Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Ge Jb870stss

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Ge Jb870stss to kompletny zestaw instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji urządzenia. Instrukcje te są niezbędne do prawidłowego działania i utrzymania urządzenia w sprawnym stanie. Dokumentacja zawiera informacje dotyczące instalacji, włączania i wyłączania urządzenia, ustawiania temperatury, czyszczenia i konserwacji oraz dokonywania napraw. Zawiera również krótkie opisy części i akcesoriów, które są dostępne w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna obejmuje również części zamienne, które są dostępne do naprawy lub wymiany w razie potrzeby.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Ge Jb870stss

Dokumentacja techniczna – jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej. Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów. Przechowywana jest w archiwach użytkowników, inwestorów, wykonawców inwestycji, w archiwach instytucji, które w zakresie swoich kompetencji mają wydawanie zezwoleń budowlanych oraz archiwach jednostek projektowania.

Generalnie rzecz ujmując, dokumentacja techniczna służy do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, do produkcji określonych wyrobów, utrzymania w ruchu linii technologicznych, a także dla zachowania sprawności pojedynczych urządzeń.

W zależności od miejsca jej przechowywania ma ona różne okresy przechowywania. Decydują o tym kwalifikatory, zatwierdzane dla państwowych jednostek projektowania przez archiwa państwowe. O ile dokumentacja ta nie została zakwalifikowana do kategorii A, nakazuje się przechowywanie jej użytkownikom, zarządcom budynków i instytucjom wydającym pozwolenia budowlane, przez okres istnienia obiektu i dodatkowo przez okres pięciu lat po jego zburzeniu, utracie czy zaprzestaniu eksploatacji.

Dokumentację techniczną można podzielić z uwagi na jej zakres rzeczowy na:

 • dokumentację inwestycyjną
 • dokumentację konstrukcyjną
 • dokumentację technologiczną
 • dokumentację fabryczną
 • dokumentację naukowo-techniczną
 • dokumentację badawczo-rozwojową

Dokumentację techniczną można również podzielić ze względu na jej zakres formalny na:

 • prace studialne
 • prace normatywne
 • normy, zmiany i poprawki norm
 • normatywy i wytyczne techniczne
 • katalogi i albumy detali
 • techniczne biuletyny informacyjne
 • informatory i foldery
 • paszporty obiektów

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Sabina Klimkiewicz, Rodzaje współczesnej dokumentacji, [w:] Kancelaria i archiwum zakładowe, Warszawa 2000

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia w archiwach państwowych instrukcji w sprawie oceny wartości archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej (120 KB) oraz załącznik do decyzji (zal_dec_3_2002. pdf)

Z Encyklopedia Zarządzania

Eksploatacja
Polecane artykuły
 • Controlling produkcji
 • Zarządzanie produkcją
 • Dobra praktyka produkcyjna
 • Linia produkcyjna
 • Instrukcja stanowiskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Jakość produkcji
 • Jidoka
 • Total Productive Maintenance

Eksploatacja zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, Sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem

Eksploatacja jest to zjawisko techniczno-ekonomiczne, które związane jest z wykorzystywaniem obiektów technicznych przez człowieka. Obejmuje działania związane z wyprodukowaniem, dystrybucją oraz użytkowaniem produktu, działa od chwili wyprodukowania maszyny do momentu jej zlikwidowania. Jej celem jest zaspokojenie potrzeb, które są związane pośrednio lub bezpośrednio z jej użytkowaniem. Eksploatacja powinna być przeprowadzona zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi zasadami eksploatacyjnymi, które są zawarte w instrukcjach eksploatacji urządzenia.

Rodzaje eksploatacji

Wyróżniamy cztery rodzaje eksploatacji:

 • użytkowanie (polega na dostarczaniu energii i materiałów do obiektu)
 • zasilanie ( użytkowanie obiektu technicznego zgodnie z jego przeznaczeniem)
 • obsługiwanie( utrzymywanie maszyn i urządzeń w stanie przydatności oraz dalszej funkcjonalności dzięki przeglądom, konserwacji, naprawom i remontom)
 • zarządzanie(ocena stanu technicznego, pomiary bezpośrednie i pośrednie) (Legutko S. 2007, s. 10)

Eksploatacja obejmuje

 • przyjęcie maszyn do eksploatacji
 • rozruch i uruchomienie maszyn
 • pracę maszyny
 • przeglądy
 • prace kontrolno - pomiarowe (Goźlińska E. 2009, s. 41)

Wymagania eksploatacyjne

W budowie i eksploatacji maszyn ważne jest aby zapewnić im jak najdłuższy i prawidłowy czas działania. Obsługa maszyn i urządzeń z czasem powoduje, że ich stan fizyczny pogarsza się jednak dzięki procesom odnawiania takich jak, konserwacja, naprawy i remonty zostaje na nowo przywrócony.

Dokumentacja eksploatacyjna maszyn i urządzeń musi być ciągle aktualizowana. Dokumentacja zawiera instrukcje eksploatacji, które określają procedury i zasady wykonywania niezbędnych czynności podczas eksploatacji oraz instalacji maszyn i urządzeń.

Wymagania eksploatacyjne

 • Niezawodność eksploatacyjna (odporność na drgania, wytrzymałość i sztywność, zabezpieczenie przed obciążeniem, niezawodność urządzeń rozruchowych)
 • Przystosowanie maszyny do wykorzystywania wyznaczonych zadań (możliwość podniesienia wydajności pracy, wystarczająca moc, odpowiedni zakres regulacji, ochrona bezpieczeństwa pracy operatora)
 • specjalne wymagania eksploatacyjne (estetyka i komfort maszyn, zachowanie dokładności, cichobieżność pracy) (Legutko S. 12)


Eksploracja a eksploatacja

Eksploracja jest powiązana ze zmianą podejmowania ryzyka, zmianą elastyczności, innowacyjności, zmiany eksperymentu, natomiast eksploatacja odnosi się do produktywności, wydajności i doskonalenia. Działania w eksploracji mają na celu innowacyjność, poszukiwanie szans w kreowaniu nowych rynków, produktów i technologi i wykonanie solidnej przewagi nad konkurencja w dłuższej perspektywie. Odnoszą się do eksperymentowania co wymaga większych kosztów nadkładu bez perspektywy zysków i korzyści krótkoterminowych, ponieważ badania i poszukiwania nie zawsze się zwracają. (Zakrzewska-Bielawska A. 2016, s. 473)

Rola pracownika w użytkowaniu maszyn i urządzeń

Użytkowanie maszyn często odbywa się za pomocą człowieka, który uruchamia maszyny i kontroluje jej pracę. Bardzo duże znaczenie na pracę i wydajność maszyn mają pracownicy. Aby maszyny były dobrze i efektywnie użytkowały pracownik musi mieć odpowiednie kwalifikacje, chęć do pracy, doświadczenie i skupienie.

Właściwe sterowanie pracą maszyn:

 • dobór odpowiednich osób z kwalifikacjami
 • zwiększenie i polepszenie wydajności pracy
 • polepszenie czasu pracy
 • polepszenie organizacji pracy
 • zwiększenie niezawodności maszyn i urządzeń
 • zaopatrzenie w części zamienne, potrzebne do prawidłowej i wydajnej pracy maszyn
 • poprawa wyposażenia i warunków pracy (Legutko S. 51)

Bibliografia

 • Goźlińska E. (2009) Maszyny Elektryczne, Wydawnictwo WSiP, Warszawa, s. 41
 • Grzyl B. (2018)Zarządzanie eksploatacją obiektu w ujęciu kosztów cyklu życia
 • Koźma J. (2015)Metodyka waloryzacji przestrzennej pokrycia terenu i obiektów ochrony przyrody na potrzeby oceny konfliktowości potencjalnej eksploatacji kopalin w obszarach perspektywicznych
 • Legutko S. (2009) Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań s. 10-12
 • Rogucki J. (2015) Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów, s. 5
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2016)Paradoks Eksploracji i eksploatacji-Ambidexterity w zarządzaniu strategicznym

Autor: Paulina Pilszak

Spis treści

 • Wstęp.........................................................................................................................................................................
  1. Kontrole i urządzenia do kontroli.....................................................................................................................
  1. Wybrane urządzenia diagnostyczne.................................................................................................................
   • 2 Stanowisko rolkowe.........................................................................................................................................
   • 2 Pomiar.............................................................................................................................................................
   • 2 Wymagania......................................................................................................................................................
   • 2 Budowa............................................................................................................................................................
   • 2 Urządzenie rolkowe uniwersalne RHE-30/6S Unimetal..................................................................................
   • Parametry techniczne RH-30/6S...........................................................................................................................
   • 2 Charakterystyka eksploatacyjna....................................................................................................................
   • 2 Charakterystyka użytkowa.............................................................................................................................

   Wstęp.........................................................................................................................................................................

   Diagnostyka z języka greckiego „diagnosis” oznacza rozpoznanie. Jest to proces, któryma na celu rozpoznanie przyczyń określonego zdarzenia. Istotą diagnostyki jest określeniestanu technicznego pojazdu bez demontażu lub tylko częściowym demontażu, ale takim, którenie narusza funkcjonowania diagnozowanych elementów. 1 Proces ten polega na pomiarzesygnałów diagnostycznych i porównaniu ich z wartościami nominalnymi. Stan techniczny jestokreślany dla układów, podzespołów lub elementów samochodu. Pozyskane parametry mogąbyć wykorzystywane do określenia przyczyn aktualnego stanu oraz przewidywaniaprzyszłych przyczyn zmian stany technicznego (prognozowanie).Stan techniczny określonego pojazdu można zdiagnozować jeśli potrafimy zastosowaćmetody diagnostyczne oraz posiadamy odpowiednie przyrządy które zostaną wykorzystane wtym procesie, a także potrafimy przeanalizować otrzymane w procesie diagnozowaniawyniki. 2Dlatego badania diagnostyczne pojazdów mają na celu: 3 Określenie stanu pojazdu w chwili przeprowadzania badania Monitorowanie stanu pojazdu Odtwarzania kolejności zaistniałych w przeszłości stanów pojazdu Wyznaczenia przyszłych stanów pojazduMetody diagnostyczne dzielimy na organoleptyczne (wykorzystujące ludzkie zmysły)takie jak np. : wzrokowe, dotykowe, słuchowe, zapachowe. oraz przyrządowe (wymagająceużycia urządzeń diagnostycznych) jak np. : bezpośrednie (określenie stanu technicznego zapomocą struktury geometrycznej), pośrednie (określenie stanu technicznego na podstawieobserwacji i analiz procesów roboczych resztkowych lub badań nieniszczących).

   1 M. Filipiak J. Jajczyk R. Nawrowski, Ł. Putz Urządzenia diagnostyczne w pojazdach samochodowych, PoznanUniversity of technology Academic Journals No. 2 S. Radomski A. Muc A. Szezliński Możliwości diagnostyki pojazdów samochodowych z wykorzystaniemoprogramowania open source, Autobusy 7-8 2017.3 Tamże. s. 209

    suwmiarki, mikrometry, średnicówki, szczelinomierze urządzenia do wykrywania nadmiernego zużycia łożysk w kołach pojazdów testery świec żarowych do silników Diesel`a.

   2 urządzenia diagnostyczne

   Układ hamulcowy samochodu powinien wytworzyć na osiach kół momenty hamująceumożliwiające w sposób kontrolowany przez kierowcę zmniejszenie prędkości jazdy orazunieruchomienie go w czasie postoju.Układ hamulcowy należy do układów warunkujących bezpieczeństwo ruchudrogowego. Z tego powodu stan techniczny układu hamulcowego nie może budzić zastrzeżeń.

   2 Stanowisko rolkoweUrządzenia rolkowe są przeznaczone do badania skuteczności działania hamulców(pomiaru siły hamowania). Stanowiska rolkowe różnią się zakresami pomiarowymi orazzastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi układów pomiarowych i napędowych. 4Urządzenia rolkowe ze względu na konstrukcję układu pomiarowego dzielimy na: 5 Urządzenia z hydraulicznym układem pomiarowym Urządzenia z elektronicznym układem pomiarowymUrządzenia rolkowe do badania hamulców uruchamianych hydraulicznie ze względu nazakres zastosowania dzielimy na: 6 Urządzenia do badania hamulców w pojazdach o DMC do 3, 5 tony Urządzenia uniwersalne

   4 warsztat/artykuly/diagnozowanie-ukladu-hamulcowego-pojazdu-samochodowego-cz-1, 65301, bm9uZSE2NTMwMSEhbm93b2N6ZXNueXdhcnN6dGF0LnBs5 K. Sitek „Urządzenia rolkowe do badania hamulców metodą quasi-statyczną” s. 246 Tamże s.

   Rysunek 1 Samochód na stanowisku rolkowymŹródło: unimetal-moto/urzadzenia-rolkowe/urzadzenie-rolkowe-osobowe-rho-6-l/2 Pomiar : 7 Samochód wprowadzić przednimi kołami na rolki napędowe urządzenia Zachować właściwe ciśnienie w ogumieniu (sprawdzić) Na pedał hamulca nałożyć czujnik pomiaru siły nacisku na pedał hamulca Włączyć napęd rolek i obserwować wskazania mierników na kolumnie sterowniczej(jeżeli jest większa od zera świadczy to o oporach tarcia w kołach przednich lub wukładzie napędowym (dla przedniego napędu) Jako opory nadmierne traktuje sięwartości przekraczające 2-3% obciążenia kół dla osi nie napędzanej lub 5% dla osinapędzanej Rozpocząć powolne wywieranie nacisku na pedał hamulca i obserwować wskazaniamierników Przerwać pomiar w momencie wywarcia na pedał nacisku 500N lub zasygnalizowaniaprzez urządzenie poślizgu kół na rolkach (jeśli zablokowanie kół wywołała mniejsza siła nacisku na pedałzapisać wartości sił hamowania otrzymane dla obu kół przedniej osi) W przypadku zablokowania kół należy odczytać maksymalną siłęhamowania osiągniętą przed wystąpieniem poślizgu Zmierzone siły porównać z wymaganymi wartościami2 Wymagania : 8

   7 zste. myslenice/images/e-materialy_zste/PB/rolki. pdf8 warsztat/artykuly/diagnozowanie-ukladu-hamulcowego-pojazdu-samochodo,

   1. Motoreduktor
   2. Rolka
   3. Układ pomiarowy
   4. Ramię reakcyjne
   5. Trzecia rolka (opcjonalnie)
   6. Łańcuch
   7. Lampka sygnalizująca zablokowanie badanego koła
   8. Wskaźnik wartości siły hamowania
   9. 2 Urządzenie rolkowe uniwersalne RHE-30/6S UnimetalStanowisko rolkowe RHE-30/6S jest urządzeniem uniwersalnym przeznaczonym dopomiaru sił hamujących oraz oceny skuteczności hamulców pojazdów), wyposażonych whydrauliczne, a także pneumatyczne układy przenoszące.Po zastosowaniu specjalnej nakładki można również sprawdzać kontrolę działaniahamulców w motocyklach. 11Składa się z: 12 Jednostki sterującej Pulpitu sterującego, drukarki szafki Tablicy wskaźnikowej Dwóch zespołów napędowych Bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania Miernika ciśnienia w instalacji pneumatycznej Miernika siły nacisku na pedał hamulca

    Rysunek 3 Urządzenie rolkowe uniwersalne RHE-30/6S UnimetalŹródło: unimetal-moto/urzadzenia-rolkowe/urzadzenie-rolkowe-uniwersalne-rhe-40/

    11 warsztat/artykuly/urzadzenia-rolkowe-do-kontroli-dzialania-hamulcow, 61902, bm9uZSE2MTkwMiEhbm93b2N6ZXNueXdhcnN6dGF0LnBsL2FydHlrdWx5L29zdGF0bmkvc2Ftb2Nob2R5LWNpZXphcm93ZS8z12 Tamże

    2 Parametry techniczne RH-30/6SDane techniczne RHE-30/6SMax nacisk osiZakres sił hamowaniaUkład pomiarowyRozstaw kółŚrednica obręczy koła: Samochody MotocykleZakres mierzonego ciśnieniaZakres siły nacisku na pedał hamulcaMoc silników napędowychMasa własnaŚrednica rolekDługość rolekRozstaw rolekPrędkość obwodowa rolekRóżnica wzniosu rolekWspółczynnik przyczepności rolekTemperatura pracyUkład przeciwpoślizgowyZasilanieTryb pomiaruSterowanie

    160kN0-6 kN, 0, 30 kNElektroniczny900-2900 mm12-22, 5’’1 MPa0-1000 N2 x 9, 9 kW1000 kg250 mm1000 mm450 mm2, 54; 5, 08 km/h50 mm0, 7 – 0,5-40 °CElektroniczny (trzecia rolka 3x400V/50Hz)Automatyczny/ręczny

    Z pulpitu/zdalneŹródło: Eś, B. Żółtkowski Badania układów hamulcowych 2011Do przeprowadzenia badania przy wykorzystaniu urządzenia rolkowego wymagana jest jednostkasterująca.

    Rysunek 4 Jednostka sterująca urzędzenia rolkowego RHO-Źródło: K. 252 Panel przyłączeniowy3 Panel komputera i drukarki4 Klawiatura i mysz

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Ge Jb870stss

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Ge Jb870stss

 1. Podręcznik użytkownika i instalacji Honeywell Hcd5wih

 2. Uwagi dotyczące miejsca instalacji urządzeń, uziemienia i okablowania Podręcznik Honeywell Air Genius Hfd320 Series

 3. Podręcznik instalacji sieciowej Canon Eos 5d Mark 3

 4. Konserwacja sprzętu komputerowego Cisco Catalyst 3750g 24ts 1u

 5. Instrukcja montażu i opis funkcji Cisco Catalyst X6548

 6. Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Hitachi R Z270auk7kv 1

 7. Podręcznik informacji o systemie Cac Bdp Bw5bah 91

 8. Podręcznik integracji Canon Legria Hf R306

 9. Ważne instrukcje i ostrzeżenia Hitachi R Wb600pb

 10. Przyciski pilota Instrukcja obsługi Craftsman 917 271811

 11. Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Black And Decker Mouse Bdems230k6

 12. Instrukcja użytkowania i instalacji Epson Emp 822

 13. Instrukcja montażu i podłączenia Instrukcja montażu i podłączenia Bosch Kil38a65

 14. Instrukcja obsługi, części i konserwacji Cadet The Com Pak Plus Cs102

 15. Pełna instrukcja obsługi Dell Gps Navigation System

 16. Publikacje techniczne Electrolux Hoss21

 17. Instrukcja ładowania Epson Actionpc 2000

 18. Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd

 19. Podręcznik administratora Epson Expression Premium Xp 800

 20. Opcje montażowe Bosch Move

 21. Podręcznik informacji technicznej Emerson Premium Cf4800ww03

 22. Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Asus Castor

 23. Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Cae Apollo

 24. Podręcznik sprzedaży Ge Gds18sbpalss And

 25. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Bosch Dx025

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Ge Jb870stss