia elektrycznegouzale¿nione jest od stosowania akcesoriów.Akcesoria Black&Decker s¹ wykonanezgodnie z wysokimi standardami jakoœci i s¹zaprojektowane pod k¹tem podwy¿szeniaosi¹gów narzêdzi elektrycznych. Zakupakcesoriów Black&Decker zapewni uzyskaniemaksymalnych osi¹gów narzêdzielektrycznych Black&Decker. Pe³n¹specyfikacjê pi³ tarczowych oraz innychakcesoriów mo¿na uzyskaæ w punktachsprzeda¿y lub serwisie.PARAMETRYTECHNICZNECD600KS227 KS840 KS846NPobór mocy (W) 500 550 1020Obroty na bieguja³owym (1/min) 3500 3500 4000G³êbokoœæ ciêcia (mm) 40 40 46Œrednica pi³y (mm) 140 140 140Otwór pi³y (mm) 12, 7 12, 7 16Masa (kg) 2, 5 2, 5 3, 0374456NKS865NKS850N KS855N KS865KNPobór mocy (W) 1100 1200 1300ja³owym (1/min) 4000 4000 4000G³êbokoœæ ciêcia (mm) 50 55 65Œrednica pi³y (mm) 160 160 184Otwór pi³y (mm) 16 16 16Masa (kg) 3, 7 3, 7 4, 2BUDOWAPILARKIKS846N, KS850N, KS855N, KS865E/N/KN, 374456NCD600, KS227, KS8401. Otwór wyrzutu trocin2. DŸwignia do wysuwania szybki okienkaobserwacyjnego3. Œruba blokuj¹ca unoszenie i opuszczaniestopy4. D¿wignia unoszenia os³ony pi³y5. Œruba mocuj¹ca pi³ê tarczow¹ nawrzecionie6. Klin rozdzielczy7. Os³ona pi³y tarczowej8. Prowadnica równoleg³a9. Okienko obserwacyjne10. Dodatkowa rêkojeœæ11. Pokrywa szczotek silnika12. Skala k¹towa pochylania stopy13. Œruba blokuj¹ca po³o¿enie stopy przypochylaniu14. Stopa pilarki15. Œruba blokuj¹ca po³o¿enie prowadnicyrównoleg³ej16. Znacznik dla precyzyjnego prowadzeniapilarki podczas ciêcia17. Oznaczenie dla precyzyjnegoprowadzenia pilarki podczas ciêciaprostopad³ego18. Oznaczenie dla precyzyjnegoukoœnego (pochylenie stopy 45o)19. Pokrêt³o regulacji elektronicznej20. Wy³¹cznik21. Skala g³êbokoœci ciêcia22. DŸwignia blokady pochylania stopy23. Wewnêtrzny ko³nierz dociskowymocuj¹cy pi³ê24. Zewnêtrzny ko³nierz dociskowy mocuj¹cypi³ê25. Blokada wy³¹cznika26. Pi³a tarczowaPRZYGOTOWANIEPILARKIDOPRACYREGULACJA G£ÊBOKOŒCI CIÊCIAPrzed przygotowaniem pilarki do pracy nale¿ysprawdziæ czy wy³¹cznik znajduje siêw po³o¿eniu zerowym a nastêpnie wyci¹gn¹æwtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.Aby dokonaæ zmianyg³êbokoœci ciêcia pi³ynale¿y poluzowaæœrubê (3) znajduj¹c¹siê poni¿ej skali (21) anastêpnie unieœæzespó³ silnika pilarkiw stosunku do stopy(opuœciæ stopê) zgodnie ze wskazaniami skalig³êbokoœæ ciêcia (21) i dokrêciæ ponowniemocno œrubê (3). G³êbokoœæ ciêcia na skalipowinna byæ o 3mm wiêksza ni¿ gruboœæprzecinanego materia³u.REGULACJA PO£O¯ENIA ZNACZNIKAU£ATWIAJ¥CEGO PRECYZYJNEPROWADZENIE PILARKI (NIE DOT.CD600).Przed rozpoczêciempracy nale¿ywyznaczyæ liniêciêcia nap r z y g o t o w a n y mmateriale.O k i e n k oo b s e r w a c y j n eumieszczone wos³onie pi³y orazspecjalny znacznikznajduj¹cy siê nastopie pilarkiumo¿liwiaj¹ bardzop r e c y z y j n eprzecinanie materia³u.Spogl¹daj¹c przezokienko obserwacyjnetak nale¿y ustawiæ korpus pilarki aby zêby pi³yznalaz³y siê na przed³u¿eniu wyznaczonej liniiciêcia.Trzymaj¹c pilarkê w takim po³o¿eniu nale¿yteraz przesun¹æ pomarañczowy znacznik nastopie pilarki tak, aby wskazywa³ on dok³adniekierunek wyznaczonej linii ciêcia i dokrêciæœrubê, która go mocuje. W podobny sposóbnale¿y post¹piæ tn¹c materia³ ukoœnie tj. gdystopa pilarki pochylona jest do k¹ta 450. W tymprzypadku nale¿y pos³u¿yæ siê drugimoznaczeniem znacznika.MONTA¯ I REGULACJA PRZYK£ADNIRÓWNOLEG£EJ (Nie dot. CD600)W wyposa¿eniu fabrycznym pilarki znajdujesiê przyk³adnia równoleg³a. U¿ycie jejumo¿liwia przecinanie elementu równolegle dojednej z jego krawêdzi.Przed zamocowaniem przyk³adni nale¿y pi³êwy³¹czyæ i wyci¹gn¹æ wtyczkê zasilaj¹c¹z gniazda sieciowego.

Strona: 3

3534Po poluzowaniu œruby(15) przyk³adniê (8)nale¿y wsun¹æ nastopê pilarki w sposóbpokazany na rysunkuobok, a nastêpnie po ustawieniu przyk³adniw odpowiednim po³o¿eniu, mocno dokrêciæœrubê blokuj¹c¹.USTAWIENIEK¥TAPOCHYLENIAPI£YStopê pilarki mo¿na pochylaæ w zakresie 0-450.Uwaga! Przed pochyleniem stopy nale¿y pi³êwy³¹czyæ a nastêpnie wyci¹gn¹æ wtyczkêzasilaj¹c¹ z gniazda sieciowego. Teraz nale¿y:- poluzowaæ œrubê(13) i wzale¿noœci odmodelu pilarkir ó w n i e ¿dŸwigniê(22)- ustawiæ ¿¹dany k¹t ciêcia pochylaj¹cstopê pilarki ruchem w kierunku do do³u- k¹t pochylenia odczytaæ na skali (12) iponownie mocno dokrêciæ œrubê blokady(13) a w zale¿noœci od modelu pilarkirównie¿ dŸwigniê (22)ZMIANA PI£Y TARCZOWEJPrzed wymian¹ pi³y tarczowej nale¿ywyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda sieciowego. Abyzdj¹æ a nastêpnie za³o¿yæ pi³ê tarczow¹ nale¿y:Odsun¹æ do ty³uos³onê pi³y anastêpnie obróciæ pi³êtarczow¹ w takiepo³o¿enie aby przezwykonany w niejotwór mo¿na by³oprze³o¿yæ wkrêtak i wten sposóbzablokowaæ je ruch.Odkrêciæ za pomoc¹klucza maszynowego13mm a nastêpniezdj¹æ œrubê (5)mocuj¹c¹ tarczê pi³y, odkrêcaj¹c j¹ w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zegara.Zdj¹æ zewnêtrzny ko³nierz dociskowy (24).Zdj¹æ pi³ê i za³o¿yæ now¹ tak, aby kierunekwskazany strza³k¹ jaka znajduje siê na tarczypi³y, pokrywa³ siê z kierunkiem strza³kiumieszczonej na obudowie pilarki.Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê, abyza³o¿ony ponownie na wrzeciono zewnêtrznyko³nierz dociskowy znalaz³ siê we w³aœciwympo³o¿eniu (jak przed demonta¿em pi³y).Obróciæ pi³ê tarczow¹ w takie po³o¿enie abyprzez wykonany w niej otwór mo¿na by³oprze³o¿yæ wkrêtak i w ten sposób zablokowaæjej ruch.Za³o¿yæ i dokrêciæ mocno œrubê (5) mocuj¹c¹pi³ê za pomoc¹ klucza maszynowego 13mm,obracaj¹c nim w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara.USTAWIENIEW£AŒCIWEGOPO£O¯ENIAKLINAROZDZIELCZEGOKlin rozdzielczy (6) zapobiega mo¿liwoœcizablokowania siê pi³y tarczowej w szczelinierz¹zu podczas ciêcia. Za ka¿dym razem powymianie pi³y tarczowej, a tak¿e gdy po³o¿enieklina rozdzielczego ulegnie zmianie, nale¿yodpowiednio go wyregulowaæ.Po wy³¹czeniu pilarki iwyci¹gniêciu wtyczkiz gniazda sieciowegonale¿y odnaleŸæœruby mocuj¹ce klinroboczy, otwieraj¹cos³onê tarczy.Niektóre modele nieposiadaj¹ mo¿liwoœciotwierania os³ony.Nale¿y wówczasunieœæ zespó³ silnikado góry, aby w tensposób uzyskaæ dostêp do œrub mocuj¹cychklin rozdzielczy.Po poluzowaniu œrub mocuj¹cych klinrozdzielczy nale¿y ustawiæ go w takimpo³o¿eniu w stosunku do tarczy pi³y, aby ³ukjego wewnêtrznej krawêdzi znajdowa³ siê wodleg³oœci 2-3mm od linii zêbów pi³y oraz abynajni¿ej po³o¿ony w danym momencie z¹b pi³yznajdowa³ siê o 2-3mm poni¿ej zewnêtrznejkrawêdzi klina. Po ustawieniu klina nale¿ydokrêciæ œruby mocuj¹ce.OBS£UGAPILARKIW celu uruchomieniapilarki nale¿y zwolniæblokadê (25) anastêpnie nacisn¹æwy³¹cznik (20). Abywy³¹czyæ pilarkênale¿y zwolniæ naciskwywierany na przycisk wy³¹cznika.TRZYMANIEPILARKIPodtrzymuj¹c pilarkê za przedni uchwyt (10)mo¿na ni¹ wygodnie i precyzyjnie pracowaæ.Pilarkê nale¿y w³¹czyæ zanim pi³a tarczowadotknie pi³owanego materia³u.Prowadz¹c pilarkê nie nale¿y wywieraæ nani¹ zbyt du¿ego nacisku, tak aby pi³a mog³aswobodnie skrawaæ przecinany materia³.Posuw pi³y wzd³u¿ wyznaczonej linii powinienbyæ równomierny i powolny. Znaczniki (17) -do ciêcia prostopad³ego i (18) - do ciêciaskoœnego pomagaj¹ w prowadzeniu pilarkiwzd³u¿ wyznaczonej linii.CZYSZCZENIE OKIENKAOBSERWACYJNEGOPo pewnym okresie pracy okienkoobserwacyjne umieszczone w górnej os³oniepi³y ulegnie zanieczyszczeniu.Nale¿y wy³¹czyæpilarkê, wyci¹gn¹æwtyczkê z sieci, an a s t ê p n i ep r z e s u w a j ¹ cdŸwigniê (2) doprzodu wysun¹æszybkê okienkaobserwacyjnego i oczyœciæ j¹ za pomoc¹czystej œciereczki. Po oczyszczeniu okienkanale¿y przesun¹æ je z powrotem w dawnepo³o¿enie.Uwaga! Jeœli to konieczne, nale¿y u¿ywaæ doczyszczenia pilarki ³agodnego roztworu myd³a,poniewa¿ popularne domowe œrodki czystoœcimog¹ zawieraæ œrodki chemiczne, któreuszkodz¹ obudowê pilarki, wykonan¹ ztworzywa sztucznego. Nie wolno dopuœciæ dopenetracji jakiejkolwiek cieczy do wnêtrza pilarki.Pilarki nie mo¿na zanurzaæ w ¿adnej cieczy.WYMIANA SZCZOTEKNale¿y wy³¹czyæ pilarkê i wyci¹gn¹æ wtyczkêz sieci. Odkrêciæ pokrywê szczotek (11).Wyci¹gn¹æ szczotki i obsadkê.Usun¹æ szczotkê z obsadki i w³o¿yæ now¹.Umieœciæ szczotkê z obsadk¹ w obudowie.Umocowaæ pokrywê szczotek.UWAGA: Szczotki nale¿y wymieniaæ parami iupewniæ siê, ¿e u¿ywane szczotki s¹zamocowane w tej samej pozycji jak usuniête.ODPROWADZANIETROCINO d p r o w a d z a n i etrocin nastêpujepoprzez kana³w y r z u t o w yz a k o ñ c z o n ya d a p t e r e m,u m o ¿ l i w i a j ¹ c y mpod³¹czeniezewnêtrznego odci¹gu trocin lub odkurzacza.PRZECI¥¯ENIEPodczas pracy nie mo¿na dopuszczaæ doprzeci¹¿enia pilarki. Je¿eli temperatura silnikawzroœnie nadmiernie (przekroczy 600) nale¿ypilarkê wy³¹czyæ na okres ok. 2min., na bieguja³owym w celu sch³odzenia.Szczeliny wentylacyjne silnika musz¹ byæzawsze czyste i dro¿ne.DODATKOWEPORADYPodczas ciêcia nieuniknione jest powstawaniedrobnych odprysków materia³u na górnejkrawêdzi przecinanego materia³u.Dlatego te¿ zalecane jest prowadzenie pilarkipo tej stronie elementu, która potem bêdzieniewidoczna. Dotyczy to szczególniepowierzchni fornirowanych i laminowanych.DEKLARACJAZGODNOŒCIUENiniejszym deklarujemy, ¿e pilarki CD600,KS227, KS840, KS850N, KS855N, KS865N,KS865KN, 374456N s¹ zgodne z normami UEnr 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000.Brian Cooke - Dyrektor ds. TechnikiBlack & Decker Ltd., Spennymoor, CountyDurham, DL16 6JG Wielka BrytaniaDodatkowa informacja dla u¿ytkownikaNapiêcie zak³óceñ radioelektrycznych nieprzekracza poziomu dopuszczalnego wg PN-79/E-06008Œredni poziom dŸwiêku wg PN-92/E-08407 nieprzekracza dopuszczalnego poziomu 92dB(A)Wartoœci skuteczne przyspieszenia drgañkwalifikuj¹ pilarki tarczowe CD600, KS840,KS850N, KS855N, KS865N, KS865KNdokategoriiIII “maszyna uci¹¿liwa” wg PN-90/N-01357.

Strona: 4

3736ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊBlack&DeckerWarunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcjiobs³ugi. Niniejsz¹ gwarancj¹ nie jest objêtewyposa¿enie takie, jak: szczotki, tarczepilarskie, tarcze œcierne, wiert³a i inne akcesoria,je¿eli nie zosta³a do nich do³¹czona oodzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegaj¹cenaturalnemu zu¿yciu.1. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterkiproduktu spowodowane wadamiprodukcyjnymi i wadami materia³owymi.2. Niniejsza gwarancja jest wa¿na poprzedstawieniu przez Klienta w CentralnymSerwisie Gwarancyjnym reklamowanegoproduktu oraz ³¹cznie:a) poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej;b) wa¿nego paragonu zakupu z dat¹ sprzeda¿ytak¹, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezp³atn¹ naprawêurz¹dzenia (wraz z bezp³atn¹ wymian¹uszkodzonych czêœci) w okresie 24 miesiêcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi byæ:a) dostarczony bezpoœrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewype³nion¹ Kart¹ Gwarancyjn¹ i wa¿nymparagonem zakupu (lub kopi¹ faktury) orazszczegó³owym opisem uszkodzenia, lubb) przes³any do Centralnego SerwisuGwarancyjnego za poœrednictwem punktusprzeda¿y wraz z dokumentamiwymienionymi powy¿ej.5. Koszty wysy³ki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black&Decker.Wszelkie koszty zwi¹zane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsy³any do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bêd¹usuniête przez Centalny SerwisGwarancyjny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjêcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usuniêcia wady (punkt 6 a) mo¿e byæwyd³u¿ony o czas niezbêdny do importuniezbêdnych czêœci zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzêt, je¿eli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiœmie, ¿e usuniêcie wady jest niemo¿liwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosi¹galny, mo¿ebyæ wydany nowy produkt o niegorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego SerwisuGwarancyjnego odnoœnie zasadnoœcizg³aszanych usterek jest decyzj¹ ostateczn¹.10. Gwarancj¹ nie s¹ objête:a) wadliwe dzia³anie lub uszkodzeniaspowodowane niew³aœciwymu¿ytkowaniem lub u¿ywaniem produktuniezgodnie z przeznaczeniem, instrukcj¹obs³ugi lub przepisami bezpieczeñstwa. Wszczególnoœci profesjonalne u¿ytkowanieamatorskich narzêdzi Black&Deckerpowoduje utratê gwarancji;b) wadliwe dzia³anie lub uszkodzeniaspowodowane przeci¹¿aniem narzêdzia,które prowadzi do uszkodzeñ silnika,przek³adni lub innych elementów a tak¿estosowaniem osprzêtu innego ni¿ zalecanyprzez Black&Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktui wywo³ane nimi wady;d) wadliwe dzia³anie lub uszkodzenia na skutekdzia³ania po¿aru, powodzi, czy te¿ innychklêsk ¿ywio³owych, nieprzewidzianychwypadków, korozji, normalnego zu¿yciaw eksploatacji czy te¿ innych czynnikówzewnêtrznych;e) produkty, w których naruszone zosta³yplomby gwarancyjne lub, które by³ynaprawiane poza Centralnym SerwisemGwarancyjnym lub by³y przerabianew jakikolwiek sposób;f) osprzêt eksploatacyjny do³¹czony dourz¹dzenia, taki jak: wiert³a, tarcze pilarskie,tarcze szlifierskie, koñcówki wkrêcaj¹ce,no¿e strugarskie, brzeszczoty, papier œciernyiinneelementyulegaj¹cenaturalnemuzu¿yciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmyhandlowe, które sprzeda³y produkt, nieudzielaj¹ upowa¿nieñ ani gwarancji innych ni¿okreœlone w karcie gwarancyjnej.W szczególnoœci nie obejmuj¹ prawa klientado domagania siê zwrotu utraconych zyskóww zwi¹zku z uszkodzeniem produktu.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 682-0808, fax: (22) 682-0809ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!Ïðè ïîëüçîâàíèè ýëåêòðè÷åñêèìèèíñòðóìåíòàìè âñåãäà ñëåäóåò èìåòü ââèäó ïðèâåäåííûå íèæå îñíîâíûå ïðàâèëàáåçîïàñíîñòè, ïîçâîëÿþùèå ñíèçèòü ðèñêïîæàðà, ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîìè ëè÷íûõ òðàâì. Ïðî÷òèòå âñå ýòèóêàçàíèÿ ïðåæäå, ÷åì íà÷èíàòü ðàáîòàòüñ äàííûì èíñòðóìåíòîì è õðàíèòå ýòèóêàçàíèÿ.Äëÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû• Ñîäåðæèòå ÷èñòûì ñâîå ðàáî÷ååìåñòî. Çàõëàìëåííûå ïîâåðõíîñòèðàáî÷åãî ìåñòà è âåðñòàêà âåäóò êòðàâìàì.• Ïðèìèòå âî âíèìàíèå îêðóæàþùóþîáñòàíîâêó ðàáî÷åãî ìåñòà. Íåïîäâåðãàéòå èíñòðóìåíòû äåéñòâèþäîæäÿ è íå ïîëüçóéòåñü èìè â ñûðûõ èâëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ. Äåðæèòåðàáî÷åå ìåñòî õîðîøî îñâåùåííûì. Íåïîëüçóéòåñü ýëåêòðè÷åñêèìèèíñòðóìåíòàìè â ïðèñóòñòâèè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêîñòåé èëèãàçîâ.• Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. Èçáåãàéòåñîïðèêîñíîâåíèé ÷àñòåé òåëà ñçàçåìëåííûìè ïîâåðõíîñòÿìè (íàïð.òðóáû, ðàäèàòîðû, ïëèòû,õîëîäèëüíèêè).• Óäàëèòå äåòåé. Íå ïîçâîëÿéòåïîñòîðîííèì òðîãàòü èíñòðóìåíò èëèóäëèíèòåëüíûé øíóð. Ïîñòîðîííèõñëåäóåò óäàëèòü îò ðàáî÷åãî ìåñòà.• Õðàíåíèå èíñòðóìåíòîâ. Êîãäàèíñòðóìåíòû íå â ðàáîòå, èõ ñëåäóåòõðàíèòü â ñóõîì, çàïåðòîì ìåñòå,íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé.• Íå ïðèëàãàéòå ñèëó ê èíñòðóìåíòó.Îí áóäåò âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòóëó÷øå è áåçîïàñíåå â òîì òåìïå, äëÿêîòîðîãî îí ïðåäíàçíà÷åí, íàïðèìåð,íå èñïîëüçóéòå äèñêîâóþ ïèëó äëÿðåçàíèÿ ñó÷üåâ èëè áðåâåí.• Îäåâàéòåñü äîëæíûì îáðàçîì. Íåíîñèòå ñâîáîäíîé îäåæäû èëèóêðàøåíèé, òàê êàê îíè ìîãóò ïîïàñòüâ äâèæóùèåñÿ ÷àñòè. Ïðè íàðóæíûõðàáîòàõ ðåêîìåíäóåòñÿ îäåâàòüðåçèíîâûå ïåð÷àòêè è íåñêîëüçÿùóþîáóâü. Ïîçàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáûäëèííûå âîëîñû áûëè äîëæíûìîáðàçîì ïîäîáðàíû.• Ïîëüçóéòåñü çàùèòíûìè î÷êàìè.Âîñïîëüçóéòåñü ìàñêîé äëÿ ëèöà îòïûëè, îñîáåííî åñëè îïåðàöèÿ ðåçàíèÿÿâëÿåòñÿ ïûëÿùåé.• Íå îáðàùàéòåñü ïëîõî ñî øíóðîì.Íèêîãäà íå íîñèòå èíñòðóìåíò çà øíóðè íå äåðãàéòå åãî, ÷òîáû ðàçúåäèíèòüñ ðîçåòêîé. Äåðæèòå øíóð ïîäàëüøå îòîãíÿ, ìàñëà è îñòðûõ êðîìîê.• Çàêðåïèòå îáðàáàòûâàåìîåèçäåëèå. Âîñïîëüçóéòåñü òèñêàìè èëèçàæèìàìè äëÿ çàêðåïëåíèÿ èçäåëèÿ.Ýòî áåçîïàñíåå è îñâîáîæäàåò îáåðóêè äëÿ ðàáîòû ñ èíñòðóìåíòîì.• Íå ïåðåíàïðÿãàéòåñü. Âñå âðåìÿñîõðàíÿéòå ðàâíîâåñèå è ïðî÷íîåïîëîæåíèå íà íîãàõ.• Ïîçàáîòüòåñü î âíèìàòåëüíîìîáðàùåíèè ñ èíñòðóìåíòîì.Ñîäåðæèòå èíñòðóìåíòû îñòðûìè è÷èñòûìè, ÷òî ñäåëàåò èõ ðàáîòó ëó÷øåè íàäåæíåå. Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì ïîñìàçêå è çàìåíå ïðèíàäëåæíîñòåé.Ïåðèîäè÷åñêè îñìàòðèâàéòå øíóð è âñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ îòäàéòå â ðåìîíòâ ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñëóæáó.Îñìàòðèâàéòå ïåðèîäè÷åñêèóäëèíèòåëüíûå øíóðû è çàìåíÿéòå èõâ ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ. Ñîäåðæèòåðóêîÿòêè ñóõèìè, ÷èñòûìè èîáåçæèðåííûìè.• Îòêëþ÷àéòå èíñòðóìåíòû.Îòñîåäèíÿéòå èõ îò ñåòè, êîãäà îíè íåâ ðàáîòå, ïåðåä îáñëóæèâàíèåì è ïðèñìåíå òàêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, êàêíîæè, ñâåðëà è ðåçöû.• Óäàëèòå ðåãóëèðîâî÷íûå è ãàå÷íûåêëþ÷è. Âûðàáîòàéòå ó ñåáÿ ïðèâû÷êóâñåãäà ñëåäèòü çà óäàëåíèåì ãàå÷íûõè ðåãóëèðîâî÷íûõ êëþ÷åé, ïðåæäå ÷åìâêëþ÷èòü èíñòðóìåíò.• Èçáåãàéòå íåïðåäíàìåðåííîãîçàïóñêà. Íå íîñèòå ïîäêëþ÷åííûé êñåòè èíñòðóìåíò, äåðæà ïàëåö íàêíîïêå âûêëþ÷àòåëÿ. Ïåðåäïîäêëþ÷åíèåì èíñòðóìåíòà ê ñåòè,óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âûêëþ÷àòåëüîòêëþ÷åí.• Ïîëüçóéòåñü íàðóæíûìèóäëèíèòåëüíûìè øíóðàìè. Êîãäàïðèìåíÿåòå èíñòðóìåíò íà îòêðûòîìâîçäóõå, ïîëüçóéòåñü òîëüêîóäëèíèòåëüíûìè øíóðàìè äëÿ

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Detektor utraty ciepła fi rmy <strong>Black</strong> & <strong>Decker</strong> jest przeznaczony do wyszukiwania miejsc, w których ucieka ciepło w zastosowaniach domowych. Wyrób ten nie nadaje się do celów przemysłowych. Przepisy bezpieczeństwa Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych. ♦ Przed pierwszym użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. ♦ W instrukcji tej opisano zastosowanie przyrządu zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub <strong>obsługi</strong>wanie przyrządu w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu. ♦ Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna. Zastosowanie przyrządu Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie. ♦ Nie zanurzaj przyrządu w wodzie. ♦ Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji. ♦ Nie używaj przyrządu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. ♦ Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny i nie kieruj go w oczy innych osób. Bezpieczeństwo innych osób ♦ Zabrania się używania tego przyrządu przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. ♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem. Po użyciu ♦ Nieużywany przyrząd przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci. ♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych urządzeń. ♦ Przy transportowaniu przyrządu w samochodzie umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku, by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu. ♦ Chroń przyrząd przed wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Kontrola i naprawy ♦ Przed użyciem przyrządu sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie wy- 3 POLSKI stąpiły inne okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia. ♦ Nie używaj przyrządu, gdy jakaś jego część jest niesprawna. ♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych. ♦ Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji. Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ♦ W razie zanieczyszczenia skóry ciekłymi kryształami: dokładnie dużą ilością wody umyj narażone miejsce. Zdejmij zabrudzoną odzież. ♦ W razie pryśnięcia ciekłych kryształów w oczy: przepłucz oczy czystą wodą i zgłoś się do lekarza. ♦ W razie połknięcia ciekłych kryształów: dokładnie przepłucz usta wodą i zgłoś się do lekarza. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy baterii Ostrzeżenie! Baterie mogą eksplodować lub wyciec i spowodować obrażenia ciała bądź pożar. By zminimalizować to zagrożenie, przestrzegaj podanych poniżej wskazówek. ♦ Przed włożeniem baterii sprawdź, czy elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie baterii do załączonego urządzenia grozi wypadkiem. ♦ Przy niewłaściwym użyciu z baterii może wypływać elektrolit. Unikaj z nim kontaktu. W razie niezamierzonego zanieczyszczenia skóry zmyj ją wodą. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zasięgnij ponadto porady lekarskiej. Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienia lub oparzenia skóry. ♦ Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zamieszczonych na naklejce i opakowaniu baterii. ♦ Baterie zawsze wkładaj zgodnie z polaryzacją („+” i „-”) zaznaczoną na samych bateriach i zasilanym przez nie urządzeniu. ♦ Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii. ♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii. ♦ Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii. Wszystkie baterie wymieniaj jednocześnie na nowe tej samej marki i tego samego typu. ♦ Trzymaj baterie z dala od dzieci. ♦ Wyjmuj baterie, gdy urządzenie ma nie być używane przez kilka miesięcy. ♦ W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii. ♦ Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć 40 °C. ♦ Przy utylizacji baterii przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”. ♦ Nie wrzucaj baterii do ognia. ♦ Uważaj, by nie zamoczyć baterii. Symbole ostrzegawcze Na przyrządzie tym umieszczono następujący symbol ostrzegawczy: Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję <strong>obsługi</strong>.

Instrukcje i przewodniki użytkownika dla Black & Decker
  • Piła JS615BBlack & Decker JS615B Instrukcja Użytkownika
  • Żelazko F54Black & Decker F54 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaNiszczarki Do Papieru CC2000 CC2001Black & Decker CC2000 CC2001 Instrukcja UżytkownikaTrymery LST1018Black & Decker LST1018 InstrukcjaSzlifierka Linea Pro QS800Black & Decker Linea Pro QS800 InstrukcjaPiekarniki OvenBlack & Decker Oven Instrukcja UżytkownikaPiła KS629-638SEBlack & Decker KS629-638SE InstrukcjaZszywacz 9701Black & Decker 9701 InstrukcjaKlimatyzatory Powietrza MUZ-FD12NABlack & Decker MUZ-FD12NA Instrukcja UżytkownikaChainsaw ostrzenia Saw BDCDMT120Black & Decker Saw BDCDMT120 Instrukcja UżytkownikaBlendery BLP6600MBlack & Decker BLP6600M Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaRobot Do Gotowania Ryżu RC600Black & Decker RC600 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaBlack & Decker RC600 Instrukcja UżytkownikaOświetlenie Robocze BSL302Black & Decker BSL302 InstrukcjaCzęści Samochodowe BD168FBlack & Decker BD168F InstrukcjaOpiekacze TO1303SBBlack & Decker TO1303SB Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOdkurzacze CHV1610Black & Decker CHV1610 Instrukcja UżytkownikaBlendery CYCLONE BLC12600BUCBlack & Decker CYCLONE BLC12600BUC Instrukcja PosiadaczaZaparzacze Do Kawy BREW 'N GO DCM18Black & Decker BREW 'N GO DCM18 Instrukcja UżytkownikaPiła Akumulatorowa KS600EBlack & Decker KS600E Instrukcja UżytkownikaPiekarniki Perfect Broil CTO4300BBlack & Decker Perfect Broil CTO4300B Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaTrymery Hedge Trimmer LHT2220RBlack & Decker Hedge Trimmer LHT2220R Instrukcja UżytkownikaŚrubokręt Mechaniczny VP810Black & Decker VP810 Instrukcja UżytkownikaŻelazko X750Black & Decker X750 InstrukcjaTrymery GL650Black & Decker GL650 Instrukcja UżytkownikaŁadowarka Do Baterii VP100CBlack & Decker VP100C Instrukcja UżytkownikaTrymery HS1022Black & Decker HS1022 InstrukcjaŻelazko S600 SeriesBlack & Decker S600 Series Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOczyszczacz Do Dywanów FSM1620Black & Decker FSM1620 Instrukcja UżytkownikaŻelazko AS75Black & Decker AS75 Jak UżywaćBlack & Decker AS75 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaWieża Fan BDTF1012WBlack & Decker BDTF1012W Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaŻelazko LIGHT N EASY F920CBlack & Decker LIGHT N EASY F920C Instrukcja UżytkownikaKosiarki Lawn Mower mm275Black & Decker Lawn Mower mm275 Instrukcja UżytkownikaWiertarka DW222Black & Decker DW222 InstrukcjaPiła Akumulatorowa LPS7000Black & Decker LPS7000 InstrukcjaEdger GH1100Black & Decker GH1100 Instrukcja UżytkownikaOdkurzacze FHV1080Black & Decker FHV1080 InstrukcjaBlack & Decker FHV1080 Instrukcja Użytkownika

Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Black And Decker Mouse Bdems230k6

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Black And Decker Mouse Bdems230k6

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Black And Decker Mouse Bdems230k6