Dokumentacja techniczna Aeg Ea 100 Crema

Dokumentacja techniczna Aeg Ea 100 Crema to dokumentacja techniczna dotycząca zestawu urządzeń do przechowywania żywności firmy Aeg. Zestaw obejmuje między innymi lodówkę, zamrażarkę, kuchenkę mikrofalową, piekarnik, płytę grzewczą, okap i kuchenkę gazową. Dokumentacja techniczna zawiera szczegółową instrukcję obsługi, charakterystyki techniczne oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instalacji urządzeń. Zawiera również informacje na temat użytkowania, konserwacji i naprawy urządzeń. Dokumentacja techniczna Aeg Ea 100 Crema jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą mieć pewność, że urządzenia będą bezpieczne i skuteczne w codziennym użytkowaniu.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczna Aeg Ea 100 Crema

1 Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS Gazowa, absorpcyjna pompa ciepła woda/woda Zasilana gazem i energią odnawialną

2 Wydanie: E Kod: D-LBR608 Niniejsza instrukcja została sporządzona i wydrukowana przez firmę Robur. Jej częściowe lub całkowite kopiowanie jest zabronione. Oryginał niniejszej instrukcji znajduje się w Robur Każde użycie niniejszej instrukcji inne od prywatnego musi być wcześniej uzgodnione z firmą Robur. Prawa tych, którzy posiadają zarejestrowany znak handlowy, zawarty w niniejszej publikacji, nie są naruszone. Mając na celu ciągłą poprawę jakości swoich produktów, firma Robur, zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego zawiadomienia.

3 SPIS TREŚCI I WSTĘP 4 II DEFINICJE I ZNACZENIE IKON 4 II. 1 Objaśnienie ikon... 4 II. 2 Znaczenie terminów... 4 III OSTRZEŻENIA 4 III. 1 Ostrzeżenia... 4 III. 2 Zgodność z normami... 6 III. 3 Wyłączenie od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji SPECYFIKACJA TECHNICZNA Charakterystyka Wymiary Elementy urządzenia Schemat elektryczny Płyty elektroniczne Tryb pracy Sterowanie Dane techniczne TRANSPORT I UMIEJSCOWIENIE Ostrzeżenia Przenoszenie Umiejscowienie urządzenia (wersja do montażu zewnętrznego) Miejsce instalacji (urządzenie do montażu wewnętrznego) Minimalne odległości Sposoby montażu HYDRAULIK Ostrzeżenia Instalacja hydrauliczna Połączenia hydrauliczne Pompy obiegowe wody Funkcja antyzamrożeniowa Płyn niezamarzający Jakość wody w instalacji Napełnianie układu hydraulicznego Zasilenie w gaz Odprowadzenie spalin Odprowadzenie kondensatu Odprowadzenie zaworu bezpieczeństwa (wersja do montażu wewnętrznego) ELEKTRYK Ostrzeżenia Instalacja elektryczna Zasilanie elektryczne Sterowanie i regulacja Pompy obiegowe wody PROCEDURA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA Wstępna weryfikacja UŻYTKOWANIE Ostrzeżenia Włączanie i wyłączanie urządzenia Wskazania na wyświetlaczu Elektroniczne sterowanie urządzenia - Menu i parametry płyty S Modyfikacja ustawień Restartowanie zablokowanego urządzenia - reset Wydajność KONSERWACJA Ostrzeżenia Profilaktyczne czynności konserwacyjne Przegląd okresowy Dłuższe okresy nieużywania DIAGNOSTYKA Kody eksploatacyjne ZAŁĄCZNIKI 47 1 Deklaracja Zgodności Karta produktu Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 3

4 I Wstęp I WSTĘP Odbiorcy Instrukcja użytkowania Niniejsza instrukcja jest integralnym elementem urządzenia GAHP-GS/WS i musi być dostarczana do końcowego użytkownika razem z urządzeniem. Instrukcja przeznaczona jest dla: użytkownika końcowego, pozwala prawidłowo i bezpiecznie użytkować urządzenie; wykwalifikowanych instalatorów, umożliwia poprawne przeprowadzenie instalacji urządzenia; projektanta, dostarcza dane i parametry dotyczące urządzenia. Sterowniki Do poprawnego funkcjonowania GAHP-GS/WS wymagane jest akcesorium sterujące (DDC, CCP/CCI lub generator sygnału sterującego), które musi być podłączone przez instalatora. II DEFINICJE I ZNACZENIE IKON II. 1 II. 2 OBJAŚNIENIE IKON ZAGROŻENIE OSTRZEŻENIE WSKAZÓWKA POCZĄTEK PROCEDURY EKSPLOATACJI ODNIESIENIE (do innej dokumentacji) ZNACZENIE TERMINÓW GAHP Urządzenie/Jednostka = równoznaczne terminy, oba używane do nazwania gazowej absorpcyjnej pompy ciepła GAHP (Gas Absorption Heat Pump) ASR = Autoryzowany Serwis posiadający upoważnienie Robur. Generator sygnału sterującego = akcesorium sterujące (np. termostat, zegar itp. ) wyposażone w beznapięciowy styk NO, używany jako kontroler ON/OFF dla jednostki GAHP. Panel CCI (Comfort Controller Interface) = opcjonalny sterownik służący Robur do zarządzania maksymalnie trzema urządzeniami GAHP (A, WS, GS) w trybie modulowanym. Panel CCP (Comfort Control Panel) = sterownik Robur służący do zarządzania maksymalnie trzema urządzeniami GAHP w trybie modulowanym i wszystkimi elementami instalacji (czujniki, rozdzielacz/zawory mieszające, pompy obiegowe), a także dodatkowym kotłem. Panel DDC (Direct Digital Controller) = sterownik Robur służący do zarządzania jednym lub więcej urządzeniem Robur (pompy ciepła GAHP, wytwornice wody lodowej GA i kotły AY) w trybie ON/OFF. Sterowniki RB100 i RB200 (Robur Box) = opcjonalne akcesoria sterujące stanowiące uzupełnienie do DDC, które poszerzają jego funkcje (ogrzewanie/chłodzenie/produkcja c. w. u. i sterowanie elementami instalacji takimi jak: urządzenia grzewcze/ chłodnicze innych producentów, zawory regulacyjne, pompy obiegowe, czujniki). Generator ciepła = urządzenie (np. kocioł, pompa ciepła, itd. ) produkująca ciepłą wodę na potrzeby ogrzewania i c. GUE (Gas Utilization Efficiency) = współczynnik efektywności gazowej pompy ciepła będący stosunkiem pomiędzy energią cieplną wyprodukowaną, a energią pochodzącą z paliwa zasilającego urządzenie (pod uwagę brana jest wartość opałowa paliwa). Pierwsze Uruchomienie = Rozruch urządzenia, który może być przeprowadzony wyłącznie przez ASR. Płyty S61/Mod10/W10 = płyty elektroniczne w jednostce GAHP-A, służące do sterowania wszystkimi funkcjami, stanowiące interfejs z innymi elementami i użytkownikiem. III OSTRZEŻENIA III. 1 OSTRZEŻENIA Kwalifikacje instalatora Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez Wyszkolony Personel z Wykwalifikowanej Firmy posiadający wiedzę na temat instalacji grzewczych, chłodniczych, elektrycznych i gazowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie gdzie urządzenie jest instalowane. Zapewnienie poprawności wykonania Firma, która podjęła się instalacji zaświadcza pisemnie użytkownikowi, że instalacja została przeprowadzona z należytą starannością, zgodnie ze sztuką, aktualnymi regulacjami krajowymi i lokalnymi oraz instrukcjami dołączonymi przez firmę Robur. Niewłaściwe użytkowanie Urządzenie może być używane tylko do celów, dla których zostało zaprojektowane. Każde inne użycie jest uważane za niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie może wpływać negatywnie na działanie, trwałość i bezpieczeństwo urządzenia. Należy stosować się do instrukcji producenta. 4

5 III Ostrzeżenia Sytuacje niebezpieczne Nie uruchamiać urządzenia w niebezpiecznych warunkach, takich jak: zapach gazu, problemy z instalacją /gazową/hydrauliczną/elektryczną, części urządzenia znajdują się pod wodą lub są uszkodzone, źle funkcjonują lub są pominięte przez systemy sterowania i bezpieczeństwa. W sytuacjach niebezpiecznych poproś o pomoc wykwalifikowany personel. W sytuacji niebezpiecznej, gdy jest możliwe bezpieczne odłączenie zasilania elektrycznego i dopływu gazu, należy te czynności wykonać. Nie dawać dostępu do urządzenia dzieciom, osobom z fizyczną lub umysłową niepełnosprawnością, osobom o małej wiedzy na temat urządzenia i mających małe doświadczenie z użytkowaniem tego typu urządzeń. Uszczelnienie elementów gazowych Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań na elementach i rurach instalacji gazowej zamknij zawór gazowy. Po zakończeniu jakichkolwiek działań, przeprowadź test szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapach gazu Jeżeli poczujesz zapach gazu: Nie używaj przyrządów elektrycznych takich jak telefony, mierniki uniwersalne lub innych przyrządów, które mogą wywołać iskry w pobliżu urządzenia. Odłącz dopływ gazu zamykając zawór gazowy. Odłącz zasilanie elektryczne za pomocą zewnętrznego wyłącznika zasilania znajdującego się w skrzynce elektrycznej. Poproś o pomoc wykwalifikowany personel. Używając telefonu trzymaj się z dala od urządzenia. Zatrucie Upewnij się, że przewody kominowe i instalacja gazowa są szczelne tak jak wymagają tego obowiązujące przepisy. Po zakończeniu wszelkich działań upewnij się, że elementy są szczelne. Części ruchome Urządzenie zawiera części ruchome. Nie należy usuwać osłon podczas pracy urządzenia, oraz zanim nie odłączy się zasilania. Ryzyko poparzenia Urządzenie zawiera bardzo gorące elementy. Nie otwieraj urządzenia i nie dotykaj elementów wewnętrznych zanim urządzenie nie ostygnie. Nie dotykaj elementów układu odprowadzania spalin zanim nie ostygną. Zbiorniki pod ciśnieniem Urządzenie posiada szczelnie zamknięty układ absorpcyjny, sklasyfikowany jako zbiornik ciśnieniowy. Jego szczelność jest testowana przez producenta. Nie przeprowadzaj żadnych czynności na układzie absorpcyjnym i jego zaworach. Roztwór wody z amoniakiem Jednostka GAHP wykorzystuje absorpcyjny obieg wodno-amoniakalny. Roztwór wody i amoniaku krąży w hermetycznie zamkniętym obiegu. Wdychanie, spożywanie i kontakt roztworu ze skórą jest szkodliwy dla zdrowia. W przypadku wycieku płynu chłodniczego należy trzymać się z daleka od urządzenia. Jeśli można wykonać to bezpiecznie należy odłączyć zasilanie i dopływ gazu do urządzenia. Poproś o interwencję Autoryzowany Serwis Robur. Ryzyko porażenia prądem Odłącz zasilanie zanim przystąpisz do jakichkolwiek działań na elementach urządzenia. Dla połączeń elektrycznych używaj tylko odpowiednich komponentów zgodnych ze specyfikacją podaną przez producenta. Upewnij się, że urządzenie nie zostanie włączone ponownie przypadkowo. Uziemienie Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia zależy od efektywnego systemu uziemienia, poprawnie podłączonego do urządzenia, zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego. Materiały wybuchowe i łatwopalne Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych (papier, farby, rozpuszczalniki, itd. ) w pobliżu urządzenia. Kamień i korozja Osadzanie się kamienia i rozwój korozji mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Procesy te zależą od cech fizykochemicznych wody użytej w instalacji. (Paragraf 3. 7 s. 23). Sprawdź szczelność instalacji. Unikaj częstych dopełnień. Stężenie chlorków Stężenie chlorków lub wolnego chloru w wodzie użytej w instalacji nie może przekraczać wartości podanych w Tabeli 3. 2 s. 23. Agresywne substancje z powietrza Halogenowane węglowodory zawierające związki chloru i fluoru powodują korozję. Powietrze do spalania musi być wolne od substancji agresywnych. Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 5

6 III Ostrzeżenia III. 2 Kwaśny kondensat Odprowadź kwaśny kondensat w sposób opisany w Pararagrafie 3. 11 s. 30, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłączanie urządzenia Odłączenie zasilania podczas pracy urządzenia może spowodować trwałe uszkodzenie części wewnętrznych. Nie wyłączaj urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (chyba, że zaistnieje sytuacja niebezpieczna). Zawsze zatrzymuj jego pracę przy pomocy akcesoriów sterujących podłączonych do urządzenia (DDC, CCP/CCI lub generatora sygnału sterującego). W przypadku awarii Operacje na elementach wewnętrznych i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez ASR, tylko przy użyciu oryginalnych części. W przypadku awarii urządzenia i/lub uszkodzenia jakiejkolwiek części nie próbuj jej naprawiać i/lub wymieniać. Natychmiast skontaktuj się z ASR. Podstawowe czynności konserwacyjne Prawidłowa konserwacja zapewnia poprawne działanie urządzenia przez cały okres jego użytkowania. Konserwacja musi być wykonana zgodnie z instrukcją producenta (patrz Rozdział 7 s. 42) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konserwacja i naprawy urządzenia mogą być powierzane tylko firmom mającym uprawnienia do prowadzenia prac na urządzeniach gazowych i instalacjach gazowych. W razie potrzeby należy zawrzeć umowę z autoryzowaną firmą serwisową, która będzie przeprowadzać konserwację urządzenia i serwis. Należy używać tylko oryginalnych części. Demontaż i utylizacja Jeśli urządzenie ma zostać zdemontowane, skontaktuj się z producentem w celu prawidłowego demontażu. Przechowywanie dokumentacji Niniejsza "Dokumentacja techniczna" musi być zawsze dołączona do urządzenia i musi być przekazana nowemu właścicielowi lub instalatorowi w przypadku sprzedaży urządzenia lub jego usunięcia. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI Normy i dyrektywy EU Gazowe absorpcyjne pompy ciepła GAHP są certyfikowane zgodnie ze standardami EN i -2 i spełniają zasadnicze wymagania następujących dyrektyw: 2009/142/WE Dyrektywa "Urządzenia spalające paliwa gazowe" z późniejszymi zmianami. 2004/108/WE "Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC" z późniejszymi zmianami. 2006/95/WE "Dyrektywa niskonapięciowa LVD" z późniejszymi zmianami. 2006/42/WE "Dyrektywa maszynowa" z późniejszymi zmianami. 97/23/WE Dyrektywa PED "Urządzenia ciśnieniowe" z późniejszymi zmianami. Ponadto są one zgodne z wymaganiami następujących norm. Specyficzne wymagania dla kotłów kondensacyjnych o nominalnej mocy grzewczej nie większej niż 70 kw wg UNI EN 677. EN 378 Systemy chłodnicze i pompy ciepła. Inne obowiązujące przepisy i normy Projektowanie, montaż, obsługa i konserwacja instalacji powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zależności od kraju i miejsca i wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. W szczególności przepisy pochodzące z następujących norm powinny być spełnione: Urządzenia i instalacje gazowe. Urządzenia i instalacje elektryczne. Instalacje ogrzewania, systemy klimatyzacji, pompy ciepła. Ochrona środowiska i postępowanie ze spalinami. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wszelkie inne obowiązujące przepisy, normy i regulacje. III. 3 WYŁĄCZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z GWARANCJI Wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność producenta za jakiekolwiek uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego montażu i/lub niewłaściwego użycia i/lub braku zgodności z przepisami oraz zaleceniami/instrukcjami producenta. Gwarancja na urządzenie może zostać unieważniona w szczególności z następujących powodów: Nieprawidłowy montaż. Niewłaściwe użytkowanie. Niestosowanie się do zaleceń producenta dotyczących montażu, użytkowania i konserwacji. Zmiana lub modyfikacja urządzenia lub któregokolwiek podzespołu. Przekroczenie dopuszczalnych przez producenta warunków pracy urządzenia. Uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak sole, chlorki, związki siarki i innych substancji chemicznych, zawarte w wodzie użytej w instalacji lub obecne w powietrzu w miejscu instalacji. Nieprawidłowe zjawiska pochodzące od instalacji mające negatywny wpływ na urządzenie (naprężenia mechaniczne, ciśnienie, wibracje, rozszerzalność termiczna, skoki napięcia, itp. ). Przypadkowe uszkodzenia lub działanie siły wyższej. 6

7 1 Specyfikacja techniczna 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. 1 CHARAKTERYSTYKA Zasada działania Urządzenie bazując na termodynamicznym absorpcyjnym obiegu woda-amoniak (H 2 O NH 3) produkuje w sposób jednoczesny wodę grzewczą i lodową używając gruntu lub wody ze studni/ gruntowej/powierzchniowej jako źródła energii odnawialnej (dolne źródło) i gazu ziemnego (lub LPG) jako źródła energii pierwotnej. Wodno - amoniakalny cykl termodynamiczny realizowany jest w hermetycznie zamkniętym układzie absorpcyjnym, który przechodzi kompleksową kontrolę odnośnie szczelności. Nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych ani uzupełniania czynnika chłodniczego. Elementy mechaniczne i termohydrauliczne: szczelny układ absorpcyjny, wykonany ze stali pokrytej farbą epoksydową; szczelna komora spalania typu C; palnik promiennikowy wykonany z metalowej siatki, wyposażony w elektrody zapłonowe i jonizacyjne, sterowany automatyką palnikową; wymiennik ciepła (skraplacz) płaszczowo-rurowy wykonany z nierdzewnej stali tytanowej, okryty izolacją; wymiennik ciepła (parownik) płaszczowo-rurowy wykonany z nierdzewnej stali tytanowej, okryty izolacją; układ odzysku ciepła ze spalin wykonany ze stali nierdzewnej. Systemy sterowania i bezpieczeństwa: płyta elektroniczna S61 z mikroprocesorem, wyświetlaczem LCD i pokrętłem; dodatkowa płyta elektroniczna Mod10 (zintegorwana z S61), pomocnicza płyta elektroniczna W10, przepływomierz wody (strona gorąca), przepływomierz wody (strona zimna), ręcznie resetowany termostat na generatorze zabezpieczający układ absorpcyjny przed przegrzaniem, ręcznie resetowany termostat spalin, czujnik temperatury ożebrowania generatora, zawór bezpieczeństwa układu absorpcyjnego, zawór bezpieczeństwa "by-pass" pomiędzy układem wysokiego i niskiego ciśnienia, elektroda jonizacyjna, elektromagnetyczny zawór gazowy z podwójnym odcięciem, czujnik poziomu kondensatu. Wersja do instalacji wewnętrznej lub zewnętrznej Jednostka GS i WS jest dostępna w dwóch wariantach - do instalacji wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 7

8 1 Specyfikacja techniczna 1. 2 WYMIARY Rysunek 1. 1 Wymiary GAHP-GS/WS wersja do montażu wewnętrznego A Odprowadzenie spalin Ø 80 B Wlot powietrza do spalania Ø 80 C Ręczny reset termostatu spalin D Wejście przewodów zasilających E Wentylator F Dioda sygnalizująca obeność płomienia G Przyłącze gazu Ø ¾" H Przyłącze wody wejście (strona gorąca) Ø 1"¼ L Przyłącze wody wejście (strona zimna) Ø 1"¼ M Przyłącze wody wyjście (strona zimna) Ø 1"¼ N Przyłącze wody wyjście (strona gorąca) Ø 1"¼ Q Ø 1"¼ odprowadzenie zaworu bezpieczeństwa 8

9 1 Specyfikacja techniczna Rysunek 1. 2 Wymiary GAHP-GS/WS w wersji do montażu zewnętrznego A Odprowadzenie spalin Ø 80 B Wlot powietrza do spalania Ø 80 C Ręczny reset termostatu spalin D Wejście przewodów zasilających E Wentylator F Dioda sygnalizująca pracę urządzenia G Przyłącze gazu Ø ¾" H Przyłącze wody wejście (strona gorąca) Ø 1"¼ L Przyłącze wody wejście (strona zimna) Ø 1"¼ M Przyłącze wody wyjście (strona zimna) Ø 1"¼ N Przyłącze wody wyjście (strona gorąca) Ø 1"¼ P Odprowadzenie kondensatu Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 9

10 1 Specyfikacja techniczna 1. 3 ELEMENTY URZĄDZENIA Rysunek 1. 3 Elementy wewnętrzne - widok z przodu 1. Wentylator 2. Zawór gazowy 3. Wentylator palnikowy 4. Czujnik temperatury mieszaniny gaz-powietrze (Tmix) 5. Panel elektryczny 6. Pompa olejowa 7. Przepływomierz (strona gorąca) 10

11 1 Specyfikacja techniczna Rysunek 1. 4 Elementy wewnętrzne - widok z lewej Ręczny zawór odpowietrzający (strona zimna) 2. Czujnik przepływu (strona zimna) 3. Reset termostatu spalin 4. Odprowadzenie spalin Ø 80mm 5. Termostat spalin 6. Czujnik temperatury spalin PT Odprowadzenie kondensatu 8. Elektrody zapłonowe i jonizacyjna 9. Syfon kondensatu 10. Ręczny zawór odpowietrzający (strona gorąca) Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 11

12 1 Specyfikacja techniczna Rysunek 1. 5 Elementy wewnętrzne - widok z prawej 1. Zawór bezpieczeństwa 2. Czujnik temp. w generatorze TG 3. Termostat ograniczający 4. Transformator zapłonowy 5. Czujnik temperatury zasilania (strona gorąca) 12

13 1 Specyfikacja techniczna 1. 4 SCHEMAT ELEKTRYCZNY Rysunek 1. 6 Schemat elektryczny urządzenia SCH1 SCH2 SCH3 TER CNTBOX PWRTR BLW PMP IGNTR IGN FLS LS Płyta S61 Płyta W10 Płyta Mod10 Kostka elektryczna - podłączenie zasilania urządzenia Automatyka palnikowa Transformator płyty elektronicznej Wentylator palnikowy Pompa olejowa Transformator zapłonowy Elektrody zapłonowe Elektroda jonizacyjna Dioda sygnalizująca otwarcie zaworu gazowego GV THMF THRF TMIX TA TG THMC THRC Elektrozawór gazowy Czujnik temperatury wody strona zimna - zasilanie Czujnik temperatury wody strona zimna - powrót Czujnik temperatury mieszaniny powietrze-gaz do spalania Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego Czujnik temperatury generatora Czujnik temperatury strona gorąca - zasilanie Czujnik temperatury strona gorąca - powrót REED TC TL FM FL CWS MA TK FS Czujnik obrotów pompy olejowej TF Czujnik temperatury spalin lub ożebrowania generatora Ręcznie resetowany termostat spalin Termostat ograniczający na generatorze Przepływomierz Czujnik przepływu strona zimna Czujnik kondensatu Listwa zacisków Termostat przewodu grzejnego odprowadzenia kondensatu element grzejny odpływu kondensatu 1. 5 PŁYTY ELEKTRONICZNE Płyty elektroniczne (S61+Mod10) Panel Elektryczny urządzenia zawiera: Płyta elektroniczna S61 (Rysunek 1. 14) z mikroprocesorem steruje urządzeniem i wyświetla dane, parametry i kody eksploatacyjne. Urządzenie jest zarządzane przez użytkownika za pomocą pokrętła i wyświetlacza. Pomocnicza płyta elektroniczna Mod10 (Rysunek 1. 8 s. 15), wpięta w płytę S61, obsługuje modulację mocy palnika i pompy obiegowej wody. Pomocnicza płyta elektroniczna W10 (Rysunek 1. 9 s. 15) połączona z płytą S61, umieszczona obok niej, używana głównie do sterowania stroną gorącą pompy obiegowej. Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 13

14 1 Specyfikacja techniczna Rysunek 1. 7 Płyta elektroniczna S61 SCH1 Płyta elektroniczna S61 SCH3 Płyta elektroniczna Mod10 (więcej informacji na odpowiednim rysunku) A1, A2 Wejścia pomocnicze ENC Pokrętło F1 Bezpiecznik T 2A F2 Bezpiecznik T 10A F3 Bezpiecznik T 2A F4 Bezpiecznik T 3, 15A FAN (BK, WH, BR) Wentylator wyjście FL Czujnik przepływu FS5 (24V AC) Zasilanie elektryczne płyty Vac IGN. BOX (L, N) Zasilanie automatyki palnikowej 230 Vac J1 Zworka CAN BUS J10 Zworka styków N. O. J82 podłączenie płyty W10 (na Mod10) JP10 6-cio polowe złącze automatyki palnikowej JP12 Czujnik temperatury spalin lub ożebrowania generatora JTAG Złącze do programowania płyty S61 MAIN 230V (L, N) Zasilanie elektryczne płyty S Vac NO CONTACT złącze pompy wody normalnie otwarte P7 (R, W, Y, 0) Złącza dla sygnału startu pracy urządzenia P8 (GND, L, H) Podłączenie CAN-BUS PUMP 230V (L, N) Wyjście zasilania pompy olejowej SPI Port komunikacyjny dla płyty Mod10 SRT1 Czujnik prędkości obrotowej pompy olejowej SRT2 Przepływomierz wody- zasilanie TA TA1 TA2 TCN TF TG THMF THRF TL Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego Czujnik temperatury wody - zasilanie, strona gorąca Czujnik temperatury wody - powrót, strona gorąca Czujnik temperatury mieszaniny gaz-powietrze Termostat spalin Czujnik temperatury w generatorze Czujnik temperatury wody - zasilanie, strona zimna Czujnik temperatury wody - powrót strona zimna termostat ograniczający 14

15 1 Specyfikacja techniczna Rysunek 1. 8 Płyta elektroniczna Mod10 HFLOW CFLOW J51 HPMP CPMP NC1-C1 CN5 J82 J83 CN1 Nie używane Złącze czujnika kondensatu Złącze SPI Złącze kontroli pompy wody obiegu pierwotnego (0-10V) [A/GS/WS](out) Złacze kontroli pompy wody dolnego źródła [GS/WS] (out) Złącze sygnalizatora błedów Złącze kontroli wentylatora palnikowego Złącze dodatkowego kontrolera W10 Złącze ekranu przewodu W10 Wejścia 0-10V (nie używane) Płyta elektroniczna Mod10 Rysunek 1. 9 Płyta elektroniczna W10 JP1 Komunikaja z S61/Mod10 Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 15

16 1 Specyfikacja techniczna 1. 6 TRYB PRACY Tryb ON/OFF lub modulowany Jednostka GAHP może pracować w dwóch trybach: tryb (1) ON/OFF, "ON" - z mocą maksymalną lub "OFF" - praca zatrzymana. W tym trybie urządzenie współpracuje z pompą obiegową o stałym przepływie; tryb (2) MODULOWANY, ze zmiennym obciążeniem od 50% do 100% mocy. W tym trybie urządzenie współpracuje z pompą obiegową o zmiennym przepływie (po stronie gorącej) i stałym przepływie (po stronie zimnej) (1) Zarządzanie instalacją przy pomocy panelu DDC (GAHP w trybie ON/OFF) Panel DDC jest w stanie zarządzać pojedynczą jednostką GAHP, lub kilkoma jednostkami Robur GAHP/GA/AY połączonymi w kaskadę pracującymi tylko w trybie ON/OFF (nie modulowane). Więcej informacji znajdziesz w doukmentacjach do DDC, RB200, RB100 i w Dokumentacji Projektowej. Panel DDC Podstawowe funkcje: sterowanie i programowanie ustawień jednej lub więcej jednostek Robur z linii urządzeń absorpcyjnych (GAHP, GA, AY), wyświetlanie parametrów i ustawień, praca wg programatora czasowego, praca wg krzywej pogodowej, diagnostyka, reset błędów, możliwość współpracy z BMS. Funkcjonalność DDC może być rozszerzona o dodatkowe akcesoria sterujące Robur: RB100 i RB200, które obsługują: generatory sygnału sterującego, produkcję c. u., dodatkowe generatory grzewcze/chłodnicze, czujniki, zawory i pompy obiegowe na instalacji. Dla obu trybów: (1) i (2), zapewnione są odpowiednie systemy sterowania i akcesoria sterujące (Paragraf 1. 5 s. 13). 1. 7 STEROWANIE Sterowniki Urządzenie może pracować tylko wtedy gdy jest podłączone do akcesorium sterującego wybranego spośród następujących: (1) Panel DDC (2) Panel CCP/CCI (3) Generator sygnału sterującego System sterowania (2) z CCP/CCI (modulowana GAHP) Panel CCP/CCI jest w stanie zarządzać w trybie grzania (i chłodzenia pasywnego) maksymalnie do 3 jednostek GAHP w trybie modulowanym (tylko A/WS/GS, wykluczając AR/ACF/AY), plus dodatkowym kotłem pracującym w trybie ON/OFF. Więcej informacji znajdziesz w doumentacji do CCP/CCI i w Dokumentacji Projektowej. Panel CCP/CCI Patrz dokumentacja urządzenia CCP/CCI System sterowania (3) z generatorem sygnału sterującego (jednostka GAHP w trybie ON/OFF). Urządzenie może być również sterowane poprzez akcesoria generujące sygnały sterujące (np. termostaty, zegary, przyciski, styczniki itd. ) wyposażone w beznapięciowe styki NO. Taki system zapewnia jedynie podstawową kontrolę (ON/OFF, z ustawioną stałą wartością temperatury zadanej), zatem bez ważnych funkcji instalacji (1) i (2). Wskazane jest aby ograniczyć jego wykorzystanie jedynie do prostych zastosowań z jednym urządzeniem. Możliwe są dwie opcje sterowania: sygnał żądania grzania lub sygnał żądania chłodzenia. Podłączenie wybranego akcesorium sterującego do płyty elektronicznej urządzenia zostało opisane w Paragrafie 4. 4 s DANE TECHNICZNE (patrz Tabela 1. 1 s. 16). Tabela 1. 1 Dane techniczne GS, WS TRYB GRZANIA Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ErP) PUNKT PRACY B0W50* (temperatura dolnego źródła 0 C, woda grzewcza na wyjściu +50 C) PUNKT PRACY B0W35* (temperatura dolnego źródła 0 C, woda grzewcza na wyjściu +35 C) PUNKT PRACY B0W65* (temperatura dolnego źródła 0 C, woda grzewcza na wyjściu +65 C) PUNKT PRACY W10W50 PUNKT PRACY W10W65 GAHP GS HT GAHP WS zastosowanie średniotemperaturowe (55 C) A++ zastosowanie niskotemperaturowe (35 C) A+ efektywność spalania gazu GUE% 149 (1) -- Moc grzewcza urządzenia kw 37, 6 (1) -- Moc uzyskana z odnawialnego źródła kw 12, 1 -- efektywność spalania gazu GUE% 165 (1) -- Moc grzewcza urządzenia kw 41, 6 (1) -- Moc uzyskana z odnawialnego źródła kw -- efektywność spalania gazu GUE% 125 (1) -- Moc grzewcza urządzenia kw 31, 5 (1) -- Moc uzyskana z odnawialnego źródła kw 7, 0 -- efektywność spalania gazu GUE% (1) Moc grzewcza urządzenia kw -- 41, 6 (1) Moc uzyskana z odnawialnego źródła kw -- 16, 6 efektywność spalania gazu GUE% (1) Moc grzewcza urządzenia kw -- 35, 8 (1) Moc uzyskana z odnawialnego źródła kw -- 11, 5 16

17 1 Specyfikacja techniczna GAHP GS HT GAHP WS Moc grzewcza palnika nominalnie (1013 mbar, 15 C) kw 25, 7 realnie kw 25, 2 Temperatura wody na wyjściu z maksimum dla ogrzewania C 65 urządzenia maksimum dla CWU C 70 maksimum dla ogrzewania C 55 Temperatura wody na wejściu do maksimum dla CWU C 60 urządzenia temperatura minimalna poczas pracy ciągłej C 20 (10) Różnica temperatur wody grzewczej nominalnie C 10 nominalnie l/h Przepływ wody grzewczej maksymalnie l/h 4000 minimalnie l/h 1400 Spadek ciśnienia wody dla nominalnego przepływu wody (B0W50) bar 0, 49 (2) dla nominalnego poziomu przepływu wody (W10W50) bar 0, 57 (2) Temperatura powietrza zewnętrznego maksymalnie C 45 (termometr suchy) minimalnie C 0 WARUNKI PRACY ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA Temperatura wody na wyjściu z odnawialnego źródła maksymalnie C 45 Temperatura wody na wejściu do odnawialnego źródła minimalnie C -5 3 Przepływ wody w odnawialnym źródle (z 25% zawartością glikolu) Przepływ wody w odnawialnym źródle nominalnie (B0W50) l/h maksymalnie l/h minimalnie l/h nominalnie (W10W50) l/h maksymalnie l/h minimalnie l/h Spadek ciśnienia w odnawialnym źródle przy nominalnym przepływie bar 0, 51 (2) 0, 38 (2) CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA napięcie V 230 zasilanie typ JEDNOFAZOWE częstotliwość Hz 50 Moc elektryczna nominalnie kw 0, 41 (5) Stopień ochrony IP X5D DANE INSTALACYJNE gaz ziemny G20 (nominalnie) m3/h 2, 72 (3) metan G20 (min) m3/h 1, 34 G25 (nominalnie) m3/h 3, 16 Zużycie gazu G25 (min) m3/h 1, 57 G30 (nominalnie) kg/h 2, 03 (4) G30 (min) kg/h 0, 99 G31 (nominalnie) kg/h 2, 00 (4) G31 (min) kg/h 0, 98 Klasa emisji NOx 5 Emisja NOx ppm 25 Emisja CO ppm 36 Moc akustyczna Lw (max) db(a) 66, 1 (7) Ciśnienie akustyczne Lp z 5 metrów (max) db(a) 44, 1 (8) Minimalna temperatura przechowywania C -30 Maksymalne ciśnienie pracy bar 4 Maksymalny przepływ kondensatu l/h 4, 0 Ilość wody w urządzeniu strona gorąca l 4 strona zimna l 3 Przyłącza wody typ F gwint " G 1 1/4 Przyłącze gazu typ F gwint " G 3/4 Odprowadzenie z zaworu bezpieczeństwa " G 1"1/4 (9) średnica (Ø) mm 80 Układ odprowadzania spalin dopuszczalny spadek ciśnienia Pa 80 Konfiguracja C63 szerokość mm 848 (6) Wymiary głębokość mm 690 wysokość mm 1278 Waga podczas pracy kg 300 INFORMACJE OGÓLNE Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 17

18 2 Transport i umiejscowienie GAHP GS HT Sposób instalacji C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33 Płyn roboczy amoniak R717 kg 7 7, 7 woda H 2O kg 10 Maksymalne ciśnienie w układzie absorpcyjnym bar 32 Uwagi: GAHP WS (1) Wg normy EN (2) Dla przepływów innych niż nominalne patrz Dokumentacja Projektowa (3) PCI (G20) MJ/m 3 (1013 mbar 15 C) (4) PCI (G30/G31) MJ/kg (1013 mbar 15 C). (5) ± 10% w zależności od napięcia zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych. (6) Wymiary nie uwzględniają wylotów spalin. (7) Wartości mocy akustycznej zostały zmierzone zgodnie z metodologią opisaną w normie EN ISO 9614; typ instalacji C13 (8) Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w otwartej przestrzeni ze współczynnikiem kierunkowym 2, uzyskano na podstawie mocy akustycznej zgodnie z normą EN ISO 9614; typ instalacji C13 (9) Tylko wersja do montażu wewnętrznego. (10) podczas pracy chwilowej dopuszcalna jest niższa temperature. 2 Dane PED GAHP GS HT GAHP WS Dane PED Generator l 18, 6 Deflegmator l 11, 5 Parownik l 3, 7 Komponenty pod ciśnieniem Zbiornik czynnika l 4, 5 Absorber/skraplacz l 3, 7 Absorber wstępny l 6, 3 Pompa roztworu l 3, 3 Test ciśnienia (dla powietrza) bar g 55 Maksymalne ciśnienie w układzie absorpcyjnym bar g 32 Stopień napełnienia kg NH3/l 0, 136 0, 149 Grupa płynów Grupa 1 2 TRANSPORT I UMIEJSCOWIENIE 2. 1 OSTRZEŻENIA Uszkodzenia spowodowane transportem i montażem Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym transportem i montażem urządzenia. Sprawdzenie urządzenia w miejscu dostawy Gdy urządzenie zostanie dostarczone na miejsce, sprawdź czy nie ma żadnych uszkodzeń opakowania, metalowych paneli. Po usunięciu opakowania upewnij się, że urządzenie jest nienaruszone i kompletne. Nie stawaj bezpośrednio pod zawieszonymi ładunkami. 2. 2 PRZENOSZENIE Przenoszenie i podnoszenie Zawsze przenoś urządzenie w opakowaniu w jakim zostało dostarczone z fabryki. Aby podnieść urządzenie użyj pasów lub zawiesi włożonych w otwory podstawy (Rysunek 2. 19). Użyj odpowiednio długich poprzeczek aby uniknąć uszkodzeń obudowy i lamel parownika (Rysunek 2. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa w miejscu montażu. Opakowanie Opakowanie może zostać usunięte dopiero po zamontowaniu urządzenia na docelowym miejscu. Fragmenty opakowania (plastik, polistyren, gwoździe itd. ) są niebezpieczne i należy trzymać je z dala od dzieci. Waga Dźwig, pasy, zawiesia i inne elementy do podnoszenia muszą być dostosowane do obciążenia. 18

19 2 Transport i umiejscowienie Rysunek 2. 1 Podnoszenie GAHP-GS/WS W przypadku przenoszenia za pomocą wózka widłowego lub paletowego, postępuj zgodnie ze wskazówkami pokazanymi na opakowaniu. 3 UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA (WERSJA DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO) Nie instaluj urządzenia w wersji do montażu zewnętrznego wewnątrz budynku, nawet jeśli w ścianach pomieszczenia są otwory. Urządzenie do montażu zewnętrznego nie może być w żadnym wypadku uruchamiane wewnątrz budynku. Miejsce montażu Zasady dotyczące urządzenia w wersji do montażu zewnętrznego: Może być montowane tylko na zewnątrz budynku, poza strefą kapania wody z rynien i innych elementów budynku. Nie wymaga dodatkowej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Urządzenie może być zamontowane na ziemi, tarasie lub dachu (jeżeli te są dostosowane do wymiarów i wagi urządzenia). Odprowadzenie spalin urządzenia nie może znajdować się w pobliżu otworów budynku i punktów czerpania świeżego powietrza do budynku i musi być zgodne z przepisami ochrony środowiska. Nie wolno instalować w pobliżu wyprowadzenia spalin kominów lub wyprowadzeń gorącego zanieczyszczonego powietrza. Urządzenie potrzebuje czystego powietrza, aby pracować poprawnie. Akustyka Należy przewidzieć efekty akustyczne wywoływane przez urządzenie w miejscu zainstalowania biorąc pod uwagę, że rogi budynku, zamknięte dziedzińce, ograniczone przestrzenie mogą wzmacniać oddziaływania akustyczne ze względu na zjawisko odbicia. 4 MIEJSCE INSTALACJI (URZĄDZENIE DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO) Miejsce instalacji musi spełniać wszystkie wymagania określone przepisami prawa, normami i przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu instalacji odnośnie urządzeń gazowych i urządzeń chłodniczych. Nie instaluj w pomieszczeniu, które nie ma otworów napowietrzających. Cechy miejsca montażu Pomieszczenia muszą być wyposażone w stale otwarte i wystarczająco szerokie otwory wentylacyjne zapewniające swobodny przepływ powietrza w celu napowietrzenia pomieszczenia i ewentualnie dostarczenia powietrza do spalania (w przypadku instalacji typu B). Wlot powietrza do spalania może być doprowadzony z zewnątrz (instalacja typu C). Spaliny muszą być odprowadzone na zewnątrz. Ujście komina nie może znajdować się w pobliżu otworów wlotowych świeżego powietrza do budynku i innych otworów. Instalacja odprowadzenia spalin musi spełniać przepisy ochrony środowiska. Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 19

20 3 Hydraulik 2. 5 MINIMALNE ODLEGŁOŚCI Zarówno dla wersji do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego: Odległość od materiałów wybuchowych i łatwopalnych Trzymaj urządzenie z daleka od materiałów wybuchowych i łatwopalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wolna przestrzeń wokół urządzeń Aby bezpiecznie przeprowadzać konserwację i obsługę urządzenia wymagane są minimalne odległości pokazane na Rysunku 2. 20 (jeśli normy co do odległości są bardziej restrykcyjne należy się do nich stosować). Rysunek 2. 2 Odległości minimalne (wymiary w mm) 2. 6 SPOSOBY MONTAŻU Cechy konstrukcyjne podłoża Umieść urządzenie na wypoziomowanej powierzchni zdolnej utrzymać ciężar urządzenia, wykonanej z odpornego na ogień materiału. Dla wersji do montażu zewnętrznego: (1) - instalacja na ziemi Jeśli podłoże nie jest poziome, należy wykonać płaską wypoziomowaną betonową podstawę, która będzie większa od wymiarów podstawy urządzenia o około mm po każdej stronie. (2) - instalacja na dachu lub tarasie Struktura budynku musi udźwignąć wagę urządzenia wraz z podstawą na której jest instalowane. Jeśli to konieczne, należy wykonać podest wokół urządzenia, aby możliwe było swobodne dojście do niego w celu konserwacji i obsługi. Montaż podkładek antywibracyjnych Chociaż wibracje urządzenia są minimalne, może wystąpić zjawisko rezonansu w konstrukcji dachu lub tarasu. Użyj podkładek antywibracyjnych. Zaleca się użycie złączy antywibracyjnych pomiędzy urządzeniem, a instalacją hydrauliczną i gazową. 3 HYDRAULIK 3. 1 OSTRZEŻENIA Ostrzeżenia Przeczytaj ostrzeżenia z rozdziału III s. 4. Zawierają one ważne informacje na temat przepisów i bezpieczeństwa. Zgodność z normami dotyczącymi instalacji Instalacja musi być zgodna z następującymi przepisami obowiązującymi w kraju i miejscu gdzie jest wykonana, w dziedzinie bezpieczeństwa, projektowania, wykonania i konserwacji: instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze, instalacje gazowe, odprowadzenie spalin, odprowadzenie kondensatu. Instalacja musi również spełniać zalecenia producenta. 20

21 3 Hydraulik 3. 2 INSTALACJA HYDRAULICZNA Obieg pierwotny i wtórny W wielu przypadkach wskazane jest podzielenie instalacji hydraulicznej na obieg pierwotny i obieg wtórny, które są oddzielone od siebie sprzęgłem hydraulicznym lub zbiornikiem, który również zwiększa bezwładność układu. Stały lub regulowany przepływ wody Jednostka GAHP może pracować w trybie stałego lub regulowanego przepływu wody, w zależności od tego czy pracuje w trybie ON/OFF czy modulowanym. Instalacja i jej elementy muszą być montowane w sposób spójny i uporządkowany. Minimalna zawartość wody Wysoka bezwładność cieplna sprzyja efektywnej pracy urządzenia. Należy unikać bardzo krótkich cykli pracy urządzenia. Jeśli to konieczne, zapewnij pewną nadmiarową objętość medium grzewczego umożliwiającą właściwe zwymiarowanie instalacji (patrz dokumentacja projektowa). Grzanie i/lub chłodzenie Może być wymagane jednoczesna lub niejednoczesna produkcja wody ciepłej i/lub zimnej. Wybór trybu produkcji wody grzewczej/lodowej dokonuje się w akcesorium sterującym poprzez wybór odpowiedniego priorytetu (grzanie lub chłodzenie). 3. 3 POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE Armatura na tylnym panelu (Rsunek 1. 1 s s. 9). N (= zasilanie) 1"1/4 F - WYJŚCIE WODY (grzewczej) (zasilanie instalacji); H (= powrót) 1"1/4 F - WEJŚCIE WODY (grzewczej) (powrót z instalacji). M (= zasilanie) 1"1/4 F - WYJŚCIE WODY (lodowej) (zasilanie instalacji); L (= powrót) 1"1/4 F - WEJŚCIE WODY (lodowej) (powrót z instalacji). Rury, materiały i ich charakterystyka Używaj rur przeznaczonych do instalacji grzewczych/chłodniczych, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, zaizolowanych przed utratą ciepła z izolacją paroszczelną zapobiegającą kondensacji. Oczyszczanie rur Przed instalacją, wyczyść ostrożnie wnętrza wszystkich rur i innych komponentów, zarówno hydraulicznych jak i gazowych, aby usunąć z nich wszystkie zanieczyszczenia. Niezbędne elementy obiegów pierwotnych Blisko urządzenia, zarówno po stronie gorącej jak i zimnej, muszą być zainstalowane następujące komponenty: Na rurach wodnych, zarówno wejście jak i wyjście: 2 ZŁĄCZA ANTYWIBRACYJNE na przyłączach wody, 2 MANOMETRY, 2 ZAWORY KULOWE. Na nitce rur wejściowych: 1 FILTR OSADÓW, 1 REGULATOR PRZEPŁYWU, jeśli pompa obiegowa jest stałego przepływu; 1 POMPA OBIEGOWA WODY skierowana w stronę urządzenia. Na nitce rur wyjściowych (tylko strona gorąca): 1 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA (3 bar), 1 NACZYNIE WZBIORCZE poszczególnych jednostek. Dla GAHP-WS z otwartym obiegiem należy obowiązkowo zamontować WYMIENNIK. Rysunek 3. 1 Schemat hydrauliczny GAHP-GS 1. Połączenie antywibracyjne 2. Manometr 4. Regulator przepływu 4. Filtr osadów 5. Zawory odcinające 6. Pompa cyrkulacyjna obiegu pierwotnego strona gorąca 6. Pompa cyrkulacyjna obiegu pierwotnego strona zimna 8. Zawór bezpieczeństwa (3 bar) 9. Naczynie wzbiorcze 10. Sprzęgło hydrauliczne/zbiornik buforowy 11. Pompa cyrkulacyjna obiegu wtórnego strona gorąca 12. Sondy gruntowe Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 21

22 3 Hydraulik Rysunek 3. 2 Schemat hydrauliczny GAHP-WS 1. Wymiennik ciepła 13. Pumping sump 14. Drain sump 15. Pompa zanurzeniowa 3. 4 POMPY OBIEGOWE WODY Urządzenie potrzebuje dwóch pomp obiegowych wody, jedna po stronie gorącej i druga po stronie zimnej. Pompy obiegowe (przepływ i sterowanie) muszą być dobrane i zainstalowane w oparciu o straty ciśnienia na układach hydraulicznych, obiegu pierwotnym (ruraż + komponenty + łaczenia + urządzenie). Straty ciśnienia w urządzeniu opisuje Tabela 1. 16 i Dokumentacja Projektowa. (1) Pompy obiegowe o STAŁYM PRZEPŁYWIE wody Pompy cyrkulacyjne obiegów pierwotnych na stronie gorącej i stronie zimnej, muszą być obowiązkowo sterowana przez płytę elektroniczną urządzenia (S61) (patrz Paragraf 1. (2) pompa obiegowa o REGULOWANYM PRZEPŁYWIE wody Dla trybu pracy z regulowanym przepływem po stronie gorącej użycie pompy obiegowej Wilo Stratos Para jest obowiązkowe (przepływ po stronie zimnej odbywa się zawsze ze stałą prędkością). Jest ona dostępna jako akcesorium dodatkowe na zamówienie. Musi być podłączona do płyty elektronicznej Mod10 (patrz Paragraf 1. Każdy inny typ pompy obiegowej będzie zapewniał stały przepływ. Więcej informacji na temat pompy cyrkulacyjnej Wilo Stratos Para znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 5 FUNKCJA ANTYZAMROŻENIOWA Zabezpieczenie antyzamrożeniowe (tylko strona gorąca) Urządzenie jest wyposażone w funkcję antyzamrożeniową zapobiegającą zamarzaniu wody. Funkcja ta (aktywowana automatycznie) uruchamia pompę wody obiegu pierwotnego (a także gdy jest to konieczne palnik) gdy temperatura zewnętrzna zbliża się do zera. Stabilność zasilania w energię elektryczną i gaz Funkcja antyzamrożeniowa jest skuteczna tylko wtedy gdy jest zapewnione zasilanie w gaz i energię elektryczną. 6 PŁYN NIEZAMARZAJĄCY Środki ostrożności w przypadku stosowania glikolu Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z użycia nieprawidłowego glikolu. Zawsze należy sprawdzić u dostawcy glikolu termin ważności płynu i czy ma on właściwe parametry. Okresowo należy sprawdzać stan techniczny płynu. Nie używaj płynu niezamarzającego przeznaczonego do użytku w samochodach (bez inhibitorów). Nie używaj rur i połączeń ocynkowanych (nie są one przystosowane do glikolu). Glikol modyfikuje właściwości fizyczne wody (gęstość, lepkość, ciepło właściwe itd. Dobierz rurociągi, pompy obiegowe i generatory termiczne o odpowiednim rozmiarze. Jeśli instalacja posiada system automatycznego napełniania wody, wymagane jest okresowe sprawdzanie zawartości glikolu. Wysokie stężenie glikolu(> 20 30%) Jeśli stężenie glikolu wynosi 30% (dla glikolu etylenowego) lub 20% (dla glikolu propylenowego) serwis ASR musi zostać powiadomiony o tym fakcie przed Pierwszym Uruchomieniem urządzenia. Glikol po stronie gorącej i zimnej Należy ocenić konieczność użycia glikolu na stronie gorącej. Na stronie zimnej glikol jest zalecany. W przypadku gdy strona zimna układu pracuje na wodzie lodowej o temperaturach poniżej zera, użycie glikolu jest obowiązkowe. 22

23 3 Hydraulik Rodzaje płynu niezamarzającego Zalecany jest glikol zawierający inhibitory w celu zapobiegania zjawisku utleniania. Tabela 3. 1 Dane techniczne do napełnienia układu hydraulicznego Wpływ glikolu Tabela 3. 23 pokazuje efekt zastosowania glikolu w zależności od jego stężenia w%. % GLIKOLU Temperatura zamarzania mieszaniny woda-glikol -3 C -5 C -8 C -12 C -15 C -20 C -25 C Procentowa zmiana spadku ciśnienia -- 6% 8% 10% 12% 14% 16% Spadek wydajności urządzenia -- 0, 5% 1% 2% 2, 5% 3% 4% 3. 7 JAKOŚĆ WODY W INSTALACJI Odpowiedzialność instalatora użytkownika/obsługującego/ Instalator, obsługujący i użytkownik są zobowiązani do zapewnienia w instalacji wody o odpowiedniej jakości (Tabela 3. Niezastosowanie się do wytycznych producenta może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie i czas życia urządzenia, a także spowodować utratę gwarancji. 2 Chemiczne i fizyczne parametry wody CHEMICZNE I FIZYCZNE PARAMETRY WODY W UKŁADACH GRZEWCZYCH/ CHŁODNICZYCH PARAMETR JEDNOSTKA MIARY DOPUSZCZALNY ZAKRES ph - >7 (1) Chlorki mg/l < 125 (2) f < 15 Całkowita twardość (CaCO 3) d < 8, 4 Żelazo mg/kg < 0, 5 (3) Miedź mg/kg < 0, 1 (3) Aluminium mg/l < 1 Indeks Langelier a - 0-0, 4 SUBSTANCJE SZKODLIWE Wolny chlor mg/l < 0, 2 (3) Fluorki mg/l < 1 Siarczki BRAK (1) Z aluminiowymi lub wykonanymi z lekkiego stopu radiatorami, ph musi być również niższe niż 8 (zgodnie z obowiązującymi przepisami). (2) Wartość odnosi się do maksymalnej temperatury wody 80 C. (3) Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Parametry wody w instalacji Wolny chlor lub twardość wody może spowodować uszkodzenie urządzenia. Należy stosować się do parametrów fizyko-chemicznych podanych w Tabeli 3. 23 i przepisów dotyczących uzdatniania wody dla systemów grzewczych w mieszkaniach i obiektach przemysłowych. Uzupełnianie wody Właściwości fizykochemiczne wody w instalacji mogą zmieniać się w czasie, w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub zbyt częstego uzupełniania. Upewnij się, że w instalacji nie występują żadne nieszczelności i wycieki. Należy okresowo sprawdzać parametry fizykochemiczne, szczególnie w przypadku automatycznego uzupełniania. Uzdatnianie wody lub czyszczenie instalacji przeprowadzone w sposób niedbały może spowodować zagrożenie dla urządzenia, instalacji, środowiska i zdrowia. Skontaktuj się ze specjalistycznymi firmami lub specjalistami w zakresie uzdatniania wody lub czyszczenia instalacji. Sprawdź zgodność metod lub środków czyszczących z warunkami pracy. Nie używaj środków agresywnych dla stali nierdzewnej i miedzi. Nie pozostawiaj odpadów po czyszczeniu. 8 NAPEŁNIANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO Procedura napełniania instalacji hydraulicznej Po wykonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych, elektrycznych i gazowych: 1. Napełnij układ hydrauliczny (przynajmniej do poziomu 1, 5 bar) i odpowietrz go. Uruchom cyrkulację wody (przy wyłączonym urządzeniu). Sprawdź i wyczyść filtr na powrocie wody do urządzenia. Powtarzaj czynności 1, 2 i 3 dopóki ciśnienie nie ustabilizuje się przynajmniej na poziomie 1, 5 bar. Do odpowietrzenia instalacji nie używaj odpowietrznika znajdującego się w urządzeniu. Jest on przeznaczony wyłącznie do odpowietrzania wewnętrznego wymiennika. 9 ZASILENIE W GAZ Przyłącze gazu 3/4" F na panelu umieszczonym po lewej stronie na górze (element G na Rysunkach 1. Zainstaluj złącze antywibracyjne pomiędzy urządzeniem, a rurą gazową. Obowiązkowy zawór odcinający Zapewnij zawór odcinający gazowy (ręczny) na linii zasilania gazem, aby odłączyć urządzenie w razie konieczności. Wykonaj połączenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chemiczna konserwacja i czyszczenie Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 23

24 3 Hydraulik Rozmiar rur gazowych Rury gazowe nie mogą powodować nadmiernej straty ciśnienia, a tym samym dostarczać do urządzenia gazu o niewystarczającym ciśnieniu. 3 Ciśnienie w sieci gazowej Ciśnienie gazu zasilającego Ciśnienie gazu zasilającego urządzenie, zarówno statyczne jak i dynamiczne, musi być zgodne z wartościami z Tabeli 3. 3 s. 24, z tolerancją ± 15%. Ciśnienie zasilania gazem Kategorie Kraje przeznaczenia G20 [mbar] G25 [mbar] G30 [mbar] G31 [mbar] G25. 1 [mbar] G27 [mbar] G2, 350 [mbar] II 2H3B/P AL, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, IT, LT, MK, NO, RO, SE, SI, SK, TR AT, CH II 2H3P AL, BG, CZ, ES, GB, HR, IE, IT, LT, MK, PT, SI, SK, TR RO II 2ELL3B/P DE II 2Esi3P FR II 2HS3B/P HU II 2E3P LU II 2L3B/P NL II 2E3B/P II 2ELwLs3B/P PL II 2ELwLs3P I 2E(S); I3P BE I 3P IS 30 I 2H LV 20 I 3B/P MT I 3B 30 Ciśnienie gazu niezgodne z zaleceniem producenta (Tabela 3. 24) może uszkodzić urządzenie i być niebezpieczne. Rury pionowe i kondensat Pionowe rury gazowe powinny być wyposażone w syfon oraz drenaż odprowadzający kondensat powstający wewnątrz rur. Jeśli to konieczne zaizoluj rury. Wersja do montażu zewnętrznego Urządzenie jest dostarczane wraz zestawem rur do doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin, który musi być zamontowany przez instalatora. Konfiguracje wersji do montażu wewnętrznego Możliwe konfiguracje pokazane są na Rysunkach 3. 25, 3. 4 s. 26, 3. 27, 3. 6 s. 28, 3. 29, Reduktory ciśnienia LPG W przypadku zasilania urządzenia gazem LPG należy zainstalować następujące komponenty: reduktor ciśnienia pierwszego stopnia, blisko zbiornika LPG; reduktor ciśnienia drugiego stopnia, blisko urządzenia ODPROWADZENIE SPALIN Zgodność z normami Urządzenie jest przystosowane do podłączenia następujących układów odprowadzenia spalin przedstawionych w Tabeli 1. 16. Przyłącze układu odprowadzenia spalin Ø 80 mm (z uszczelką), na panelu umieszczonym po lewej stronie na górze (wyjście A Rysunki 1. Wersja do montażu wewnętrznego Urządzenie jest dostarczone w konfiguracji typu B63 24

25 3 Hydraulik Rysunek 3. 3 Odprowadzenie spalin Typu C13, układ koncentryczny 80/125 A Rozgałęźnik DN80/125 2xDN80 B Wyprowadzenie przez ścianę DN80/125 E Komin koncentryczny 80/125 L= 1 m (lub 2 m) F Kolano koncentryczne 90 (or 45) 80/125 60/100 A Rozgałęźnik DN60/100 2xDN80 B Wyprowadzenie przez ścianę DN60/100 E Komin koncentryczny 60/100 L= 1 m (lub 2 m) F Kolano koncentryczne 90 (lub 45) 60/100 Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 25

26 3 Hydraulik Rysunek 3. 4 Odprowadzenie spalin Typu C33, układ koncentryczny 80/125 A Rozgałęźnik DN80/125 2xDN80 B Zestaw przyłączeniowy dachowy 80/125 C Przejście dachowe, dach skośny 60/100 A Rozgałęźnik DN60/100 2xDN80 B Zestaw przyłączeniowy dachowy 60/100 C Przejście dachowe, dach skośny D Przejście dachowe, dach płaski E Komin 60/100 L= 1 m (lub 2 m) F Kolano koncentryczne 90 (lub 45) 60/100 D Przejście dachowe, dach płaski E Komin 80/125 L= 1 m (lub 2 m) F Kolano koncentryczne 90 (or 45) 80/125 26

27 3 Hydraulik Rysunek 3. 5 Odprowadzenie spalin Typu C43, układ koncentryczny 80/125 A Rozgałęźnik DN80/125 2xDN80 B Przejście ścienne DN 80/125 C Zestaw przyłączeniowy DN80 D Daszek kominowy DN80 E kolano koncentryczne 90 (lub 45) 80/125 G Komin DN 80 L=1 m (lub 2 m) H 90 kolano DN80 L 45 kolano DN80 60/100 A Rozgałęźnik DN60/100 2xDN80 B Przejście ścienne DN 60/100 C Zestaw przyłączeniowy DN60 D Daszek kominowy DN60 E kolano koncentryczne 90 (lub 45) 60/100 F Komin koncentryczny DN60/100 L=1 m (lub 2m) G Komin DN 60 L=1 m (lub 2 m) H 90 kolano DN60 L 45 kolano DN60 Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 27

28 3 Hydraulik Rysunek 3. 6 Odprowadzenie spalin Typu C53 dachowe 80 A B C Zestaw rozdzielnej czerpnio wyrzutni DN80 D Daszek kominowy DN80 E Zestaw przyłączeniowy DN80 F Komin DN80 L = 1 m (lub 2 m) G 90 klano DN80 H 45 kolano DN80 28

29 3 Hydraulik Rysunek 3. 7 Odprowadzenie spalin Typu C53, układ rozdzielny 80 B C D Przejście ścienne DN80 F Komin DN80 L=1 m (lub 2 m) G 90 klano DN80 H 45 kolano DN80 Ewentualna instalacja kominowa Jeśli to konieczne, urządzenie może być podłączone do instalacji kominowej. Aby poprawnie zwymiarować instalację kominową odnieś się do Tabeli 3. 29 i Dokumentacji Projektowej. Jeśli kilka urządzeń jest podłączonych do jednego komina, konieczne jest zainstalowanie zaworu zwrotnego na ujściu spalin z każdego urządzenia. Instalacja kominowa musi być zaprojektowana, zwymiarowana, przetestowana i skonstruowana przez wykwalifikowaną firmę z materiałów i komponentów zgodnych z przepisami. Zawsze umieść gniazdo do analizy spalin w łatwo dostępnej pozycji. 4 Temperatura i przepływ spalin Typ gazu Moc grzewcza palnika CO2 (%) TF (C) Przepływ spalin (kg/h) Dopuszczalny spadek ciśnienia (Pa) GZ50 (G20) Nominalny 9, Minimalny 8, G25 Nominalny 9, 10 63, Minimalny 8, 90 45, G25. 1 Nominalny 10, Minimalny 9, G27 Nominalny 9, Minimalny 8, G2. 350 Nominalny 9, 00 62, Minimalny 8, 70 46, G30 Nominalny 10, Minimalny 10, G31 Nominalny 9, Minimalny 8, Dokumentacja techniczna GAHP-GS/WS 29

Gorąca pralka podczas prania

Nie panikujmy, gdy nasz sprzęt AGD nagle przestanie działać. Spójrz na urządzenie i zobacz, co uległo zepsuciu. Wiele napraw możesz wykonać samodzielnie bez pomocy serwisanta. Otrzymasz od nas poradę, dzięki której uratujesz swój sprzęt. Dysponujemy bogatym doświadczeniem. Sprawdź nas!

Zobacz rozwiązanie

Gorąca pralka podczas prania

Nie panikujmy, gdy nasz sprzęt AGD nagle przestanie działać. Spójrz na urządzenie i zobacz, co uległo zepsuciu. Wiele napraw możesz wykonać samodzielnie bez pomocy serwisanta. Otrzymasz od nas poradę, dzięki której uratujesz swój sprzęt. Dysponujemy bogatym doświadczeniem. Sprawdź nas!

Zobacz rozwiązanie

Dokumentacja techniczna Aeg Ea 100 Crema

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczna Aeg Ea 100 Crema

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczna Aeg Ea 100 Crema